Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Üyelik Başvuru İşlemi

image_pdfimage_print

Değerli meslektaşım,

Dernek üyelik şartları tüzüğümüzde belirtilmiştir. Aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda üyelik başvurusu ve kaydı yapılacaktır.

30 Nisan 2023 Tarihli genel kurul gereği 31 Aralık 2023 tarihine kadar üyelik aidatını yatırmayanlar, yönetim kurulu kararı ile üyelikleri sonlandırılacaktır.

Dijital ortamda doldurduğunuz üyelik formları, yönetim kurulu tarafında incelelenip/ kabul edilip 20 iş günü içerisinde DERBİS sistemine girilecektir.

Kimlik kartı ön yüz fotoğrafı, başvuru sırasında sisteme yüklemeniz gerekecektir.

Başvuru işlemlerinizi 20 iş günü sonra E-Devlet sisteminden kontrol edebilirsiniz.

https://www.tmrtder.org.tr/iletisim
https://www.tmrtder.org.tr/turk-medikal-radyoteknoloji-dernegi-uyelik-durumu.htm

Online Üyelik Başvurusu için tıklayınız.

Aydın Kuran

Muhasip üye

Türk Medikal radyoteknoloji Derneği

Yönetim Kurulu

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan 24.04.2004 tarihi itibari ile üye olmuş olanlar istisna olmak üzere Radyoloji, Radyoterapi, Nükleer Tıp ve Tıbbi Görüntüleme teknisyeni veya teknikeri unvanını taşıyor olanlar ve bu okullardan diplomalı olanlar üye olabilir. Ayrıca dernek eğitim faaliyetlerinde davetti konuşmacı olarak yer alan konuşmacılarda dilerler ve yönetim kurulunca da uygun görülmesi halinde dernek üyesi olabilirler. Her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
4-Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen özlük haklarının kullanımını engellemek,
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Üyelik aidatı

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Yıllık 100 TL’dir. (30 Nisan 2023 Tarihli genel kurul gereği 100TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR) Ödemeler üyelerin tercihine göre bir defada veya 12 eşit taksitler halinde ödenir. Üyeler ödeme şekillerini derneğe üyelik müracaatlarında bildirmek zorundadır. Şubelerde de bu aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Diğer gelirler.