Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Skopi Çekimlerinde Son Durum


image_pdfimage_print

2014 yılında açılan ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bizi haklı gördüğü ancak Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 141’i yürürlükten kaldırılmasına rağmen bizleri haklı görmüştür.
Bu durum Skopi Davalarının yeniden açılmasına ve tekrardan kazanımlar elde edeceğimiz anlamına gelmektedir.

Radyoloji Konularında en çok davayı açan kişilerden biri olan Mustafa Talat Erdem’e bu davaları takip ettigi için Teşekkür Ederiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği.

“””22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Genel Sağlık-İş tarafından Yönetmeliğin ekinde yer alan “Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları” düzenlemesine karşı dava açılmıştı.
Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikerlerinin görev tanımında yer alan (f) ve (g) bentlerinin, düzenlemelerinin iptali için Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştı. Danıştay Onbeşinci Dairesi 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurulmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22.10.2018 tarih 2016/2646 Esas, 2018/4385 Karar sayılı kararı ile Genel Sağlık-İş’in temyiz başvurusunun kısmen kabulüne karar verilmişti. Bozma kararın üzerine Danıştay Onuncu Dairesi 2020/1123 E 2020/4632 Karar sayılı dosyasında skopi ve radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar vermişti.
Danıştay Onuncu Dairesi 2020/1123 Esas No:2020/4632 Karar sayılı kararını temyiz eden Sağlık Bakanlığı’nın dava dosyasına bakan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 04/04/2022 tarihli, Esas No:2021/2981 ve Karar No:2022/1218 sayılı kararıyla Danıştay 10. Daire kararını ONAMIŞTIR.
Sağlık Bakanlığı temyiz dilekçesinde Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 141. maddesinin 24/03/2021 tarihin ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldığını savunmuş olmasına rağmen, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 10. Daire kararını ONAMIŞTIR.
20 Kasım 2021 tarih ve 31665 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin, 2 nci maddesi ile değiştirilen aynı yönetmeliğin EK-1/B bölümünün tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri başlıklı bendinin f ve g fıkraları şu şekilde değiştirilmişti.

‘‘f) Uzman tabip gözetiminde radyonüklit görüntüleme ve floroskopi yapar.
g) Tabip sorumluluğunda radyoopak madde enjeksiyonu yapar.” Bu kararla birlikte yeniden meslek tanımları yönetmeliğinde Tıbbi görüntüleme teknisyenleri ve teknikerlerine verilen ‘‘f) Uzman tabip gözetiminde radyonüklit görüntüleme ve floroskopi yapar.
g) Tabip sorumluluğunda radyoopak madde enjeksiyonu yapar.” görevleri ile ilgili açılan davaları da etkileyecektir.”””


22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete