Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik


image_pdfimage_print

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26166

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (5)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, Bakanlıkça belirlenen  hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, (Değişik ibare:RG-30/7/2010-27657) eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri ile yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-6/7/2011-27986)(2)

(1) Bu Yönetmelik, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurları, sözleşmeli personeli, açıktan vekil olarak atananları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-30/7/2010-27657)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
 2. b) Kuruluş: İl Sağlık Müdürlüğü ile bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocakları, sağlık evleri, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuvarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler, toplum sağlığı merkezleri,entegreilçe hastaneleri gibi birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşları,
 3. c) Kurum: Bakanlığa bağlıentegreilçe hastaneleri dâhil olmak üzere ikinci basamak ile üçüncü basamak yataklı tedavi kurumlarını,

ç) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan personeli,

 1. d) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,
 2. e) İkinci görev:14/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri,
 3. f) Geçici veya resen görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça veya ilgili mülkî amirlikçe verilen süreli ve geçici görevleri,
 4. g) Girişimsel işlemler: Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas işlemleri,

ğ) Mesai içi çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetleri mesai içi çalışmayı,

 1. h) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetleri dışında, sınırları Baştabiplikçe belirlenen çalışma günleri ise mesai dışı çalışmayı,

ı) Mesai içi çalışılmayan günler: Mesai içi çalışmalar için resmî tatil günleri ve nöbet izinleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,

 1. i) Mesai dışı çalışılmayan günler: Mesai dışı çalışmalar için sınırları Baştabiplikçe belirlenen çalışma günlerinde çalışılmayan günleri,
 2. j) Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
 3. k) Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içinde sınırları Baştabiplikçe belirlenen mesai dışı çalışma günlerinde çalışılan günlerin, mesai dışı olarak belirlenen günlere bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
 4. l) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı: Kurum ve kuruluşlarda bulunan poliklinik, ameliyathane, acil servis, diyabet polikliniği, aile planlaması polikliniği, klinikler ve servisler gibi ünitelerde hasta bakan, girişimsel işlemler ile radyolojik, patolojik tetkik işlemleri yapan idari görevi olan tabipler dâhil, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerinin her biri için mesai içi ve mesai dışı olmak üzere ayrı ayrı hesap edilen, o ödeme dönemi içinde girişimsel işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,
 5. m) Mesai içi klinik hizmet toplam puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, bir klinikte çalışan tabiplerin mesai içi girişimsel işlemleri karşılığında elde edecekleri tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamını,
 6. n) Mesai dışı klinik hizmet toplam puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, bir klinikte çalışan tabiplerin mesai dışı girişimsel işlemleri karşılığında elde edecekleri tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamını,
 7. o) Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması: Mesai içi klinik hizmet toplam puanının, o klinikte çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

ö) Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması: Mesai dışı klinik hizmet toplam puanının, o klinikte mesai dışında çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai dışı aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

 1. p) Mesai içi hastane hizmet puan ortalaması: Devlet hastanelerinde her tabip için ayrı ayrı hesaplanan, mesai içi tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise mesai içi klinik hizmet toplam puanları ve klinikler dışında çalışan tabiplerin, mesai içi tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının asistanlar dâhil, tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,
 2. r) Mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması: Devlet hastaneleri için o dönem mesai dışı olarak tanımlanan günlerde çalışan her tabip için ayrı ayrı hesaplanan mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının mesai dışında çalışan ve tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin mesai dışı aktif çalışma gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise mesai dışı klinik hizmet toplam puanları ile klinikler dışında çalışan tabiplerin, mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının mesai dışında çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai dışı aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,
 3. s) Bilimsel çalışma destek puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde(Değişikibare:RG-8/2/2012-28198)(3)  eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistanlar ve uzmanlara bir önceki yıl içerisinde EK–5’deki listede yer alan bilimsel çalışmalardan toplam 500 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde her ay, mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının şef ve şef yardımcılarına % 30’u, başasistanlar ve uzmanlara %10’u oranında verilen ek puanı,

ş) (Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığının belgelendirilmesi halinde, eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosundaki profesörlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının % 40’ı, uzman tabip kadrosundaki doçentlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının % 30’u oranında verilen ek puanı,

 1. t) Ek puan: Bu Yönetmelikte geçen ek puanların toplamını,
 2. u) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan personel için EK-2’de, devlet hastanelerinde çalışan personel için EK-3’te, kuruluşlarda çalışan personel için EK-4’te, birinci basamağa bağlı olarak hizmet verenentegreilçe hastanelerinde çalışan personel için EK-7’de belirlenen katsayıyı,

ü) (Değişik:RG-6/7/2011-27986)(2) Net performans puanı: Kurumlarda çalışan her personel için 17 nci, kuruluşlarda çalışan her personel için ise Ek 1 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,

 1. v) Mesai içi hastane toplam puanı: Kurumlarda mesai içi çalışan bütün personelin mesai içi net performans puanlarının toplamını,
 2. y) Mesai dışı hastane toplam puanı: Kurumlarda mesai dışı çalışan bütün personelin mesai dışı net performans puanlarının toplamını,
 3. z) İl toplam puanı: Kuruluşlarda çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,
 4. aa) Mesai içi dönem ek ödeme katsayısı: Kurumlarda, 8’inci maddeye göre tespit edilen mesai içi dağıtılacak döner sermaye miktarının mesai içi hastane toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
 5. bb) Mesai dışı dönem ek ödeme katsayısı: Kurumlarda, 8’inci maddeye göre tespit edilen mesai dışı dağıtılacak döner sermaye miktarının mesai dışı hastane toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
 6. cc)(Değişik:RG-6/7/2011-27986)(2) Kuruluşlarda dönem ek ödeme katsayısı: Ek 1 inci maddeye göre tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının il toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

çç) Tavan ek ödeme tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının, mesai içi ve mesai dışı ayrı olmak üzere bu Yönetmeliğin EK–1 inde yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

 1. dd) Kurumsal performans katsayısı: Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile her kurum ve kuruluş için belirlenen (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,
 2. ee)(Değişik:RG-6/7/2011-27986)(2)Hazine payı: Kurumlarda, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılması uygulamasına etkisi olmaksızın, ilgili kurumun elde ettiği gayrisafi hasılata anılan fıkranın ilk cümlesinde öngörülmüş olan %15 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı;

Kuruluşlarda, 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden ilgili kuruluşun elde ettiği gayrisafi hâsılattan, genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılan tutarı;

5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca hazine payı oranının indirildiği dönemlerde, Bakanlıkça belirlenecek olan kurumlarda,  Maliye Bakanlığınca indirilen orana kadar Bakanlıkça belirlenecek oran üzerinden tespit edilecek tutarı,

 1. ff) Birim performans katsayısı: Kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin görev yaptığı birim için belirlenen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan, (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,
 2. gg) Birim dışı performans katsayısı: Kurum ve kuruluşlarda Bakanlıkça belirlenen birimlerin dışında görev yapan personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan ve (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,

ğğ) İzolasyon odaları: Standart önlemler dışında solunum, damlacık, temas izolasyonu gerektiren Kırım Kongo Kanamalı Ateş, H1N1, SARS, kuş gribi, menengokoksik menenjit gibi tanıları bulunan hastalara hizmet verilen odaları,

 1. hh)(Ek:RG-6/7/2011-27986)(2)  AMATEM: Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerini,

ıı) (Ek:RG-6/7/2011-27986) (2)  Hizmet rolü: Nüfus, ulaşım imkânları, sağlık insan gücü mevcudu, sağlık tesislerinin şartları, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduğu benzeri sağlık kaynakları itibariyle hizmet alanları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen A, B, C, D ve E grubunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Döner Sermaye Ek Ödemelerinde Uygulanacak Temel Esaslar

Temel esaslar

MADDE 5- (Değişik:RG-6/7/2011-27986) (2)   

(1) Bu Yönetmelik ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarının, sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner sermayeye gelir kaydedilir. İlgili kurum ve kuruluşun o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı,(Değişikibare:RG-8/2/2012-28198)(3)  24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda asgari %50’si, kuruluşlarda ise %35’i, 2/9/1961 tarihli ve 10896 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması ve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.
 2. b) Ek ödeme, personelin kurum ve kuruluşa fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kurumda görevli personele yapılabilecek ek ödeme toplamı, (ilgili kurum veya kuruluşun o dönemdeki)(Değişikibare:RG-8/2/2012-28198)(3)  24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda % 50’sini (Mülga ibare:RG-8/2/2012-28198)(3) (…) aşamaz.
 3. c) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

ç) Kurumlarda, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan, tabip muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı hâlde yapmış gibi gösterenler ve tıbben gerekmediği hâlde girişimsel işlemleri artıranlar hakkında başhekim tarafından idarî soruşturma başlatılır. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından başhekim sorumludur. Başhekimce, hastanede yapılan hizmetlerin düzenli kayıt altına alınması ve kurumlara gönderilen faturaların hatasız düzenlenmesini sağlamak amacıyla, girişimsel işlemlerin, bütçe uygulama talimatı/tebliği ilkelerine uygunluğu ile bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ve denetlenmesi için inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, girişimsel işlemlerin yapılmasından tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu denetler. Ayrıca, heyet, girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri değerlendirir. Heyet, o dönem içinde yapacağı incelemeler sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonunun toplantısı öncesinde başhekime sunar. Başhekim, inceleme heyeti üyelerini, mesleğinde en az 10 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve disiplin cezası almamış olan eğitim ve araştırma hastanelerinde (Değişik ibare:RG-8/2/2012-28198)(3) eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi ve başasistanlar veya uzman tabip, devlet hastanelerinde uzman tabipler yok ise diğer tabipler arasından seçer. İnceleme heyeti üyelerinin yapmış oldukları işlemlerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi başhekim tarafından yapılır. İnceleme heyeti üye sayısı, hastanenin yatak sayısı ve personel sayısı dikkate alınarak 3’ten az, 12’den fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Heyet başkanlığını meslekte en kıdemli olan üye yapar. İnceleme heyeti kararlarını salt çoğunluğuyla alır. Oyların eşitliği hâlinde, başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. İnceleme heyetinin, çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler ile kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekreteryasını hastane müdürü yapar. İnceleme heyeti kararları başhekimce uygulanır. Başhekim, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar. Başhekimce, önceki ödeme dönemleri için inceleme yaptırılabilir. İnceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.  İhtiyaç halinde Bakanlıkça, kurumlardaki girişimsel işlemleri değerlendirmek ve denetlemek amacıyla inceleme heyetleri kurulabilir. Aynı ödeme dönemi için Bakanlıkça görevlendirilen inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılması halinde bu değerlendirme sonuçları esas alınır. Bakanlıkça inceleme heyetinde görevlendirilen personelin ek ödemeleri görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan kendi kadro – unvan katsayıları üzerinden hesaplanır. İnceleme heyetlerinde görev yapan personele görevlendirildiği dönemde kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.

 1. d) Meslek hastalıkları hastanelerinde, mesleki risk faktörlerine maruz kalan hastalara yönelik hizmet sunan ve iş sağlığı, toksikoloji, ergonomi, epidemiyoloji, iş (endüstri) psikolojisi veodyolojialanlarında hizmet veren uzman ve pratisyen tabipler, hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ve kendi kadro unvan katsayıları esas alınarak değerlendirilir.
 2. e) Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum veya kuruluşlar arasında geçici veyare’sengörevlendirilen personele, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bakanlık merkez teşkilatından bu Yönetmelik kapsamındaki kurum veya kuruluşlara geçici görevle görevlendirilen personele de, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Ancak;

1) Döner sermayesi bulunmayan Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarında (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) geçici veya re’sen görevlendirilen personel, bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun ek ödemesinden faydalanır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır.

2) Bakanlık merkez teşkilatında ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilen personel ile 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresinin Çalışma Usul ve Esasları ile İşletmeye Dair Her Türlü Malî ve İdarî Muamelelerin Yürütülme Şekline ve Muhasebe Usullerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca görevlendirilen personele süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personel, süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun ek ödemesinden faydalandırılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bu şekilde görevlendirilen personele bu maddenin birinci fıkrasının (ü) bendi hükmü uygulanmaz.

3) Bakanlık istihdam planlama kurulunca ihtiyaç planlaması yapılan yerlerde re’sen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun döner sermayesinden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde tavan ek ödeme tutarına ulaşılamaması hâlinde, toplam olarak tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek şekilde ayrıca bunlara görevlendirildikleri kurum veya kuruluştan da ek ödeme yapılır.

4) Kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik uyarınca ek ödeme yapılmaz.

5) İkinci görevle görevlendirilen personel ek ödemesini, ikinci görevli olduğu kurum veya kuruluştan alır.

6) Hizmete yeni açılacak olan kurumlara Bakanlıkça görevlendirilen kurucu baştabip, kurucu hastane müdürü ile diğer personele kurumun geçici kabul tarihine kadar süresiz, geçici kabul tarihinden itibaren ise 6 ay süreyle asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden görevlendirilmiş olan personelin kurucu olarak görevlendirilmesi halinde ise önceki görev yerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro –unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro –unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bakanlıkça açıktan atanan, naklen atanan veya 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden doğrudan kurucu olarak görevlendirilen personel ile kadrosu Bakanlık Merkez teşkilatında bulunan ve kurucu olarak görevlendirilen personele ise İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek olan bir kurumdan hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.

7) Gökçeada Devlet Hastanesinde görev yapan tüm personelin ek ödemesi il sağlık müdürlüğünce belirlenecek olan hastanenin döner sermayesinden hastane hizmet puan ortalaması ve kendi hizmet alanı unvan katsayısı esas alınarak ödenir.

8) (Ek:RG-8/2/2012-28198)(3) Kurumlarda çocuk izlem merkezlerinde görev yapan tabip ve uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayıları esas alınarak ek ödeme yapılır. 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 26 ncı maddesi kapsamında görevlendirilenlere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurumun hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

 1. f) Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Üç ayı geçmesi halinde kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

 1. g) Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer vesempozyumgibi etkinliklere katılan personele, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış olarak kabul edilerek, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip, diş tabipleri ve uzman diş tabipleri için (0,80) uzman tabipler için (2,00) hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.

ğ) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günlerde kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir.

 1. h)(Mülga:RG-8/2/2012-28198)(3) 

ı) Bu Yönetmelik kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

 1. i) Eğitim ve araştırma hastanelerinin biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer laboratuvar birimlerinde görev yapan(Değişikibare:RG-8/2/2012-28198)(3)  eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzmanlara, Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla, hastane hizmet puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir.
 2. j) Devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerindeenfeksiyonhastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarına, kurumun ihtiyacı olan konsültasyon ve poliklinik hizmetleri yanında, Bakanlıkça belirlenen kriterlerin yapılması ve başhekimce onaylanması kaydıyla bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde laboratuvar branşları için belirlenen esaslar çerçevesinde hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılır. Hastane hizmet puan ortalaması üzerinden yapılacak değerlendirmede Bakanlıkça belirlenen kriter puanlarından (0) ile (1) arasında elde edeceği puan esas alınır.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x kriter puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile Baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x kriter puanı) x yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısı/branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. k) Eğitim ve araştırma hastaneleri için devlet hastanelerindeki değerlendirmekriterlerikullanılır. Ancak, burada kişi yerine klinik şefliği birimi değerlendirilir. Klinik içinde görevli personelin performans puanının hesaplanmasında klinik hizmet puan ortalaması, klinik dışında çalışan personelin performans puanının hesaplanmasında hastane hizmet puan ortalaması esas alınır. Ancak, klinikte çalışan tabip dışı personelin net performans puanının hesaplamasında, hastane hizmet puan ortalamasının esas alınmasına, döner sermaye komisyonunca karar verilebilir. (Değişik cümle:RG-8/2/2012-28198)(3)  Asistanların net performans puanı, klinik hizmet puan ortalamasının %25’i ile hastane hizmet puan ortalamasının %75’inin toplamı üzerinden; yan dal asistanlarının net performans puanı ise klinik hizmet puan ortalamasının % 60’ı ile hastane hizmet puan ortalamasının % 40’ının toplamı üzerinden değerlendirilir.
 2. l) Yan dal klinikleri, ana dal içinde değerlendirilebilir.
 3. m) Kurumlara bağlı semt poliklinikleri, kurumların bir parçasıdır. Eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı semt poliklinikleri (gündüz hastaneleri) ilgili kliniklerle ilişkilendirilerek burada çalışan personel, bağlı olduğu klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir.
 4. n) Eğitim ve araştırma hastanelerinde biyokimya, mikrobiyoloji ve benzeri laboratuvar hizmetlerini yürüten(Değişik ibare:RG-8/2/2012-28198)(3)eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler ile diğer personelin net performans puanlarının hesaplanmasında, klinik hizmet puan ortalaması yerine hastane hizmet puan ortalaması esas alınır.
 5. o) Göğüs hastalıkları ve/veya göğüs cerrahisi hastanelerinde hizmetin sürdürülebilmesi için döner sermaye komisyonunca kabul edilerek belirlenen kliniklerde (tüberküloz servisi gibi) ve özel birimlerde (uyku laboratuvarı,kemoterapi, solunum fizyolojisi, hasta eğitim polikliniği,indükte balgam ünitesi gibi) çalışan tabipler için, tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır. Yukarıdaki bölümlerdeki işlemler, kliniklerce yapılıyorsa burada çalışan tüm personel için, klinik hizmet puan ortalaması ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilerek yüksek olan klinik veya hastane hizmet puan ortalaması, net performans puan hesaplanmasında esas alınır.

ö) Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde çalışan (Değişik ibare:RG-8/2/2012-28198) eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler puanlandırılır. Acil servis ve acil kliniklerde ise pratisyen tabipler de puanlandırılır.

 1. p) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına kurum içi ve kurum dışı rotasyon eğitimi süresince kadrosunun bulunduğu kurumun hastane hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayıları klinik/hastane hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilmez. Aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları sadece aile hekimliği klinik şefliğinde çalıştıkları dönemde klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında kullanılır. Aile hekimliği klinik şefliklerinin bulunmadığı durumlarda bağlı oldukları koordinatör klinik şefliklerinin klinik hizmet puan ortalaması ile rotasyonda bulundukları kliniklerin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları dikkate alınmaz. Asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.
 2. r) Eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabipler (temel tıp bilimleri uzmanları) ile yoğun bakım,yenidoğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil üniteleri dışındaki kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi gibi tıbbi ve idarî ünitelerde çalışan uzman tabip ve tabipler hastane hizmet puan ortalamasından, (0,8) kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir.
 3. s) (j) ve (z) bentleri uyarınca hastane hizmet puan ortalaması üzerinden değerlendirilen uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile Baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan uzman tabip sayısına dâhil edilir.

ş) Girişimsel işlemleri gösteren Yönergede yer alan ve puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.

 1. t) Kurumlarda, bilimsel çalışma destek puanı, ilgili çalışmaların baştabiplikçe belirlenen şekilde belgelenmesi hâlinde verilir.
 2. u) Kurumlarda, eğitici destekleme puanı, baştabiplikçe belirlenen şekilde belgelendirildiği takdirde, o dönem için verilir.

ü) EK-2 ve EK-3’de yer alan tabloda hastane müdür yardımcıları için öngörülen (0,60) kadro unvan katsayısı satın alma hizmetleri, merkezi satın alma hizmetleri, hastane bilgi sistemi hizmetleri, performans ve kalite hizmetleri, stok-ambar ve depo hizmetleri, hizmet alımlarının denetimi, teknik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı ile hastane birleşmelerinde birleştirilen hastanede görev yapan sorumlu müdür yardımcısı ve 500 yatak üstü hastanelerde personel işlerinden sorumlu hastane müdür yardımcısı net performans puanının hesaplanmasında kullanılır. Yukarıda yer alan görev alanlarında görev dağılımı yapılırken ilgili hastanenin standart kadro sayısını aşmayacak şekilde görevlendirme yapılır. Standart kadro sayısının üzerinde hastane müdür yardımcısı bulunan kurumlarda yukarıda belirlenen görev alanları standart kadro sayısı kadar hastane müdür yardımcısı arasında paylaştırılır. Bu alanların dışındaki diğer idari görevleri yürüten hastane müdür yardımcılarının kadro unvan katsayısı (0,45) olarak esas alınır. Bunlardan, Bakanlık merkez teşkilatında görevlendirilenlerin kadro unvan katsayısı Ek-2 ve Ek-3’de yer alan tablolarda hastane müdür yardımcıları için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

 1. v) Kurumlarda, Bakanlık hasta hakları kurulu raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılan personelden; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara dört ay süreyle, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından %30 oranında kesinti yapılır.Kesinti işlemine cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.
 2. y)(Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3)Kurumlarda özellik arz eden birimler; ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir. Ayrıca, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır. Özellik arz eden birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.
 3. z) Kurumlarda, branşı gereği hasta sayısı düşük olan fakat yataklı tedavi kurumlarında bulunması da gerekli olan, eğitim ve araştırma hastanelerindebranşve klinikler, devlet hastanelerinde branşlar (tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen uzmanlık dalları) baştabip kararıyla hastane hizmet puan ortalaması üzerinden değerlendirilir. Ancak, hastane hizmet puan ortalaması, branş ve klinik için verilir. Belirlenen branştaki tabip sayısı/klinik sayısının birden fazla olduğu kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması branştaki tabip sayısı/klinik sayısına bölünür.
 4. aa)(Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hâllerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele ise kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.
 5. bb) Hizmete yeni açılan kurumlarda görev yapan personele kurumun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay süreyle aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.

Hizmete yeni açılan kurumda görev yapan tüm personelin ek ödemesi, kurumun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay süreyle, il sağlık müdürlüğünün döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Hizmete yeni açılan kurumda görev yapan personelin ek ödemesi, il performans puan ortalaması ve Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle hesaplanır. Bu Yönetmelikte öngörülen ek puanlar net performans puanı hesaplanmasına dahiledilmez.

Net performans puanı = (il performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (ek-8 sayılı tabloda yer alan katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı)

(Ek cümle:RG-8/2/2012-28198)(3) Ceza infaz kurumlarında Bakanlıkça oluşturulan Baştabiplik bünyesinde görev yapan personele il performans puan ortalaması ve Baştabipler için 5,00 kadro unvan katsayısı, diğer personel için ise Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. (Ek cümle:RG-8/2/2012-28198)(3) Aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan Ceza infaz kurumlarında görevlendirilen personele görevlendirme süresince, kadrosunun bulunduğu kurumdan kendi kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

(Ek cümle:RG-8/2/2012-28198)(3) Yangın, sel, deprem gibi olağanüstü hallerde, Bakanlıkça uygun görülen sağlık kurumlarında görev yapan personele il performans puan ortalaması ve Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemenin süresi Bakanlıkça belirlenir.

(Ek cümle:RG-8/2/2012-28198)(3) Net performans puanı = (il performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (ek-8 sayılı tabloda yer alan katsayı) x aktif çalışılan gün katsayısı)

(Ek cümle:RG-8/2/2012-28198)(3) Aile Hekimlerinin eğitimi amacıyla saha çalışmasına katılan uzman tabiplere Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla il performans puan ortalaması ve Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

(Ek cümle:RG-8/2/2012-28198)(3) Net performans puanı = (il performans puan ortalaması x kriter puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (ek-8 sayılı tabloda yer alan katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. cc) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele24/11/1994tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

çç) İhtiyaç sebebiyle, kurum veya kuruluşlardan döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerine görevlendirilen personelin ek ödemesi, süre sınırı olmaksızın kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması esas alınarak kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan yapılır.

 1. dd) Hastanelerleentegre112 acil sağlık istasyonlarında görev yapan tabiplerin, o dönem 112 acil sağlık hizmetlerinde geçen süreleri için hastane hizmet puan ortalaması esas alınır.
 2. ee) Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları Bakanlıkça belirlenenkriterleriyerine getirmeleri kaydıyla, hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir.
 3. ff) Kuruluşlarda, bu Yönetmelik esaslarının yerine getirilmesi ve net performans puanlarının hesaplanması için il sağlık müdürlüğünce gerekli kayıt sistemi oluşturulur.
 4. gg)(Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3)Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile laboratuvarlarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanlarının hesaplanmasında esas alınacak sayılar ve enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile laboratuvarlarda görev yapan uzman tabiplerin ek ödeme hesaplamalarında kullanılacak kriterler Bakanlıkça belirlenir.

ğğ) Kuruma yeni atanan veya yeni görevlendirilen tabiplere ilk 3 ay kendi tabip muayene ve girişimsel işlem puanı ile hastane hizmet puan ortalamasının birlikte değerlendirilmesi neticesinde yüksek olan net performans puanı üzerinden ek ödeme yapılır. 3 aylık süre baştabip kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.

 1. hh) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme veinisiyatifkullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, kurumlarda başhekimin teklifi, kuruluşlarda ise il sağlık müdürünün teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, kurumlarda başhekimin kuruluşlarda ise il sağlık müdürünün gerekçeli teklifi üzerine, döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından %20 oranında kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personelden kuruluşlarda çalışan personele bir yıl içinde 6 (altı) ayı geçmemek üzere ek puan verilir.

ıı) Kuruluşlarda; muayene komisyonu üyeleri için il performans puan ortalamasının %5’i, ihale-satın alma komisyonu üyeleri, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele, il performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personel ile Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanması ve il sağlık müdürlüğünce onaylanması kaydıyla bölge koordinatörü ve yardımcılarına il performans puan ortalamasının %10’ u, nüfusu 1.500.000 üzerinde olan veya büyükşehir statüsünde olan illerin il sağlık müdürlerine,  stok koordinasyon ekibinde görevli personele, merkezi satın alma biriminde görevli personele il performans puan ortalamasının % 20’si, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele il performans puan ortalamasının % 40’ı oranında ek puan verilir.  Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

 1. ii) Kuruluşlarda çalışan personele belgelemesi hâlinde yapılan meslekî bilimsel çalışmalara istinaden, Bilimsel Çalışmalar ve Puanları (EK-5) tablosunda yer alan puanlar ek puan olarak verilir. Ek puan, belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden dönem için verilir. Bu işlemlerle ilgili gerekli takip ve kayıtlar il sağlık müdürünce yerine getirilir.
 2. jj) Kuruluşlarda sağlık müdürlüğünde çalışan personele il performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir. Bakanlık merkez teşkilatına görevlendirilen il sağlık müdürlüğü personeli için % 15 oranı % 10 olarak uygulanır.
 3. kk) Kurumlardabranşıile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen ilgili branşın hasta yetersizliği sebebiyle puanı hastane hizmet puan ortalamasının altında kalan uzman tabiplerce, başhekime gerekçeli olarak başvurulması halinde, başhekim tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen uzman tabiplere puanına ilave olarak hastane hizmet puan ortalamasının % 70 i oranında ek puan verilir. Bu şekilde yapılan hesaplama neticesinde hastane hizmet puan ortalamasının aşılması durumunda hastane hizmet puan ortalaması esas alınır.  Başhekimce gerekçeleri yeterli görülmeyen uzman tabipler gerekçeleriyle beraber Bakanlığa itirazenbaşvurabilirler. Bakanlık itiraz başvurularını 10 iş günü içerisinde sonuçlandırır.
 4. ll)(Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3)Kurumlarda, ihale/satın alma komisyonu üyeleri, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel, muayene komisyonu üyeleri, kurum performans ve kalite biriminde, hasta hakları kurulu ve birimlerinde, enfeksiyon kontrol komitesinde ve döner sermaye komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, Bakanlıkça eğitim verilen ve fiilen klinik kodlayıcı olarak çalışan personele, yanık üniteleri ve merkezlerinde çalışanlara ve perinatal merkezlerde görev yapan personele, o dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kurulu, organ nakli koordinatörü ve yardımcısı ile donör bakımı yapan yoğun bakım çalışanlarına, o dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe hastane hizmet puan ortalamasının %10’u; terapötik aferezmerkezlerinde ve kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde (KETEM) çalışan tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının % 15’i; acil servis/acil polikliniklerde, yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz, kemik iliği nakil üniteleri, AMATEM’lerde çalışan pratisyen tabiplere, evde bakım hizmetlerinde ve çocuk izlem merkezlerinde çalışan tabiplere, satın alma hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı ile merkezi satın alma biriminde görevli personele hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. O dönem organ çıkarım ekibi tarafından donördenorgan alınmış ise organ nakli koordinatörü ve yardımcısına % 10 oranı % 20 olarak uygulanır. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.
 5. mm) Kurumlarda çalışan personele belgelemesi hâlinde yapılan meslekî bilimsel çalışmalara istinaden, Bilimsel Çalışmalar ve Puanları (EK-5) tablosunda yer alan puanlar ek puan olarak verilir. Ek puan belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden dönem için verilir. Bu işlemlerle ilgili gerekli takip ve kayıtlar başhekimce yerine getirilir.
 6. nn)(Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3)Yoğun bakım, yenidoğan, yanık ve kemik iliği nakil ünitelerinde uzman tabip ve tabipler tarafından yapılan girişimsel işlemler puanlandırılır. Bu birimlerde çalışan uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması, kendi kadro unvan katsayıları esas alınarak birlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır. Hastane hizmet puan ortalamasından ek ödeme yapılması halinde ikinci ve üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde ve kemik iliği nakil ünitelerinde sürekli çalışan uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan olarak verilir.
 7. oo) Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde, kliniklerin oluşturulması ve kliniklerin işlerlik kazanması sürecinde bu Yönetmeliğin ikinci basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Ancak, bu durumda hizmet alanı kadro-unvan katsayıları(Değişikibare:RG-8/2/2012-28198)(3) eğitim görevlisi için (2,85), klinik şef yardımcıları için (2,80), başasistan, uzman, yan dal asistanları için (2,65) ve asistanlar için (1,10) olarak uygulanır. Kliniklerin işlerlik kazanmasından sonraki dönemlerde bu madde kapsamındaki hastanelerde bu Yönetmeliğin üçüncü basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Uygulamanın başlangıç dönemi Baştabipçe tespit edilir. Tespit edilen dönem, Bakanlığa bildirildiğinde geçerlilik kazanır. Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan kurumlarda 2 yıl süre ile;
 • Devlet hastanesi
 • Eğitim ve araştırma hastanesi

formülleri üzerinden yapılacak hesaplama neticesinde her bir personel için yüksek olan net performans puanı esas alınır. Bu şekilde yapılan hesaplama neticesinde dağıtılabilecek tutarın aşılması halinde, tüm personelin ek ödemesi aşan oranda oransal olarak düşürülür.

öö) Kurumsal performans katsayısının hesaplanmasına esas olacak performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartları Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

 1. pp) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca personele hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılması gereken hallerde mesai içi hastane hizmet puan ortalaması esas alınır.
 2. rr) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde tanımlanan girişimsel işlemler Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.
 3. ss) Birim ve birim dışı performans katsayısının hesaplanmasına esas olacakkriterlerBakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.

şş) (Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde hizmet sorumlusu olarak görevlendirilen tabibin kadro unvan katsayısı % 10; yan dal eğitim sorumlusu ve yan dal eğitim görevlisinin kadro unvan katsayısı % 15, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 25, devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 20 oranında arttırılır.

 1. tt) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (öö) bendi kapsamında çıkarılacak Yönerge çerçevesinde Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiriciler ile bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.
 2. uu) Entegre ilçe hastanelerinde görevlendirilen uzman tabiplere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan; kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

üü) EK-2’de yer alan tabloda baştabip yardımcıları için öngörülen (3,50) kadro unvan katsayısı ve EK-3’de yer alan tabloda baştabip yardımcıları için öngörülen (2,90) kadro unvan katsayısı gelir gerçekleştirme görevlisi, gider gerçekleştirme görevlisi, satın alma hizmetleri, merkezi satın alma hizmetleri, hastane birleşmelerinde birleştirilen hastanelerde görev yapan sorumlu baştabip yardımcısı,  hastane bilgi sistemi hizmetleri, performans ve kalite hizmetleri, acil ve yoğun bakım hizmetleri, 500 yatak üstü hastanelerde personel işleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcılarının net performans puanının hesaplanmasında kullanılır. Yukarıda yer alan görev alanlarında görev dağılımı yapılırken ilgili hastanenin standart kadro sayısını aşmayacak şekilde görevlendirme yapılır. Standart kadro sayısının üzerinde baştabip yardımcısı bulunan kurumlarda yukarıda belirlenen görev alanları standart kadro sayısı kadar baştabip yardımcısı arasında paylaştırılır. Bu alanların dışındaki diğer idari görevleri yürüten ve eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan baştabip yardımcılarının kadro unvan katsayısı 2,50, devlet hastanelerinde görev yapan baştabip yardımcılarının kadro unvan katsayısı 1,90 olarak esas alınır. Bunlardan, Bakanlık merkez teşkilatında ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilenlerin kadro unvan katsayısı Ek-2 ve Ek-3’de yer alan tablolarda baştabip yardımcıları için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

 1. vv) Birden çok klinik şefliğinin bulunduğubranşlardaklinikler, klinik hizmet puan ortalaması yönünden Baştabibin onayı ile birleştirilebilir. Bu durumda birleştirilen kliniklerde görev yapan personele birleştirilen klinikler için hesaplanan klinik hizmet puan ortalaması veya yalnızca bu kliniklerde çalışan asistanların ek ödemesi için birleştirilen kliniklerin klinik hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde birleştirilen klinikler ek ödeme hesaplaması bakımından tek bir klinik olarak değerlendirilir.

(2) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönetmeliği ile Baştabip ve Baştabip Yardımcılığı görevleri için Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde öngörülen şartlar hariç) bir arada taşımaları kaydıyla,

vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

 1. b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık personelinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele,

görevlendirmenin müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

 1. c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ç) (Ek:RG-20/5/2012-28298)(4) Bakanlıkça il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı ve şube müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

(3) Sağlık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı ve yedinci fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, her ay maaş ödemesi ile birlikte herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak ek ödeme yapılması halinde, yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele görevlendirildiği kurum veya kuruluşun döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

 1. a) En az bir ay süreyle Bakanlık kurum ve kuruluşlarına görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.
 2. b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Çalışılan süre, vaka veya iş için hastaneye geliş ve ayrılış saatleri dikkate alınarak Baştabipliklerce tespit edilerek kayıt altına alınır. Hastane ve klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan personelin puanı ve bu şekilde hesaplanan aktif çalışma gün katsayıları kullanılır.
 3. c) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için devlet hastanelerine görevlendirilen personelin ek ödemesinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır.

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunanlar

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlem puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı)

2) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayanlar

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için eğitim ve araştırma hastanelerine görevlendirilen personelin ek ödemesinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır.

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunanlar

Bir kliniğe bağlı olarak hizmet verenler

Net performans puanı = [(klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25)  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı)]+ [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı  – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) X 0,5]

2) Bir kliniğe bağlı olmaksızın hizmet verenler

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + [((tabip muayene ve girişimsel işlem puanı  – (hastane hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) X 0,5]

3) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayanlar

Net performans puanı = hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı

 1. d) Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği kurum veya kuruluş tarafından aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.
 2. e) Bu fıkra kapsamında yapılacak ek ödeme, personelin mesai içi ve mesai dışı çalışması dikkate alınarak hesaplanır.

(5) (Ek:RG-20/5/2012-28298)(4) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışı personele her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumlarda Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usûl ve Esasları ile Dağıtılabilecek

Ek Ödeme Tutarının Belirlenmesi

 

Döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 6- (Değişik:RG-6/7/2011-27986) (2)  

(1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her kurumda döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

 1. a) Baştabip,
 2. b) Döner sermaye hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı,
 3. c) Hastane müdürü,

ç) (Mülga:RG-8/2/2012-28198)(3)  

 1. d) Başhemşire,
 2. e) Dâhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise(Değişikibare:RG-8/2/2012-28198)(3) eğitim sorumlusu veya eğitim görevlisi, (Ancak ilgili kliniklerde/birimlerde uzman tabip, uzman tabip yok ise bunların her birinin yerine bir tabip görevlendirilir.)
 3. f) Bir pratisyen tabip,
 4. g) Bir diş tabibi,

ğ) Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi),

 1. h) Bir sağlık hizmetleri sınıfı hemşire, ebe veya sağlık memuru temsilcisi,

ı) Bir teknik hizmetler sınıfı temsilcisi,

 1. i) Bir yardımcı hizmetler sınıfı temsilcisi,
 2. j) Bir genel idari hizmetler sınıfı temsilcisi,
 3. k) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi,
 4. l) Bir asistan temsilcisi.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üyeler baştabip tarafından, (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (l) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları kurum amirince yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yıl sonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) Kurumda en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 7- (1) Komisyonun başkanı kurum baştabibidir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın  görüşü yönünde  karar alınır. Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kurumun gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekreterya hizmetleri hastane müdürlüğünce yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi

MADDE 8- (Değişik:RG- 25/8/2007- 26624)

(1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem döner sermaye gelirlerinden (Değişik ibare:RG-8/2/2012-28198)(3)  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine ve Bakanlık payları ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50’sinin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler.

(2) (Ek:RG-30/7/2010-27657) Mesai içi çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplamı ile mesai dışı çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplamının yukarıdaki şekilde belirlenen tutara oranlanması sonucu mesai içi dağıtılabilecek tutar ile mesai dışı dağıtılabilecek tutar bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluşlarda Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usul ve Esasları ile Dağıtılabilecek

Ek Ödeme Tutarının Belirlenmesi

 

İl döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 9- (Değişik:RG-6/7/2011-27986) (2)  

(1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her ilde döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) İl döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

 1. a) İl sağlık müdürü,
 2. b) Toplum sağlığı merkezlerinden ve idari mali işlerden sorumlu sağlık müdür yardımcıları,
 3. c) İdarî ve malî işler şube müdürü,

ç) Bilgi işlem ve sağlık istatistikleri şube müdürü,

 1. d)(Mülga:RG-8/2/2012-28198)(3)
 2. e) Varsa il halk sağlığı laboratuvar müdürü,
 3. f) Toplum sağlığı merkezinde çalışan bir sorumlu tabip,
 4. g) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir hemşire veya ebe temsilcisi,

ğ) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir çevre sağlığı teknisyeni veya sağlık memuru temsilcisi,

 1. h) Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetler sınıflarını temsilen bir temsilci,

ı) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan, o ildeki kuruluşlarda toplam olarak en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi,

 1. i) İki pratisyen tabip,
 2. j) Diş tabibi.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (f), (g), (ğ), (h), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları sağlık müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yıl sonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) Kuruluşta en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

İl döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 10– (1) Komisyonun başkanı il sağlık müdürüdür. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın  görüşü yönünde  karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, kuruluş gelir-gider dengesi ile,borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. İl döner sermaye komisyonunun sekreterya hizmetleri idarî ve malî işler şube müdürlüğünce yürütür.

Kuruluşlarda dağıtılabilecek döner sermaye  tutarının belirlenmesi

MADDE 11– (Değişik:RG-25/8/2007-26624)

(1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem döner sermaye gelirlerinden (Değişik ibare:RG-8/2/2012-28198)(3) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine ve Bakanlık payları ayrıldıktan sonra kalan miktarın %65’inin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler.

(2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Ka­nu­nunun ek 2 nci maddesi uyarınca ilgili kurumların birinci basamak sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı suretiyle temin etmeleri hâlinde, personele dağıtılacak tutarın tespitinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin yılı tedavi giderleri resmî fiyat tarifesine tekabül eden karşılığı tutarlar toplamı esas alınır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı, İdari Bölge Puanı, Koruyucu Sağlık Hizmetler Puanı Ve

Ortalama Puan Hesaplamaları

 

Sağlık kuruluşu düzeltilmiş tabip sayısı

MADDE 12- (1) Sağlık kuruluşunda o dönemde çalışan tüm tabip ve diş tabiplerinin (kadrosu o sağlık kuruluşunda bulunan ve tabip muayene ve girişimsel işlem puanı bulunmayan sağlık grup başkanı hariç, sağlık ocağı sorumlu tabibi dahil) aktif çalışılan gün katsayılarının toplamı, sağlık kuruluşu düzeltilmiş tabip sayısıdır.

İdari bölge puanı

MADDE 13– (1) İdari bölge puanı, döner sermaye komisyonunca, sağlık kuruluşlarının merkeze uzaklığına, ulaşım şartlarına, köy, belde, ilçe, il merkezinde bulunmasına ve benzeri kriterlere göre bir yıl geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde  belirlenir.

 

5. bölge İl genelinde ulaşım şartları  zor olan  köy veya beldelerde bulunan sağlık kuruluşları 10.000-12.000 arası puan
4. bölge 5. Bölge dışında kalan köy veya beldelerde bulunan sağlık kuruluşları ile ulaşım şartları il içinde zor olan nüfusu az olan ilçelerde bulunan sağlık kuruluşları 6.000-7000 arası puan
3. bölge Diğer ilçelerde bulunan sağlık kuruluşları 3.000-6000 arası puan
2. bölge İl merkezinde bulunan ancak ulaşımı zor olan yerlerde bulunan sağlık kuruluşları 1.000-3000 arası  puan
1. bölge İl merkezinde bulunan diğer sağlık kuruluşları 0-1000 arası puan

 

Koruyucu sağlık hizmetleri puanı

MADDE 14- (Değişik:RG- 25/8/2007-26624)

(1) Koruyucu sağlık hizmetleri aşağıdaki şekilde puanlandırılır.

 1. a) Bebek başına ortalama izlem sayısı:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki bebek başına ortalama izlem sayısı = A

Sağlık kuruluşunun o ay ki bebek başına ortalama izlem sayısı = B

B ≥ A                         ise           “1000” puan verilir.

B < A                         ise           “0” puan verilir.

 

 1. b) Gebe başına ortalama izlem sayısı:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki gebe başına ortalama izlem sayısı = A

Sağlık kuruluşunun o ay ki gebe başına ortalama izlem sayısı = B

B ≥ A                         ise           “1000” puan verilir.

B < A                         ise “0” puan verilir.

 1. c) HepB1 aşılama yüzdesi:

HepB1 aşılama yüzdesi o ay için %80 ve üzerinde ise “1500” puan verilir. Bu yüzde, o ay %80’in altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise “750” puan, artış göstermemiş ise “0” puan verilir.

ç) DBT1 aşılama yüzdesi:

DBT1 aşılama yüzdesi o ay için %80 ve üzerinde ise “1500” puan verilir. Bu yüzde, o ay %80’in altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise “750” puan, artış göstermemiş ise “0” puan verilir.

 1. d) KKK aşılama yüzdesi:

KKK aşılama yüzdesi o ay için %85 ve üzerinde ise “1500” puan verilir. Bu yüzde, o ay %85’in altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise “750” puan, artış göstermemiş ise “0” puan verilir.

(KKK aşısının GBP’ye alınmadan önceki referans değeri olarak kızamık aşı yüzdesi esas alınır.)

 1. e) Tarama testleri (Neonatalhipotiroidi,fenilketonüri, thalasemi ve benzeri) numune alma yüzdesi:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki tarama testleri numune alma yüzdesi = A

Sağlık kuruluşunun o ayki tarama testleri numune alma yüzdesi = B

B ≥ A                         ise           “1000” puan verilir.

B < A                         ise           “0” puan verilir.

 1. f) Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi = A

Sağlık kuruluşunun o ayki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi =

B ≥ A                         ise           “1000” puan verilir

B < A                         ise           “0” puan verilir.

(2) Yeni açılan sağlık kuruluşları için bir önceki yıl verileri olarak, sağlık kuruluşuna bağlı bölgenin önceki yıl bağlı olduğu sağlık kuruluşunun verileri esas alınır.

(3) Sağlık kuruluşuna ait veriler zamanında sağlık müdürlüğüne ulaştırılmadığı takdirde o sağlık kuruluşuna koruyucu hizmetler puanı verilmez. Verilerin zamanında sağlık müdürlüğüne ulaştırılmasından sağlık ocağı sorumlu tabipleri ve sağlık grup başkanları sorumludur.

(4) Tarama testlerinde yüzde hesaplanamıyorsa sayısal değerler esas alınır. Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi alınamıyorsa bu konudaki poliklinik sayısı esas alınır. Tarama testlerinden hangilerinin kullanılacağı sağlık müdürlüğünce tespit edilir.

(5) Yukarıdaki koruyucu sağlık hizmetleri kriterlerine göre değerlendirilemeyen verem savaş dispanserlerinin o ayki verem savaş dispanserleri aylık çalışma formu ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinin aylık çalışma formlarına göre yaptıkları çalışmalar ile ruh sağlığı dispanserlerinin çalışmaları, döner sermaye komisyonu tarafından değerlendirilerek koruyucu sağlık hizmetleri puanı karşılığı olarak 8500 puana kadar puan verilebilir..

Sağlık kuruluşu  performans puan ortalaması hesaplanması

MADDE 15- (1) Sağlık kuruluşunda tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip ve diş tabiplerinin (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan sağlık grup başkanı ve sağlık kuruluşu sorumlu tabibi de dahil) puanları toplanır. Toplam puan, sağlık kuruluşu düzeltilmiş tabip sayısına bölünür. Bulunan sonuca, sağlık kuruluşunun idari bölge puanı ve koruyucu sağlık hizmetler puanı eklenerek sağlık kuruluşu  performans puan ortalaması bulunur.

Sağlık grup başkanlığı (ilçe) performans puan ortalaması ile il performans puan ortalamasının hesaplanması

MADDE 16- (1) Sağlık grup başkanlığına (ilçeye) bağlı sağlık kuruluşlarında tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip ve diş tabiplerinin puanları toplanır. Bulunan puan, sağlık grup başkanlığına (ilçeye) bağlı sağlık kuruluşlarının düzeltilmiş tabip sayısına bölünür. Bulunan sonuca sağlık grup başkanlığına (ilçeye) bağlı bulunan sağlık kuruluşlarının idari bölge puanı ve koruyucu sağlık hizmetler puanlarının toplamının, sağlık grup başkanlığına (ilçeye) bağlı bulunan sağlık kuruluşu sayısına bölümü eklenerek sağlık grup başkanlığı (ilçe) performans puan ortalaması bulunur.

(2) İldeki sağlık kuruluşlarında tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip ve diş tabiplerinin puanları toplanır. Bulunan puan, ilde bulunan sağlık kuruluşlarının düzeltilmiş tabip sayılarının toplamına bölünür, bulunan sonuca ildeki sağlık kuruluşlarının idari bölge puanı ve koruyucu sağlık hizmetler puanlarının toplamının ilde bulunan sağlık kuruluşu sayısına bölümü eklenerek il performans puan ortalaması bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Kurumlarda Net Performans Puanının Hesaplanması

Kurumlarda net performans puanının hesaplanması

MADDE 17 – (Değişik:RG-6/7/2011-27986) (2)  

(1) (Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) Devlet hastanelerinde mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 1. a) Baştabipler

Baştabip için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

1) Net performans puanı = [hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı = [tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (uzman tabip ve uzman diş tabibi katsayısı veya pratisyen tabip ve diş tabibi katsayısı)] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. b) Baştabip yardımcıları

Baştabip yardımcıları için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

1) Net performans puanı = [hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip yardımcıları katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı = [tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (uzman tabip ve uzman diş tabibi katsayısı veya pratisyen tabip ve diş tabibi katsayısı)] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, diş Tabipleri

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer ilgili uzmanlar

Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. d) Diyaliz ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Diyaliz ünitesinde çalışan pratisyen tabiplerin net performans puanları, hemodiyaliz ünitesinde aylık yapılan toplam hemodiyaliz sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den az ise 1 pratisyen tabip,

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den fazla 500’den az ise 2 pratisyen tabip, O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 500’den fazla 800’den az ise 3 pratisyen tabip, O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 800’den fazla 1100’den az ise 4 pratisyen tabip,

1100’ün üzerinde yapılan her 300 hemodiyaliz sayısı için 1 pratisyen tabip eklenir.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

O hemodiyaliz ünitesinde görev yapan tabip sayısı, o ayki toplam yapılan hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısından fazla ise, her bir tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre belirlenen pratisyen tabip sayısıyla çarpımının, hemodiyaliz ünitesinde görev yapan pratisyen tabip sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. Ancak, o unvandaki personelden askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen pratisyen tabip sayısı/o hemodiyaliz ünitesindeki pratisyen tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. e) Yanık,yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Bu gruptaki uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. f) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tabipler, uzman tabipler ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (0,80) x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. g) Baştabip tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenenbranşlardaçalışan uzman tabipler:

Bu gruptaki uzman tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması/o branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

ğ) Diğer personel (tabip dışı personel)

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

(2) (Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) Eğitim ve araştırma hastanelerinde mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 1. a) Baştabipler

Baştabip için aşağıdaki formüllerle net performans puanı hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

1) Net performans puanı = [hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı] + (bilimsel çalışma destek puanı+eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı)] + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı) + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. b) Baştabip yardımcıları

Baştabip yardımcıları için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

1) Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip yardımcıları katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. c) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar

1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi

Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı  – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Uzman tabipler ve başasistanlar

Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı  – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Asistanlar

Net performans puanı = [(klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + [(hastane hizmet puan ortalaması x 0,75) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

4) Yan dal asistanları

Net performans puanı = [(klinik hizmet puan ortalaması x 0,60) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + [(hastane hizmet puan ortalaması x 0,40) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

5) Diğer personel

Net performans puanı = (klinik hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya, mikrobiyoloji klinikleri ve bu laboratuvar hizmetlerinde çalışan personel

1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Uzman tabipler ve başasistanlar

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + (varsa) eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Asistanlar

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

4) Diğer personel

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. d) Bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + [(tabip muayene ve girişimsel işlem puanı -(hastane hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

2) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanları

Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Diyaliz ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

4) Yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Bu gruptaki uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x eğitim hastaneleri hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

5) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabip, tabip, diş tabipleri ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı (0,80)  x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

6) Baştabip tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen branşlarda çalışan uzman tabipler

Bu gruptaki uzman tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması/o branştaki tabip sayısı) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

7) Baştabip tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen kliniklerde çalışan uzman tabipler

Bu gruptaki kliniklerde çalışan tabiplerin aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25)) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Net performans puanı = ((hastane hizmet puan ortalaması/o branştaki klinik sayısı) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + (varsa) eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

8) Diğer personel

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

(3) Devlet hastanelerinde mesai dışı çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 1. a) Baştabip ve baştabip yardımcıları

Baştabip ve baştabip yardımcıları için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

1) Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip ve baştabip yardımcısı katsayısı) x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı = [mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (uzman tabip, pratisyen tabip veya diş tabibi katsayısı)]

 1. b) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

Net performans puanı = [mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (uzman tabip, pratisyen tabip veya diş tabibi katsayısı)]

 1. c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer ilgili uzmanlar

Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. d) Tabip dışı personel

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

(4) (Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) Eğitim ve araştırma hastanelerinde mesai dışı çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 1. a) Baştabip ve baştabip yardımcıları

Baştabip ve baştabip yardımcıları için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

1) Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip ve baştabip yardımcısı katsayısı) x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı = [((mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + ( mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)] +  [(mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı-(mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]

 1. b) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar

1) Klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar ve uzman tabipler

Net performans puanı = [((mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + ( mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)] + [(mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı  – (mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]

2) Asistanlar

Net performans puanı =[(mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı] + [(mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,75) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı]

3) Yan dal asistanları

Net performans puanı = [(mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,60) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı] + [(mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,40) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı]

4) Diğer personel

Net performans puanı = (mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya, mikrobiyoloji klinikleri ve bu laboratuvar hizmetlerinde çalışan personel

1) Klinik şefi, klinik şef yardımcıları, başasistanlar ve uzman tabipler

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Asistanlar

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Diğer personel

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı) + [((mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlem puanı – (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]

2) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanları

Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

4) Diğer personel

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

 

YEDİNCİ  BÖLÜM

Kuruluşlarda Net Performans Puanının Hesaplanması

Kuruluşlarda net performans puanının hesaplanması

MADDE 18 – (Değişik:RG-30/7/2010-27657)

(1) Kuruluşlarda personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 1. a) İdari Kadrolarda Görevli (İl Sağlık Müdürlüğü Personeli), 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında ve birinci basamağa bağlı olarak hizmet verenentegreilçe hastanelerinde çalışan personel

Net Performans Puanı= (İl Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

 1. b) Sağlık Grup Başkanlıklarında görevli personel ile 112 Acil sağlık hizmetlerinde, koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama, eğitim, denetim, çevre sağlığı, mobil sağlık hizmetleri gibi görevlerde fiilen görev yapan Tabip ve Diş Tabipleri

Net Performans Puanı= [Sağlık Grup Başkanlığı (İlçe) Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı–Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı] +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

 1. c) Sağlık Ocağı Sorumlu Tabipleri

Sağlık Ocağı Sorumlu Tabiplerinin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı= [Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Sağlık Kuruluşu Sorumlu Tabibi) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı] +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

2) Net Performans Puanı= [(Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı +((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Tabip ve Diş Tabibi)] +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

ç) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip ve Diş Tabipleri

Net Performans Puanı= [(Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı + ((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı] +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

 1. d) Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Tabip Dışı Personel

Net Performans Puanı= (Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

 

SEKİZİNCİ  BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı

MADDE 19 – (Değişik:RG-30/7/2010-27657)

(1) Mesai içi ödenecek net ek ödeme tutarı, personele ait mesai içi net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin mesai içi net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa mesai içi tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

(2) Mesai dışı ödenecek net ek ödeme tutarı ise mesai dışı net performans puanının mesai dışı dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin mesai dışı net performans puanının mesai dışı dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar ise mesai dışı tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa mesai dışı tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

Ek ödeme matrahı

MADDE 20 – (Değişik:RG-30/7/2010-27657)

(1) Kurum ve kuruluşlarda görevli her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

Ek ödeme zamanı

MADDE 21- (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmaya karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir.

Ek ödeme yapılmayacak personel

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik kapsamında olmayan personele ek ödeme yapılamaz.

Kanunî kesintiler

MADDE 23- (1) Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

EK MADDE 1 – (Ek:RG-30/7/2010-27657) (Değişik:RG-6/7/2011-27986)(2)  

(1) Aile hekimliğinin pilot olarak uygulandığı illerde, aile hekimliği sistemi dışında kalan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan personele, aile hekimliği sisteminin başladığı tarihten itibaren, döner sermayeden yapılacak ek ödeme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. Bu madde ile getirilen değişiklikler dışında bu Yönetmelikteki diğer esasların uygulanmasına devam edilir.

 1. a)(Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) İl sağlık müdürlüğü, o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarı ve nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. İl sağlık müdürlüğü personeline yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünce belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.
 2. b) Döner sermaye komisyonu, her dönem ildeki tüm toplum sağlığı merkezlerinin Bakanlıkça belirlenenkriterleregöre performans puanlarını belirler.
 3. c) Her dönem sonunda Bakanlıkça belirlenenkriterleregöre, döner sermaye komisyonu tarafından belirlenen performans puanları toplanarak toplum sağlığı merkezi performans puanı bulunur.

ç) Toplum sağlığı merkezi performans puanları toplamı, merkez sayısına bölünerek il performans puan ortalaması bulunur.

 1. d) Aile hekimliği sürecinde eski faaliyetlerini sürdüren sağlık merkezi, birinci basamağa bağlı olarak hizmet verenentegreilçe hastaneleri, sağlık ocağı, sağlık evi, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ve dispanserlerde çalışan personel, bu maddenin (ç) bendine göre bulunan il performans puan ortalamasından hizmet alanı kadro–unvan katsayılarına göre değerlendirilir.
 2. e) Net performans puanlarının hesaplanması:

1) Toplum sağlığı merkezi personeli net performans puanı:

Net performans puanı = (toplum sağlığı merkezi performans puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Toplum sağlığı merkezleri dışındaki kuruluşlarda çalışan personel ve sağlık müdürlüğü personeli ile diğer personel net performans puanı:

Net performans puanı = (il performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

3) İlçelerde bulunan toplum sağlığı merkezleri ve entegre hizmet veren ilçe hastanelerinde görev yapan personele il performans puan ortalamasının % 20’si oranında, halk sağlığı laboratuarları, verem savaş dispanserleri, AÇSAP merkezleri ve il merkezinde bulunan toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan personele ise il performans puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilir.

 1. f) (a) bendi uyarınca belirlenen toplam tutar, personelin bu madde kapsamında belirlenen net performans puanlarının toplamına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.
 2. g) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

ğ) Toplum sağlığı merkezi performans kriterleri ve puanları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir.

 1. h) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, aile hekimliği pilot uygulamasına geçilen illerde ek ödeme dönemi sonunda ildeki personel sayısı ve personelin performanskriterlerinidikkate alarak, merkeze aktarılan %2 paya ilave olarak alınan paydan karşılanmak üzere, il’e göndereceği parayı belirleyerek ayın onbeşinci günü mesai bitimine kadar Bakanlık Merkez Döner Sermaye muhasebe birimi vasıtasıyla ödemeye yetkili muhasebe birimine gönderir. Hesabına aktarma yapılan muhasebe birimi, banka hesabına intikal ettirilen tutarı Maliye Bakanlığınca tespit edilen emanet nitelikli bir hesaba alacak kaydederek il sağlık müdürlüğünce bu maddeye göre belirlenen personelin ek ödeme tutarlarına dair hazırlanacak tahakkuk evrakına istinaden, personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahını da dikkate alarak gelir ve damga vergisi kesintisi yapmak suretiyle ödemeyi gerçekleştirir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendinde belirtilen Yönerge (3) ay içerisinde çıkarılır. Bu Yönerge yürürlüğe girinceye kadar kurumsal performans katsayısı (1) olarak uygulanır

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2005 yılı gelirlerinin tahsilatının gecikmesi sebebiyle personele ödenemeyen 2005 yılı ödeme dönemine ait ek ödemeler, ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunun aşılmaması ve tahsilatın yapılması kaydıyla 2006 yılında ödenebilir.

GEÇİCİ MADDE 3-  (Mülga:RG-30/7/2010-27657)

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-25/8/2007-26624) (Değişik:RG-26/3/2008-26828)1

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça veya Valilikçe ilgili mevzuatı uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele (bu görevlendirilmeleri onaylarında belirtilmemiş olsa da) yapılmış olan ve bu görevleri devam ettiği süre içinde yapılacak olan ek ödemelerde, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlar aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 5 –  (Ek:RG-24/4/2009-27209) (Değişik:RG-30/7/2010-27657)

(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ss) bendinde belirtilen Yönerge çıkarılıncaya kadar birim ve birim dışı performans katsayısı (1) olarak uygulanır.

Klinik şef ve yardımcılarına uygulanacak ek ödeme

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-8/2/2012-28198)(3) 

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı maddesi uyarınca eğitim görevlisi kadrolarına atanmış sayılan klinik şefi ve klinik şef yardımcılarının ek ödemesi, 2/11/2011 tarihinden itibaren kendilerine öngörülmüş olan kadro unvan katsayısı kullanılarak yapılır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik 01/04/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

___________________

(1)  Bu değişiklik 1/9/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik yayımını takip eden ayın başında yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik 1/3/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

(4) Bu değişiklik yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

(5) 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in bu yönetmelikle ilgili hükmü aşağıdadır:

“Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde, 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin ek ödemesine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza infaz kurumlarında Bakanlıkça oluşturulan Başhekimlik bünyesinde görev yapan personel ile hizmete yeni açılan kurumlarda görev yapan personele anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

 

 

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/5/2006 26166
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 9/1/2007 26398
2. 25/8/2007 26624
3. 26/3/2008 26828
4. 24/4/2009 27209
5. 30/7/2010 27657
6. 6/7/2011 27986
7. 8/2/2012 28198
8. 20/5/2012 28298