Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi


image_pdfimage_print

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

SAYI : B.100.PER-01-300-21/00100                                                                        09/01/1995

KONU: İzin Yönergesi

BAKANLIK MAKAMINA

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin izinleri ve bu izinlerin kullanımıyla ilgili olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak, bürokrasiyi azaltmak, görev, yetki ve sorumluluk dağılımında denge kurmak ve birlikteliği temin ederek uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi” ilişikte sunulmuştur.

Uygun görüldüğü takdirde söz konusu yönergenin yürürlüğe konulması hususunu tensiplerinize arz ederim.

Haluk YILDIZ Genel Müdür

O L U R

09/01/1995

Dr.Doğan BARAN
Bakan

 

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Amaç:

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve ayılıksız izinlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları göstermektedir.

Kapsam:

Madde 2- Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Dayanak:

Madde 3- Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile izinler konusunu düzenleyen diğer kanunlar ve ilgili yönetmeliklere göre hazırlanmıştır.

Esaslar:

Madde 4- İzinler, işin aksamaması bakımından, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya kısım, kısım kullanılabilir. Savaş veya olağanüstü hallerde Başbakanın veya Bakanın gösterdiği lüzum üzerine izin kullanılması durdurulabilir.

Madde 5- Görev yeri değiştirilen personelin, ayrıldığı görev yeri amiri tarafından o yıl ve bir önceki yıl iznini kullanıp kullanmadığı, kullanmamış ise kalan izin süresi aynı yıl içerisinde tek tabip raporuna istinaden verilen hastalık izin süresi ile birlikte yeni görev yerine bildirilir.

Madde 6- Yıllık izin belgeleri iki yıl süre ile personelin görev yaptığı kurumdaki kişisel özlük dosyasında muhafaza edilir.

Madde 7- İzin talebinde bulunan her personel için örneğe uygun izin belgesi tanzim edilir. (Ek-1)

Madde 8- İzne ayrılacak personelin yürüttüğü görevin aksamaması için en yakın amir tarafından göreve kimin vekalet edeceği personel izne ayrılmadan önce bir emirle belirtilir. Bu görev, özel bir hüküm yoksa hiyerarşik kademeler dikkate alınarak izne ayrılan personele makam ve unvan bakımından en yakın olana verilir.

Madde 9- İzin bitiminde görevine başlamayan veya izin konusunda yanlış beyanda bulunanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

Madde 10- İzin vermeye yetkili makamın veya kurum amirinin göstereceği lüzum üzerine memuriyet mahalline çağrılan personel, hastalık ve belge ile tevsik edilen mücbir sebepler dışında göreve dönmek zorundadır.

Madde 11- Sözleşmeli personelin izinleriyle ilgili hükümler sözleşmede belirlenir. Bu izinler yönergede belirtilen yetkili amirler tarafından kullandırılır.

ikinci bolum

Yıllık izinler

Yıllık İzin Süreleri:

Madde 12- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102 nci maddesi gereği, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için otuz gün yıllık izin verilmekle birlikte, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Memurlara yılık izinlerine ilave olarak gidiş ve dönüş için azami 2 şer gün olmak üzere öngörülen 4 günlük yol izni, izin hakkının az ve iznin geçirileceği yerin uzak olması gibi çok zorunlu ve ender durumlarda izin vermeye yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılacak olup, bu iznin verilmesi olağan hale getirilemez.

Yıllık izinlerin Kullanılışı

Madde 13- Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım, kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Bu takdirde önceki yıllara ait kullanılmamış izin hakları düşer;

 1. Birleştirilerek her iki yıla ait izin süresinin tamamının yıl içinde bir arada veya parça parça kullanılması mümkündür.
 2. Bunun için, hem memurun iki yıllık iznini birleştirme isteğinde bulunması, hem de amirin uygun görmesi şarttır,
 3. Bir önceki yıl izni ile birleştirilerek kullanılmak istenilen izin süresinden bir kısmının kullanılarak izin süresi artması halinde, artan süre bir sonraki yıl izni ile ikinci kez birleştirilemez.

Yıllık iznin Sınırlandırılması:

Madde 14- Yıllık izinlerin kullanılmasında idareye verilen takdir yetkisi, yalnızca yıllık izinlerin kullanılış usul ve esaslarının tespitine ilişkin olup, personele kanunla verilen izin hakkını ortadan kaldıracak biçimde genişletilemez.

Olağanüstü haller sebebiyle izinlerin kullanılması Bakanlıkça durdurulmuş olmadıkça her takvim yılının ilk mesai gününden itibaren hiçbir talimata gerek kalmaksızın yıllık izin kullanımına müsaade edilecektir.

Memuriyete Yeniden Dönenlerin Yıllık İzinleri:

Madde 15- İstifa suretiyle veya başka bir nedenle memuriyetten ayrılıp bilahare yeniden memuriyete dönenler, yıl içinde ne zaman göreve başladıklarına bakılmaksızın ve her hangi bir kısıtlama söz konusu olamadan o yıla ait yıllık izinlerini kullanabilirler.

657 sayılı Kanun’a tabi memur iken her hangi bir nedenle memuriyetten ayrılıp, sözleşeli veya işçi statüsünde çalışırken, bu statülerde bulunanlara tanınan yıllık izinlerini kullanan personelin bilahare memuriyete dönmesi durumunda da; yıllık izin kullanmasına müsaade edilecektir.

Aday Memurun Yıllık İzini:

Madde 16- Memuriyet de bir yıllık hizmet süresini dolduran aday memurlar yıllık izinlerini kullanabilirler.

Askerlik Dönüşü Yıllık İzin:

Madde 17- Askerlik hizmetini yapmakta iken 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na izin kullanarak terhis olup görevine dönen memurlar, göreve döndüğü yıla ait yıllık izinlerini kullanabilirler.

Bir Önceki Yıla Ait Kullanılmamış İzin Hakları:

Madde 18- Memur içinde bulunduğu yıla ait iznini kullanmamış olsa dahi, bir önceki yıla ait kısmen veya tamamen kullanmadığı iznini talep edebilir.

Yıllık İzinde Hastalanma Hali:

Madde 19- Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar, hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirirler.

Ancak hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar, hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine başlamak zorundadır.

Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102 nci maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103 ncü maddesine göre kullandırılır.

Yıllık İzinde Kıdemin Hesaplanması:

Madde 20- Yıllık izin süresinin tespitinde;

 1. Hangi statüde olursa olsun, kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri,
 2. Aynı Kanunun 87 nci maddesine tabi kurumlarda sigortalı olarak geçen hizmet süreleri ile bu maddeye tabi olan kurumların yurt dışı teşkilatlarında hangi statüde olursa olsun geçen hizmet süreleri,
 3. Askerlik görevini ifa edenlerin, Emekli Sandı ğı’na borçlanıp, borçlanmadığına bakılmaksızın askerlikte geçen hizmet süreleri, dikkate alınacaktır.

Ancak,

 1. Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na prim ödemek suretiyle geçen hizmetler,
 2. Serbest Avukatlıkta ve Avukat Staj devresinde geçen hizmetler ile,
 3. Mezkur Kanunun 77 nci maddesine göre yabancı memleketlerde veya Uluslar arası kuruluşlarda geçen hizmet süreleri, dikkate alınmayacaktır.

Yıllık izinleri Vermeye Yetkili Amirler:

Madde 21- Yıllık izinleri vermeye yetkili amirler aşağıda gösterilmiştir;

 1. Merkez Teşkilatında :
 2. Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı ve Özel Kalem Müdürünün izinleri BAKAN,
 3. Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, APK Kurlu Başkanı, 1 nci Hukuk Müşaviri, Müstakil Daire Başkanları, Savunma Sekreteri, Sağlık Projesi Genel Koordinatörü ve Bakan Müşavirlerinin izinleri MÜSTEŞAR,
 4. Teftiş Kurulu Başkanlığında ; Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personelin izinleri TEFTiŞ KURLU BAŞKANI,
 5. APK Kurulu Başkanlığında; Daire Başkanı, APK Kurulu Uzmanı, Mimar ve Mühendislerin izinleri APK KURUL BAŞKANI, diğer personelin izinleri DAiRE BAŞKANI,
 6. Hukuk Müşavirliğinde; Hukuk Müşavirleri ve diğer personelin izinleri 1 nci HUKUK MÜŞAVİRİ,
 7. Özel Kalem Müdürlüğünde ; görevli tüm personelin izinleri ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ,
 8. Genel Müdürlüklerde ; Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlarına GENEL MÜDÜR, Şube Müdürlerine GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Uzman, Şef, Memur ve diğer personele ise DAİRE BAŞKANI,
 9. Müstakil Daire Başkanlıklarında ; Şube Müdürlerine DAİRE BAŞKANI, diğer personele ise ŞUBE MÜDÜRLERİ,

ı) Savunma Sekreterliğinde ; görevli tüm personelin izinleri SAVUNMA SEKRETERİ,

 1. Sağlık Projesi Genel koordinatörlüğünde ; görevli tüm personelin izinleri GENEL KOORDİNATÖR,

 

 1. Taşra Teşkilatında:
 2. İllerde Valiler,
 3. İlçelerde Kaymakamlar,

Veya yetki devrettiği kurum amirlerince verilecektir.

Yıllık izinlerin Verilmesi ile ilgili İşlemler:

Madde 22- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102, 103 ve 104 ncü maddelerine istinaden kullanılacak yıllık ve mazeret izinlerinin verilmesi işlemlerinde;

 1. Merkez Teşkilatında:

Birim amirleri ile birimlerde görevli tüm personele ait bu izinlerin verilmesine ilişkin müsaade onayları görev yaptıkları birimlerce alınacaktır.

Birim amirleri ve yardımcılarının kullandıkları izinlerle ilgili ayrılış ve başlayış tarihleri Personel Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek, diğer personelin ise görev yaptıkları birimde kendilerine ait ‘’Kişisel İzin Fişlerinde” (Ek-2) kayıt ve takibi yapılacaktır.

 1. Taşra Teşkilatında :

Atama ve yükselmeleri ile her türlü özlük hakları Bakanlığımızca ifa edilen Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli dahil, 5442 sayılı İler İdaresi Kanunu’na tabi olarak illerde görev yapan tüm personelin anılan ve izinlerle ilgili ayrılış ve başlayış tarihlerine ilişkin bilgiler Bakanlığa gönderilmeyerek İl Sağlık Müdürlüklerindeki ‘’Kişisel İzin Fişlerinde” kayıt ve takibi yapılacaktır.

Öğretmenlerin Yaz Tatili İzini:

Madde 23- Öğretmenler, yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara hastalık ve mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.

izinlerin Yurt Dışında Kullanımı:

Madde 24- Yıllık, mazeret, hastalık veya yaz tatili izinlerini yurt dışında geçirmek isteyen memurların bu izinleri :

 1. Merkez teşkilatında;
 2. Birim amirleri dahil üst yönetimin izinleri yıllık izinleri vermeye yetkili amirler tarafından,
 3. Birimlerde görevli tüm personelin izinleri birim amirlerince,
 4. Taşra teşkilatında;

Şua izini:

Madde 25- Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

idari izin:

Madde 26- Zorunlu hallerde izin vermeye yetkili amirin takdiri ile ayda sekiz saati geçmemek üzere personele kısa süreli izin verilebilir. (Ek-3)

UÇUNCU BOLUM
Mazeret izinleri

Madde 27- Bu Yönerge kapsamında görev yapan personele 657 sayılı Kanun’un 104 ncü Maddesine göre aşağıda belirtilen hususlar dahilinde mazeret izni verilir.

 1. A) Amirin takdirine bağlı olmaksızın verilmesi gereken mazeret izinleri:
 • Kadın memura doğum yapmasından önce doktor raporu üzerine üç hafta (21 gün), doğum yaptığı tarihten itibaren ise altı hafta (42 gün) müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da bu sürenin bitimiyle başlayacak altı aylık süre esas alınmak kaydıyla günde bir buçuk saat süt izni verilir.

Doğum sonu verilecek altı haftalık izinlerin başlangıcı olarak doğum tarihi esas alınacak olup, doğumu müteakip hastanede yatarak görülen tedavi süresi, bu sürenin uzamasına veya başlangıç tarihinin ertelenmesine neden teşkil etmeyecektir.

 • Erkek memura, isteği üzerine karısının doğum yapması nedeniyle 3 gün izin

verilir.

 • Yine memurun isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin verilir.
 1. B) Amirin takdiri ile verilen mazeret izinleri:
 • Yukarıda belirtilen hallerden başka bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak mazeretleri sebebiyle memura 10 gün izin verilebilir.

Ancak bu iznin verilmesinde, mazeret iznini talep eden memurun gösterdiği gerekçelerin kurum amirince gerçek, zorunlu ve önemli olduğu kanaati hasıl olduktan sonra takdir edilecek süre kadar izin verilecektir.

 • Zaruret halinde 10 gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izinden düşülür.

 

Mazeret izninde Yol izni Verilemeyeceği:

Madde 28- 26 ncı maddedeki mazeret izinlerinde yol için ayrıca ek izin verilemez. Mazeret izini Vermeye Yetkili Amirler:

Madde 29- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ncü maddesine istinaden kullanılacak mazeret izinleri, 21 nci maddede belirtilen yıllık izinleri vermeye yetkili amirler tarafından verilecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hastalık izinleri

Madde 30- Memurlara hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.

 1. On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
 2. On yıldan fazla hizmeti olanlara on iki aya kadar,
 3. Kanser, Verem ve Akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar izin verilir.

Memurların hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 657 sayılı Kanun’un 87 nci maddesinde sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta pirimi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

Ancak, hastalık izin sürelerinin hesaplanmasında, hasta memura verilen raporların 5434 sayılı Kanun’un 47 nci maddesi gereğince bir yıl içinde nükseden aynı hastalığa ilişkin olup, olmadığının araştırılarak, sadece aynı hastalık nedeniyle verilmiş olan ve bir öncekinin bitiş tarihi ile bir sonrakinin başlama tarihi arasında bir yıldan az bir süre bulunan hastalık izinleri toplanacaktır.

 

Aynı hastalık sebebiyle bir yıl veya daha fazla bir süre arayla veya ayrı, ayrı hastalıklar sebebiyle verilen hastalık izinleri toplanmaz.

Memurların hastalık raporları, Devlet memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca kendilerini tedavi eden hekim veya Resmi Sağlık Kurullarınca düzenlenir.

 • Sağlık Kurulu Raporlarına Göre Verilecek Hastalık izinleri:

Memurlara hastalıkları halinde resmi sağlık kurullarınca verilecek raporlarda 657 sayılı Kanun’un 105 nci maddesindeki süreler dikkate alınarak lüzum gördükleri süre kadar hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler.

 • Tek Hekim Raporlarına Göre Verilecek Hastalık izinleri:

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları hakkında Yönetmelik uyarınca tek hekimler kısım kısım veya bütün olarak en çok 20 güne kadar haslık izni verilmesine lüzum gösterilebilir.

Belirtilen bu azami süre kadar hastalık izni verildiği halde hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.

Ancak, o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında en çok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.

Bu şekilde düzenlenen hastalık raporlarının geçerli olabilmesi için;

 1. Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirtilmesi,
 2. Ulaşım şartlarının elverişsizliğinin mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi,
 3. Kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği Sağlık Kurulu’nca onaylanması gerekmektedir.
 • Sağlık Memuru, Hemşire ve Ebelerden Alınan Raporlara istinaden Verilecek Hastalık izinleri :

Resmi ve Özel Hekim bulunmaması ve hastanın tıbbi sebepler veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden hekim veya sağlık kurulu olan bir yere gönderilmemesi halinde, sağlık memuru, hemşire ve ebeler memurun hasta olduğunu ve bir hekim tarafından muayene edilmesinde zaruret bulunduğunu gösteren hastalık belgesi düzenleyerek 7 güne kadar hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler.

Bu gerekçe ile düzenlenen hastalık belgelerinin geçerli olabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce veya belirleyeceği bir Hekim tarafından onaylanması zorunludur.

 • Yurt Dışında Alınan Raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri:

Yurt dışında görevli memurlar ile, geçici görev veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen memurlar ve yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları Büyükelçi veya elçi tarafından tespit edilerek Dış İşleri Bakanlığına bildirilmiş olan hekim ve hastanelerce mahalli mevzuata göre düzenlenir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle yurt dışında bulunan personelin almış olduğu istirahat raporuna istinaden kendisine hastalık izni verilebilmesi ve tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için öncelikle misyon şefine baş vurarak kendisinin sevk edeceği hekim veya sağlık kuruluşunda yaptırılan muayene ve tedavi sonucu alınacak rapor ve belgelerin Türkçe veya Yabancı dildeki nüshalarının o ülke mevzuatına uygun olduğunu belirten şerhlerin konularak ilgili misyon şefi tarafından onaylanması gerekmektedir.

Raporların yalnızca Türkçe tercümelerinin yabancı dildeki asıllarına uygun olduğunun misyon şefince onaylattırılması, raporun o ülke mevzuatına uygun olduğu anlamına gelmeyeceğinden bu hususa titizlikle riayet edilecektir.

 • Acil Vakalarda Alınan Raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri:

Acil Vakalarda düzenlenen hastalık raporları uyarınca hastalık izni verilebilmesi için raporda Vakanın acil olduğunun belirtilmiş olması şarttır. Aksi takdirde hasta memur, hastalık izni kullanıyor sayılmakla beraber en kısa zamanda Devlet Memurları Tedavi Yardım ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre muayeneye sevk edilerek hakkında bu muayene sonucuna göre işlem yapılır.

Aralıklı Olarak Alınan Raporların Hastalık İznine Çevrilmesi:

Madde 31- Resmi sağlık kurallarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç tek hekimleri değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların       o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık

raporlarının geçerli sayıla bilmesi için buların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gerekmektedir.

40 günlük sürenin hesaplanmasında 29 ncu maddenin III ncü bendinde belirtilen hastalık belgelerinde gösterilen zorunluluk üzerine verilen hastalık izinleri de göz önünde bulundurulur.

Hastalık İzninin Verilemeyeceği Haller:

Madde 32- Memurların Hastalık Raporlarını verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak haslık izni verilemez.

Hastalık izni verilemediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır.

Ancak bu hükümlerin uygulanmasında kurumlarca gerekli titizlik gösterilerek personelin haksız işlemlere tabi tutulmamasına dikkat edilecektir.

Bu meyan da özellikle;

 1. Yukarıda belirtilen her iki yönetmelik hükümlerine de uygun olarak alınan istirahat raporları kesinlikle hastalık iznine çevrilecektir.
 2. Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelikte gerek hastanın sevk edildiği sağlık kurumuna, gerekse kurumuna ilgilinin durumunu tespit konusunda görev yüklenmiş olduğundan, hastalık raporu sağlık kurulunca onanmamış olan personelin sonuçtan haberdar edilerek göreve devam edip etmeyeceği tespit edilmeden görevden çekilmiş sayılmayacaktır.
 3. İstirahat raporu yasal gerekçelerle hastalık iznine çevrilmeyen bir personele keyfiyet mutlaka tebliğ edilecek ve bu konuda tebligat yapılmaksızın veya durumdan haberdar edildiği ispat edilmeksizin memurun göreve başlamaması nedeniyle görevden çekilmiş sayılması gibi bir işleme tabi tutulmayacaktır.

Hastalık Raporunun Kuruma Verilmesi:

Madde 33- Hekim veya Sağlık Kurullarınca hastalıkları dolayısıyla istirahatına lüzum görülenler, istirahat raporlarını derhal ve en kısa sürede kurum amirine vermek veya bildirmek zorundadırlar.

Hastalık izninin Geçirileceği Yer:

Madde 34- Memurlar hastalık izinlerini, ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında ise misyon şefinin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler.

Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri de yetkili amirin onayına bağlıdır.

Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık izinlerini bulundukları yer dışında geçiremezler.

Hastalık izinlerini Vermeye Yetkili Amirler:

Madde 35- Memurların hastalık izinleri de 21 nci maddede belirtilen yıllık izinleri vermeye yetkili amirler tarafından verilecektir.

Hastalık izinlerinin Verilmesi ile ilgili işlemler:

Madde 36- Bu izinlerin verilmesi ile ilgili işlemlerde;

 

Birimlerce hastalık iznini çevrilen hastalık raporları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 105 nci maddesi gereği takibi yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

 1. B) Taşra teşkilatında:

Hekimler hariç olmak üzere, atama ve yükselmeleri ile her türlü özlük hakları Bakanlığımızca ifa edilen sağlık personeli dahil, 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’na tabi olarak illerde görev yapan tüm personelin hastalık raporları hastalık iznine dönüştürüldükten sonra İl Sağlık Müdürlüklerindeki ‘’Kişisel İzin ve Rapor Fişlerine” işlenip kişisel özlük dosyalarında muhafaza edilecektir.

Vilayet memurları ile ilgili işlemler Valiliklerce yapılmak kaydıyla, diğer personelden, 657 sayılı Kanun’un 105 nci maddesinde öngörülen süreler kadar kendisine hasatlık izni verildiği halde hastalığı devam edenler hakkında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 44 ve 47 nci maddeleri gereğince emeklilik hükümleri uygulanmak üzere tüm rapor asılları Bakanlığa gönderilecektir.

Hekimlerin hastalık iznine dönüştürülen hastalık raporları ise her ay adı, soyadı, ünvanı, sicil numarası ve görev yerlerini belirtir bir liste ekinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

Hastalık izin takipleri İl Sağlık Müdürlüklerince yapılan personelin tayin ve nakli halinde hastalık raporları ile kişisel izin ve rapor fişleri özlük dosyası ile birlikte yeni görev yerine gönderilecektir.

beşinci bolum

Aylıksız izinler

Madde 37- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108 nci maddesine istinaden ;

 1. a) Yakınlarının Hastalığı nedeniyle verilecek Aylıksız izinler.

Devlet Memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla memurlara, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Söz konusu hallerin devam etmesi sebebiyle aylıksız izin süresinin uzatılması veya yeniden 1 defaya mahsus aynı şartlarla 1 katı kadar uzatılabilir.

 

 1. Doğum Sonrası Aylıksız İzinler:

Doğum yapan Devlet memurlarına en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu sürenin tamamı bir defada verilebileceği gibi istek üzerine bir aydan az olmamak kaydıyla daha az bir süre ile de verilebilir.

Doğuma istinaden verilecek bir yıl ücretsiz izinlerin başlangıcı olarak 6 haftalık doğum sonu izninin bitim tarihi esas alınacak olup, gerek doğumu müteakip alınan istirahat raporları gerekse kullanılan yıllık izinler bu sürenin uzamasına veya başlangıç tarihinin ertelenmesine neden teşkil etmeyecektir.

Ayrıca bu gerekçe ile verilecek aylıksız izin uygulamalarında kurumlar arası farklılıklar yaratmamak ve personelin mağduriyetine sebep vermemek için yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde talep edilen süre kadar aylıksız izin verilmesine özen gösterilecektir.

 1. Yurt İçinde ve Yurt Dışında sürekli Görevle atanan Memurların eşlerine verilecek aylıksız izinler:

Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına gönderilen memurlarla, yurt içinde ve yurt dışında sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Bu hükme göre;

 • Aylıksız izin talebinde bulunan personelin eşinin mutlaka memur olması gerekmektedir. Sözleşmeli personel eşine aylıksız izin verilemez.
 • 657 sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam olunan personele, eşinin tayini nedeniyle aylıksız izin verilemez.
 • Eş durumu nedeniyle aylıksız izin kullanacak olanlar, bu haklarını bölüm bölüm kullanabilirler.
 1. Askerlik için verilecek aylıksız izinler:

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar.

Aylıksız İzin Sonu Göreve Başlama:

Madde 38- Aylıksız izin alan personel müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Aylıksız izinde iken bu izninin bitiş tarihinden öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde hastalık raporu alan personele, raporun aylıksız iznin bitiş tarihinden sonrasını

 

kapsayan kısmı için hastalık izni verilecek ve göreve başlama tarihi raporun bitiş tarihi olacaktır.

Aylıksız İzinleri Vermeye Yetkili Amirler:

Madde 39- Aylıksız izinleri vermeye yetkili amirler aşağıda gösterilmiştir.

 1. Atama ve yükselmeleri ile her türlü özlük hakları Bakanlığımızca ifa edilen Merkez ve Taşra teşkilatında görevli tüm personele,
 2. 657 sayılı Kanun’un 78 nci maddesine istinaden verilecek izinler Müsteşar veya yetki devrettiği makam,
 3. 657 sayılı Kanunun 108 nci maddesine istinaden verilecek izinler Personel Genel Müdürü tarafından verilecektir.
 4. 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’na tabi olarak görev yapan vilayet memurlarının 657 sayılı Kanun’un 108 nci maddesine istinaden aylıksız izinleri valiler tarafından verilecektir.

Aylıksız İzinlerin Verilmesi ile İlgili İşlemler:

Madde 40- 657 sayılı Kanun’un 108 nci maddesi gereği verilecek ücretsiz izin işlemlerinin ifası için aşağıda belirtilen usullere kesinlikle riayet edilecektir.

 • Söz konusu maddenin birinci fıkrasına istinaden yakınlarının hastalığı nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilmesi için, hastalığı belgeleyen raporun sağlık kurulu raporu olması ve raporda ‘ ’ memur refakat etmediği takdirde hayatının tehlikeye gireceği veya hasta ve yakın bakıma muhtaç olduğunun ‘’ belirtilmesi gerekir. Sadece ‘’Refakat edilmesi gerekir.’’ kaydı yeterli olmayacaktır.
 • İkinci fıkrasına istinaden doğum nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilmesi için doğum raporunu veya doğum olayını belgeleyen diğer resmi belgelerin aslı veya tasdikli sureti, yine aynı madde gereği yetiştirilmek üzere ‘’bursla gidenler dahil‘’ yurt dışına gönderilen memurlarla, eşi yurt içinde veya yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşleri ise bu durumu ve görevlendirme süresini gösterir resmi belge ile müracaat edeceklerdir.
 • Yukarıda belirtilen gerekçelere göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri (keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığı’na gönderilmesini kabul etmesi şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Ancak bu hakkın kısmen veya tamamen yitirilmemesi için aylıksız izne ayrılan ilk ay da müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • Fiili askerlik görevini ifa için görevlerinden ayrılacak olanlar ise sevk pusulasını ibraz etmek zorundadırlar.
 • Doğum sonrası aylıksız izin talebinde bulunan personel, müracaatına dair dilekçeyi çalıştığı kurumuna verdikten sonra belirttiği tarihten itibaren Bakanlık Onayını beklemeden aylıksız izne ayrılabilecektir. Kurumu ise ücretsiz izni talep eden personelin bu müracaatını ayrılış tarihini de belirtmek suretiyle gerekli belgelerle birlikte süratle Bakanlığa intikal ettirecektir. Bakanlıkça gerekli işlem yapıldıktan sonra personelin ücretsiz izinli sayıldığına dair tebligat yapılarak kurumundan izin sonu görevine başlayış tarihi beklenilecektir.
 • Doğum ve askerlik nedeniyle aylıksız izne ayrılacak olanlar için Bakanlık Onayı beklenilmezken, gerek yakınlarının rahatsızlığı, gerekse eşinin yurt içinde veya yurt dışına sürekli görevle atanma gerekçeleri karşısında talep edilecek aylıksız izinlerde ise ilgililer alınacak Bakanlık Onayı tebliğ edilmeden görevlerinden ayrılmayacaklardır.

Yabancı Bir Memleket veya Uluslar arası Kuruluşta Hizmet alma:

Madde 41- 657 sayılı Kanunun 77 nci maddesine göre, kurumunun muvafakati ile yabancı memleketlerde veya uluslar arası kuruluşlarda görev alacak memurlara, Bakanlığın teklifi ve Başbakanlığın izni ile (her üç yılda bir Başbakanlığın iznini almak kaydıyla) memuriyet süresince yabancı memleketlerde on yıla, uluslar arası kuruluşlarda yirmi bir yıla kadar maaşsız izin verilebilir.

Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleketlerde veya uluslar arası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanun’un 31 nci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır.

Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu 657 sayılı Kanun’un sınav veya seçme ile ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslar arası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir.

Bilgilerini      Artırmak Üzere Dış Memleketlere Gönderilecek Memurlara

Verilecek Aylıksız İzinler:

Madde 42 – 657 sayılı Kanun’un 78 nci maddesine göre mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asil memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere;

 1. Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,
 2. Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,

İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.

Bu Hükmün Uygulanmasında;

 • Memurun yurt dışında çalışma yapacağı kuruluştan gerekli kabul belgesini (Akseptans) sağlaması,
 • Kabul belgesinde çalışma yapacağı kesin tarihlerin ve konunun belli olması,
 • Kabul belgesinin Noter Tasdikli Türkçe tercümelerinin yaptırılması,
 • Asistan hekimlerin, kendi branşları ile ilgili alanda kabul belgesi sağlamaları (Rotasyonlar dahil),
 • Asistan hekimler Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 26 ncı maddesinin (c) bendi gereği asistanlık süresi içinde yurt dışına gönderilebileceğinden kabul belgelerini sağlarken asistanlık süresini kapsayacak şekilde olması,
 • Asistan hekimlerin bağlı bulundukları Baştabiplikten EPK (Eğitim Planlama Kurulu) kararını almaları,
 • Mecburi hizmeti olan uzman hekimlerin görevlerine başlamaları ve yurt dışından dönüşlerinde mecburi hizmetlerine aynı yerde ve kaldıkları yerden devam edeceklerini taahhüt etmeleri,
 • Hekimlerce, ‘’Dış Ülkelere Gitme İstek ve Kişisel Bilgi Formunun” (Ek-4) eksiksiz doldurulup, kurum amirinin uygun görüşü ve tasdiki ile birlikte Sağlık Müdürlükleri kanalı ile Bakanlığa gönderilmesi,
 • Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, British Council gibi kuruluşların burslarına müracaat edecek olan personelin sınav öncesi Bakanlığımızdan ön izin yazısı alması,
 • Yapılacak olan müracaatların, kişinin yurt dışına çıkış tarihinden en az 20 gün önce Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi ve bu hususa Sağlık Müdürlüklerinin önemle dikkat etmesi, gerekmektedir.

Ayrıca, kendi imkanlarıyla ihtisas yapmak amacıyla yurt dışına gitmek isteyen mecburi hizmetli pratisyen hekimlerin, yurt dışındaki Üniversiteye kayıt yaptırdıklarını beyan etmeleri halinde mecburi hizmetleri ihtisas sonuna ertelenir. Mecburi hizmeti olamayan hekimler ise istifa etmeleri gerekmektedir.

Bakanlığımızın açmış olduğu sınava müracaat ederek Devlet imkanlarıyla yetiştirilmek anacıyla yurt dışına gönderilecek Devlet memurları ise 657 sayılı Kanunun 79 ncu maddesine istinaden maaşlı izinli sayılırlar.

ALTINCI BOLUM
Çeşitli Hükümler

Refakat izini:

Madde 43- Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi esnasında yanında refakatçi olarak bir kimsenin bulundurulması hususunun ilgili sağlık kurum ve kuruluşunun raporunda belirtilmesi halinde, gerek aile fertlerinden birisine refakat eden memurlar, gerekse refakat edecek kimsesi bulunmayan hasta memura kurumunca refakatçi olarak temin edilen memurlar Sayıştay Genel Kurulu’nun 07.01.1991 gün ve 4686/1 sayılı kararı gereğince bu süre içersinde görev izinli sayılırlar.

Madde 44- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (Ek-20) nci maddesi gereği; Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (Mücavir alanları dahil Belediye ve Köy hudutları içersinde) ikamet etmeleri esastır.

Devlet Memurlarının görevini aksatmamak kaydı ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilir.

Devlet Memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izni ile terk edebilirler.

Sporculara Verilecek İzinler:

Madde 45- 3289 sayılı Kanun’un 29 ncu maddesi gereğince; milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak Sporcu, Hakem, Antrenör, Monitör, Yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Kongre, Konferans, Workshop, Seminer ve Sempozyum Gibi Toplantılara Katılacak Personele Verilecek İzinler:

Madde 46- Toplantıya tebliğ (bildiri) çalışma veya poster ile katılacak personel ile adına davetiye gelen personele, bağlı bulunduğu kurumun uygun görüşleriyle birlikte ilgili Sağlık Müdürlüğü kanalıyla kongre tarihinden en az 20 gün önce Bakanlığımızda olacak şekilde başvurduğu takdirde söz konusu kongre süresince izin verilebilir.

Toplantıya gözlemci olarak katılacak personele ise Sağlık Müdürlüğünce senelik iznine mahsuben izin verilebilir.

Yürürlükten Kaldırma:

Madde 47- Bu Yönerge hükümlerine aykırı gelen daha önceki tüm genelge hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme:

Madde 48- Bu yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yürürlük:

Madde 49- Bu Yönerge Bakan Onayını takiben yürürlüğe girer.