Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Kamu Sağlık Personeli Hakkında Çıkarılan Genelge


image_pdfimage_print

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı: B.10.0.THG.0.13.00.01-010.07- 21025 08/10/2007
Konu: Radyasyon kaynakları ile çalışan kamu sağlık personeli hakkında

……………………..VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğüne)
Kamu sağlık personelinin çalışma sürelerini düzenleyen 31/12/1980 tarihli ve 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 2 nci maddesi 28/03/2007 tarihli ve 5614 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilerek ; “Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanunî çalışma süresi 45 saat, 4 üncü maddede tanınmış olan haktan yararlananlar için ise 40 saattir. Personelin günlük çalışma saatleri, 657 ve 926 sayılı kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir. Ancak, bu personelden iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabilir.”şeklinde yeniden düzenlenmiş, işbu Kanun değişikliği 5614 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince 4/10/2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun değişikliğiyle iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan sağlık personelinin Bakanlığımızca çıkar ılacak Yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çal ıştırılabileceği hüküm altına alınmış, bahsi geçen Yönetmelik ( Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik) 6/10/2007 tarihli ve 26665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; 1- Radyasyonla çalışan kamu sağlık personelinin mesailerinin mezkur Yönetmelikte öngörülen radyasyon doz limitleri içerisinde kalmak kaydıyla 2368 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinde belirtilen haftalık 45 saat olarak tanzim edilmesi, aynı Kanunun 4 üncü maddesinden yararlanan personel için 40 saat olarak uygulanması, 2- Mezkur Yönetmeliğin 8 inci maddesi; “Sağlık personelinin günlük mesaisi, radyoterapi birimlerinde acil hasta yükünün karşılanabilmesi ve hiperfraksiyone tedavi şemalarının uygulanabilmesi için; radyoloji ve nükleer tıp birimlerinde acil tanı ve tedavinin uygulanabilmesi için vardiya veya nöbet şeklinde düzenlenebilir. Vardiya veya nöbet için düzenlemeler ilgili birim sorumlusunun önerileri dikkate alınarak, kurum amirlerince yapılır. Vardiya veya nöbet şeklindeki çalışma düzeninde ilgili hekim radyasyon uygulamalarına eşlik eder ” hükmü gereğince kurumiçi gerekli düzenlemelerin yapılması, 3- Radyasyon güvenliğinin sağlanması bakımından bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü tüm gereklerin; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu lisans ı, kişisel dozimetre kullanılmas ı, vb. hususların, yerine getirilmesi ve bu konuda halen eksiklikleri olan kurumların bu eksikliklerini ivedilikle gidererek mevzuata uygunluğun sağlanması, Hususlarında bilgilerinizi ve konunun tüm kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması için gereğini önemle arz/rica ederim.

Doç. Dr. Öner ODABAŞ Bakan a. Genel Müdür