Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Radyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik


image_pdfimage_print

Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27968

KONTROLLÜ ALANLARDA ÇALIŞAN HARİCİ GÖREVLİLERİN İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLERE KARŞI KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında kontrollü alanlarda çalışan harici görevlilerin iyonlaştırıcı radyasyondan kaynaklanabilecek risklere karşı korunmasını sağlamak üzere çalışma koşullarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kontrollü alanlarda çalışan harici görevlilerin iyonlaştırıcı radyasyondan kaynaklanabilecek risklere karşı korunmasının sağlanması ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 4/12/1990 tarihli ve 90/641/EURATOM sayılı Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Radyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunması isimli Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) A-sınıfı çalışanı: Yılda 6 mSv’den fazla etkin doz veya göz merceği, cilt, el ve ayak için verilen doz sınırlarının onda üçünden fazla eşdeğer doz alması muhtemel olan çalışanı,

b) Doz takip karnesi: Harici görevlilerin tamamladıkları her işin sonunda alınan kişisel radyasyon dozlarının kaydedildiği karneyi,

c) Harici görevli: Yetkilendirilen kişi ve çalıştırdığı kişiler dışında, kontrollü alanlarda geçici veya sürekli olarak kendi adına iş yürüten veya yüklenici tarafından çalıştırılan A-sınıfı çalışanını,

ç) Kontrollü alan: Radyasyona karşı korunma veya radyoaktif bulaşmanın yayılmasını önleme amacı ile özel kuralların uygulandığı ve erişimi kontrole tabi olan alanı,

d) Kurum: 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunuyla kurulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

e) Merkezi doz kayıt sistemi: Kurum bünyesinde bulunan ve A-sınıfı çalışanlarının kişisel doz kayıtlarının tutulduğu merkezi veri tabanını,

f) Yetkilendirilen kişi: Nükleer enerji veya iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyet gerçekleştirmek üzere Kurum tarafından lisanslama veya izin verme suretiyle yetkilendirilen gerçek ya da tüzel kişiyi,

g) Yüklenici: Yetkilendirilen kişi ve çalıştırdığı kişiler dışında, kontrollü alanda iş yürüten gerçek ya da tüzel kişiyi veya onun işverenliğinde alt yüklenici olarak iş yürüten gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler

Yetkilendirilen kişi ile yüklenicinin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Harici görevlilerin radyasyondan korunmasını sağlamak için yetkilendirilen kişi ile yüklenici, aralarında yaptıkları yazılı bir anlaşma ile aşağıdaki hususların yerine getirilmesini sağlar;

a) Radyasyondan korunma ilkeleri ve doz sınırlamalarıyla ilgili hususların yerine getirilmesi,

b) Harici görevlilerin genel sağlık durumlarının yapacağı göreve uygunluğunun tespiti ve çalışma sürecinde tıbbi gözetimlerinin yapılması,

c) Harici görevlilere radyasyondan korunma ile çalıştıkları kontrollü alan ve uygulamaya özgü eğitimlerin verilmesi,

ç) Harici görevlilere gerekli kişisel koruyucu ekipmanın kullandırılması,

d) Harici görevlilerin kişisel dozlarının izlenmesi ve gerekiyorsa ilave dozimetrik izlemelerin yapılması,

e) Kontrollü alandaki faaliyetin tamamlanmasından sonra harici görevlilerin doz bilgilerinin doz takip karnesine işlenmesi ve merkezi doz kayıt sistemine aktarılması.

Harici görevlilerin sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Harici görevliler, hizmet aldığı dozimetri servisinden doz takip karnesini alır.

(2) Harici görevliler, yetkilendirilen kişi ile yüklenici arasındaki yazılı anlaşma çerçevesinde kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirir, kişisel dozlarına ilişkin bilgilerin güncel olarak işlenmesini takip eder, doz takip karnesini muhafaza eder ve daha sonraki benzeri çalışmalarda ibraz eder.

(3) Harici görevliler yurt dışında gerçekleştirdikleri çalışmaların sonunda aldıkları dozları çalıştıkları ülkedeki işveren tarafından doz takip karnesine işleterek çalıştığı ülkede hizmet aldığı dozimetri servisine onaylatır ve yurda dönüşünde merkezi doz kayıt sistemine işletir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı yürütür.