1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

İndir (PDF, 255KB)
Sözleşmeli Personel için Eş Durumu Tayini Hakkında Bilgilendirme

İndir (PDF, 891KB)
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28277
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE

YAPILACAK HUKUKİ YARDIMIN USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle personelin veya kanuni mirasçılarının talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında kadrolu veya sözleşmeli görev yapan personel ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 52 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında gönüllü ve ücretsiz sağlık hizmeti verenler ve 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında görev yapanlara karşı sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemleri ve davaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

b) Bağlı kuruluş birim amiri: Bakanlık bağlı kuruluş merkez teşkilatı en üst amiri ile taşra teşkilatında ilgisine göre Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterini ve Halk Sağlığı Müdürünü,

c) Bakanlık: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelde belirtilen Sağlık Bakanlığı teşkilatını,

ç) Bakanlık hukuk müşavirliği: Bakanlık merkez teşkilatı hukuk müşavirliğini,

d) Bakanlık taşra teşkilatı: İl sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü ve sağlık grup başkanlığını,

e) Birim amiri: Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı en üst amirini,

f) Kurum hukuk müşavirliği: Bağlı kuruluşların hukuk müşavirliklerini,

g) Mağdur: Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevden dolayı işlenen suça maruz kalan personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hukuki Yardımın Mahiyeti

Hukuki yardım yapılacak haller

MADDE 5 – (1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda görev yapan personele veya bunların vefatı halinde kanuni mirasçılarına bu Yönetmelik kapsamında hukuki yardımda bulunulabilmesi için aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmiş olması gerekir.

a) Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması.

b) İlgilinin veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması.

c) İlgili personelin soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise sanık durumunda bulunmaması.

(2) Personelin, bir olayda hem mağdur hem de şüpheli veya sanık durumunda olması halinde mağdur sıfatıyla hukuki yardım yapılır.

Vekâlet ilişkisi

MADDE 6 – (1) Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu hizmetten dolayı bu Yönetmelik kapsamındaki personele karşı işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda; Bakanlık ve bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan avukatlar ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı suretiyle kendilerine idarece vekâlet verilmiş avukatlar, ayrıca vekâletname ibrazı gerekmeksizin ilgili personelin veya kanuni mirasçılarının vekili sıfatıyla işlem yapmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuki Yardım Usulü

Bildirim ve kayıt sistemi

MADDE 7 – (1) Bakanlık, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen fiillerin bildiriminin yapılacağı ve kayıtlarının tutulacağı bir sistem kurar. Bu sistemde kişisel verilere ilişkin bilgilere yer verilemez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında işlenen fiilleri, ilgili sağlık kurum ve kuruluşunun yöneticisi, adli mercilere ve Bakanlıkça kurulan sisteme bildirir. Mağdur personel de bu bildirimi yapabilir.

(3) Bildirim üzerine Bakanlık, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştırır. Bakanlıkça keyfiyet ayrıca ilgili hukuk birimlerine de bildirilir.

Talepte bulunulması

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre Bakanlıkça kendilerine bildirim yapılan hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan personele veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini sorar ve talep istikametinde hareket eder. Ayrıca mağdur personel veya kanuni mirasçıları, görev yaptığı kurum veya kuruluş yöneticisine de hukuki yardım talebini bildirebilir. İlgili yönetici, bu talebi gecikmeksizin hukuki yardım yapmakla görevli ve yetkili birimlere intikal ettirir.

(2) Personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin işlenildiği herhangi bir şekilde öğrenildiğinde, Bakanlık taşra teşkilatı için il sağlık müdürlerince, bağlı kuruluş taşra teşkilatı için ise bu kuruluşların taşra teşkilatı birim amirlerince bu Yönetmelik hükümleri resen uygulanır ve ilgili personelin veya kanuni mirasçılarının hukuki yardım müessesesini etkin bir şekilde kullanabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Hukuk birimlerince inceleme

MADDE 9 – (1) Hukuki yardım talebine ilişkin taleplerin gereği yapılmak üzere kendilerine intikalini müteakip Bakanlık ve bağlı kuruluşları taşra teşkilatı hukuk birimlerince yapılacak inceleme neticesinde talebin bu Yönetmelik kapsamında bulunmadığının değerlendirilmesi halinde durum gerekçeli bir yazı ile ilgili birim amirine ve talepte bulunana derhal bildirilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirim üzerine ilgili personelin itiraz etmesi veya birim amirinin yazılı olarak yeniden talepte bulunması halinde dilekçe ve ekleri en geç yedi gün içerisinde ilgisine göre Bakanlık Hukuk Müşavirliği veya Kurum Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

(3) Bakanlık Hukuk Müşavirliği veya Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından verilecek karar ilgili personele, birim amirine ve taşra teşkilatı hukuk birimine gönderilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilecek karar idari açıdan kesin olup, taşra teşkilatı hukuk birimleri bu karar çerçevesinde işlem tesis etmekle yükümlüdür.

(5)  İlgili hukuk birimleri, safahatına göre soruşturma veya kovuşturma işlemleri ile alâkalı olarak ifası lâzım gelen hukuki işlemleri gecikmeksizin başlatır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hukuki yardımın sona ermesi

MADDE 10 – (1) İdarece yapılacak hukuki yardım;

a) İlgili personelin veya kanunî mirasçılarının hukuki yardım talebini geri alması,

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere, adli mercilerce yapılacak tahkikat neticesinde personelin sanık durumuna gelmesi,

hallerinde sona erer.

(2) Hukuki yardımın birinci fıkranın (a) bendi uyarınca sonlandırılması halinde durum, ilgili birim amirine ve soruşturma safhasında yetkili Cumhuriyet Savcılığına, kovuşturma safhasında ise yetkili mahkemeye gecikmeksizin bildirilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki fiillerden dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturma sonuçları, ilgili hukuk birimlerince Bakanlıkça kurulan sisteme bildirilir.

Vekâlet ücreti

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak hukuki yardıma bağlı olarak Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca lehe hükmedilecek vekâlet ücretleri hakkında 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

16 Ağustos 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28737
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA

EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağınıbelirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalışan çalıştıran işyerlerine uygulanır.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Gebe çalışan: Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini bilgilendiren çalışanı,

b) Emziren çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı,

c) Emzirme odaları: Çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları,

ç) Yeni doğum yapmış çalışan: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren çalışanı,

d) Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Hükümler

Uygulamada öncelik

MADDE 5  (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.

(2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalışanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Bu Yönetmeliğin oda ve yurtlarla ilgili dördüncü bölümünde yer alan hükümlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren çalışanlar için uygulanmasında, 8/12/1987tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğü için çalışan sayısı bakımından statü ayrımı yapılmaksızın 6331 sayılıKanuna tabi bütün çalışanlar hesaba katılır. Ancak bu çalışanların kendi özel mevzuatlarına göre kurulmuş oda, yurt, kreş veya çocuk bakımevinin bulunması halinde söz konusu yükümlülük yerine getirilmiş sayılır.

Bilgilendirme ve değerlendirme

MADDE 6  (1) Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir.

(2) İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre EK-I’de belirtilen genel ve özel önlemleri alır.

(3) İşveren, işyerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini EK-II ve EK-III’teki etkenler, süreçler, çalışma koşulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan işleri de;

a) sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe veya emziren çalışanlar üzerindeki etkilerini belirlemek

b) alınacak önlemleri kararlaştırmak

üzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kişisel olarak çalışanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.

(4) Gebe veya emziren çalışan, işyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.

Değerlendirme sonuçlarını izleyen eylem

MADDE 7  (1) Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalışan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalışanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında işveren, ilgili çalışanın çalışma koşullarınıve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiştirir.

(2) Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır.

(3) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Koşulları ve İzinler

Gece çalışması

MADDE 8  (1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

(2) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz.

Çalışma saatleri

MADDE 9  (1) Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Analık ve süt izni

MADDE 10  (1) Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Gebe çalışanın muayene izni

MADDE 11  (1) Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

Emziren çalışanıçalıştırılması

MADDE 12  (1) Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Oda ve Yurtlarla İlgili Genel Hükümler

Oda ve yurt açma yükümlülüğü

MADDE 13  (1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

(2) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

(3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.

(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.

Oda ve yurtlardan faydalanacaklar

MADDE 14  (1) Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1 yaşındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydıyapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır.

(2) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların amaç dışında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-24 aylık, 25-48 aylık ve 49-66 aylık çocuklar birbirinden ayrı bulundurulur.

(3) Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan önce bırakılır, işin bitiminde alınır. Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler.

Kayıt ve çıkış

MADDE 15  (1) Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar, EK-V’te belirtilen kayıt ve kabul defterine yazılır.

(2) Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların, ayrılış nedeni, tarihi, kiminle çıktığı, gözlem kağıdına ve kayıt kabul defterine işlenir. Çocuğun özel dosyası anne veya babasına verilir.

Oda ve yurtlarda bulundurulacak ilaç ve tıbbi gereçler

MADDE 16  (1) Oda ve yurtların gereken yerlerine çocukların vücut ısılarının ölçülmesi için termometreler konulur, buralarda EK-VI’daki çizelgede yazılı olan ve ayrıca işyerinde görevli hekim tarafından gerekli görülen ilaçve tıbbi gereçler bulundurulur. Bunlar özel bir dolap içinde ve kolayca kullanılabilecek şekilde saklanır ve düzenli olarak işyerinde görevli hekim tarafından gözden geçirilerek bozulmuş veya kullanılmaz duruma gelmiş yahut tükenmiş bulunanların yerlerine yenileri konulur.

Personel, yönetim ve gözetim

MADDE 17  (1) Oda ve yurtlarda çalışacak yönetici, sağlık personeli ve diğer personelin nitelikleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Yönetici: Oda ve yurtların amacına uygun olarak, işleyişle ilgili idari konulardaki her türlü işlerden ve oda ve yurtlardaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, gelişme ve eğitimlerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olmak üzere aşağıdaki niteliklerden birine sahip kişilerden biri yönetici olarak görevlendirilir:

1) Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim, psikoloji, çocuk sağlığıveya çocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından birinde yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Okul öncesi öğretmeni unvanını almış olmak.

b) Sağlık personeli: Oda ve yurtlar, işyeri hekiminin tıbbi gözetimi altındadır. Çocukların sağlık durumlarıdüzenli aralıklarla kontrol edilir ve gereği yapılır. İşyeri hekimi ile işyeri hemşiresi, çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak veya aldırmak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli denetimleri yapmakla görevlidir.

c) Diğer personel:

1) Oda ve yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulur. Çocuk bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri mesleklerden olması zorunludur. Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı ile Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman bulundurulur.

2) Oda ve yurtlardaki toplam çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul diploması veya okur yazarlık belgesi almış ve sağlıklıolma şartı aranır.

ç) Yukarıda belirtilen personel dışında, işverence gerekli görüldüğü takdirde, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar görevlendirilebilir. Bunlar kendi alanları ile ilgili çalışma programları çerçevesinde faaliyet gösterirler.

d) Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları amacıyla buralarda çalıştırılacak tüm personelin işe girişte ve periyodik olarak akıl ve vücut sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlık kontrolü yapılır. Bulaşıcıhastalığı bulunanlar ile çocukların sağlık ve gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek personel çalıştırılmaz.

Çocukların muayeneleri

MADDE 18  (1) Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar önce gözlem odasına alınır ve işyeri hekiminin muayenesinden geçirilir. Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı bulunmayan veya portör olmayan çocuklar hakkında rapor düzenlenir, raporlar çocukların özel dosyalarında saklanır.

(2) Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı olanlar, hastalık kuşkusu bulunanlar veya portör olan çocuklar, sağlıklıolduklarının belirlenmesine kadar oda ve yurtlara alınmazlar.

(3) Bulaşıcı hastalığa tutulan veya tutulduğundan şüphe edilen oda ve yurtlarda bulunan çocuklar işyeri hekimine muayene ettirilmek üzere derhal gözlem odalarına alınırlar. Muayene sonucunda bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığa tutulduğu anlaşılan çocuklar, işyeri hekimince bir sağlık kuruluşuna gönderilir ve durumuyla ilgili olarak velisi bilgilendirilir.

(4) Oda veya yurda kabul edilen her çocuk için EK-VII’de yer alan gözlem kağıdı doldurulur ve özel dosyasına konur. Çocuklar burada kaldığı sürece, onların sağlık ve genel gelişme durumları, beden yapıları ve ruhsal özellikleri düzenli aralıklarla işyeri hekimince EK-VIII’de yer alan sağlık muayenesi kağıtlarına işlenir.

(5) Oda ve yurtlarda kalan çocukların aşılarının yapılıp yapılmadığı işyeri hekimince takip edilir, çocukların aşısız veya eksik aşılı olduğunun tespiti durumunda çocuğun kayıtlı bulunduğu aile hekimine götürülmesi hususunda velileri bilgilendirilir.

Çocukların beslenmesi

MADDE 19  (1) Oda ve yurtlarda, çocukların ihtiyaçlarına göre gerekli besinler, kahvaltıları ve yemekleri verilir. Yemek listeleri ve tamamlayıcı beslenmenin düzenlenmesinde işyeri hekiminin görüşleri alınır.

(2) Çocuklara ayrıca, günde 250’şer gram dayanıklı veya pastörize, yoksa kaynamış süt veya yoğurt verilir.

Çocukların eğitim ve geliştirilmeleri

MADDE 20  (1) Oda ve yurtlarda, çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlayacak okul öncesi eğitimlerin verilmesi sağlanır.

İşverenin yükümlülüğü

MADDE 21  (1) Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, beslenme gibi giderlerinin tamamıişverenlerce karşılanır.

(2) Buralar, ayda en az bir defa işveren veya vekili tarafından denetlenir. İşveren, işveren vekili, işyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir.

Ortaklaşa kurulan oda ve yurtların yönetimi

MADDE 22  (1) Oda ve yurtlar birden çok işveren tarafından kurulduğu takdirde, bu işverenler veya işveren vekilleri, ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin yönetimine dair kararları alırlar ve uygulanmasını sağlarlar.

Oda ve yurtların bildirilmesi

MADDE 23  (1) İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıklarıoda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderirler. Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir;

a) İşyerinin unvanı, bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sicil numarası ve adresi,

b) İşyerinde çalıştırılan toplam çalışan sayısı ve kadın çalışan sayısı,

c) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti,

ç) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim araçlarının miktar ve çeşitleri.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24  (1) 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Bildirim yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4857 sayılı Kanun gereğince 23 üncü madde kapsamında yapılan bildirimler geçerli sayılır.

İşyerlerinde açılan oda ve yurtlarla ilgili bildirim

GEÇİCİ MADDE 2  (1) 23 üncü maddede yer alan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bildirim yapmayan işverenler 31/12/2013 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 25  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Ekleri

 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26166

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (5)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, Bakanlıkça belirlenen  hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, (Değişik ibare:RG-30/7/2010-27657) eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri ile yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu teşvik etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-6/7/2011-27986)(2)

(1) Bu Yönetmelik, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurları, sözleşmeli personeli, açıktan vekil olarak atananları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-30/7/2010-27657)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
 2. b) Kuruluş: İl Sağlık Müdürlüğü ile bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocakları, sağlık evleri, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuvarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler, toplum sağlığı merkezleri,entegreilçe hastaneleri gibi birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşları,
 3. c) Kurum: Bakanlığa bağlıentegreilçe hastaneleri dâhil olmak üzere ikinci basamak ile üçüncü basamak yataklı tedavi kurumlarını,

ç) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan personeli,

 1. d) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,
 2. e) İkinci görev:14/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri,
 3. f) Geçici veya resen görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça veya ilgili mülkî amirlikçe verilen süreli ve geçici görevleri,
 4. g) Girişimsel işlemler: Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas işlemleri,

ğ) Mesai içi çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetleri mesai içi çalışmayı,

 1. h) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet ve icap nöbetleri dışında, sınırları Baştabiplikçe belirlenen çalışma günleri ise mesai dışı çalışmayı,

ı) Mesai içi çalışılmayan günler: Mesai içi çalışmalar için resmî tatil günleri ve nöbet izinleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,

 1. i) Mesai dışı çalışılmayan günler: Mesai dışı çalışmalar için sınırları Baştabiplikçe belirlenen çalışma günlerinde çalışılmayan günleri,
 2. j) Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
 3. k) Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı: O dönem içinde sınırları Baştabiplikçe belirlenen mesai dışı çalışma günlerinde çalışılan günlerin, mesai dışı olarak belirlenen günlere bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
 4. l) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı: Kurum ve kuruluşlarda bulunan poliklinik, ameliyathane, acil servis, diyabet polikliniği, aile planlaması polikliniği, klinikler ve servisler gibi ünitelerde hasta bakan, girişimsel işlemler ile radyolojik, patolojik tetkik işlemleri yapan idari görevi olan tabipler dâhil, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerinin her biri için mesai içi ve mesai dışı olmak üzere ayrı ayrı hesap edilen, o ödeme dönemi içinde girişimsel işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,
 5. m) Mesai içi klinik hizmet toplam puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, bir klinikte çalışan tabiplerin mesai içi girişimsel işlemleri karşılığında elde edecekleri tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamını,
 6. n) Mesai dışı klinik hizmet toplam puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, bir klinikte çalışan tabiplerin mesai dışı girişimsel işlemleri karşılığında elde edecekleri tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamını,
 7. o) Mesai içi klinik hizmet puan ortalaması: Mesai içi klinik hizmet toplam puanının, o klinikte çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

ö) Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması: Mesai dışı klinik hizmet toplam puanının, o klinikte mesai dışında çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai dışı aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

 1. p) Mesai içi hastane hizmet puan ortalaması: Devlet hastanelerinde her tabip için ayrı ayrı hesaplanan, mesai içi tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise mesai içi klinik hizmet toplam puanları ve klinikler dışında çalışan tabiplerin, mesai içi tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının asistanlar dâhil, tabiplerin mesai içi aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,
 2. r) Mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması: Devlet hastaneleri için o dönem mesai dışı olarak tanımlanan günlerde çalışan her tabip için ayrı ayrı hesaplanan mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının mesai dışında çalışan ve tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin mesai dışı aktif çalışma gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise mesai dışı klinik hizmet toplam puanları ile klinikler dışında çalışan tabiplerin, mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının mesai dışında çalışan asistanlar dâhil, tabiplerin mesai dışı aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,
 3. s) Bilimsel çalışma destek puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde(Değişikibare:RG-8/2/2012-28198)(3)  eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistanlar ve uzmanlara bir önceki yıl içerisinde EK–5’deki listede yer alan bilimsel çalışmalardan toplam 500 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde her ay, mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının şef ve şef yardımcılarına % 30’u, başasistanlar ve uzmanlara %10’u oranında verilen ek puanı,

ş) (Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığının belgelendirilmesi halinde, eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosundaki profesörlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının % 40’ı, uzman tabip kadrosundaki doçentlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının % 30’u oranında verilen ek puanı,

 1. t) Ek puan: Bu Yönetmelikte geçen ek puanların toplamını,
 2. u) Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan personel için EK-2’de, devlet hastanelerinde çalışan personel için EK-3’te, kuruluşlarda çalışan personel için EK-4’te, birinci basamağa bağlı olarak hizmet verenentegreilçe hastanelerinde çalışan personel için EK-7’de belirlenen katsayıyı,

ü) (Değişik:RG-6/7/2011-27986)(2) Net performans puanı: Kurumlarda çalışan her personel için 17 nci, kuruluşlarda çalışan her personel için ise Ek 1 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,

 1. v) Mesai içi hastane toplam puanı: Kurumlarda mesai içi çalışan bütün personelin mesai içi net performans puanlarının toplamını,
 2. y) Mesai dışı hastane toplam puanı: Kurumlarda mesai dışı çalışan bütün personelin mesai dışı net performans puanlarının toplamını,
 3. z) İl toplam puanı: Kuruluşlarda çalışan bütün personelin net performans puanlarının toplamını,
 4. aa) Mesai içi dönem ek ödeme katsayısı: Kurumlarda, 8’inci maddeye göre tespit edilen mesai içi dağıtılacak döner sermaye miktarının mesai içi hastane toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
 5. bb) Mesai dışı dönem ek ödeme katsayısı: Kurumlarda, 8’inci maddeye göre tespit edilen mesai dışı dağıtılacak döner sermaye miktarının mesai dışı hastane toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
 6. cc)(Değişik:RG-6/7/2011-27986)(2) Kuruluşlarda dönem ek ödeme katsayısı: Ek 1 inci maddeye göre tespit edilen dağıtılacak döner sermaye miktarının il toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

çç) Tavan ek ödeme tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının, mesai içi ve mesai dışı ayrı olmak üzere bu Yönetmeliğin EK–1 inde yer alan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

 1. dd) Kurumsal performans katsayısı: Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile her kurum ve kuruluş için belirlenen (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,
 2. ee)(Değişik:RG-6/7/2011-27986)(2)Hazine payı: Kurumlarda, 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılması uygulamasına etkisi olmaksızın, ilgili kurumun elde ettiği gayrisafi hasılata anılan fıkranın ilk cümlesinde öngörülmüş olan %15 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarı;

Kuruluşlarda, 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden ilgili kuruluşun elde ettiği gayrisafi hâsılattan, genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılan tutarı;

5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca hazine payı oranının indirildiği dönemlerde, Bakanlıkça belirlenecek olan kurumlarda,  Maliye Bakanlığınca indirilen orana kadar Bakanlıkça belirlenecek oran üzerinden tespit edilecek tutarı,

 1. ff) Birim performans katsayısı: Kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin görev yaptığı birim için belirlenen ve personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan, (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,
 2. gg) Birim dışı performans katsayısı: Kurum ve kuruluşlarda Bakanlıkça belirlenen birimlerin dışında görev yapan personele ödenecek ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan ve (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,

ğğ) İzolasyon odaları: Standart önlemler dışında solunum, damlacık, temas izolasyonu gerektiren Kırım Kongo Kanamalı Ateş, H1N1, SARS, kuş gribi, menengokoksik menenjit gibi tanıları bulunan hastalara hizmet verilen odaları,

 1. hh)(Ek:RG-6/7/2011-27986)(2)  AMATEM: Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerini,

ıı) (Ek:RG-6/7/2011-27986) (2)  Hizmet rolü: Nüfus, ulaşım imkânları, sağlık insan gücü mevcudu, sağlık tesislerinin şartları, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduğu benzeri sağlık kaynakları itibariyle hizmet alanları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen A, B, C, D ve E grubunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Döner Sermaye Ek Ödemelerinde Uygulanacak Temel Esaslar

Temel esaslar

MADDE 5- (Değişik:RG-6/7/2011-27986) (2)   

(1) Bu Yönetmelik ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarının, sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner sermayeye gelir kaydedilir. İlgili kurum ve kuruluşun o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı,(Değişikibare:RG-8/2/2012-28198)(3)  24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda asgari %50’si, kuruluşlarda ise %35’i, 2/9/1961 tarihli ve 10896 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması ve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.
 2. b) Ek ödeme, personelin kurum ve kuruluşa fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kurumda görevli personele yapılabilecek ek ödeme toplamı, (ilgili kurum veya kuruluşun o dönemdeki)(Değişikibare:RG-8/2/2012-28198)(3)  24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda % 50’sini (Mülga ibare:RG-8/2/2012-28198)(3) (…) aşamaz.
 3. c) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

ç) Kurumlarda, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan, tabip muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı hâlde yapmış gibi gösterenler ve tıbben gerekmediği hâlde girişimsel işlemleri artıranlar hakkında başhekim tarafından idarî soruşturma başlatılır. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından başhekim sorumludur. Başhekimce, hastanede yapılan hizmetlerin düzenli kayıt altına alınması ve kurumlara gönderilen faturaların hatasız düzenlenmesini sağlamak amacıyla, girişimsel işlemlerin, bütçe uygulama talimatı/tebliği ilkelerine uygunluğu ile bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ve denetlenmesi için inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, girişimsel işlemlerin yapılmasından tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu denetler. Ayrıca, heyet, girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri değerlendirir. Heyet, o dönem içinde yapacağı incelemeler sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonunun toplantısı öncesinde başhekime sunar. Başhekim, inceleme heyeti üyelerini, mesleğinde en az 10 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve disiplin cezası almamış olan eğitim ve araştırma hastanelerinde (Değişik ibare:RG-8/2/2012-28198)(3) eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi ve başasistanlar veya uzman tabip, devlet hastanelerinde uzman tabipler yok ise diğer tabipler arasından seçer. İnceleme heyeti üyelerinin yapmış oldukları işlemlerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi başhekim tarafından yapılır. İnceleme heyeti üye sayısı, hastanenin yatak sayısı ve personel sayısı dikkate alınarak 3’ten az, 12’den fazla olamaz. İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Heyet başkanlığını meslekte en kıdemli olan üye yapar. İnceleme heyeti kararlarını salt çoğunluğuyla alır. Oyların eşitliği hâlinde, başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. İnceleme heyetinin, çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler ile kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekreteryasını hastane müdürü yapar. İnceleme heyeti kararları başhekimce uygulanır. Başhekim, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar. Başhekimce, önceki ödeme dönemleri için inceleme yaptırılabilir. İnceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.  İhtiyaç halinde Bakanlıkça, kurumlardaki girişimsel işlemleri değerlendirmek ve denetlemek amacıyla inceleme heyetleri kurulabilir. Aynı ödeme dönemi için Bakanlıkça görevlendirilen inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılması halinde bu değerlendirme sonuçları esas alınır. Bakanlıkça inceleme heyetinde görevlendirilen personelin ek ödemeleri görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan kendi kadro – unvan katsayıları üzerinden hesaplanır. İnceleme heyetlerinde görev yapan personele görevlendirildiği dönemde kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.

 1. d) Meslek hastalıkları hastanelerinde, mesleki risk faktörlerine maruz kalan hastalara yönelik hizmet sunan ve iş sağlığı, toksikoloji, ergonomi, epidemiyoloji, iş (endüstri) psikolojisi veodyolojialanlarında hizmet veren uzman ve pratisyen tabipler, hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ve kendi kadro unvan katsayıları esas alınarak değerlendirilir.
 2. e) Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum veya kuruluşlar arasında geçici veyare’sengörevlendirilen personele, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bakanlık merkez teşkilatından bu Yönetmelik kapsamındaki kurum veya kuruluşlara geçici görevle görevlendirilen personele de, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Ancak;

1) Döner sermayesi bulunmayan Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarında (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) geçici veya re’sen görevlendirilen personel, bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun ek ödemesinden faydalanır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır.

2) Bakanlık merkez teşkilatında ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilen personel ile 2/5/2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresinin Çalışma Usul ve Esasları ile İşletmeye Dair Her Türlü Malî ve İdarî Muamelelerin Yürütülme Şekline ve Muhasebe Usullerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca görevlendirilen personele süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesine göre görevlendirilen sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personel, süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun ek ödemesinden faydalandırılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bu şekilde görevlendirilen personele bu maddenin birinci fıkrasının (ü) bendi hükmü uygulanmaz.

3) Bakanlık istihdam planlama kurulunca ihtiyaç planlaması yapılan yerlerde re’sen geçici olarak görevlendirilen uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun döner sermayesinden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde tavan ek ödeme tutarına ulaşılamaması hâlinde, toplam olarak tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek şekilde ayrıca bunlara görevlendirildikleri kurum veya kuruluştan da ek ödeme yapılır.

4) Kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara geçici görevlendirilen personele, bu Yönetmelik uyarınca ek ödeme yapılmaz.

5) İkinci görevle görevlendirilen personel ek ödemesini, ikinci görevli olduğu kurum veya kuruluştan alır.

6) Hizmete yeni açılacak olan kurumlara Bakanlıkça görevlendirilen kurucu baştabip, kurucu hastane müdürü ile diğer personele kurumun geçici kabul tarihine kadar süresiz, geçici kabul tarihinden itibaren ise 6 ay süreyle asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden görevlendirilmiş olan personelin kurucu olarak görevlendirilmesi halinde ise önceki görev yerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro –unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro –unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bakanlıkça açıktan atanan, naklen atanan veya 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden doğrudan kurucu olarak görevlendirilen personel ile kadrosu Bakanlık Merkez teşkilatında bulunan ve kurucu olarak görevlendirilen personele ise İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek olan bir kurumdan hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.

7) Gökçeada Devlet Hastanesinde görev yapan tüm personelin ek ödemesi il sağlık müdürlüğünce belirlenecek olan hastanenin döner sermayesinden hastane hizmet puan ortalaması ve kendi hizmet alanı unvan katsayısı esas alınarak ödenir.

8) (Ek:RG-8/2/2012-28198)(3) Kurumlarda çocuk izlem merkezlerinde görev yapan tabip ve uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayıları esas alınarak ek ödeme yapılır. 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 26 ncı maddesi kapsamında görevlendirilenlere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurumun hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

 1. f) Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen eğiticilere bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Üç ayı geçmesi halinde kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

 1. g) Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer vesempozyumgibi etkinliklere katılan personele, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış olarak kabul edilerek, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip, diş tabipleri ve uzman diş tabipleri için (0,80) uzman tabipler için (2,00) hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içinde toplam 15 günü geçemez.

ğ) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günlerde kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir.

 1. h)(Mülga:RG-8/2/2012-28198)(3) 

ı) Bu Yönetmelik kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

 1. i) Eğitim ve araştırma hastanelerinin biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer laboratuvar birimlerinde görev yapan(Değişikibare:RG-8/2/2012-28198)(3)  eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzmanlara, Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla, hastane hizmet puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir.
 2. j) Devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerindeenfeksiyonhastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarına, kurumun ihtiyacı olan konsültasyon ve poliklinik hizmetleri yanında, Bakanlıkça belirlenen kriterlerin yapılması ve başhekimce onaylanması kaydıyla bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde laboratuvar branşları için belirlenen esaslar çerçevesinde hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılır. Hastane hizmet puan ortalaması üzerinden yapılacak değerlendirmede Bakanlıkça belirlenen kriter puanlarından (0) ile (1) arasında elde edeceği puan esas alınır.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x kriter puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile Baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x kriter puanı) x yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısı/branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. k) Eğitim ve araştırma hastaneleri için devlet hastanelerindeki değerlendirmekriterlerikullanılır. Ancak, burada kişi yerine klinik şefliği birimi değerlendirilir. Klinik içinde görevli personelin performans puanının hesaplanmasında klinik hizmet puan ortalaması, klinik dışında çalışan personelin performans puanının hesaplanmasında hastane hizmet puan ortalaması esas alınır. Ancak, klinikte çalışan tabip dışı personelin net performans puanının hesaplamasında, hastane hizmet puan ortalamasının esas alınmasına, döner sermaye komisyonunca karar verilebilir. (Değişik cümle:RG-8/2/2012-28198)(3)  Asistanların net performans puanı, klinik hizmet puan ortalamasının %25’i ile hastane hizmet puan ortalamasının %75’inin toplamı üzerinden; yan dal asistanlarının net performans puanı ise klinik hizmet puan ortalamasının % 60’ı ile hastane hizmet puan ortalamasının % 40’ının toplamı üzerinden değerlendirilir.
 2. l) Yan dal klinikleri, ana dal içinde değerlendirilebilir.
 3. m) Kurumlara bağlı semt poliklinikleri, kurumların bir parçasıdır. Eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı semt poliklinikleri (gündüz hastaneleri) ilgili kliniklerle ilişkilendirilerek burada çalışan personel, bağlı olduğu klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir.
 4. n) Eğitim ve araştırma hastanelerinde biyokimya, mikrobiyoloji ve benzeri laboratuvar hizmetlerini yürüten(Değişik ibare:RG-8/2/2012-28198)(3)eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler ile diğer personelin net performans puanlarının hesaplanmasında, klinik hizmet puan ortalaması yerine hastane hizmet puan ortalaması esas alınır.
 5. o) Göğüs hastalıkları ve/veya göğüs cerrahisi hastanelerinde hizmetin sürdürülebilmesi için döner sermaye komisyonunca kabul edilerek belirlenen kliniklerde (tüberküloz servisi gibi) ve özel birimlerde (uyku laboratuvarı,kemoterapi, solunum fizyolojisi, hasta eğitim polikliniği,indükte balgam ünitesi gibi) çalışan tabipler için, tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır. Yukarıdaki bölümlerdeki işlemler, kliniklerce yapılıyorsa burada çalışan tüm personel için, klinik hizmet puan ortalaması ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilerek yüksek olan klinik veya hastane hizmet puan ortalaması, net performans puan hesaplanmasında esas alınır.

ö) Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde çalışan (Değişik ibare:RG-8/2/2012-28198) eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler puanlandırılır. Acil servis ve acil kliniklerde ise pratisyen tabipler de puanlandırılır.

 1. p) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına kurum içi ve kurum dışı rotasyon eğitimi süresince kadrosunun bulunduğu kurumun hastane hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayıları klinik/hastane hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilmez. Aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları sadece aile hekimliği klinik şefliğinde çalıştıkları dönemde klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında kullanılır. Aile hekimliği klinik şefliklerinin bulunmadığı durumlarda bağlı oldukları koordinatör klinik şefliklerinin klinik hizmet puan ortalaması ile rotasyonda bulundukları kliniklerin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları dikkate alınmaz. Asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.
 2. r) Eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabipler (temel tıp bilimleri uzmanları) ile yoğun bakım,yenidoğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil üniteleri dışındaki kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi gibi tıbbi ve idarî ünitelerde çalışan uzman tabip ve tabipler hastane hizmet puan ortalamasından, (0,8) kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir.
 3. s) (j) ve (z) bentleri uyarınca hastane hizmet puan ortalaması üzerinden değerlendirilen uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile Baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan uzman tabip sayısına dâhil edilir.

ş) Girişimsel işlemleri gösteren Yönergede yer alan ve puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.

 1. t) Kurumlarda, bilimsel çalışma destek puanı, ilgili çalışmaların baştabiplikçe belirlenen şekilde belgelenmesi hâlinde verilir.
 2. u) Kurumlarda, eğitici destekleme puanı, baştabiplikçe belirlenen şekilde belgelendirildiği takdirde, o dönem için verilir.

ü) EK-2 ve EK-3’de yer alan tabloda hastane müdür yardımcıları için öngörülen (0,60) kadro unvan katsayısı satın alma hizmetleri, merkezi satın alma hizmetleri, hastane bilgi sistemi hizmetleri, performans ve kalite hizmetleri, stok-ambar ve depo hizmetleri, hizmet alımlarının denetimi, teknik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı ile hastane birleşmelerinde birleştirilen hastanede görev yapan sorumlu müdür yardımcısı ve 500 yatak üstü hastanelerde personel işlerinden sorumlu hastane müdür yardımcısı net performans puanının hesaplanmasında kullanılır. Yukarıda yer alan görev alanlarında görev dağılımı yapılırken ilgili hastanenin standart kadro sayısını aşmayacak şekilde görevlendirme yapılır. Standart kadro sayısının üzerinde hastane müdür yardımcısı bulunan kurumlarda yukarıda belirlenen görev alanları standart kadro sayısı kadar hastane müdür yardımcısı arasında paylaştırılır. Bu alanların dışındaki diğer idari görevleri yürüten hastane müdür yardımcılarının kadro unvan katsayısı (0,45) olarak esas alınır. Bunlardan, Bakanlık merkez teşkilatında görevlendirilenlerin kadro unvan katsayısı Ek-2 ve Ek-3’de yer alan tablolarda hastane müdür yardımcıları için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

 1. v) Kurumlarda, Bakanlık hasta hakları kurulu raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılan personelden; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara dört ay süreyle, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından %30 oranında kesinti yapılır.Kesinti işlemine cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.
 2. y)(Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3)Kurumlarda özellik arz eden birimler; ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir. Ayrıca, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır. Özellik arz eden birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.
 3. z) Kurumlarda, branşı gereği hasta sayısı düşük olan fakat yataklı tedavi kurumlarında bulunması da gerekli olan, eğitim ve araştırma hastanelerindebranşve klinikler, devlet hastanelerinde branşlar (tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen uzmanlık dalları) baştabip kararıyla hastane hizmet puan ortalaması üzerinden değerlendirilir. Ancak, hastane hizmet puan ortalaması, branş ve klinik için verilir. Belirlenen branştaki tabip sayısı/klinik sayısının birden fazla olduğu kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması branştaki tabip sayısı/klinik sayısına bölünür.
 4. aa)(Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hâllerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele ise kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.
 5. bb) Hizmete yeni açılan kurumlarda görev yapan personele kurumun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay süreyle aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.

Hizmete yeni açılan kurumda görev yapan tüm personelin ek ödemesi, kurumun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay süreyle, il sağlık müdürlüğünün döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Hizmete yeni açılan kurumda görev yapan personelin ek ödemesi, il performans puan ortalaması ve Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle hesaplanır. Bu Yönetmelikte öngörülen ek puanlar net performans puanı hesaplanmasına dahiledilmez.

Net performans puanı = (il performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (ek-8 sayılı tabloda yer alan katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı)

(Ek cümle:RG-8/2/2012-28198)(3) Ceza infaz kurumlarında Bakanlıkça oluşturulan Baştabiplik bünyesinde görev yapan personele il performans puan ortalaması ve Baştabipler için 5,00 kadro unvan katsayısı, diğer personel için ise Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. (Ek cümle:RG-8/2/2012-28198)(3) Aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan Ceza infaz kurumlarında görevlendirilen personele görevlendirme süresince, kadrosunun bulunduğu kurumdan kendi kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

(Ek cümle:RG-8/2/2012-28198)(3) Yangın, sel, deprem gibi olağanüstü hallerde, Bakanlıkça uygun görülen sağlık kurumlarında görev yapan personele il performans puan ortalaması ve Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemenin süresi Bakanlıkça belirlenir.

(Ek cümle:RG-8/2/2012-28198)(3) Net performans puanı = (il performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (ek-8 sayılı tabloda yer alan katsayı) x aktif çalışılan gün katsayısı)

(Ek cümle:RG-8/2/2012-28198)(3) Aile Hekimlerinin eğitimi amacıyla saha çalışmasına katılan uzman tabiplere Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla il performans puan ortalaması ve Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

(Ek cümle:RG-8/2/2012-28198)(3) Net performans puanı = (il performans puan ortalaması x kriter puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (ek-8 sayılı tabloda yer alan katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. cc) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamında naklen tayin edilen personele24/11/1994tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dâhil edilir. 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça devralınan personele ödenen ek ödeme tutarı da, fark tazminatı hesabına dâhil edilir.

çç) İhtiyaç sebebiyle, kurum veya kuruluşlardan döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerine görevlendirilen personelin ek ödemesi, süre sınırı olmaksızın kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması esas alınarak kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan yapılır.

 1. dd) Hastanelerleentegre112 acil sağlık istasyonlarında görev yapan tabiplerin, o dönem 112 acil sağlık hizmetlerinde geçen süreleri için hastane hizmet puan ortalaması esas alınır.
 2. ee) Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları Bakanlıkça belirlenenkriterleriyerine getirmeleri kaydıyla, hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir.
 3. ff) Kuruluşlarda, bu Yönetmelik esaslarının yerine getirilmesi ve net performans puanlarının hesaplanması için il sağlık müdürlüğünce gerekli kayıt sistemi oluşturulur.
 4. gg)(Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3)Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile laboratuvarlarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanlarının hesaplanmasında esas alınacak sayılar ve enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile laboratuvarlarda görev yapan uzman tabiplerin ek ödeme hesaplamalarında kullanılacak kriterler Bakanlıkça belirlenir.

ğğ) Kuruma yeni atanan veya yeni görevlendirilen tabiplere ilk 3 ay kendi tabip muayene ve girişimsel işlem puanı ile hastane hizmet puan ortalamasının birlikte değerlendirilmesi neticesinde yüksek olan net performans puanı üzerinden ek ödeme yapılır. 3 aylık süre baştabip kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.

 1. hh) Personelin yaptığı işe ilişkin bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilme, bağımsız iş yapabilme veinisiyatifkullanabilme, verilen işi organize edebilme becerisi, kendini geliştirme gayreti, amir ve çalışma arkadaşlarına karşı tutum ve davranışları, hizmet sunduğu kesime karşı tutum ve davranışları, birim tarafından yapılan işlerin geliştirilmesine katkısı, işin güçlüğü ve riski gibi faktörler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, kurumlarda başhekimin teklifi, kuruluşlarda ise il sağlık müdürünün teklifi üzerine döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının %20’sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, kurumlarda başhekimin kuruluşlarda ise il sağlık müdürünün gerekçeli teklifi üzerine, döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa, net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından %20 oranında kesinti yapılabilir. Bu hüküm kapsamında belirlenen personelden kuruluşlarda çalışan personele bir yıl içinde 6 (altı) ayı geçmemek üzere ek puan verilir.

ıı) Kuruluşlarda; muayene komisyonu üyeleri için il performans puan ortalamasının %5’i, ihale-satın alma komisyonu üyeleri, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele, il performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personel ile Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanması ve il sağlık müdürlüğünce onaylanması kaydıyla bölge koordinatörü ve yardımcılarına il performans puan ortalamasının %10’ u, nüfusu 1.500.000 üzerinde olan veya büyükşehir statüsünde olan illerin il sağlık müdürlerine,  stok koordinasyon ekibinde görevli personele, merkezi satın alma biriminde görevli personele il performans puan ortalamasının % 20’si, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele il performans puan ortalamasının % 40’ı oranında ek puan verilir.  Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

 1. ii) Kuruluşlarda çalışan personele belgelemesi hâlinde yapılan meslekî bilimsel çalışmalara istinaden, Bilimsel Çalışmalar ve Puanları (EK-5) tablosunda yer alan puanlar ek puan olarak verilir. Ek puan, belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden dönem için verilir. Bu işlemlerle ilgili gerekli takip ve kayıtlar il sağlık müdürünce yerine getirilir.
 2. jj) Kuruluşlarda sağlık müdürlüğünde çalışan personele il performans puan ortalamasının % 15’i oranında ek puan verilir. Bakanlık merkez teşkilatına görevlendirilen il sağlık müdürlüğü personeli için % 15 oranı % 10 olarak uygulanır.
 3. kk) Kurumlardabranşıile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen ilgili branşın hasta yetersizliği sebebiyle puanı hastane hizmet puan ortalamasının altında kalan uzman tabiplerce, başhekime gerekçeli olarak başvurulması halinde, başhekim tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen uzman tabiplere puanına ilave olarak hastane hizmet puan ortalamasının % 70 i oranında ek puan verilir. Bu şekilde yapılan hesaplama neticesinde hastane hizmet puan ortalamasının aşılması durumunda hastane hizmet puan ortalaması esas alınır.  Başhekimce gerekçeleri yeterli görülmeyen uzman tabipler gerekçeleriyle beraber Bakanlığa itirazenbaşvurabilirler. Bakanlık itiraz başvurularını 10 iş günü içerisinde sonuçlandırır.
 4. ll)(Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3)Kurumlarda, ihale/satın alma komisyonu üyeleri, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel, muayene komisyonu üyeleri, kurum performans ve kalite biriminde, hasta hakları kurulu ve birimlerinde, enfeksiyon kontrol komitesinde ve döner sermaye komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, Bakanlıkça eğitim verilen ve fiilen klinik kodlayıcı olarak çalışan personele, yanık üniteleri ve merkezlerinde çalışanlara ve perinatal merkezlerde görev yapan personele, o dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kurulu, organ nakli koordinatörü ve yardımcısı ile donör bakımı yapan yoğun bakım çalışanlarına, o dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe hastane hizmet puan ortalamasının %10’u; terapötik aferezmerkezlerinde ve kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde (KETEM) çalışan tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının % 15’i; acil servis/acil polikliniklerde, yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz, kemik iliği nakil üniteleri, AMATEM’lerde çalışan pratisyen tabiplere, evde bakım hizmetlerinde ve çocuk izlem merkezlerinde çalışan tabiplere, satın alma hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı ile merkezi satın alma biriminde görevli personele hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. O dönem organ çıkarım ekibi tarafından donördenorgan alınmış ise organ nakli koordinatörü ve yardımcısına % 10 oranı % 20 olarak uygulanır. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.
 5. mm) Kurumlarda çalışan personele belgelemesi hâlinde yapılan meslekî bilimsel çalışmalara istinaden, Bilimsel Çalışmalar ve Puanları (EK-5) tablosunda yer alan puanlar ek puan olarak verilir. Ek puan belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden dönem için verilir. Bu işlemlerle ilgili gerekli takip ve kayıtlar başhekimce yerine getirilir.
 6. nn)(Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3)Yoğun bakım, yenidoğan, yanık ve kemik iliği nakil ünitelerinde uzman tabip ve tabipler tarafından yapılan girişimsel işlemler puanlandırılır. Bu birimlerde çalışan uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması, kendi kadro unvan katsayıları esas alınarak birlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır. Hastane hizmet puan ortalamasından ek ödeme yapılması halinde ikinci ve üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde ve kemik iliği nakil ünitelerinde sürekli çalışan uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan olarak verilir.
 7. oo) Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde, kliniklerin oluşturulması ve kliniklerin işlerlik kazanması sürecinde bu Yönetmeliğin ikinci basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Ancak, bu durumda hizmet alanı kadro-unvan katsayıları(Değişikibare:RG-8/2/2012-28198)(3) eğitim görevlisi için (2,85), klinik şef yardımcıları için (2,80), başasistan, uzman, yan dal asistanları için (2,65) ve asistanlar için (1,10) olarak uygulanır. Kliniklerin işlerlik kazanmasından sonraki dönemlerde bu madde kapsamındaki hastanelerde bu Yönetmeliğin üçüncü basamak ile ilgili esas ve usulleri uygulanır. Uygulamanın başlangıç dönemi Baştabipçe tespit edilir. Tespit edilen dönem, Bakanlığa bildirildiğinde geçerlilik kazanır. Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan kurumlarda 2 yıl süre ile;
 • Devlet hastanesi
 • Eğitim ve araştırma hastanesi

formülleri üzerinden yapılacak hesaplama neticesinde her bir personel için yüksek olan net performans puanı esas alınır. Bu şekilde yapılan hesaplama neticesinde dağıtılabilecek tutarın aşılması halinde, tüm personelin ek ödemesi aşan oranda oransal olarak düşürülür.

öö) Kurumsal performans katsayısının hesaplanmasına esas olacak performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartları Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

 1. pp) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca personele hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ek ödeme yapılması gereken hallerde mesai içi hastane hizmet puan ortalaması esas alınır.
 2. rr) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde tanımlanan girişimsel işlemler Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.
 3. ss) Birim ve birim dışı performans katsayısının hesaplanmasına esas olacakkriterlerBakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.

şş) (Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde hizmet sorumlusu olarak görevlendirilen tabibin kadro unvan katsayısı % 10; yan dal eğitim sorumlusu ve yan dal eğitim görevlisinin kadro unvan katsayısı % 15, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 25, devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 20 oranında arttırılır.

 1. tt) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (öö) bendi kapsamında çıkarılacak Yönerge çerçevesinde Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiriciler ile bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.
 2. uu) Entegre ilçe hastanelerinde görevlendirilen uzman tabiplere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan; kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

üü) EK-2’de yer alan tabloda baştabip yardımcıları için öngörülen (3,50) kadro unvan katsayısı ve EK-3’de yer alan tabloda baştabip yardımcıları için öngörülen (2,90) kadro unvan katsayısı gelir gerçekleştirme görevlisi, gider gerçekleştirme görevlisi, satın alma hizmetleri, merkezi satın alma hizmetleri, hastane birleşmelerinde birleştirilen hastanelerde görev yapan sorumlu baştabip yardımcısı,  hastane bilgi sistemi hizmetleri, performans ve kalite hizmetleri, acil ve yoğun bakım hizmetleri, 500 yatak üstü hastanelerde personel işleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcılarının net performans puanının hesaplanmasında kullanılır. Yukarıda yer alan görev alanlarında görev dağılımı yapılırken ilgili hastanenin standart kadro sayısını aşmayacak şekilde görevlendirme yapılır. Standart kadro sayısının üzerinde baştabip yardımcısı bulunan kurumlarda yukarıda belirlenen görev alanları standart kadro sayısı kadar baştabip yardımcısı arasında paylaştırılır. Bu alanların dışındaki diğer idari görevleri yürüten ve eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan baştabip yardımcılarının kadro unvan katsayısı 2,50, devlet hastanelerinde görev yapan baştabip yardımcılarının kadro unvan katsayısı 1,90 olarak esas alınır. Bunlardan, Bakanlık merkez teşkilatında ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilenlerin kadro unvan katsayısı Ek-2 ve Ek-3’de yer alan tablolarda baştabip yardımcıları için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.

 1. vv) Birden çok klinik şefliğinin bulunduğubranşlardaklinikler, klinik hizmet puan ortalaması yönünden Baştabibin onayı ile birleştirilebilir. Bu durumda birleştirilen kliniklerde görev yapan personele birleştirilen klinikler için hesaplanan klinik hizmet puan ortalaması veya yalnızca bu kliniklerde çalışan asistanların ek ödemesi için birleştirilen kliniklerin klinik hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde birleştirilen klinikler ek ödeme hesaplaması bakımından tek bir klinik olarak değerlendirilir.

(2) Vekâleten atanan veya ikinci görevle görevlendirilen personele;

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık personelinden bir göreve vekâleten atananlara;

1) Vekâletin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekâletin, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönetmeliği ile Baştabip ve Baştabip Yardımcılığı görevleri için Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde öngörülen şartlar hariç) bir arada taşımaları kaydıyla,

vekâlet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekâlet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

 1. b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bakanlık personelinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görevle görevlendirilen personele,

görevlendirmenin müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması kaydıyla, ikinci görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

 1. c) Bu fıkra uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

ç) (Ek:RG-20/5/2012-28298)(4) Bakanlıkça il sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, halk sağlığı müdürü, halk sağlığı müdür yardımcısı ve şube müdürü kadrolarından boş olanlara görevlendirilen personele, görevine başladığı tarihten itibaren yürüttüğü görev için öngörülen “Tavan Ek Ödeme Katsayısı” ile “Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı” esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

(3) Sağlık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı ve yedinci fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, her ay maaş ödemesi ile birlikte herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak ek ödeme yapılması halinde, yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele görevlendirildiği kurum veya kuruluşun döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

 1. a) En az bir ay süreyle Bakanlık kurum ve kuruluşlarına görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Bakanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.
 2. b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin aktif çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Çalışılan süre, vaka veya iş için hastaneye geliş ve ayrılış saatleri dikkate alınarak Baştabipliklerce tespit edilerek kayıt altına alınır. Hastane ve klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan personelin puanı ve bu şekilde hesaplanan aktif çalışma gün katsayıları kullanılır.
 3. c) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için devlet hastanelerine görevlendirilen personelin ek ödemesinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır.

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunanlar

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlem puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı)

2) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayanlar

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için eğitim ve araştırma hastanelerine görevlendirilen personelin ek ödemesinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılır.

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunanlar

Bir kliniğe bağlı olarak hizmet verenler

Net performans puanı = [(klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25)  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı)]+ [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı  – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) X 0,5]

2) Bir kliniğe bağlı olmaksızın hizmet verenler

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + [((tabip muayene ve girişimsel işlem puanı  – (hastane hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) X 0,5]

3) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayanlar

Net performans puanı = hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı

 1. d) Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği kurum veya kuruluş tarafından aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.
 2. e) Bu fıkra kapsamında yapılacak ek ödeme, personelin mesai içi ve mesai dışı çalışması dikkate alınarak hesaplanır.

(5) (Ek:RG-20/5/2012-28298)(4) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışı personele her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumlarda Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usûl ve Esasları ile Dağıtılabilecek

Ek Ödeme Tutarının Belirlenmesi

 

Döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 6- (Değişik:RG-6/7/2011-27986) (2)  

(1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her kurumda döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) Döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

 1. a) Baştabip,
 2. b) Döner sermaye hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı,
 3. c) Hastane müdürü,

ç) (Mülga:RG-8/2/2012-28198)(3)  

 1. d) Başhemşire,
 2. e) Dâhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise(Değişikibare:RG-8/2/2012-28198)(3) eğitim sorumlusu veya eğitim görevlisi, (Ancak ilgili kliniklerde/birimlerde uzman tabip, uzman tabip yok ise bunların her birinin yerine bir tabip görevlendirilir.)
 3. f) Bir pratisyen tabip,
 4. g) Bir diş tabibi,

ğ) Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi),

 1. h) Bir sağlık hizmetleri sınıfı hemşire, ebe veya sağlık memuru temsilcisi,

ı) Bir teknik hizmetler sınıfı temsilcisi,

 1. i) Bir yardımcı hizmetler sınıfı temsilcisi,
 2. j) Bir genel idari hizmetler sınıfı temsilcisi,
 3. k) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o kurumda en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi,
 4. l) Bir asistan temsilcisi.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üyeler baştabip tarafından, (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (l) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları kurum amirince yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yıl sonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) Kurumda en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 7- (1) Komisyonun başkanı kurum baştabibidir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın  görüşü yönünde  karar alınır. Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kurumun gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekreterya hizmetleri hastane müdürlüğünce yürütülür.

Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi

MADDE 8- (Değişik:RG- 25/8/2007- 26624)

(1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem döner sermaye gelirlerinden (Değişik ibare:RG-8/2/2012-28198)(3)  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine ve Bakanlık payları ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50’sinin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler.

(2) (Ek:RG-30/7/2010-27657) Mesai içi çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplamı ile mesai dışı çalışılan sürelerde üretilen tabip muayene ve girişimsel işlem puanları toplamının yukarıdaki şekilde belirlenen tutara oranlanması sonucu mesai içi dağıtılabilecek tutar ile mesai dışı dağıtılabilecek tutar bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluşlarda Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usul ve Esasları ile Dağıtılabilecek

Ek Ödeme Tutarının Belirlenmesi

 

İl döner sermaye komisyonunun teşkili

MADDE 9- (Değişik:RG-6/7/2011-27986) (2)  

(1) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her ilde döner sermaye komisyonu teşkil edilir.

(2) İl döner sermaye komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

 1. a) İl sağlık müdürü,
 2. b) Toplum sağlığı merkezlerinden ve idari mali işlerden sorumlu sağlık müdür yardımcıları,
 3. c) İdarî ve malî işler şube müdürü,

ç) Bilgi işlem ve sağlık istatistikleri şube müdürü,

 1. d)(Mülga:RG-8/2/2012-28198)(3)
 2. e) Varsa il halk sağlığı laboratuvar müdürü,
 3. f) Toplum sağlığı merkezinde çalışan bir sorumlu tabip,
 4. g) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir hemşire veya ebe temsilcisi,

ğ) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir çevre sağlığı teknisyeni veya sağlık memuru temsilcisi,

 1. h) Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetler sınıflarını temsilen bir temsilci,

ı) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan, o ildeki kuruluşlarda toplam olarak en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi,

 1. i) İki pratisyen tabip,
 2. j) Diş tabibi.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (f), (g), (ğ), (h), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları sağlık müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yıl sonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

(5) Kuruluşta en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

İl döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 10– (1) Komisyonun başkanı il sağlık müdürüdür. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın  görüşü yönünde  karar alınır. Komisyon, dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, kuruluş gelir-gider dengesi ile,borç, alacak, nakit durumu, ihtiyaçlarını ve tahakkuk yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. İl döner sermaye komisyonunun sekreterya hizmetleri idarî ve malî işler şube müdürlüğünce yürütür.

Kuruluşlarda dağıtılabilecek döner sermaye  tutarının belirlenmesi

MADDE 11– (Değişik:RG-25/8/2007-26624)

(1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), o dönem döner sermaye gelirlerinden (Değişik ibare:RG-8/2/2012-28198)(3) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine ve Bakanlık payları ayrıldıktan sonra kalan miktarın %65’inin, kurumsal performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler.

(2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Ka­nu­nunun ek 2 nci maddesi uyarınca ilgili kurumların birinci basamak sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı suretiyle temin etmeleri hâlinde, personele dağıtılacak tutarın tespitinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin yılı tedavi giderleri resmî fiyat tarifesine tekabül eden karşılığı tutarlar toplamı esas alınır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı, İdari Bölge Puanı, Koruyucu Sağlık Hizmetler Puanı Ve

Ortalama Puan Hesaplamaları

 

Sağlık kuruluşu düzeltilmiş tabip sayısı

MADDE 12- (1) Sağlık kuruluşunda o dönemde çalışan tüm tabip ve diş tabiplerinin (kadrosu o sağlık kuruluşunda bulunan ve tabip muayene ve girişimsel işlem puanı bulunmayan sağlık grup başkanı hariç, sağlık ocağı sorumlu tabibi dahil) aktif çalışılan gün katsayılarının toplamı, sağlık kuruluşu düzeltilmiş tabip sayısıdır.

İdari bölge puanı

MADDE 13– (1) İdari bölge puanı, döner sermaye komisyonunca, sağlık kuruluşlarının merkeze uzaklığına, ulaşım şartlarına, köy, belde, ilçe, il merkezinde bulunmasına ve benzeri kriterlere göre bir yıl geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde  belirlenir.

 

5. bölge İl genelinde ulaşım şartları  zor olan  köy veya beldelerde bulunan sağlık kuruluşları 10.000-12.000 arası puan
4. bölge 5. Bölge dışında kalan köy veya beldelerde bulunan sağlık kuruluşları ile ulaşım şartları il içinde zor olan nüfusu az olan ilçelerde bulunan sağlık kuruluşları 6.000-7000 arası puan
3. bölge Diğer ilçelerde bulunan sağlık kuruluşları 3.000-6000 arası puan
2. bölge İl merkezinde bulunan ancak ulaşımı zor olan yerlerde bulunan sağlık kuruluşları 1.000-3000 arası  puan
1. bölge İl merkezinde bulunan diğer sağlık kuruluşları 0-1000 arası puan

 

Koruyucu sağlık hizmetleri puanı

MADDE 14- (Değişik:RG- 25/8/2007-26624)

(1) Koruyucu sağlık hizmetleri aşağıdaki şekilde puanlandırılır.

 1. a) Bebek başına ortalama izlem sayısı:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki bebek başına ortalama izlem sayısı = A

Sağlık kuruluşunun o ay ki bebek başına ortalama izlem sayısı = B

B ≥ A                         ise           “1000” puan verilir.

B < A                         ise           “0” puan verilir.

 

 1. b) Gebe başına ortalama izlem sayısı:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki gebe başına ortalama izlem sayısı = A

Sağlık kuruluşunun o ay ki gebe başına ortalama izlem sayısı = B

B ≥ A                         ise           “1000” puan verilir.

B < A                         ise “0” puan verilir.

 1. c) HepB1 aşılama yüzdesi:

HepB1 aşılama yüzdesi o ay için %80 ve üzerinde ise “1500” puan verilir. Bu yüzde, o ay %80’in altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise “750” puan, artış göstermemiş ise “0” puan verilir.

ç) DBT1 aşılama yüzdesi:

DBT1 aşılama yüzdesi o ay için %80 ve üzerinde ise “1500” puan verilir. Bu yüzde, o ay %80’in altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise “750” puan, artış göstermemiş ise “0” puan verilir.

 1. d) KKK aşılama yüzdesi:

KKK aşılama yüzdesi o ay için %85 ve üzerinde ise “1500” puan verilir. Bu yüzde, o ay %85’in altında ve bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiş ise “750” puan, artış göstermemiş ise “0” puan verilir.

(KKK aşısının GBP’ye alınmadan önceki referans değeri olarak kızamık aşı yüzdesi esas alınır.)

 1. e) Tarama testleri (Neonatalhipotiroidi,fenilketonüri, thalasemi ve benzeri) numune alma yüzdesi:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki tarama testleri numune alma yüzdesi = A

Sağlık kuruluşunun o ayki tarama testleri numune alma yüzdesi = B

B ≥ A                         ise           “1000” puan verilir.

B < A                         ise           “0” puan verilir.

 1. f) Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ayki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi = A

Sağlık kuruluşunun o ayki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi =

B ≥ A                         ise           “1000” puan verilir

B < A                         ise           “0” puan verilir.

(2) Yeni açılan sağlık kuruluşları için bir önceki yıl verileri olarak, sağlık kuruluşuna bağlı bölgenin önceki yıl bağlı olduğu sağlık kuruluşunun verileri esas alınır.

(3) Sağlık kuruluşuna ait veriler zamanında sağlık müdürlüğüne ulaştırılmadığı takdirde o sağlık kuruluşuna koruyucu hizmetler puanı verilmez. Verilerin zamanında sağlık müdürlüğüne ulaştırılmasından sağlık ocağı sorumlu tabipleri ve sağlık grup başkanları sorumludur.

(4) Tarama testlerinde yüzde hesaplanamıyorsa sayısal değerler esas alınır. Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi alınamıyorsa bu konudaki poliklinik sayısı esas alınır. Tarama testlerinden hangilerinin kullanılacağı sağlık müdürlüğünce tespit edilir.

(5) Yukarıdaki koruyucu sağlık hizmetleri kriterlerine göre değerlendirilemeyen verem savaş dispanserlerinin o ayki verem savaş dispanserleri aylık çalışma formu ve ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinin aylık çalışma formlarına göre yaptıkları çalışmalar ile ruh sağlığı dispanserlerinin çalışmaları, döner sermaye komisyonu tarafından değerlendirilerek koruyucu sağlık hizmetleri puanı karşılığı olarak 8500 puana kadar puan verilebilir..

Sağlık kuruluşu  performans puan ortalaması hesaplanması

MADDE 15- (1) Sağlık kuruluşunda tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip ve diş tabiplerinin (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan sağlık grup başkanı ve sağlık kuruluşu sorumlu tabibi de dahil) puanları toplanır. Toplam puan, sağlık kuruluşu düzeltilmiş tabip sayısına bölünür. Bulunan sonuca, sağlık kuruluşunun idari bölge puanı ve koruyucu sağlık hizmetler puanı eklenerek sağlık kuruluşu  performans puan ortalaması bulunur.

Sağlık grup başkanlığı (ilçe) performans puan ortalaması ile il performans puan ortalamasının hesaplanması

MADDE 16- (1) Sağlık grup başkanlığına (ilçeye) bağlı sağlık kuruluşlarında tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip ve diş tabiplerinin puanları toplanır. Bulunan puan, sağlık grup başkanlığına (ilçeye) bağlı sağlık kuruluşlarının düzeltilmiş tabip sayısına bölünür. Bulunan sonuca sağlık grup başkanlığına (ilçeye) bağlı bulunan sağlık kuruluşlarının idari bölge puanı ve koruyucu sağlık hizmetler puanlarının toplamının, sağlık grup başkanlığına (ilçeye) bağlı bulunan sağlık kuruluşu sayısına bölümü eklenerek sağlık grup başkanlığı (ilçe) performans puan ortalaması bulunur.

(2) İldeki sağlık kuruluşlarında tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip ve diş tabiplerinin puanları toplanır. Bulunan puan, ilde bulunan sağlık kuruluşlarının düzeltilmiş tabip sayılarının toplamına bölünür, bulunan sonuca ildeki sağlık kuruluşlarının idari bölge puanı ve koruyucu sağlık hizmetler puanlarının toplamının ilde bulunan sağlık kuruluşu sayısına bölümü eklenerek il performans puan ortalaması bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Kurumlarda Net Performans Puanının Hesaplanması

Kurumlarda net performans puanının hesaplanması

MADDE 17 – (Değişik:RG-6/7/2011-27986) (2)  

(1) (Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) Devlet hastanelerinde mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 1. a) Baştabipler

Baştabip için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

1) Net performans puanı = [hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı = [tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (uzman tabip ve uzman diş tabibi katsayısı veya pratisyen tabip ve diş tabibi katsayısı)] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. b) Baştabip yardımcıları

Baştabip yardımcıları için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

1) Net performans puanı = [hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip yardımcıları katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı = [tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (uzman tabip ve uzman diş tabibi katsayısı veya pratisyen tabip ve diş tabibi katsayısı)] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, diş Tabipleri

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer ilgili uzmanlar

Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. d) Diyaliz ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Diyaliz ünitesinde çalışan pratisyen tabiplerin net performans puanları, hemodiyaliz ünitesinde aylık yapılan toplam hemodiyaliz sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den az ise 1 pratisyen tabip,

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den fazla 500’den az ise 2 pratisyen tabip, O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 500’den fazla 800’den az ise 3 pratisyen tabip, O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 800’den fazla 1100’den az ise 4 pratisyen tabip,

1100’ün üzerinde yapılan her 300 hemodiyaliz sayısı için 1 pratisyen tabip eklenir.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

O hemodiyaliz ünitesinde görev yapan tabip sayısı, o ayki toplam yapılan hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısından fazla ise, her bir tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre belirlenen pratisyen tabip sayısıyla çarpımının, hemodiyaliz ünitesinde görev yapan pratisyen tabip sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. Ancak, o unvandaki personelden askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen pratisyen tabip sayısı/o hemodiyaliz ünitesindeki pratisyen tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. e) Yanık,yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Bu gruptaki uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. f) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tabipler, uzman tabipler ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (0,80) x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. g) Baştabip tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenenbranşlardaçalışan uzman tabipler:

Bu gruptaki uzman tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması/o branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

ğ) Diğer personel (tabip dışı personel)

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

(2) (Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) Eğitim ve araştırma hastanelerinde mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 1. a) Baştabipler

Baştabip için aşağıdaki formüllerle net performans puanı hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

1) Net performans puanı = [hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı] + (bilimsel çalışma destek puanı+eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı)] + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı) + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. b) Baştabip yardımcıları

Baştabip yardımcıları için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

1) Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip yardımcıları katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. c) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar

1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi

Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı  – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Uzman tabipler ve başasistanlar

Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı  – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Asistanlar

Net performans puanı = [(klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + [(hastane hizmet puan ortalaması x 0,75) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

4) Yan dal asistanları

Net performans puanı = [(klinik hizmet puan ortalaması x 0,60) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + [(hastane hizmet puan ortalaması x 0,40) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

5) Diğer personel

Net performans puanı = (klinik hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya, mikrobiyoloji klinikleri ve bu laboratuvar hizmetlerinde çalışan personel

1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Uzman tabipler ve başasistanlar

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + (varsa) eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Asistanlar

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

4) Diğer personel

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. d) Bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + [(tabip muayene ve girişimsel işlem puanı -(hastane hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

2) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanları

Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Diyaliz ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

4) Yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Bu gruptaki uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x eğitim hastaneleri hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

5) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabip, tabip, diş tabipleri ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı (0,80)  x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

6) Baştabip tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen branşlarda çalışan uzman tabipler

Bu gruptaki uzman tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması/o branştaki tabip sayısı) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

7) Baştabip tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen kliniklerde çalışan uzman tabipler

Bu gruptaki kliniklerde çalışan tabiplerin aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25)) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Net performans puanı = ((hastane hizmet puan ortalaması/o branştaki klinik sayısı) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + (varsa) eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

8) Diğer personel

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

(3) Devlet hastanelerinde mesai dışı çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 1. a) Baştabip ve baştabip yardımcıları

Baştabip ve baştabip yardımcıları için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

1) Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip ve baştabip yardımcısı katsayısı) x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı = [mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (uzman tabip, pratisyen tabip veya diş tabibi katsayısı)]

 1. b) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

Net performans puanı = [mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (uzman tabip, pratisyen tabip veya diş tabibi katsayısı)]

 1. c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer ilgili uzmanlar

Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. d) Tabip dışı personel

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

(4) (Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) Eğitim ve araştırma hastanelerinde mesai dışı çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 1. a) Baştabip ve baştabip yardımcıları

Baştabip ve baştabip yardımcıları için aşağıdaki formüllerle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

1) Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (baştabip ve baştabip yardımcısı katsayısı) x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Net performans puanı = [((mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + ( mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)] +  [(mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı-(mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]

 1. b) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar

1) Klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar ve uzman tabipler

Net performans puanı = [((mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + ( mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,25))  x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)] + [(mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı  – (mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]

2) Asistanlar

Net performans puanı =[(mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı] + [(mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,75) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı]

3) Yan dal asistanları

Net performans puanı = [(mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,60) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı] + [(mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x 0,40) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı]

4) Diğer personel

Net performans puanı = (mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

 1. c) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan biyokimya, mikrobiyoloji klinikleri ve bu laboratuvar hizmetlerinde çalışan personel

1) Klinik şefi, klinik şef yardımcıları, başasistanlar ve uzman tabipler

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Asistanlar

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Diğer personel

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

ç) Bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar

1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı) + [((mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlem puanı – (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]

2) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan uzman tabip, tabip, diş tabipleri

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

3) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanları

Laboratuvarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanı Yönergede yer alan sayılar esas alınarak hesaplanır.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Yönergede yer alan sayılar her branş için kendi içerisinde olmak üzere ayrı şekilde değerlendirilmek suretiyle kurumda görev yapan uzman tabip sayısı Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısından fazla ise, her bir uzman tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının Yönerge ile belirlenen uzman tabip sayısıyla çarpımının, uzman tabip sayısına bölümü esas alınarak, aşağıdaki şekilde hesaplanır. Bu bent kapsamındaki uzman tabiplerden, askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar ile baştabipler hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan ilgili branştaki uzman tabip sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x yönerge ile belirlenen tabip sayısı/ilgili branştaki tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

4) Diğer personel

Net performans puanı = (mesai dışı hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)

 

YEDİNCİ  BÖLÜM

Kuruluşlarda Net Performans Puanının Hesaplanması

Kuruluşlarda net performans puanının hesaplanması

MADDE 18 – (Değişik:RG-30/7/2010-27657)

(1) Kuruluşlarda personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 1. a) İdari Kadrolarda Görevli (İl Sağlık Müdürlüğü Personeli), 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında ve birinci basamağa bağlı olarak hizmet verenentegreilçe hastanelerinde çalışan personel

Net Performans Puanı= (İl Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)+( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

 1. b) Sağlık Grup Başkanlıklarında görevli personel ile 112 Acil sağlık hizmetlerinde, koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama, eğitim, denetim, çevre sağlığı, mobil sağlık hizmetleri gibi görevlerde fiilen görev yapan Tabip ve Diş Tabipleri

Net Performans Puanı= [Sağlık Grup Başkanlığı (İlçe) Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı–Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı] +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

 1. c) Sağlık Ocağı Sorumlu Tabipleri

Sağlık Ocağı Sorumlu Tabiplerinin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.

1) Net Performans Puanı= [Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Sağlık Kuruluşu Sorumlu Tabibi) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı] +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

2) Net Performans Puanı= [(Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı +((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Tabip ve Diş Tabibi)] +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

ç) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip ve Diş Tabipleri

Net Performans Puanı= [(Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı + ((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı] +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

 1. d) Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Tabip Dışı Personel

Net Performans Puanı= (Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) +( Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)

 

SEKİZİNCİ  BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı

MADDE 19 – (Değişik:RG-30/7/2010-27657)

(1) Mesai içi ödenecek net ek ödeme tutarı, personele ait mesai içi net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin mesai içi net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa mesai içi tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

(2) Mesai dışı ödenecek net ek ödeme tutarı ise mesai dışı net performans puanının mesai dışı dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin mesai dışı net performans puanının mesai dışı dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar ise mesai dışı tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa mesai dışı tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

Ek ödeme matrahı

MADDE 20 – (Değişik:RG-30/7/2010-27657)

(1) Kurum ve kuruluşlarda görevli her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.

Ek ödeme zamanı

MADDE 21- (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmaya karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir.

Ek ödeme yapılmayacak personel

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik kapsamında olmayan personele ek ödeme yapılamaz.

Kanunî kesintiler

MADDE 23- (1) Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

EK MADDE 1 – (Ek:RG-30/7/2010-27657) (Değişik:RG-6/7/2011-27986)(2)  

(1) Aile hekimliğinin pilot olarak uygulandığı illerde, aile hekimliği sistemi dışında kalan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan personele, aile hekimliği sisteminin başladığı tarihten itibaren, döner sermayeden yapılacak ek ödeme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. Bu madde ile getirilen değişiklikler dışında bu Yönetmelikteki diğer esasların uygulanmasına devam edilir.

 1. a)(Değişik:RG-8/2/2012-28198)(3) İl sağlık müdürlüğü, o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarı ve nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. İl sağlık müdürlüğü personeline yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünce belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.
 2. b) Döner sermaye komisyonu, her dönem ildeki tüm toplum sağlığı merkezlerinin Bakanlıkça belirlenenkriterleregöre performans puanlarını belirler.
 3. c) Her dönem sonunda Bakanlıkça belirlenenkriterleregöre, döner sermaye komisyonu tarafından belirlenen performans puanları toplanarak toplum sağlığı merkezi performans puanı bulunur.

ç) Toplum sağlığı merkezi performans puanları toplamı, merkez sayısına bölünerek il performans puan ortalaması bulunur.

 1. d) Aile hekimliği sürecinde eski faaliyetlerini sürdüren sağlık merkezi, birinci basamağa bağlı olarak hizmet verenentegreilçe hastaneleri, sağlık ocağı, sağlık evi, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ve dispanserlerde çalışan personel, bu maddenin (ç) bendine göre bulunan il performans puan ortalamasından hizmet alanı kadro–unvan katsayılarına göre değerlendirilir.
 2. e) Net performans puanlarının hesaplanması:

1) Toplum sağlığı merkezi personeli net performans puanı:

Net performans puanı = (toplum sağlığı merkezi performans puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

2) Toplum sağlığı merkezleri dışındaki kuruluşlarda çalışan personel ve sağlık müdürlüğü personeli ile diğer personel net performans puanı:

Net performans puanı = (il performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

3) İlçelerde bulunan toplum sağlığı merkezleri ve entegre hizmet veren ilçe hastanelerinde görev yapan personele il performans puan ortalamasının % 20’si oranında, halk sağlığı laboratuarları, verem savaş dispanserleri, AÇSAP merkezleri ve il merkezinde bulunan toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan personele ise il performans puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilir.

 1. f) (a) bendi uyarınca belirlenen toplam tutar, personelin bu madde kapsamında belirlenen net performans puanlarının toplamına bölünerek dönem ek ödeme katsayısı bulunur.
 2. g) Ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa tavan ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

ğ) Toplum sağlığı merkezi performans kriterleri ve puanları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir.

 1. h) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, aile hekimliği pilot uygulamasına geçilen illerde ek ödeme dönemi sonunda ildeki personel sayısı ve personelin performanskriterlerinidikkate alarak, merkeze aktarılan %2 paya ilave olarak alınan paydan karşılanmak üzere, il’e göndereceği parayı belirleyerek ayın onbeşinci günü mesai bitimine kadar Bakanlık Merkez Döner Sermaye muhasebe birimi vasıtasıyla ödemeye yetkili muhasebe birimine gönderir. Hesabına aktarma yapılan muhasebe birimi, banka hesabına intikal ettirilen tutarı Maliye Bakanlığınca tespit edilen emanet nitelikli bir hesaba alacak kaydederek il sağlık müdürlüğünce bu maddeye göre belirlenen personelin ek ödeme tutarlarına dair hazırlanacak tahakkuk evrakına istinaden, personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahını da dikkate alarak gelir ve damga vergisi kesintisi yapmak suretiyle ödemeyi gerçekleştirir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendinde belirtilen Yönerge (3) ay içerisinde çıkarılır. Bu Yönerge yürürlüğe girinceye kadar kurumsal performans katsayısı (1) olarak uygulanır

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2005 yılı gelirlerinin tahsilatının gecikmesi sebebiyle personele ödenemeyen 2005 yılı ödeme dönemine ait ek ödemeler, ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunun aşılmaması ve tahsilatın yapılması kaydıyla 2006 yılında ödenebilir.

GEÇİCİ MADDE 3-  (Mülga:RG-30/7/2010-27657)

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-25/8/2007-26624) (Değişik:RG-26/3/2008-26828)1

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça veya Valilikçe ilgili mevzuatı uyarınca vekâleten veya ikinci görevle görevlendirilen personele (bu görevlendirilmeleri onaylarında belirtilmemiş olsa da) yapılmış olan ve bu görevleri devam ettiği süre içinde yapılacak olan ek ödemelerde, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlar aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 5 –  (Ek:RG-24/4/2009-27209) (Değişik:RG-30/7/2010-27657)

(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ss) bendinde belirtilen Yönerge çıkarılıncaya kadar birim ve birim dışı performans katsayısı (1) olarak uygulanır.

Klinik şef ve yardımcılarına uygulanacak ek ödeme

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-8/2/2012-28198)(3) 

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı maddesi uyarınca eğitim görevlisi kadrolarına atanmış sayılan klinik şefi ve klinik şef yardımcılarının ek ödemesi, 2/11/2011 tarihinden itibaren kendilerine öngörülmüş olan kadro unvan katsayısı kullanılarak yapılır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik 01/04/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

___________________

(1)  Bu değişiklik 1/9/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik yayımını takip eden ayın başında yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik 1/3/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

(4) Bu değişiklik yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

(5) 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in bu yönetmelikle ilgili hükmü aşağıdadır:

“Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde, 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin ek ödemesine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza infaz kurumlarında Bakanlıkça oluşturulan Başhekimlik bünyesinde görev yapan personel ile hizmete yeni açılan kurumlarda görev yapan personele anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

 

 

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/5/2006 26166
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 9/1/2007 26398
2. 25/8/2007 26624
3. 26/3/2008 26828
4. 24/4/2009 27209
5. 30/7/2010 27657
6. 6/7/2011 27986
7. 8/2/2012 28198
8. 20/5/2012 28298

 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

5 Aralık 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30261
YÖNETMELİK
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Meslek mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirleri,

o) Aylık prim ve hizmet belgesi: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için işverenlerce Kuruma verilmesi gereken ve sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildirilmesine mahsus belgeyi,

ö) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi: Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek matrahlarıyla birlikte kesilen vergilerin ve sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin bildirilmesine mahsus beyannameyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurumun merkezi bilgisayar sisteminde bir arıza olmamasına rağmen, işverenin işyeri dosyasının veya sigortalının ikametgahının bulunduğu bölge, il, ilçe veya mahalde;

a) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar,

b) Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,

c) Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar,

ç) Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları,

nedeniyle Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannamelerin, yapılması gereken prim ödemelerinin veya Kuruma yapılması gereken başvuruların yapılamaması ve söz konusu durumların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tespit edilmesi ve bu hususun da Kurum Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde bu yükümlülükler sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar yerine getirilirse Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Üçüncü fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında oldukları halde çeşitli nedenlerle provizyon verilemeyen öğrenciler hakkında da ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri,”

“f) Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamında güvenlik korucuları hakkında uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası hükümleri,”

b) Yedinci fıkranın (ç) bendinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Yedinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler ile subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar,”

ç) Sekizinci fıkrada yer alan “(ç) ve (d)” ibaresi “(ç), (d) ve (e)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî ve teknik eğitime, meslekî ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine, staja veya bursiyer olarak göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı hak ve yükümlülükleri başlar.”

b) İkinci fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, göreve başladıkları veya okullarında öğretime başladıkları tarihten, kendi hesabına okumakta iken Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına okumaya başlayanların, bu Kurumlar adına okumaya başladıkları tarihten itibaren on beş gün içinde,”

c) Üçüncü fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamındaki güvenlik korucularının bildirimi valiliklerce çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,”

ç) Altıncı fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendine tabi olanların bildirimleri Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerce yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Dördüncü fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendine tabi olanların sigortalılığı mesleki ve teknik eğitimin, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitiminin, stajın veya bursun bittiği tarihten itibaren sona erer ve bu tarih Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerce,”

b) Dördüncü fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ayrıca Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesi veya tutukluluk ve gözaltı hali, yol izni ve diğer ücretsiz izinler, devamsızlık, puantaj, kısmi istihdam, yarım çalışma, fesih, tarihinde çalışmama ve diğer nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde gün ve kazanç bildiriminde bulunulmaması halinde en son primin ilişkin olduğu tarih itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Ancak ilgili kanununda belirtilen ücretsiz izin halinde ise iznin sona erdiği tarih itibarıyla sigortalılığı durdurulur.”

c) On birinci fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki muhtar sigortalılığı ile aynı maddenin (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, muhtar sigortalılığı dikkate alınır.”

ç) Aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(13) Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamındaki güvenlik korucularının görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde e-sigorta yoluyla  bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Madde başlığı “İşe giriş ve işten ayrılışın re’sen tescili” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Birinci fıkrada yer alan “Kuruma bildirilmediği tespit edilenlerin” ibaresinden sonra “tescil işlemleri Kurumca re’sen yapılır” ibaresi eklenmiştir.

c) Aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca fiilen yapılan denetimler veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitler sonuçlanıncaya kadar aylık prim ve hizmet belgesinde en son bildirilen tarih esas alınarak işten ayrılış bildirgesi re’sen düzenlenebilir.

(4) Çalışmakta olduğu işyerinin kapanması, işverene ulaşılamaması, sigortalılardan çalışılmadığına dair ihbar veya bildirimde bulunulması ve benzeri sebeplerle sigortalının işten ayrıldığına dair Ünitece varılacak kanaate göre aylık prim ve hizmet belgesinde en son bildirilen tarih esas alınarak işten ayrılış bildirgesi re’sen düzenlenebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Birinci fıkranın ilk cümlesinde yer alan “e-sigorta ile” ibaresi “elektronik ortamda” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) İkinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“İşverenin talebi üzerine aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere işin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tekraren verilen veya ihale edilen güvenlik, temizlik, taşıma ve benzeri nitelikteki hizmet alımı işlerinde yeni bir işyeri bildirgesi verilmeksizin söz konusu işlerin yürütüldüğü işyeri dosyası üzerinden işlemler yürütülebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”

c) Aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) İstihdam teşvik ve desteklerinden yersiz yararlanmaya mahal vermemek, aynı ilde olmak ve işveren tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait iş kolu kodu aynı olan ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüm işyerlerinin, birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine Kurumca izin verilebilir; birden fazla ünite bölgesinde işyeri bulunması halinde ise tek dosyanın işlem göreceği ünite, Kurumca belirlenir.

(11) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyeri işverenleri tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı kamu kurum ve kuruluşu işverenine ait iş kolu kodu aynı olan ve birden fazla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü sınırları içindeki tüm işyeri dosyalarının birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine istihdam teşvik ve desteklerinden yersiz yararlanmaya mahal vermeyecek şekilde Kurumca izin verilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Birinci fıkrada yer alan “bir ay içinde” ibaresi “yedi iş günü içinde” şeklinde ve “elden vermekle” ibaresi “vermek” şeklinde değiştirilmiştir.

b)  Üçüncü fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Gerekli görülmesi halinde 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşme örneği,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Sigortalının, hastalık ve analık sigortası bakımından geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra en fazla onuncu güne kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış veya prim ödemiş olan sigortalıların malûllük aylığı bağlanmasına ilişkin talepleri, son sigortalılık hâline göre sonuçlandırılır. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan, Kanunun 25 inci maddesi uyarınca vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünün kaybedilmesi veya hastalıkları kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam etmesi nedeniyle Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılmalarına rağmen, aylık bağlanmasına ilişkin sigortalılık süresi ve/veya prim ödeme gün sayısı şartını sağlamamaları nedeniyle bu statüdeki görevlerinden ayrılışlarında aylık bağlanamayan sigortalılara, belirtilen koşulları sonradan taşımaları ve talepleri halinde yeniden maluliyet değerlendirilmesi yapılmaksızın son sigortalılık statüleri esas alınarak malullük aylığı bağlanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) İkinci fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan, prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunanlardan, primi ödenmiş gün sayısı en az 1800 olanların sevk işlemleri yapılır ve buna ilişkin masraflar Kurumca karşılanır.”

b) Dördüncü fıkrada yer alan “İkinci ve üçüncü fıkralardaki” ibaresi “Üçüncü fıkradaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında veya bu kapsamda geçen hizmetlerle birlikte Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanacağı durumlarda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen hizmetlere ait prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmesi zorunludur.”

“Hak sahiplerine bağlanacak aylığın başlangıç tarihi, bu fıkra hükümlerine göre tespit olunur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Altıncı fıkrada yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Onuncu fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

c) On birinci fıkraya üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yanlış veya yersiz olarak yapılmış borçlanma tutarları da faiz uygulanmaksızın ilgililere iade edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yaşlılık, malûllük veya ölüm” ibaresi “yaşlılık veya malullük” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, diğer gerçek veya tüzel kişiler ile Kamu idareleri ve Kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 100 üncü maddesi kapsamında münferiden istenilen bilgi ve belgelerin bir aylık süre içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içerisinde gönderilmemesi veya noksan gönderilmesi halinde idari para cezası uygulanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Birinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurum Sağlık Kurulunca gerekli görülen veya sigortalı ve hak sahiplerinin malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürmeleri veya sigortalı ve hak sahipleri dışında bu kararlara yapılan ihbar ve şikayetler ile Kurumca yürütülen denetim ve soruşturma kapsamında kısa veya uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin kontrol muayeneleri, bu muayeneye istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ve daha önce Kurum tarafından verilmiş kararlara ilişkin tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi ile yapılır.”

b) Beşinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kontrol muayenesine tabi tutulması gereken sigortalılara; kontrol muayene tarihlerinden en az 3 ay önce yazı ile sevk talebinde bulunarak kontrol muayene işlemlerini yaptırmaları gerektiği bildirilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin başlığı “Kanunî temsilcilerce veya vekillerce yapılan başvurular” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanunun öngördüğü her türlü gelir, aylık, ödeme ve ödenekler ile borçlanma ve benzeri taleplerin, aylık bağlama öncesi taleplerin yapılabilmesi için; sigortalı ve hak sahiplerinden ergin ve mümeyyiz olmayanların kanunî temsilcilerinin yazılı istekte bulunmaları şarttır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Kanunun ek 15 inci maddesi kapsamındaki güvenlik korucularının prime esas günlük kazançları 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı olup primlerin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı valiliklerce ödenir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) (a) bendinin üçüncü cümlesi ile dördüncü cümlesinde yer alan “, beyanının geçerliliği ortadan kalkan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) (ç) bendinde yer alan “köy muhtarları ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Üçüncü fıkranın (b) bendinde yer alan “dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde” ibaresi “ayı takip eden ayın 23’ünde” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Üçüncü fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde” ibaresi “ayı takip eden ayın 23’ünde” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Üçüncü fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların bildiriminde esas alınacak ay, 15 inci günün içinde bulunduğu aydır.”

ç) Altıncı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine istinaden iş kaybı tazminatı ödenen sigortalı personel ile 4447 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenenlere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin ödemenin yapıldığı tarihi,”

d) Altıncı fıkranın sonunda yer alan “takip eden ayın/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne, resmî nitelikte olması halinde 7’sine kadar,” ibaresi “takip eden ayın 23’üne kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

e) On üçüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) Ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

a)  Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,

b) Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

c) Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge,

ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,

d) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

e) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,

f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

g) İşe devamsızlığa ilişkin belgeler,

ğ) İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge,

h) Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,

ı) 5434 sayılı Kanunun ek 76 ve geçici 192 nci maddesine tabi olunduğunu gösterir belge,

i) Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,

j) İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler,

k) Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler,

eksik çalışmaya ilişkin belgelerdir. Bunlardan, on üçüncü fıkranın (a), (c), (ç), (f), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerinde sayılan belgeler Kuruma verilmez. Ancak söz konusu belgeler Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere işverence saklanır. İlgili belgelerin Kurumca talep edilmesine rağmen ibraz edilmemesi halinde Kanunun 86 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılır. Sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bu maddenin on üçüncü fıkrasının diğer bentlerinde sayılan belgeler bilgi formu (Ek-10) ekinde aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içerisinde Kuruma verilir veya taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile gönderilir.”

f) On beşinci fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin bu maddenin on üçüncü fıkrasında sayılan belgeler özel sektör işyeri işverenlerince Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere saklanır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Birinci fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “fiilen yapılan tespitler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile sadece alınan ifadeler” ibaresi eklenmiştir.

b) Birinci fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer Kanunlara göre defter tutmakla yükümlü olmayan işveren, alt işveren ile sigortalıyı devir alanlar tarafından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin doğruluğunun fiilen yapılan denetimler, araştırmalar, soruşturmalar ve incelemeler sonucu anlaşılması hâlinde işleme konulur; ancak fiilen yapılan tespitler ile sadece ifadelere dayanılarak geriye doğru verilen hizmetlerin en fazla bir yıllık süreye ilişkin olan kısmı dikkate alınır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Kurum mevzuatı uyarınca yapılacak inceleme nedeniyle gerçek ve tüzel kişilere veya tüzel kişiliği bulunmayan kurum ve kuruluşlara, yapılacak tebligata rağmen kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde Kanunun 102 nci maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Birinci fıkrada yer alan “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi hariç diğer alt bentlerine tabi olanlar” ibaresi “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi ve muhtarlar hariç diğer alt bentlerine tabi olanlar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Muhtarlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı olanların primleri ise il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınca takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödenir. Ancak il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına sigortalılıkları Kurumca sonradan bildirilen muhtarlara ilişkin primlerin, bildirim tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir.”

b) Beşinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine istinaden iş kaybı tazminatı ödenen sigortalı personel ile 4447 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenenlere ilişkin sigorta priminin ödemenin yapıldığı tarihi,”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hususlarla ilgili ertelemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Meslek mensuplarının sorumluluğu

EK MADDE 4 – (1) Kanun uyarınca düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına veya bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte 3568 sayılı Kanuna göre yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensupları da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(2) Kanun uyarınca düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin meslek mensupları tarafından düzenlenmesi ve verilmesi amacıyla işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında yazılı sözleşme düzenlenir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sözleşmede Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrasına dayanılarak Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan Tebliğ eki sözleşmeler esas alınır.

(4) Meslek mensupları ile işverenler arasında düzenlenen sözleşmenin iptali halinde yeni sözleşme bir aylık süre içerisinde Kuruma bildirilir.

(5) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren ilk defa tescil edilecek işyerlerine ilişkin olarak işverenler ve meslek mensupları arasında düzenlenen sözleşmenin bir örneği gerekli görülmesi halinde Kurumca istenir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce tescil edilen işyerlerine ilişkin olarak Kanuna ait hususların da yer aldığı yeni sözleşmenin bir örneğinin gerektiğinde ibrazı istenir.

(6) Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensuplarının, Kanuna göre düzenledikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet verdiklerinin, Kurumca veya yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması halinde meslek mensupları ortaya çıkan prim kaybından, gecikme cezasından, gecikme zammından, idari para cezalarından ve Kanunun 96 ncı maddesi kapsamında fazla veya yersiz yapılan ödemelerden işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur.

(7) Kanuna göre düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları ve belgelerin saklanmasından ve ibrazından işverenler sorumludur.

(8) Kanuna göre düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından meslek mensuplarının sorumlu olması için, defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikali gerekir.

(9)  İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için ilgili meslek mensupları sorumlu sayılacaktır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına ilişkin bazı hususlar

EK MADDE 5 – (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi ve verilmesine ilişkin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-9 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği beyanname döneminden itibaren kullanılmaz.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sigortalılar için aynı fıkrada belirtilen      EK-9 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi,  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği beyanname döneminden önceki dönem/dönemler için kullanılır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 102 nci maddenin yedinci fıkrasındaki “aylık prim ve hizmet belgesi” ibaresi hariç olmak üzere  bu Yönetmelikte aylık prim ve hizmet belgesine yapılan atıflar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği beyanname döneminden itibaren muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yapılmış sayılır.

(4) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için bu Yönetmeliğin 102 nci maddesinin bir, üç ve altıncı fıkrasında geçen aylık prim ve hizmet belgesinin e-sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin hüküm Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği beyanname döneminden itibaren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için uygulanmaz.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların hizmet bilgilerinin alınması

EK MADDE 6 – (1) Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlar ile ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren hizmet belgesinin düzenlenmesine esas olan ve “https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/” adresindeki Hizmet Takip Programında (HİTAP) yer alan;

a) Özlük ve nüfus,

b) Hizmet belgesi,

c) Öğrenim durumu,

ç) Lisansüstü öğrenim/kurs,

d) Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma),

e) Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet,

f) Askerlik,

g) Tazminat,

ğ) Unvan,

h) Açık süre,

ı) Borçlanılan hizmet,

i) İtibari hizmet süresi,

j) Emeklilik belgesi,

bilgi formatları kamu idareleri tarafından web sitesi üzerinden kişi bazında, toplu veri veya internet servisi yöntemlerinden biri kullanılarak Kuruma gönderilir. Bu kapsamda gönderilecek belge ve bilgiler için kurum ve kuruluşlar ile Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında protokol yapılması gerekmez.

(2) Kurumca daha sonra gerek görülmesi halinde bilgi formatlarında (kayıt deseninde) değişiklik yapılabilir.

(3) Kamu idareleri, birinci fıkrada belirlenen bilgileri;

a) 14/4/2012 tarihinde görevde olan sigortalılar için 31/8/2015 (dahil) tarihine kadar,

b) 14/4/2012 tarihi ile 31/8/2015 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan sigortalılar için 2/11/2015 (dahil) tarihine kadar,

c) 1/9/2015 tarihinden itibaren ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalılar için göreve başladıkları tarihten itibaren 90 gün içinde,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihten itibaren 90 gün içinde,

d) 14/4/2012 tarihinden önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalılar için (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 30/6/2017 (dahil) tarihine kadar,

internet sitesi üzerinden Kuruma gönderir.

(4) Kurumca, gerek görülmesi halinde üçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen süreler www.sgk.gov.tr ve/veya https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adreslerinde yayımlamak suretiyle uzatılabilir.

(5) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (e), (f), (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen kayıt deseninde yer alan bilgilerin mücbir sebepler veya Kurumca uygun görülen teknik nedenlerle Kuruma aktarılamaması durumu ile kayıt deseninde istenilen bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi hariç olmak üzere üçüncü fıkrada belirtilen sürelerde, birinci fıkranın (d), (g) ve (i) bentlerinde istenilen bilgilerin üçüncü fıkrada belirtilen sürelerde girilmediğinin Kurumca tespiti üzerine gerekli bilginin programa aktarılması ilgili kurumdan talep edilir ve talebin ilgili kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 30 gün içinde, bilginin aktarılmaması veya geç aktarılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. Bu maddenin yayımı tarihini takip eden yılbaşından itibaren birinci fıkranın (ğ) bendinde belirtilen kayıt deseninde yer alan bilgilerin programa aktarılması ilgili kurumdan talep edilir ve talebin ilgili kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 30 gün içinde aktarılmaması veya geç aktarılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(6) Birinci fıkranın (j) bendinde yer alan emeklilik belgesi için idari para cezası uygulanmaz.

(7) 14/4/2012 tarihinden önce herhangi bir nedenle görevden ayrılan ve bilgisi programa aktarılması gereken sigortalılardan arşivlerinde özlük/sicil dosyaları veya dosyalarında istenilen belge ve bilgi bulunmayanların, ilgili kurumca dosyanın veya belge ve bilginin temini için gerekli yazışma vb. işlemler yapılır. Buna rağmen tespiti mümkün olmayanlar için kurumun ilgili biriminin üst amirince onaylanmış durum tespitine ilişkin tutanak Kuruma gönderilir. Kurum tarafından bilginin tespiti durumunda ilgili kurumdan bilginin aktarılması talep edilir ve talebin ilgili kurumun kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 60 gün içinde aktarılmaması veya geç aktarılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i)  bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. Kurum tarafından bilgi tespiti yapılamayan durumlarda ise girilmesi gereken bilginin idari para cezasından muaf olup olmayacağı Kurumca belirlenir.

(8) Kurumun bilgi işlem sisteminin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması nedeniyle üçüncü fıkrada belirlenen süreler içinde gönderilemeyen bilgilerin sistem sorununun ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar gönderilmesi halinde, söz konusu yükümlülükler öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır.

(9) Kurum, 1/9/2015 tarihinden sonra programa yapılacak veri giriş yetki devirlerine ilişkin talepleri takip eden yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla gerçekleştirir. Ancak, kanun veya kanun hükmünde kararname ile kamu idarelerinin yeniden yapılandırılması sonucu oluşacak taleplerde yukarıdaki hüküm uygulanmaz.

(10) Programa internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumlu olup, aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmî belge olarak geçerlidir.

(11) Bu madde hükmünden istisna edilecek kamu idarelerini belirlemeye Kurum yetkilidir.

(12) Kurum tarafından düzenlenecek borç fişleri ile kamu idarelerince düzenlenecek emeklilik belgeleri kağıt ortamında gönderilmeye devam edecek olup, Kurumun belirleyeceği tarihten sonra kâğıt ortamında gönderilecek bilgi ve belgelere göre işlem yapılmayacaktır.

(13) Bu maddenin yayımı tarihini takip eden yılbaşından itibaren; programa bilgi girişi yapması gereken işyerlerine uygulanacak idari para cezası tutarı bir takvim yılı içinde ilgili yılın Aralık ayında geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi dört katını geçemeyecektir.

Belge, bildirge ve beyannamelerin kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi

EK MADDE 7 – (1) Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin, daha az prim ödemek, yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından  haksız menfaat sağlamak gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Bu bildirimler sonucunda prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde primler Kuruma irat kaydedilir, primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmez. Bu maddeyle ilgili usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Prim ödeme yükümlüsü kendisi olup yazılı istek tarihi itibariyle prim borcu olanların aylık başlangıç tarihinin tespiti

EK MADDE 8 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet olarak değerlendirilen süreler dahil olmak üzere prim ödeme yükümlüsü kendisi olup aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih itibarıyla prim borcu olanların tahsis talebi, borcun ödendiği tarih itibariyle geçerli sayılır ve bağlanacak aylıklar borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılır.

Aylık bağlama işlemleri sırasında ve sonrasında prim borcu olduğunun tespit edilmesi

EK MADDE 9 – (1) Tahsis talep veya ölüm tarihi itibariyle prim borcu olmamakla birlikte, tahsis talep veya ölüm tarihinden önceki sürelere ait asgari ücretin iki katı tutarına kadar prim borcu olduğu aylık bağlama işlemleri sırasında tespit edilenlerin aylık başlangıç tarihlerinde değişiklik yapılmaksızın aylıkları bağlanır, prim borçları ödenecek aylıklarından kesilerek tahsil edilir. Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep tarihinden, ölen sigortalılar için ise ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borcu olduğu aylık bağlandıktan sonra tespit edilenlerden; söz konusu süreleri aylık bağlama işleminde dikkate alınmamış olanlar için tahsis talep ya da ölüm tarihi itibariyle yeniden aylık hesaplanır, dikkate alınmış olanlar için ise aylıkların ödenmesine devam edilir. Bu durumda olanların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçları ödenmekte olan aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil edilir.

Aylık almakta iken çalışmanın sonradan tespit edilmesi

EK MADDE 10 – (1) Malullük, yaşlılık, ölüm aylığı veya ölüm geliri almakta iken, gelir veya aylıkları Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle kesilmesi gerektiği daha sonra tespit edilenler hakkında yersiz ödenen aylıkların tespitinde sadece çalışılan süreler esas alınarak Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılır. Bunlardan işten ayrılmış olanların malullük veya yaşlılık aylıkları, sigortalılığın sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek, bu tarihi takip eden ödeme dönemi itibarıyla Kanunun 27 veya 30 uncu maddesine göre yeniden hesaplanarak bağlanır. Hak sahiplerinin aylıkları ise işten ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenmeye devam edilir.

Kanunun ek 3 üncü maddesi kapsamında ek sigorta primi ödeyenlerin emeklilik işlemleri

EK MADDE 11 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesi (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar ile diğer kurumlardan vekaleten atama veya görevlendirme suretiyle Sağlık Bakanlığında görevlendirilenler hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan ve aynı zamanda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı bulunanlardan; tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, sigorta priminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydıyla Kanunun ek 3 üncü maddesine göre kendilerine ödenen tutar üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave olarak sigorta primleri ödemeleri ve malullük, yaşlılık, vazife malullüğü veya emeklilik aylığı ya da sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanmasına hak kazanmaları halinde; ilave olarak ödedikleri her yıla ait sigorta prim matrahının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren söz konusu aylık veya geliri talep ettiği tarihe kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, ilave prim ödedikleri gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak ortalama günlük kazancın otuz katının, ilave prim ödedikleri gün sayısının her 360 günü için % 2’si oranında bulunacak tutarda ilave aylık ödenmesine hak kazanır. Bu şekilde ilave prim ödemesinde bulunanlardan Kanunun 31 inci madde ve geçici 4 üncü maddeleri uyarınca toptan ödeme yapılan veya emeklilik kesenekleri geri verilenlere; ilave olarak ödedikleri sigorta primlerinin her yıla ait tutarı, primlerin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunacak tutarda ilave toptan ödeme yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında prim ödeyen sigortalının ölmesi halinde, hesaplanacak ilave aylık geçici 18 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, geçici 4 üncü madde kapsamında bulunan sigortalıların aylığa müstahak dul ve yetimleri için geçici 4 üncü madde hükümlerine, diğer sigortalıların hak sahipleri için ise 34 ve 54 üncü madde hükümlerine göre ödenir. İlave toptan ödeme, geçici 4 üncü madde kapsamında bulunan sigortalıların aylığa müstahak dul ve yetimlerine geçici 4 üncü madde hükümlerine, diğer sigortalıların hak sahiplerine ise 34 üncü madde hükümlerine göre ödenir. Toptan ödemeye müstahak hak sahiplerine ise hesaplanacak ilave toptan ödeme, geçici 4 üncü madde kapsamında bulunan sigortalıların aylığa müstahak dul ve yetimlerine geçici 4 üncü madde hükümlerine, diğer sigortalıların hak sahiplerine ise 34 üncü madde hükümlerine göre ödenir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine gelir veya aylık bağlanmasında, sigortalıya ilişkin koşulların tespiti ile gelir veya aylığın hesaplanması ve paylaştırılmasında ölüm tarihindeki, hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde ise hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin geçici 30 uncu maddesinde yer alan “(b) bendinde yer alan köy muhtarları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi

GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.

Aylık bağlandıktan sonra prim ödeme gün sayısı eksik olduğu tespit edilenler

GEÇİCİ MADDE 35 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanuna veya ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık bağlanmış olanlardan, tahsis talep veya ölüm tarihi itibariyle ilgili kanunlarında öngörülen aylık bağlama koşullarından prim ödeme gün sayısı şartının sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği daha sonra anlaşılanların eksik hizmet süreleri;

a) Kanuna veya 3201 sayılı Kanuna göre borçlanılacak süresi olanlar, borçlanma talep tarihinde Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilecek prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden eksik hizmet süresi kadar borçlandırılmak,

b) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında borçlanılacak süresi olmayanlar ile borçlanılacak süreleriyle eksik hizmet süresini tamamlamayanlardan; tahsis talep tarihi ile yersiz ödemenin tespit edildiği tarih arasında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalılığı bulunanların eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar hizmet verilmek,

c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bendi kapsamında süresi olmayanlardan; isteğe bağlı, 2925 sayılı Kanuna tabi, Kanunun ek 5 inci maddesi ile ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sigortalılıkları tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erenlere, eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadar belirtilen kapsamdaki sigortalılıkları devam ettirilmek,

suretiyle tamamlatılır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında olanlar için yeni bir aylık hesabı yapılmaz ve aylık başlangıç tarihi değiştirilmez. (b) ve (c) bentleri kapsamında olanlar için ise aylık bağlanmış olan sigortalılık haline göre eksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarih itibariyle yeniden aylık hesaplanır ve yapılacak hesaplamada; devam eden sigortalılık süreleri gün ve kazanç olarak, borçlanılacak süreler sadece prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilir.

(3) Birinci fıkranın (a), (b) veya (c) bentleri kapsamında tahakkuk edecek borç tutarları ile bu madde kapsamında olanlara son aylık ödenen tarihten eksik hizmet süresi kadar geriye gidilerek tespit edilecek sürede yapılmış olan yersiz ödemeler Kanunun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Ancak bu maddenin yürürlük tarihinden önce aylıkları kesilerek Kanunun 96 ncı maddesi hükümlerine göre yersiz ödenen tutarların tamamı tahsil edilmiş olanlar ile tahsil süreci devam edenlerin ödemiş oldukları tutarlar bu madde kapsamında hesaplanan yersiz ödeme tutarından fazla ise iade ve mahsup edilmez.

Sürekli iş göremezlik derecesi % 50’nin altında olup ölüm geliri bağlanamayanlar

GEÇİCİ MADDE 36 – (1) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken, Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen ve ölümün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması nedeniyle hak sahiplerine ölüm geliri bağlanmamış sigortalıların almakta olduğu sürekli iş göremezlik gelirinin, Kanunun yürürlük tarihine kadar aylık artışlarıyla güncellenmiş tutarı, Kanunun 34 üncü ve 97 nci maddesi hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-4 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ (4/1-a-b ve 506 SK GM 20 kapsamındaki sigortalılar için)”, “EK-5 AÇIKLAMALAR” ve “EK-9 AÇIKLAMALAR” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri 6/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 8 inci maddesinin (a) bendi ile 9 uncu maddesinin (a) bendi yayımını takip eden altıncı ayın başında,

c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının  (c) bendi 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 22 nci maddesinin (b) bendi ile 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 29 ve 30 uncu maddeleri 1/5/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 23 üncü maddesinin,

1) (a), (b), (c), (d) bentleri 1/1/2018 tarihinde,

2) (e) ve (f)  bentleri yayımını takip eden ayın başında,

e) 28 inci maddesi ile eklenen ek 6 ncı maddesi 14/4/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 35 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/5/2010 27579
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 12/10/2010 27727
2- 28/10/2010 27742
3- 2/3/2011 27862
4- 16/6/2011 27966
5- 17/4/2012 28267
6- 21/8/2013 28742
7- 1/10/2013 28782
8- 3/5/2014 28989
9- 29/5/2016 29726
10- 25/8/2016 29812

 

Ekleri için tıklayınız.

 
Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN  PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında radyasyon kaynağı ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı alanlarda çalışan tüm personelin radyasyondan kaynaklanabilecek risklere karşı radyasyon dozu limitlerini ve doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşılması durumunda alınacak tedbirler ve radyasyon kaynakları ile ilgili çalışma esaslarını belirleyerek ilgili personelin korunmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, radyasyon kaynağı ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile radyasyon kaynaklarıyla çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Denetimli alanlar: Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışlarının özel denetime, çalışmalarının radyasyondan korunma bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarını 3/10’undan fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanları,

c) Eşdeğer doz: Birimi Sievert (Sv) olup, radyasyonun türüne ve enerjisine bağlı olarak doku veya organda soğurulmuş dozun, radyasyon ağırlık faktörü ile çarpılmış halini,

ç) Etkin doz: Birimi Sievert (Sv) olup, insan vücudunda ışınlanan bütün doku ve organlar için hesaplanmış eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen dozların toplamını,

d) Gözetimli alanlar: Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20’sinin aşılma ihtimali olup, 3/10’unun aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanları,

e) İdare: Bünyesinde tıbbi amaçlı radyasyon uygulaması yapılan sağlık kurum ve kuruluşu idaresini,

f) İyonlaştırıcı radyasyon: 100 nm ya da daha kısa dalga boyunda veya 3×1015 Hertz ya da daha yüksek frekansta elektromanyetik dalga veya parçacık şeklinde transfer edilen, doğrudan veya dolaylı olarak iyon oluşturma kapasitesine sahip enerjiyi,

g) Kanun: 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunu,

ğ) Optimizasyon: En az radyasyon dozu ile en fazla tıbbi faydanın elde edilmesini,

h) Personel: Teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerlerde radyasyon kaynakları ile çalışan radyasyon görevlisini,

ı) Radyasyon görevlisi: Radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı görevi gereği, 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan kişiyi,

i) Radyasyon Güvenliği Komitesi: Sağlık kurum ve kuruluşlarında nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, radyoterapi ve radyoloji birimlerinin her birinden en az bir radyasyon görevlisi ile, idare tarafından uygun görülen diğer personelin katılımıyla oluşan ve radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları yürüten birimi,

j) Radyasyon kaynağı: Teşhis, tedavi, araştırma veya kalibrasyonda kullanılan ve radyasyon yayan tıbbi cihazlar, radyofarmasötik veya radyoaktif kaynağı,

k) TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Radyasyon Kaynakları ile Çalışma Esasları ve Radyasyon Güvenliği Komitesi

Radyasyon kaynakları ile çalışma esasları

MADDE 5 – (1) Tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının alınması, bulundurulması ve kullanılması 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ve 24/7/1985 tarihli ve 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Tüzüğü gereğince TAEK tarafından verilen lisansa bağlıdır.

(2) İdare, tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının teslim alınması, bulundurulması, çalıştırılması, kullanılması ve radyoaktif madde kullanımından oluşan atıkların bertaraf edilmesine ilişkin idari ve teknik düzenlemeleri Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği ve 21/7/1994 tarihli ve 21997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği ile 2/9/2004 tarihli 25571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik doğrultusunda yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Tıbbi amaçlı iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ancak radyasyonun zararlı etkilerine karşılık elde edilecek faydanın üstünlüğü varsa kullanılır. İyonlaştırıcı radyasyonla ilgili işlemi talep eden tabip ve işlemi gerçekleştiren tabip tarafından yapılacak işlem gerekçelendirilir. Tanı ve tedaviye yönelik işlemin tekrarına tabip karar verir. İşlem tekrarının azaltılması için eğitim de dahil olmak üzere her türlü tedbirin alınması ilgili kliniğin sorumluluğundadır.

(4) İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını ilgili mevzuatına göre yetkili kişiler kullanır.

(5) Tanısal amaçlı radyasyonla yapılacak işlemlerde, işlemin gerektirdiği en az ışınlamanın yapılması esastır. Tedavi amaçlı nükleer tıp ve radyoterapi işlemlerinde optimizasyonu sağlamak üzere işlemde görev alan sağlık fizikçisinin de değerlendirmesi alınır. Her radyasyon yayan cihaz veya uygulama için lisans sahibinin sorumluluğunda, ilgili birim çalışanları ile birlikte en uygun çalışma şeklini tarif eden yazılı bir talimat hazırlanır ve ilgili tüm çalışanlar bilgilendirilerek bu talimata uyulması sağlanır.

Radyasyon Güvenliği Komitesi

MADDE 6 – (1) Nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve radyoloji uygulamalarının en az ikisinin yürütüldüğü bölümleri içeren sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde Radyasyon Güvenliği Komitesi kurulur. Bu şartın sağlanamadığı illerde bu komite il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulur.

(2) Radyasyon Güvenliği Komitesinin etkin çalışmasından, radyasyon güvenliği hususlarının komiteye bildirilmesinden ve komite tarafından alınan kararların uygulanmasından idare sorumludur. Bu komitenin görevlerini yürütebilmesi için gerekli olan fiziki ve idari her türlü imkân idare tarafından sağlanır. Komite başkanı, komitenin asil üyeleri arasından iki yıllığına seçimle belirlenir. Gerektiğinde Komite görevini etkin ve eksiksiz yerine getirmek üzere yılda en az iki kez toplanır. Komite, alınan kararları en geç beş iş günü içerisinde idareye bildirir.

(3) Radyasyon Güvenliği Komitesi, TAEK tarafından belirlenen çalışma usul ve esaslarına göre; idari açıdan sağlık kurum ve kuruluşlarında baştabibe, il sağlık müdürlüklerinde müdüre bağlı olarak çalışır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Radyasyon Doz Limitleri, Personel Çalışma Esasları ve Tedbirler ile Son Hükümler

Radyasyon doz limitleri

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe uygun olarak radyasyon alanlarında yapılan çevresel radyasyon izlemesinin yanı sıra Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği gereğince kişisel dozimetre kullanması zorunlu olan personel kişisel cep dozimetresi; bu personelden radyofarmasötik işaretlemede ve tedavi amaçlı radyonüklid uygulamalarında, radyoterapide manuel iridyum 192 uygulamalarında görevli olanlar ile girişimsel floroskopik uygulamalarda çalışanlar kişisel cep dozimetresine ek olarak el bileği veya yüzük dozimetresi taşır.

(2) Radyasyon kaynağı ile çalışan personelin maruz kalacağı etkin doz, göz merceği ve tüm vücut için ardışık beş yıl toplamında 100 mSv’i, herhangi bir tek yılda 50 mSv’i geçemez. Bu kurala aykırı olmayacak şekilde ayrıca;

a) Etkin dozun ayda 2 mSv’i,

b) El ve ayaklar için eş değer dozun aylık 50 mSv’i,

c) En yoğun radyasyona maruz kalan 1 cm2’lik alan referans olmak üzere cilt için eş değer dozun aylık 50 mSv’i,

geçmesi halinde bu seviyeler, inceleme düzeyi doz seviyeleri olarak değerlendirilir.

(3) 18 yaşını doldurmamış olanlar radyasyon kaynağı ile çalışılan işlerde görev alamazlar. Eğitim amaçlı olmak kaydıyla, eğitimleri radyasyon kaynaklarının kullanılmasını gerektiren 16-18 yaş arası stajyer ve öğrenciler bu eğitimlerini sadece gözetimli alanlarda alabilir. Mesleki eğitimleri gereği radyasyon kaynağı ile çalışması zorunlu 16-18 yaş arası stajyer ve öğrenciler için etkin doz, göz merceği ve tüm vücut için yılda 6 mSv’i geçemez. Ayrıca bu kurala aykırı olmayacak şekilde;

a) Etkin dozun aylık 0.6 mSv’i,

b) Göz merceği için eş değer dozun aylık 0.6 mSv’i,

c) El, ayak veya deri için eşdeğer dozun aylık 15 mSv’i,

geçmesi halinde bu seviyeler, inceleme düzeyi doz seviyeleri olarak değerlendirilir.

Personel çalışma esasları ve tedbirler

MADDE 8 – (1) Radyasyon kaynağı ile çalışan personel, 7 nci maddede belirtilen radyasyon doz limitleri ve Kanunun Ek 1 inci maddesinde öngörülen süre dâhilinde çalıştırılır. Bu personel normal mesai dışında icap nöbetine çağrılmış ise icap nöbetinde bilfiil çalışılan süre de haftalık çalışma süresine dâhil edilir. İdare, personelin sağlığını korumak, doz aşımına maruz kalmasını önlemek ve iş güvenliğini sağlamak için işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve teçhizatı eksiksiz bulundurmak ve bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmekle; personel de gerekli korunma tedbirlerine uymakla yükümlüdür.

(2) Radyasyon kaynağı ile çalıştırılacak personelin, işe başlatılmadan önceki tıbbi muayeneleri ile işe başlatıldıktan sonraki yıllık sağlık kontrolleri Ek-1’deki form doğrultusunda ilgili idare tarafından yaptırılır. Bu personelin çalışma şekli, Kanunî süreyi aşmamak kaydıyla, hizmetin etkinlik ve sürekliliğinin sağlanması bakımından vardiya veya nöbet şeklinde düzenlenebilir.

(3) Hamilelik durumu ortaya çıkan personel, bu durumunu ilgili birim amirine derhal yazılı olarak bildirir. Hamile personelin yıllık doz limitleri, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde belirlenmiş toplum için doz limitlerini aşamaz. Çalışma şartları bilfiil denetimli alanları kapsamayacak şekilde düzenlenir.

(4) Emzirme dönemindeki personel, radyoiyodun solunması veya sindirim yoluyla alınması riski taşıyan nükleer tıp alanında ve benzeri bulaşma riski taşıyan işlerde çalıştırılamaz.

(5) Kişisel dozimetre ölçümlerinde doz limitlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde ölçümü yapan kuruluş en geç onbeş gün içerisinde; aciliyet arz eden durumlarda ise derhal ilgili idareye bildirimde bulunur.

(6) Kişisel dozimetre ölçümlerinde yıllık doz limitlerinin aşıldığı durumlarda Radyasyon Güvenliği Komitesi, sorunun kaynağını inceleyip değerlendirir, varsa eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için ilgili idare ile birlikte gerekli tedbirleri alır. Eksiklik ve aksaklıklar giderilinceye kadar doz limitini aşan personel ilgili işte çalıştırılmaz, hatalı radyasyon kaynağı kullanılmaz. Bu personel yıllık sağlık izni kullanmamış ise öncelikle bu izin kullandırılır. Ayrıca sağlık yönünden olumsuz bir durum ortaya çıkması halinde, Radyasyon Güvenlik Komitesince onbeş günden az olmamak kaydıyla sağlık sorunu giderilene kadar verilecek izin süresi belirlenerek bu izin idarece kullandırılır.

(7) Kişisel dozimetre ölçümlerinde 7 nci maddede belirtilen inceleme düzeyi doz seviyelerinin aşılması durumunda Radyasyon Güvenliği Komitesi, sorunun kaynağını inceleyip değerlendirir, varsa eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için ilgili idare ile birlikte gerekli tedbirleri alır. Bu personelden yıllık doz limitlerini aşma ihtimali olanlar Radyasyon Güvenliği Komitesince değerlendirilerek altıncı fıkraya göre işlem yapılır.

(8) Kişisel dozimetre ölçümlerinde doz limitlerinin aşılması veya yüksek dozda radyasyona maruziyet şüphesi taşıyan radyasyon kazası durumunda sağlık personeli, Ek-1’deki form doğrultusunda değerlendirilir ve gerekli görülürse bu konuda ileri tetkik ve tedavinin yapılabileceği sağlık kurumuna sevk edilerek durumu idarece yakın takip edilir.

(9) Radyasyon kaynağı ile çalışan personelin, beş yıllık etkin dozu toplamda 100 mSv’i aşması durumunda, bu personel radyasyon görevlisi olarak çalıştırılamaz.

(10) Radyasyon görevlisi olmamakla birlikte radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı yıllık 1 mSv etkin doz değerinden fazla doza maruz kalma ihtimali Radyasyon Güvenliği Komitesince belirlenen personele tedbir olarak kişisel dozimetre kullandırılır.

(11) Radyasyon kaynağı ile çalışan personelin sağlık izni yılı içerisinde kullandırılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 6/10/2007 tarihli ve 26665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Mart 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30348
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin başlığı “SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE  YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiş ve 1 inci maddesinde yer alan “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında”  ibaresi “Sağlık Bakanlığında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsar. Ancak, Bakanlık merkez teşkilatından taşra teşkilatına, taşra teşkilatından merkez teşkilatına yapılacak atamalar ve görevlendirmeler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan ve asistanları kapsamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (g), (j) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Hizmet puanı: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan Bakanlık personeli için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,”

“j) Personel: Bakanlıkta, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarını,”

“l) Standart: Bakanlık standart kadro mevzuatlarında belirlenen standartları,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve bağlı kuruluşların” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve birliklerde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve bağlı kuruluşlar”  ibaresi, sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlık ile bağlı kuruluşları kendi birimleri içinde” ibaresi ile onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış; dördüncü ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir ile görevlendirilenlerin eşleri ile 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre Bakanlıkta görevlendirilenlerin eşleri, talepleri hâlinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup en az altı ay yurt dışında görevlendirilenlerin eşleri ise eşlerinin görevlendirme süresince talep ettikleri yerlere geçici olarak görevlendirilebilir.”

“(7) 663 sayılı KHK’nın 42 nci maddesi çerçevesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri hâlinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. Ancak stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı veya başhekim olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlan yoluyla yapılmayan diğer başvurular ise personelin kadrosunun bulunduğu il müdürlüğü vasıtasıyla yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının” ibaresi, “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın dördüncü  cümlesinde yer alan “veya bağlı kuruluşları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 –  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlığın aynı hizmet sınıfı kadrolarında yeniden göreve başlatılabilirler. Bakanlık, kadro durumunun müsait olması hâlinde yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “er veya erbaş iken” ibaresi ile (e) bendinde yer alan “sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile Temmuz ayıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır.”

“f) Kadroları Bakanlıkta olup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personelin talebi hâlinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlık kadrosuna,”

“(4) Devlet hizmeti yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan veya eşinin emekliye ayrılması nedeniyle ikinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bendi kapsamındaki atanma taleplerinin Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin bitimine müteakip en geç iki ay içerisinde yapılması halinde bir yıllık süre şartı aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında” ibaresi “Bakanlıkta” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının  (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının (a) ve (h) bentleri ile (ğ) bendinde yer alan “Er veya erbaş iken,” ibaresi ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) İl ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve başhekim olarak görev yapanların eşlerinin,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Müracaatlar, gerekli belgelerle birlikte personelin kadrosunun bulunduğu il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar il müdürlüğü emrine yapılır.”

“(4) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendine göre atanan diş tabipleri ile aynı fıkranın (g) bendine göre atananlar öğrenim durumları ile ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, 19 ve 20 nci maddelerine göre atananlar ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir.”

“(5) Dördüncü fıkrada belirtilen hükümlere göre atanmış olup atanma gerekçeleri ortadan kalkan personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.”

“(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi gereği atanan diş tabiplerine ve aynı fıkranın (g) bendi gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda” ibaresi “Bakanlıkta” şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi ve (b) bendi ile beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık merkez teşkilatı kadroları, il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacı ve diğer sağlık personeli şeklindedir.”

“b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir. Ancak birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alanlardan, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde hizmet grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmaz.”

“Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından iki katı olarak uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında talepleri uygun görülen stratejik personelin ayrılış işlemleri, üç ayı geçmemek üzere yerine atanan personelin görevine başlamasına müteakip yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca” ibaresi ve üçüncü fıkrasında yer alan “veya bağlı kuruluşlarının” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde uygun görülmesi ”  ibaresi, “standardın uygun olması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere Bakan onayı ile kurulur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Çalışma süresine bağlı yer değişikliği

MADDE 31/A – (1) PDC’nin uygun olması halinde;

a) 6 ncı hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 2 yıl görev yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,

2) 3 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

3) 4 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

4) 6 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

5) 8 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

b) 5 inci hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 4 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

2) 5 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

3) 7 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

4) 9 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın atanabilirler. Ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden bir yıl fazla süre ile görev yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler.

(2) 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olmak ve en az iki yıl süre ile görev yapmış olmak şartıyla 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde yukarıda belirlenen süre şartları aranmaz.

(3) 6 ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışında aile hekimliği ve sözleşmeli olarak geçirilen süreler ile aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, çalışma süresinden sayılmaz. 6 ncı hizmet bölgesinde geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesi süresinden sayılır.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
26/3/2013 28599
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/4/2015 29316
2- 30/9/2016 29843
3- 3/6/2017 30085
6 ay iptal kararı

İndir (PDF, 10KB)
Kullanılan yıllık izin şuadan düşülemez. Şua bölünemez.

İndir (PDF, 4.12MB)