410 Radyoloji Teknikeri Alımı!

Şimdiden kazanacak Meslektaşlarımıza yeni hayatlarında başarılar diliyoruz.

https://www.osym.gov.tr/TR,19243/kpss-20204-saglik-bakanliginin-sozlesmeli-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-adaylardan-tercih-alinmasi-12022020.html

İndir (PDF, 96KB)
Fiili hizmette önemli karar!…

MESLEKTAŞIMIZIN HUKUK ZAFERİ

Konunun özeti : Arkadaşlar 2008 öncesi için çok önemli karar!

2008 Yılı öncesinde işe başlayanların 90 günlük fiili hizmetin 2008 sonrasında 90 gün devam etmesi için önemli bir karar.
Nurşen Ağar davasını paylaşmıştık,buradaki önemli nokta bu 12. Danıştay bugüne kadar bu tarz davalara red verirken bu sefer bizi haklı görmüş olması. Ayrıca ilk kez birileri 5434 e atıfta bulunmuş,bu ilk oldu ,bu sebeple çıkan kararlar içindeki en iyi 90 günlük fiili hizmet kararı.

2008 öncesinde çalışıp dava açacaklar bu dava sonucunu dosyalarına ekletmeliler…

Not: Mahkemeler bu karar öncesi danıştay ve anayasa mahkemesi Red verirken başka bir danıştay dairesi onayladı. Bu sebeple temkinli olmakta yarar var.

Açıklama: 9/12/2013 tarihleri arasında çalıştığı sürenin 5434 sayılı kanunun 32/h bendi ve 5510 sayılı kanunun geçici 4. maddesinin 8. fıkrasında da belirtildiği üzere “Bu kapsamda olanların fiili hizmet zammı, kesenek ve karşılıkları hakkında da 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir.

5510 çıkarılan kanunda ki madde çok açık. SGK boşuna direndi bence. Danıştay dava daireleri kurulu da bence bizim lehimize karar verir.

 

01 EKİM 2008’DEN ÖNCE İŞE GİREN RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 EKİM 2008’DEN SONRA DA 90 GÜN FHZ SÜRESİ UYGULANACAĞINA DAİR DANIŞTAY KARARI.

Açılan davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 01.10.2008 tarihinden önce 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olarak çalışanlar 5510 sayılı kanunun getirdiği bu değişiklikten etkilenemeyeceği ve 2008 yılından önce fiili hizmet 90 olduğu için 2008 tarihinden sonrada 90 gün olması yönünde karar vermiştir. Orhan Celep arkadaşımız Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın taraf olduğu davada bu kararında İstanbul 6. İdare Mahkemesi 26.12.2017 tarihinde verdiği kararda meslektaşımızı haklı bulmuş ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olarak çalışanlar 5510 sayılı kanunun getirdiği bu değişiklikten etkilenemeyeceği ve 2008 yılından önce fiili hizmet 90 olduğu için 2008 tarihinden sonrada 90 gün olması yönünde karar vermiştir.

Davanın temyizine bakan Danıştay 12. Dairesi 11/09/2019 tarihli kararında İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararını onamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesinde Röntgen Teknisyeni olarak çalışan arkadaşımız 05/09/2005 ile 29/12/2013 tarihleri arasında çalıştığı sürenin 5434 sayılı kanunun 32/h bendi ve 5510 sayılı kanunun geçici 4. maddesinin 8. fıkrasında da belirtildiği üzere “Bu kapsamda olanların fiili hizmet zammı, kesenek ve karşılıkları hakkında da 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir.” Yani 1 Ekim 2008’den önce 5434 sayılı kanuna tabi olanlar 1 Ekim 2008’den sonra da Fiili Hizmet Zammı süresi de 90 gün olarak hesaplanacaktır. Davayı kazanan arkadaşımız Orhan Celep’i kutlarız.

 

İstanbul 6. İdare Mahkeme Kararı için tıklayınız

Danıştay 12. Daire Kararı için tıklayınız
Sağlık Profesyonelleri Platformu Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sağlık profesyonellerini temsil eden tüm meslek mensuplarına yönelik faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları arasında iletişim ağı oluşturmak, sağlık profesyonellerinin doğru ve yerinde yeterli sayıda kamu ve özelde istihdamını sağlamak ve sağlık profesyonellerinin eğitim, mesleki hak ve sınırlarını koruyarak statüsünü yükseltmek amacıyla Sağlık Profesyonelleri Platformu 2017 yılında kurulmuştur.

Platformumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Şubat 2020’de Ankara’da Yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısını takiben Saat: 20.00’da SPP’na katılmak amacı olan bizimle birlikte Türkiye’deki 1 Milyon Sağlık Profesyonelinin yanında olmak isteyen tüm sağlık meslek kuruluşlarını veya meslek temsilcilerini tanışmaya bekliyoruz.

SPP BAŞKANI
Prof. Dr. TÜLİN DÜGER

Genel Kurul Gündem

1. Açılış ve Yoklama
2. 2018-2020 faaliyet raporu
3. 2018-2020 mali bilanço
4. Yönetim Kurulu seçimi
5. Yönetim Kurulu görev dağılımı
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış

Tarih: 12.02.2020
Saat: 18.00
Yer: Türkiye Fizyoterapistler Derneği Genel Merkezi
Meşrutiyet Caddesi 71/13 Ankara
İletişim için: tduger@yahoo.com
Sağlık Bakanlığının karar düzeltme talebi reddedildi

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU BİR KEZ DAHA KARAR DÜZELTME KARARI İLE SKOPİ VE KONTRAST MADDE VERME İŞİNİN TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENİ/TEKNİKERİNİN GÖREVİ OLMADIĞINA KARAR VERDİ.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu davacı Genel Sağlık İş ve davada müdahil olan Mustafa Talat Erdem’i haklı bularak “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in Ek-1’indeyer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin, karar düzeltme yoluyla Sağlık Bakanlığı’nın istemini red etti. Bu kararla dava konusu (f) bendinde, “Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.”; (g) bendinde ise, “Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.” maddelerinin iptalinin önü açılmış oldu. Bundan sonraki süreçte dosyaya Danıştay 15. Dairesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararına uyarak dava konusu (f) bendinde, “Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.”; (g) bendinde ise, “Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.” maddelerini iptal edecek. İptal kararından sonra Sağlık Bakanlığı bir genel yazı ile “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in Ek-1’indeyer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerini görev tanımlarından çıkaracak.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Temyiz ile ilgili kararı aşağıdadır.

Dava; 22/05/2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin, “Radyoterapi Teknikerleri’nin görev tanımında yer alan (ğ) ve (h) bentlerindeki görev tanımlarına “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümde de yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümünün (c) bendinin, “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümündeki görev tanımlarına, “hastanelerde yer alan kan imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alınabilmesini” sağlayacak görev tanımının dahil edilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve Ek-1’de “Paramedikler’’in görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararıyla; dava konusu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin iptal istemi yönünden; Yönetmeliğin hazırlık aşamasında MEB, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, saha çalışanları, Bakanlığın ilgili birim temsilcileri gibi alanın uzmanlarının katıldığı toplantılar yapıldığı, 09/08/2010 ve 31/10/2011 tarihlerinde yapılan bu toplantılarda tıbbi görüntüleme teknisyen ve teknikerlerinin iptali istenen (f) ve (g) bentlerinde düzenlenen radyonüklit görüntüleme ve floroskopi işlemlerini uzman eşliğinde yapabileceğinin karara bağlandığı, ayrıca tıbbi görüntüleme (Radyoloji) teknisyenliği 2. sınıf eğitim müfredatında haftada 2 saat kontrast madde uygulamaları dersinin verildiği hususları değerlendirildiğinde, dava konusu düzenlemede kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmediği; Yönetmeliğin “Radyoterapi Teknikeri” başlıklı bölümde yer alan (ğ) ve (h) bentlerine “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümde de yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptal istemi yönünden; her iki meslek grubunun görev tanımları karşılaştırıldığında, tıbbi görüntüleme teknisyen/teknikerlerinin radyasyon kullanarak görüntülemeye ilişkin iş ve işlemler yapmakla görevlendirilmesine karşın radyoterapi teknikerinin görüntüleme dışında tedaviye ilişkin diğer radyoterapi uygulamalarında da görev aldığı anlaşıldığından radyoterapi teknikerlerinin bulunduğu bir komisyonda tıbbi görüntüleme teknisyen/teknikerlerine yer verilmemesinde kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmediği, kaldı ki bu hususa görev tanımları arasında yer verilmemiş olmasının hastane yönetimlerinin gerektiğinde tıbbi görüntüleme teknisyenleri/teknikerlerinin bu tür komisyonlarda görevlendirmelerine engel teşkil etmeyeceği; Yönetmeliğin “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümünün (c) bendinde yer alan “Kan alma ünitesinde kan alma işlemi yapar” düzenlemesinin iptali istemi yönünden; sağlık hizmetlerinde görevli insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması ve bütün paydaşlar arasında işbirliğinin gerçekleştirilmesi suretiyle sağlık hizmetinin daha hızlı ve nitelikli bir şekilde sunulması ve halkın sağlık hizmetlerinden yararlanması sırasında mağduriyet yaşamalarının önlenmesiyle görevli Bakanlıkça, konunun uzmanlarından oluşan kişilerin katılımı ile 09/08/2010 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlara dayanarak, teorik ve pratik kan alma derslerini almış olan tıbbi laboratuvar tekniker/teknisyenlerine kan alma ünitesinde kan alma işlemi yapma görevi verilmesine ilişkin düzenlemede üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık bulunmadığı;. Yönetmeliğin “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümünde görev tanımlarında “hastanelerde yer alan kan, imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alınabilmesini” sağlayacak görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme yönünden; bu hususa görev tanımları arasında yer verilmemiş olmasının gerektiğinde hastane yönetimlerinin bu konudaki görevlendirmelerine engel olmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu düzenlemelerde üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka bendinde aykırılık bulunmadığı; Yönetmeliğin EK-1. bölümünde “paramedikler”in görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemine gelince; paramediklerin 1219 sayılı Kanun’un Ek13. maddesinin (ü) bendinde “acil tıp teknikeri” adıyla yer aldığı, Yönetmelikte de buna paralel olarak acil tıp teknisyen ve teknikerlerinin iş ve görev tanımlarının yapıldığı, Bakanlıkça paramedik unvanı ile ataması yapılan sağlık meslek mensubu bulunmadığı, paramedik bölümünün acil tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi olarak kabul edildiği hususları gözönüne alındığında, dava konusu düzenlemelerde üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

 

Davacı ve davacı yanında davaya katılan, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler. Temyiz edilen kararla ilgili dosyadaki belgelerin incelenmesinden; Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce verilen kararın, dava konusu Yönetmeliğin Ek-1’inde Radyoterapi Teknikerleri başlıklı bölümde yer alan (ğ) ve (h) bentlerindeki görev tanımlarına “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümde de yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümünün (c) bendinin, “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümündeki görev tanımlarına, “hastanelerde yer alan kan imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alınabilmesini” sağlayacak görev tanımının dahil edilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve Ek-1’de “Paramedikler”in görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemine ilişkin kısımlarının usul ve hukuka uygun bulunduğu, davacı ve davacı yanında katılanın temyiz dilekçelerinde ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın belirtilen kısımlarının bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Temyize konu kararın, dava konusu Yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin iptali isteminin reddine yönelik kısmına gelince;
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkında Kanun’da tabip, diş tabibi, ebe, sünnetçi, hastabakıcı, optisyen, hemşire gibi bazı meslek mensuplarının mesleğe giriş şartları, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esaslar düzenlenmesine karşın, sağlık hizmetinde yer alan birçok sağlık mensubu hakkında düzenleme bulunmadığından, 06/04/2011 günlü, 6225 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile 1219 sayılı Kanun’a ek 13. madde eklenmiştir.
1219 sayılı Kanun’un ek 13. maddesinin (h) bendinde tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri;
“h) Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve ön lisans seviyesindeki tıbbi görüntüleme programlarından mezun; tıbbi görüntüleme yöntemleri ile görüntü elde eden ve kullanıma hazır hale getiren sağlık teknisyeni/teknikeridir.” şeklinde tanımlanmıştır.
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13. maddesi ile 11/10/2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. maddesi hükümlerine dayanılarak çıkarılan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” 22/05/2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin sağlık meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımlarının yapıldığı Ek-1’inde yer alan* “Tıbbi- Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün dava konusu (f) bendinde, “Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.”; (g) bendinde ise, “Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.” düzenlemelerine yer verilmiştir.
Öte yandan, Yataklı Tedavi Kurumlan işletme Yönetmeliği’nin “Röntgen Teknisyeninin Görev ve Yetkileri ” başlıklı 141. maddesinde, “Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapar.
Filmlerin banyolarının yapılmasını ve raporları ile beraber ilgili servis ve polikliniklere imza karşılığında teslim edilmesini sağlar. Grafisi yapılacak hastaların hazırlanmaları hususunda gerekli bilgiyi verir.

 

Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde işletir ve kullanır.

Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Laboratuvar istatistiklerini hazırlar.

Laboratuvar ve bütün cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlar. Laboratuvarda çalışan diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimlerine yardım eder”, hükmüne yer verilmiştir.
Davacı tarafından, tıbbi görüntüleme teknisyenlerine görevleri olmamasına ve bu konuda-bilgi ve- eğitime sahip olmamalarına rağmen, dava konusu Yönetmelik hükümleriyle, özel bilgi ve teknik gerektiren “skopi” ve “radyoopak madde uygulama” görevi verildiği; Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği’nde röntgen teknisyenine verilmeyen bir görevin, röntgen teknisyeni ile aynı işi yapan tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikerlerine verilmesinin kamu hizmetinde aksamalara neden olacağı ileri sürülmektedir.

Yataklı Tedavi Kurumlan işletme Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen hükmünde “her türlü radyografileri yapmak” röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, “uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler”in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in “Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının ve davacı yanında davaya katılanın temyiz istemlerinin kısmen reddi ile Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararının Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentleri dışında kalan kısmının ONANMASINA; temyiz istemlerinin kısmen kabulü ile kararın, Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerine ilişkin kısmının BOZULMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/10/2018 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

TEMYİZ kararı için tıklayınız

KARAR DÜZELTME kararı için tıklayınız
2020 yılı ilk ücretsiz eğitim programımız Konya’da!

  • Description

  • Description

  • Description

 

 

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığında önemli görüşme

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK MESLEKLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Başkan Dr. Kemal Serdaroğlu ve T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TETKİK VE TEŞHİS HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Başkan İbrahim Karakuş ile Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Mehmet Erkek, Başkan Yardımcıları Nezaket Özgür ve Aydın Kuran ile Genel Müdür Barış Cavlı ile bir araya geldik.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen bu görüşmeler lisans düzeyi eğitim  konusunda  oldukça ilerleme sağlandığını  gözlemledik. Daha önce her ne kadar Radyoloji adına lisans çalışmaları oldukça ileri düzeyde olsa da diğer 39 meslek adına ilerleme sınırlı idi ve bizler de bu sınırlı ilerleme karşısında çaresizce beklemekteydik.

Şu an Bakanlık içinde bir heyet oluştuğunu ve bu komisyonun bu görev tanımlarını hızlıca yapacakları bilgisi tarafımıza ulaştı. Şu an için lisans düzeyi eğitimi konusunda, emin olduğumuz tek şey herkesin dört yıllık lisans eğitimi için bizleri desteklediğidir.

Ayrıca tetkik ve teşhis yoğunluğu için sahadan ciddi sıkıntılar gelmektedir. Özellikle ayarlanan Pediatrik CT dozlarının yüksek olmasının sıkıntılarının olacağını , il içindeki denetimlerin kendi hastanelerindeki doktorlar tarafından denetlenmemesi gerektiğini, çapraz denetim ile denetleme yapılmasını ve bunlar gibi konularda derneğimizin  görüşlerini aktardık.

Görüşmeler aynı sıklıkla devam etmesini karara bağlayarak görüşmeleri sonlandırdık.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu
Sağlık Çalışanları Için Mücadele Etmeye Devam Ediyoruz!

Sağlık Profesyonelleri Platformu olarak bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi MHP Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı’yı Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği adına Hasan Cantürk, Radyoterapi Teknikerleri Derneği adına Funda Kayacı ve Diyetisyenler Derneği adına Nevra Koç ile birlikte ziyaret ettik.

*3600 EK göstergenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması yönünde dosyamızı ilettik ve kendisi bu konuda bizimle aynı fikirde olduğunu hissettik.
*Sağlıkta döner sermaye sisteminin yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmamızı ilettik ve bazı örnekler ile döner sermayenin yüzde 3 gibi küçük bir rakamın tarafımıza dağıtıldığı bilgisini verdik. Bu konuda çalışma yapacağını ve gerekli kişiler ile konuşacağını aktardı.
*Emeklilikte sabit ödemenin hekim dışı tüm sağlık çalışanlarını kapsaması,
*4b li çalışanların, Cüzi sayıda sesi çıkmayan 4D de ezilen vasıflı sağlık çalışanının kadroya geçişi konuştuk. Ve bu kişilerin özlük haklarının kapsamlı bir şekilde ele alınmasını aktardık. Kendisi de gündemine aldığı bizimle hemfikir olduğu bu hususlarda mecliste gerekli çalışmaların olumlu yönde ilerledigini bildirdi.

*Yüzde 70 barajına takılan ve şehir hastaneleri sebebiyle kapatılan hastaneler deki çalışan şuan ıssız olan kişilerin ve halen çalışan kişilerin kadroya alınması konusunu gündeme getirdik ,kendisi bu konuda çalışma yapacağını aktardı.
*Personel işleri ve hakları ile ilgili nihai komisyon olarak hedeflerinin eşitlik ilkesi olduğunu ifade etti.
* Özellikle 4 B lilerin kadroya geçişi ve eş durumu tayini konularını gündeme getirdik,bu konuda çalışmalar olduğunu aktardı ve bizimle aynı fikirde olduğunu aktarması bizleri mutlu etti.
*Teknisyen alımı olmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu aktardık,kendisi konuyu sağlık bakanlığı yetkilileri ile konuşacağını aktardı,ayrıca her bölümde o bölümün personelinin çalışması gerektiğini belli bölümlerin her yerde çalışmaması gerektiğini vurguladık,Atama sayılarının düşüklüğü ve personel dağılımını aktardık,kendisi bu konuyu da gündeme alacağını söyledi.

Çok samimi bir ortamda geçen bu görüşmeler de bizlerin duygu ve düşüncelerini karşı tarafta görmek bizleri mutlu etti.

İnşallah önümüzdeki günlerde güzel haberler bizleri bekliyor gibu gözüküyor, her daim kapısının bize sonuna kadar açık olduğunu söyleyen mütevazi milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı ya SPP olarak şükranlarımızı sunuyoruz.

Sağlık Profesyonelleri Platformu Yönetim Kurulu
Geçmiş Olsun

Elazığ ve çevresinde hissedilen depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza ve Meslektaşlarımıza Geçmiş Olsun. Hayatını Kaybedenlere Allah’tan Rahmet Yaralılarımıza Acil Şifalar Diliyoruz.

AFAD’ın uyarısını dikkate alalım lütfen.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu

 
Sözleşmeli Personel için Eş Durumu Tayini Hakkında Bilgilendirme

İndir (PDF, 891KB)
Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile bir araya geldik!

Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucu Üyesi Derneklerden Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğini temsilen yönetim kurulu üyesi Hasan Cantürk,  Fizyoterapistler Derneği Temsilen Prof. Dr. Tülin Duger, Radyoterapi Teknikerleri Derneği Funda Kayacı, Türkiye Diyetisyenler Derneğini Temsilen Nevra Koç, Çocuk Gelişimi ve Eğitimciler Derneğini Temsilcisi ile Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’i çok samimi bir ortamda ziyaret ettik.

Bu toplantıda ;

  • 3600 Ek Göstergenin Sadece Hemşirelere Verilmemesi Gerektiğini ,bu konuda her ne kadar sağlık profesyonelleri Hemşire ve Ebe’nin yanında azınlık gibi gözüküyor olsa da bu konu bizim hassas olduğunu belirttik ve tüm sağlık bölümlerine açıkça verilmesi gerektiğini gündeme getirdik.
  • Döner Sermaye çalışmamızı gösterdik ve sağlık çalışanlarına genel butceden sadece yüzde 3 dağıtıldığını gösteren belgeleri ilettik,kendisi bu konuda Sağlık Bakanı ile görüşeceğini söyledi.
  • Özellikle Hizmet Alımı yapılan bölümler de işkur üzerinden alınan personellerin üç ay dolduktan sonra işten çıkarılması konusu ve asgari ücretin belli bir oranında maaş ile başlaması gerektiğini belirtik.

  • 2008 öncesinde Fiili Hizmet Mağduru Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının Gündeminde olan fiili Hizmet Suresinin 90 gunden yatmaması hakkında Görüş Bildirdik,ne yazık ki bu konuda istediğimiz olumlu havayı yakalayamadık.
  • Özellikle Radyasyonlu ortamlar da çalışanların Kanser Vakalarının arttığı bir dönemde olduğumuzu ,bunla ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini belirttik.

Türk Medikal Radyoteknoloi Derneği Yönetim Kurulu