1

Yeni Yayınlanan İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Farklılıkları

13.04.2023 TARİH VE 32162 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON VE RADYONÜKLİT KULLANILARAK SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN 26.04. 2022 TARİH VE 31821 SAYILI AYNI ADLI YÖNETMELİK ARASINDAKİ FARKLAR

13.04.2023 tarih ve 32162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik ile 26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aynı adlı yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup iki yönetmelik arasındaki bazı temel farklar aşağıdaki gibidir. Daha detaylı değerlendirme ve sorular için derneğimizle mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz

1) DENETİMLİ ALAN

Mülga yönetmelik 4. madde c bendinde Denetimli Alan; Radyasyon kaynağı ile çalışanların giriş ve çıkışlarının özel denetime, çalışmalarının radyasyondan korunma bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin yıllık doz sınırlarının 6 mSv’den fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri, iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı cihazın bulunduğu ve doğrudan radyasyona maruz kalınan alan olarak tanımlanırken, yeni yönetmelikte 4. madde g bendinde Kontrollü (Denetimli) Alan ifadesi yer almış olup bu alan; Radyasyondan korunmayı sağlamak veya radyoaktif kirliliğin yayılmasını önlemek amacı ile özel kuralların uygulandığı, radyasyonla çalışanların doz izlemelerinin yapıldığı, giriş çıkışların kontrole tabi olduğu ve görevi gereği radyasyonla çalışanlar için ardışık 5 (beş) yılın ortalaması olan yıllık doz sınırlarının 3/10’undan fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlar olarak tanımlanmıştır.

2) GÖZETİMLİ ALAN

Mülga (Kaldırılan) yönetmelik 4. madde d bendinde Gözetimli Alan; Radyasyon kaynağı ile çalışanlar için yıllık doz sınırlarının 1 mSv’i aşılma olasılığı olan, 6 mSv’i aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren cihaz odası ile bağlantılı ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı ile görsel takibi sağlayan alan olarak tanımlanırken yeni yönetmelik 4. madde d bendinde Gözetimli Alan; kontrollü alan olarak değerlendirilmeyen ve kişisel doz ölçümü gerektirmeyen, ancak radyasyonla çalışanların radyasyona maruz kalma potansiyelinin bulunması nedeniyle, alandaki radyasyon seviyelerinin düzenli olarak izlenmesini gerektiren ve radyasyonla çalışanlar için ardışık 5 (beş) yılın ortalaması olan yıllık doz sınırlarının 1/20’sinin aşılma olasılığı olup 3/10’unun aşılması beklenmeyen alanlar olarak tanımlanmıştır.

3) RADYASYON ÇALIŞANI

Mülga yönetmelik 4. madde g bendinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynağı Çalışanı; İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanıldığı alanlarda veya hizmetlerini ifa ederken görevi gereği Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından halk için belirlenen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruziyet olasılığı olan kişi olarak tanımlanırken, yeni yönetmelik 4. madde k bendinde bu ifade Radyasyonla Çalışan olarak değişmiş olup; İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarıyla yürütülen faaliyetlerde görevi gereği halk için belirlenen doz sınırlarının üzerinde ışınlanma olasılığı olan kişi olarak tanımlanmıştır.

4) RADYOLOJİ VE NÜKLEER TIP MERKEZLERİ

Mülga yönetmelik 4. madde ı bendinde Nükleer Tıp Merkezi, l bendinde Radyoloji Merkezi; Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bir nükleer tıp uzmanının / radyoloji uzmanının sorumluluğunda veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip nükleer tıp uzmanı / radyoloji uzmanı tarafından tetkik, teşhis ve/veya tedavi amaçlı nükleer tıp / radyoloji hizmeti sunulan ve Bakanlıkça ruhsatlandırılan veya faaliyet izni verilen merkezler olarak tanımlanırken yeni yönetmelik 4. madde i bendinde Nükleer Tıp Merkezi, p bendinde Radyoloji Merkezi; Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bir nükleer tıp uzmanının / radyoloji uzmanının sorumluluğunda veya mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip nükleer tıp uzmanı / radyoloji uzmanı gerçek kişiler veya en az % 51 hissesi nükleer tıp uzmanına / radyoloji uzmanına ait olan özel hukuk tüzel kişileri tarafından tetkik, teşhis ve/veya tedavi amaçlı nükleer tıp / radyoloji hizmeti sunulan ve Bakanlıkça ruhsatlandırılan veya faaliyet izni verilen merkezler olarak tanımlanmıştır.

Bu değişiklikle özel hukuk tüzel kişilerininde nükleer tıp uzmanının / radyoloji uzmanının hisse sahibi olduğu görüntüleme merkezlerini işletmesi mümkün hale gelmiştir.

5) Yeni yönetmelik 4. madde l bendinde ile Radyasyon Onkolojisi hizmetleri, m bendinde Radyasyon Onkolojisi merkezi tanımlanmış olup, 5. madde 17. fıkrada bu merkezlerin sağlamak zorunda olduğu fiziki şartlara yer verilmiştir. Eski yönetmelikte bu tanım ve şartlar yer almamaktadır.

6) HAMİLELİK ŞÜPHESİ OLAN, HAMİLE VEYA EMZİREN PERSONEL

Mülga yönetmelik 7. madde 4. fıkrada yer alan Hamilelik şüphesi olan, hamile veya emziren iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı çalışanının çalışma koşulları, fetüsün veya emzirilen çocuğun radyasyondan korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir ibaresi yeni yönetmelikte 6. madde 6. fıkra g bendinde Hamilelik şüphesi olan, hamile veya emziren iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı çalışanının çalışma koşulları; embriyonun, fetüsün veya emzirilen çocuğun radyasyondan korunmasını sağlayacak ve halk için belirlenen doz sınırlarına uyulacak şekilde düzenlenir, çalışma koşulları hamilelik şüphesi olan ve hamile personel için hamileliğin geri kalan süresinde radyasyon alanlarında çalışmayacak şekilde, emzirme döneminde olan personel için radyoaktif kirlilik riski bulunan radyasyon alanlarında çalışmayacak şekilde düzenlenir olarak değiştirilmiştir.

7) SAĞLIK İZNİ (ŞUA İZNİ)

Yeni yönetmelikte sağlık izni (şua izni) ile ilgili herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Eski yönetmelik ile birlikte getirilen kontrollü (denetimli) alanlarda fiilen çalışılan sürelere göre hesaplanan sağlık izni yeni yönetmeliktede aynı şekilde yer almaktadır.

8) DENETİM VE YAPTIRIM

Mülga yönetmelikte bu duruma ilişkin bir madde bulunmazken yeni yönetmeliğe Denetim ve Yaptırım başlıklı 9. madde eklenmiştir. Bu maddeye göre; Merkezlerin faaliyete esas denetimlerinde bu yönetmeliğin 5’inci (Bina durum ve fiziki şartlar) ve 6’ıncı (Güvenlik) maddelerinde yer alan hükümlere aykırılık tespit edilmesi halinde, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 11. maddesi hükümleri uygulanır ibaresi yer almaktadır.

Serap AKYÜZ
Radyoloji Teknisyeni
@radyolojidesaglikhukuku

 
İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayınlandı

Karar Sayısı: 7077

Ekli “İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 103 üncü maddeleri ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Nisan 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

20230413-19

RADYOLOJİ HİZMETLERİ YÖNETMELĞİ YENİ EKLER-1
TMRT-Der & GE HealthCare 1 Nisan 2023 Eğitimi Sertifikaları Yayınlandı

1 Nisan 2023 Cumartesi günü gerçekleşen GE HealthCare-Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği İşbirliği ile Yapılan online eğitim programı 476 katılımcı ile tamamlanmıştır.

Radyoteknoloji eğitimine katılan meslektaşlarımıza ve konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.

Katılım belgeleri, dernek web sayfamızdaki ‘SERTİFİKA SORGULAMA‘ modülünden 6 Nisan Perşembe saat 09.00 den sonra, eğitim kaydı olurken verilen TC Kimlik Numarası ile sorgulayıp PDF formatında alınabilir.

https://www.tmrtder.org.tr/sertifika/

İphone-ios kullanıcıları sorun yaşamaları durumunda android ya da pc den deneyebilir.

Zoom katılım listesi esas alınarak hazırlanacak belgelerde sorun olduğunu düşünen meslektaşlarımız https://www.tmrtder.org.tr/iletisim adresindeki dernek iletişim kutumuzdan geri bildirim yapabilir.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Yönetim Kurulu
Uluslararası Katılımcılarımız

Uluslararası Katılımcılarımız

Bu yıl Antalya’da gerçekleşecek olan kongremize yurtdışıdan meslektaşlarımız ile birlikte olacağız. Konularında uzman ,deneyimli misafirlerimiz kongremiz programlarında siz değerli meslektaşlarımız ile birlikte yeni anlayış ve uygulamalar hakkında görüş ve bilgi paylaşımı yapacaklardır.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından desteklenen TENMAK, Sağlık Bakanlığı ve derneğimizin (TMRT-Der) paydaşı olduğu TUR9024 ”Radyolojide Ulusal Tanı Referans Seviyelerinin Oluşturulması ve Hasta Dozlarının Değerlendirilmesi” projesi kapsamında Uluslararası Atom Eenerjisi Ajansı tarafından görevlendirilen 3 uzman kongremiz boyunca bizlerle birlikte olacak.

 

Jenia Vassileva

Jenia Vassileva, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Radyasyondan Korunma Birimi’nde Radyasyondan Korunma Uzmanıdır. Tıbbi görüntüleme fiziği alanında doktora sahibidir ve 2014 yılında IAEA’ya katılmadan önce, Bulgaristan’ın Sofya kentindeki Ulusal Radyobiyoloji ve Radyasyondan Korunma Merkezi’nde Tıbbi Fizik Profesörü ve Tıbbi Maruz Kalmada Radyasyondan Korunma Bölüm Başkanıydı. 20’den fazla ulusal, Avrupa veya uluslararası araştırma projesinde yer aldı ve uluslararası konferansların başkanı ve komite üyesi olarak yer aldı. Radyasyondan Korunma Dozimetrisi’nin iki özel sayısının konuk editörüydü. 2012-2014 döneminde Bulgaristan Biyomedikal Fizik ve Mühendislik Derneği Başkanlığı yapmıştır. J. Vassileva, IAEA’ya 2014 yılında katıldı ve burada görevleri arasında tıpta radyasyondan korunma ile ilgili IAEA yayınları, kılavuzları ve kaynakları geliştirmek yer alıyor. 2016’dan beri hastaların radyasyondan korunmalarına ilişkin düzenli web seminerleri düzenliyor, bir dizi e-öğrenme, bilgi ve eğitim materyalinin geliştirilmesini yönetti ve tıbbi görüntüleme prosedürlerinden hasta dozlarına ilişkin uluslararası çalışmaları koordine etti. 100’den fazla hakemli makalenin yazarlarından biridir ve birçok bilimsel forumda konuşma yapmak üzere davet edilmiştir. Birkaç hakemli dergide hakemlik yaptı ve şu anda Physica Medica’nın Yardımcı Editörü.

 

Prof. John Damilakis, MSc, PhD, FIOMP, FIUPESM

John Damilakis, Girit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Fizik Bölümü profesörü ve yöneticisi, Girit, Yunanistan Heraklion Üniversite Hastanesi Tıbbi Fizik Bölümü yöneticisi ve Üniversite Tıp Fakültesi Radyoloji Sektörü Başkanıdır. Girit. ‘Uluslararası Tıbbi Fizik Örgütü’nün (IOMP) Başkanı, ‘Avrupa Tıbbi Radyasyondan Korunma Araştırmaları İttifakı’nın (EURAMED) Eski Başkanı, ‘Avrupa Tıbbi Fizik Kuruluşları Federasyonu’nun (EFOMP) eski Başkanı ve ‘Yunan Medikal Fizik Derneği’nin eski Başkanı. Prof. Damilakis, ICRP 3. Komitesi’nin bir üyesi ve Avrupa Radyoloji Derneği’nin ‘EuroSafe Görüntüleme Kampanyası’ yürütme kurulu üyesidir. Çeşitli Avrupa ve ulusal projelerin koordinatörü veya aktif araştırma üyesidir. Misafir Profesör olarak ABD’de Boston Üniversitesi’nde dozimetri ve radyasyondan korunma dersleri vermiştir. Yayınları, tıbbi radyasyondan korunma ve dozimetri ve son zamanlarda tıbbi görüntülemede Yapay Zeka üzerine odaklanmıştır. Birkaç kitabın editörü, yazarı veya ortak yazarıdır. Yayın sayısı: 250 (PubMed), atıf sayısı: 8678, h-index 49 (Google Scholar). Bilimsel çalışmalarından dolayı birçok ödül aldı.

 

GRACIANO NOBRE PAULO, PhD

Affiliation, ESTeSC-IPC,
Coimbra Health School (Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico de Coimbra)
Access to CV: https://www.cienciavitae.pt/F617-CC4E-D6CE

2021/12: Başkan, ESTeSC, Coimbra Sağlık Okulu;

2009 – 2017: Başkan Yardımcısı ESTeSC-IPC, Coimbra Sağlık Okulu;

2011 – 2014: Avrupa Radyografer Dernekleri Federasyonu (EFRS) Başkanı

2008 – 2011: Avrupa Radyografer Dernekleri Federasyonu (EFRS) Başkan Yardımcısı

2001 – 2008: Portekiz Radyograferler Derneği (ATARP) Başkanı

1988 – 2001: Coimbra Genel Hastanesinde (CHC) Radyografer

 

• Sağlık Bilimlerinde Doktora Derecesi, Tıp Fakültesi, Coimbra Üniversitesi;

• Sağlık Ekonomisi alanında yüksek lisans derecesi – Ekonomi Fakültesi, Coimbra Üniversitesi

• Tıbbi Görüntüleme ve Radyoterapi ESTeSC – IPC, Coimbra Sağlık Okulu Lisans Derecesi

• Profesör ESTeSC-IPC, Coimbra Sağlık Okulu, Coimbra Sağlık Okulu;

• ESTeSC-IPC Başkanı, Coimbra Sağlık Okulu;

• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ESTeSC-IPC’nin radyasyondan korunma ve sağlık için İşbirliği Merkezi, Coimbra Sağlık Okulu’nun “Bölüm Başkanı”;

• Çeşitli Radyasyondan Korunma EU DGENER ve IAEA projelerinde uzman üye

• Tıbbi Radyasyondan Korunma Araştırmaları için Avrupa İttifakı (EURAMED) yönetim kurulu üyesi

• Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği (CIRSE) Radyasyondan Korunma Komitesi Üyesi.

• Avrupa Radyoloji Derneği’nin “Eurosafe Görüntülemesine Sor” Başkanı

• EURAMED Rocc-n-roll AB projesinin Çalışma Paketi Lideri (WP7)

• i-Violin EU projesinin Çalışma Paketi Lideri (WP7)

MEDIRAD AB projesi üyesi
Prof. Dr. Meltem Nass Duce vefat etti

Mersin Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Meltem Nass Duce vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Mersin Üniversitesinde düzenlenen cenaze törenine Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Müge Bölükkaya katılmıştır.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu
1 Nisan 2023 Online Eğitim Programı

1 Nisan 2023 Cumartesi Eğitim Programı

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ÜYELERİNE ÜCRETSİZ olarak düzenlendiği Online eğitimlere, 2023 yılında kaldığı yerden devam ediyor.

Her yıl yapılan kongrelerimize maddi olanaklar sebebiyle katılamayan meslektaşımıza kongre havasını yaşatmak ve yeni gelişmeleri haberdar etmek amacıyla yaptığımız online eğitimlere bir yenisine GE Healthcare firması desteği yapacağız.

Ülkemizin Önde Gelen Firmaların Sponsorluğunda yapılan bu eğitimlere her zaman olduğu gibi GE Healthcare firmasın en üst seviyesinde çalışan eğitmenler ile devam edeceğiz.

Üniversitelerin şartlı alımların da istenen belgelerin verildiği bu senenin ilk eğitim programı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü yapılacaktır. İsteğe bağlı olarak en çok tercih edilen belgelerin verileceği bu eğitimde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Lütfen yazılanları dikkatlice okuyunuz. Eğitimin başarılı ve verimli geçmesi siz değerli meslektaşlarımızın kurallara uyması ile mümkündür.

Eğitime katılım ve katılım belgesi almak için öncelikle ‘ EĞİTİM KAYDI’ olmak gerekmektedir. EĞİTİM KAYDI ve DERNEK ÜYELİK KAYDI ayrı ayrı olaylardır.

 

Eğitim kaydı 31 Mart 2023 Cuma günü saat 11:00 da kapanacaktır.

Zamanında kayıt olunuz.

Durumunuz 1– Öğrenci veya üye olmadan katılacaksınız, 150 tl ‘yi Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği İktisadi İşletmesi

IBAN: TR 7700-0640-0000-1436-4015-6470 hesabına yatırılacaktır.

Durumunuz 2– Dernek Üyesi olarak eğitime katılacaksınız lütfen üyelik formunu doldurunuz. Daha önce üye olduysanız, üyeliğinizi E-Devletten kontrol edebilirsiniz.

( https://www.tmrtder.org.tr/tmrt-der/uyelik-basvuru )

Üyelik ücreti 30 TL yi Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

IBAN: TR 4900-0640-0000-1436-4009-0044 yatırılacak.

 

Zoom giriş bilgileri 31 Mart 2023 Cuma günü saat 19:00’da KAYIT OLURKEN verilen cep telefon numaralarına KISA MESAJ (SMS) ile gönderilecektir. Lütfen başkasının Cep telefonunu kullanmayınız.

İletişim: https://www.tmrtder.org.tr/iletisim

İptal ve iade durumunda, geri ödemelerde EFT ücreti kesilir.

İptal ve iade eğitim tarihinden sonra OLAMAZ.

Eğitime 24 saatten az kalan zamanda yapılan iptallerden, para iadesi YAPILMAZ.

Eğitim sırasında, kameraların açık olması, mikrofonların kapalı olması zorunludur. Yöneticiler kurallara uymayan katılımcıları, eğitim dışı –çevrim dışı yapma hakkına sahiptir. Katılımcı bu durumda hak iddia edemez.

Eğitime katılım zoom üzerinden gerçek ad – soyadı ile olmak zorundadır. Zoomdan alınan bilgiler ile katılım sertifikaları düzenlenecektir. Zoom programından gelen eğitim sürelerini tamamlamayan, eğitimden düşen, katılamayanlara, tamamlamayanlara Katılım belgesi verilemez. Mazeret kabul edilmez.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Yönetim Kurulu

Eğitim Kayıt formunu doldurunuz.

https://www.tmrtder.org.tr/online-egitim-semineri-kayit-formu

 

1 Nisan 2023 Cumartesi Program
13:00-13:25 Mehmet Erkek TMRT-Der Başkanı Açılış Konuşmaları
Barış Cavlı TMRT-Der İşletme Müdürü Açılış konuşmaları
13:25-14:00 Salih Şimşek Radyoloji’de Iş Sağlığı ve Güvenliği ve Radyasyondan Korunma Kursu
14:00-14:30 Ali Nihat Aytek Dijital Ürünlerin danışmanlığı ve Standardizasyon
14:30-15:00 Tolga Kahriman MR Ekipmanalarının Kullanımı
15:00-15:30 Kamil Aydın İleri MR Uygulamaları
15:30-16:00 Nezir Serhat Önce Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Teknolojileri | GE HealthCare’ in MR Görüntülemede Sunduğu Çözümler
16:00-16:30 Ender Can Doz Azaltma Teknikleri
16:30-16:45 Rümeysa Çakır İleri BT Uygulamaları
16:45-17:10 Ali Kaçak ve Harun Yuvacı Periapikal Röntgen, Panoramik Röntgen ,Diş Tomografisi,

Ağız içi tarayıcı ve Fosfor plak cihazları eğitimi

16:45-17:00 Kapanış Barış Cavlı TMRT-Der İşletmeMüdürü18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Genel Kurul İlanı

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği 2023 Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2023 Cuma günü saat 14:00-15:00’ da dernek genel merkezi Sağlık Mahallesi, Halk Sokak 16/1 Çankaya – ANKARA yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gündem ile 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 11:00-13:00’da Titanic Deluxe Lara Güzeloba, Merkezi, Lara Turizm Yolu, 07230 Muratpaşa/Antalya yapılacaktır.

 

GENEL KURUL

 • AÇILIŞ, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
 • Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi (Divan başkanı Ve Kâtip üyeler Seçimi)
 • Faaliyet Raporlarının okunması ve görüşülmesi.
 • Mali Raporların okunması ve görüşülmesi.
 • Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve görüşülmesi
 • Faaliyet, Mali ve Denetleme Raporların görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması
 • Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi.
 • Yeni Yönetim, Denetim ve Yedek Üyelerin seçimi
 • Seçim sonuçlarının açıklanması
 • Dilek ve temenniler.
 • Kapanış

 

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu
Biz Büyük Bir Aileyiz!

Kongre geliri deprem’de vefat eden meslektaşlarımızın çocuklarının okutulmasına destek olmak için kullanılacaktır..

2023 yılı kongremiz Antalya Titanik Lara’da…

Radyoterapi Derneği ile iş birliği içinde tekrardan beraberiz…
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak 2023 yılında yepyeni konuları ile birlikte olabilmenin sevinci ile sizleri Titanic Lara Otel ve Kongre Merkezi, Antalya’da 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz TMRT-Der. 17. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri ile Radyoterapi Teknikerleri Derneği 3. Ulusal Radyoterapi Kongresi ve Eğitim Seminerleri’ne davet etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.

17. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri – https://www.tmrtder.org.tr/17-ulusal-radyoteknoloji-kongresi-ve-egitim-seminerleri.htm
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu