1

4144 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 27.4.1937 sayılı kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Meslektaşlarımız için en kısa sürede gerekli bilgilendirme ve açıklama yapılacaktır.

TMRT-Der Yönetim Kurulu
Dernek Başkanımız Mehmet ERKEK Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sektörel Buluşmalar” Programında!

Dernek Başkanımız Mehmet ERKEK, Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sektörel Buluşmalar” programında Tıbbi Görüntüleme Bölümü öğrencileri ile birlikte olacak.Başkan Mehmet ERKEK genç meslektaşlarımıza derneğimiz hakkında bilgiler verirken mesleki tecrübe deneyimlerinide anlatacak.

Bu güzel etkinlik için Haliç Üniversitesi yöneticilerine teşekkür ederiz.

 
15. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi başlıyor

  1. Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz gibi tüm dünyada baş gösteren Corona virüs pandemisinden dolayı geçen yıl ve bu yıl Nisan ayında Kongremizi gerçekleştiremedik.
Sizleri bu yıl Titanic Otel Lara, Antalya’da 20-24 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz TMRT-Der. 15. Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerlerine davet etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.

“Biz bize yeniden” sloganı ile gerçekleştireceğimiz Kongremizde pandemi süresince yaşadığımız deneyimlerimizi konuşup paylaşacağız, İş güvenliğinin büyük önem kazandığı bu süreçte konu ile ilgili eğitimlerimiz olacak. Meslek tanımlaması, özlük hakları, lisans düzeyinde eğitim konularında Sağlık Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler ve tabiki mesleğimiz ile ilgili tüm dünyada öne çıkan gelişmeler ve yenilikler kongremizin başlıca konuları arasında olacaktır.

Kongreler, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip etme şansına eriştiğimiz ve bilgi alışverişi olanağına kavuştuğumuz, sosyal bütünleşme fırsatı bulduğumuz ortamlardır. Pandemi süresince devam eden online eğitimlerimiz vaka sayılarının düşüş görülmesi ile birlikte yeniden yüz yüze biraya gelecek olmamız bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Pandemi süresince Tıbbi görüntüleme olarak cephenin en önlerinde savaştık. Bir çoğumuz, hastalar ile temas sonucu virüse yakalandı. Bulaş sonucu kaybettiğimiz meslektaşlarımız oldu. Hepsine Allah rahmet diliyorum.

TMRT-DER; Uluslar arası dünya Radyografer ve Radyoloji Teknisyenleri derneği olan International Society of Radyogphers & Radiological Technologists ISRRT’e üye olup uluslar arası alanda temsil edilme ve bu platformda görüş alışverişinde bulunarak mesleğimize tüm dünya ülkeleri ile nicelik açısından aynı standartları yakalayabilme ve vizyonunu global gelişmeler ışığında yakalama fırsatına sahiptir.

Biz Bize yeniden Titanic Otel Lara, Antalya’da 20-24 Ekim 2021 tarihlerinde buluşmak üzere sevgi ve saygılarımla.

Mehmet ERKEK
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı


Değerli Meslektaşlarım,

Biz sizleri çok özledik, ya siz ? 

15. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri hazırlıklarına büyük bir heves ve sizlerle “biz bize yeniden” bir araya gelmenin heyecan ile başlamış bulunuyoruz.

2020 yılında pandemi sebebi ile ertelediğimiz kongremizin bu sene aşılama sürecinin ilerlemesi ve pandeminin kontrol altına alınacağına olan inancımız ile beraber, fiziksel olarak gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği  olarak bu yıl kongremizi 20-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya’da Titanic Lara Hotel Kongre merkezinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Kongremize katılabilecek meslektaşlarımız ve endüstri temsilcileri ile bilimsel olarak deneyimlerimizi tekrar paylaşabileceğiz.
Hepimizin hayatını olumsuz yönde etkileyen, hayatımızı  tehlikeye atarak çalıştığımız bu sürecin stresini, yorgunluğunu ve yıpranmasını bir nebzede olsa azaltabilmenin umudu ile;

Kongremizde buluşma dileğiyle.

Barış Cavlı
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği İktisadı İşletmesi Genel Müdürü

 

15. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi için tıklayınız.

 

 
15. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri

Mesleğinize sahip çıkmak için hep beraber olmaya ve 20-24 Ekim 2021 tarihlerinde TMRT-Der 15.Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerlerinde buluşmak ümidi ile sizleri davet etmekten dolayı onur duyuyorum.

Mehmet Erkek
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı

Not: TMRT-Der 15.Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri içeriği ve katılım için bilgiler site üzerinden duyurulacaktır.
Şua izni hakkında yeni kazanım

Çalıştığı kurumda 7 Aylıkken istediği şua iznini alamayan Türk Sağlık Sen üyesi olan Radyoloji Teknikerinin istediği şua iznine gelen red cevabı sonrasında açılan idari davada Mahkeme meslektaşımızı haklı görerek şua izni almalıdır demiştir.

 

 

DAVACI : İNCİL YAZICI
VEKİLİ : AV. CANBEY AVŞAR
-UETS[16194-91931-22806]
DAVALI : İSTANBUL VALİLİĞİ
VEKİLİ : AV. MERVE ERÇIKAN DEMİR
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Ve Muhakemat Birimi Fatih/İSTANBUL
DAVANIN ÖZETİ :Röntgen teknikeri davacı tarafından, şua izinlerinin 2020 yılı içerisinde kullandırılması yönünde yaptığı başvurunun, izinlerin 2021 yılı içinde kullandırılacağı yönünde reddine ilişkin İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinin 29.09.2020 tarih ve 126676048 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, bu hakkın kendisine 657 sayılı Yasa ve ilgili tüzükle tanındığı, işin riskli olmasından dolayı bu izni kullanması gerektiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: Dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren İstanbul 14. İdare Mahkemesince, taraflara önceden bildirilen 30.03.2021 tarihli duruşmaya davacı vekili Av. Canbey Avşar’ın geldiği, davalı vekili Av. Ufuk Yasin Çiftçi’nin geldiği görülerek usulüne uygun duruşma yapıldıktan sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, davacının 2020 yılına ilişkin şua izinlerinin kullandırılması yönünde yaptığı başvurunun reddine dair davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103. maddesinde; “…Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” kuralına yer verilmiştir.
28/04/1937 günlü, 3591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3153 sayılı Radyoloji Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 3. maddesinde; “Birinci maddede yazılı müesseselerin bina vasıfları ve hastalarla mütehassısları ve orada çalışan veya bulunan başkalarının elektrik cereyanı ve röntgen şuaı ve radiyom arızalarından korunacak tertiplerle bunlara ait levazımın şartları ve radiyom için bir müessesede bulunması lazımgelen en az miktar ve elektrikle tedaviye mahsus aletlere ait vasıf ve şartlar hakkında Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. ” kuralı; Ek 1. maddesinde ise; “İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu süre içerisinde, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”kuralı yer almıştır.
27/4/1939 tarih ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Radyoloji Radiyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin 24. maddesinde; “Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütahassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir.” düzenlemesi öngörülmüştür.
Öte yandan; 24/03/2000 tarih ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 4/h maddesinde; “Radyasyon Görevlisi; Radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı görevi gereği, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan kişi” olarak tanımlanmış, aynı Yönetmeliğin “Yıllık doz sınırları” başlıklı 10. maddesinde ise; “Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak, Kurum tarafından radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kişiler için ayrı ayrı belirlenmiştir. Yıllık toplam doz aynı yıl içindeki dış ışınlama ile iç ışınlamadan alınan dozların toplamıdır. Kişilerin, denetim altındaki kaynaklar ve uygulamalardan dolayı bu sınırların üzerinde radyasyon dozuna maruz kalmalarına izin verilemez ve bu sınırlara tıbbi ışınlamalar ve doğal radyasyon nedeniyle maruz kalınacak dozlar dahil edilemez……
b)Toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda 1 mSv’i geçemez. Özel durumlarda; ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv olmak üzere yılda 5 mSv’e kadar izin verilir. Cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 50 mSv, göz merceği için 15 mSv’dir……” düzenlemesine yer verilmiştir.
İnsan ve toplum açısından yaşamsal önemde bulunan sağlık hizmetinin kesintisiz olarak topluma sunan idarenin bu alanda görev alan personelini de her türlü riskten ve tehlikeden uzak tutmanın çarelerini bulmakla yükümlü olduğu, bu alanda hizmet yürüten personelin mümkün olabilen en az miktarda ışına maruz kalmalarının hedeflenmesi gerektiği açıktır.
Bu nedenle, radyoaktif ışınlarla çalışan cihazların kullanıldığı alanlarda görev yapan personelin çalıştığı alanın bir sonucu olarak diğer toplum üyesi kişilerin maruz kaldığı radyoaktif ışınlardan daha fazla radyoaktif ışınlara maruz kaldıkları göz önünde bulundurularak bu kişilerin görev yaptıkları alanlara bağlı olarak radyoaktif ışınlar yoluyla vücutlarında oluşabilecek muhtemel tahribatları onarmak amacıyla bu alanda görev yapan personele diğer kamu görevlilerine mevzuatla tanınan yıllık izne ek olarak sağlık izni adı altında otuz gün daha fazla izin kullanma hakkı tanınmış bulunmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden; 14.04.2020 tarihinde yapılan sözleşme ile 657 sayılı Kanun uyarınca 4/B röntgen teknisyeni olarak göreve başlayan ve 15.06.2020 tarihinde yeni açılan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde görevlendirilen davacının, 2020 yılı içerisinde “şua izni” kullandırılması talebiyle yaptığı başvurusunun “…şua izin haklarının 2021 ocak ayından itibaren kullandırılacağı…” belirtilerek İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinin 29.09.2020 tarih ve 126676048 sayılı işlemi ile reddedildiği, davacı yanca da bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davalı idarece davacının hizmet süresinin henüz bir yıldan az olduğu ve radyasyon maruziyetinin az olduğu belirtilse de, davacının radyasyon maruziyetinin az olduğu hususunda net ve objektif bir inceleme, tespit ya da açıklama yapılmadığı ve de başkaca personele şua izinlerinin kullandırıldığı görülmekle birlikte, objektif iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin, radyasyona maruz kaldığı ve Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 10. maddesinde belirlenen yıllık doz sınırlarının insan sağlığını etkileyeceği belirlenen en yüksek radyasyon doz sınırları olduğu dikkate alındığında, denetimli alanlarda görev yapan veya bu alanlarla sıkı irtibat halinde olan, bu servislerde sunulan hizmetlerde doğrudan veya dolaylı sorumlulukları bulunan, gerektiğinde bu servislerde ifa edilen görevlere nezaret eden veya doğrudan katılan personel radyasyon görevlisi kabul edilerek şua izninin kullanılması gereken yıl itibariyle şua izninden yararlandırılması gerekmekte iken, davacının 2020 yılı içerisinde şua izni kullandırılması istemli başvurusunun reddine ilişkin davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Davalı idarece, işbu karar sonucu kullandırılacak şua izni süresinin 2020 yılını aşan kısmının 2021 yılında ilave olarak davacıya kullandırılacağı hususu da tabiidir.
Diğer yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yıllık izin başlıklı 102. maddesinde kamu görevlilerinin izin haklarını kullanabilmeleri için bir yılını doldurmaları gerekmekte ise de, şua izninin bu kapsamda olmadığı, şua izninin radyoaktif ışınlar yoluyla personelin vücudunda oluşabilecek muhtemel tahribatı önlemeye yönelik olarak ek 1 aylık izin olduğu, sözleşmeli personel olan davacı henüz bir yıllık hizmet süresini doldurmasa da, dava konusu işlemin “…şua izin haklarının 2021 ocak ayından itibaren kullandırılacağı…” yönündeki ret gerekçesinde de görüleceği üzere davalı idarece davacının 1 yıllık hizmet süresini doldurmadığının ileri sürülmediği, ret gerekçesinde farklı bir gerekçeye yer verildiği, davalı idarenin meramının davacının bir yıllık hizmetini doldurmadığına yönelik olmadığı, ret işleminin, Hastanenin yeni açılması nedeniyleşua izni planlaması dahilinde tesis edildiği,bu açıdan idarece ileri sürülmeyen bir hususun eldeki davada davacı aleyhine değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle,
1)Dava konusu işlemin iptaline,
2)Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü verilen 331,70-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
3)Kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 3.110,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
4)Artan posta avansının talep edilmemesi halinde karar kesinleştikten sonra Mahkememizce resen davacıya iadesine,
5)Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere 31/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Başkan
ÇETİN ÖZHAN
108090
Üye
FERDİ AKIN
178434
Üye
BURAK ÇAKIR
195049
YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı :
54,40 TL
Karar Harcı :
54,40 TL
Y.D. Harcı :
89,60 TL
Vekalet Harcı :
7,80 TL
Posta Gideri :
125,50 TL

TOPLAM :
331,70 TL
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Online Eğitimlerinin son eğitimi olan 5 Haziran Eğitimi başarı ile gerçekleşti.

 

GE Healthcare sponsorluğunda yapılan bu eğitime birbirinden kıymetli meslektaşlarımızın sunumları ile görsel şölen şeklinde yapıldı. Bu eğitim de Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Mehmet Erkek‘in özellikle lisans konusunda olması gerekenler ve yapılması gerekenlere değindi. “Bu eğitimlerin pandemi döneminde verimli olması katılımcıların ilgisi ile orantılıdır” dedi. Doç.Dr.Hüseyin Ozan Tekin Hocamızın Sharjah Universitesi lisans eğitimi ile dünyada ve ülkemizde radyoloji teknikerliğinin eğitimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye deki Radyoloji Teknikerlerinin +2 yıl ekstra okuyarak 4 yıla tamamlaması hakkındaki detayların konuşulduğu bu eğitimde başta Dernek Yönetim Kurulu Üyelerimiz Aydın Kuran, Nihat Gümüş, Ünal Çetinbaş ve Selim Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Katılımcıların Katılım Sertifikaları 6 Haziran saat 13:00 itibarıyla web sayfamıza yüklenecektir.

Her türlü görüş öneri ve düşünceleriniz için https://www.tmrtder.org.tr/iletisim


TMRT ve GE Healthcare ortaklığında gerçekleşen eğitim programlarına katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Katılım Sertifikanızı almak için tıklayınız.

 

 TMRT-Der

Konuşmacılar;
Hüseyin Ozan Tekin
Didar Talat
Rümeysa Çakır
Serkan Kavak
SerhaT Önce
Sibel Öztürk
Sercan Çetinkaya
Fırat Avanes
Salih Şimşek

Moderatörler;
Barış Cavlı ve Ünal Çetinbaş

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu
5 Haziran 2021 Eğitimi Katılımcı Listesi

5 Haziran 2021 Eğitimi için listeler aşağıdadır. Merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz için lütfen https://www.tmrtder.org.tr/iletisim adresindeki İletişim Formumuzu kullanınız. Katılım bilgileri onaylı kişilere kısa mesaj (SMS) olarak gönderilecektir.
ISRRT Tütünsüz Radyografi Mesleği kampanyası

ISRRT Tütünsüz Radyografi Mesleği kampanyasına katılarak 2021 + Tütünsüz Günü’nü kutlayın. 28-31 Mayıs tarihleri ​​arasında, 2021 kampanya afişi ile bir fotoğrafınızı yayınlayın ve mesajınıza iki hashtag #ISRRT ve #ISRRTNONSMOKE ekleyin.

ISRRT 2021 Posterini buradan indirin: tıklayınız.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
Ramazan Bayramı kutlu olsun