Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket ÖZGÜR, Türk Tabipler Birliği Başkanı Bayazıt İlhan ile görüştü.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket ÖZGÜR , Türk Tabibleri Birliği Başkanı Dr Bayazıt İlhan ile görüştü.
Türk Tabibler Birliğinin yeni Yönetimini ve Başkan Dr Bayazıt İlhan’ı kutlama ziyaretinde bulundu.Şahsında Türk Tabipler Birliği’nin yeni seçilen Merkez Konsey Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyelerini yürekten kutladı. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Sağlık alanındaki mesleki sorunların giderilmesi mücadelesininde dayanışmanın önemi vurgulandı.

Ziyarette,Radyoloji Teknisyen/Teknikerlerinin sorunları, sağlık çalışanlarının sağlığı ve iş güvenliği, Mesleki Sivil Toplum Örgütlerinin önemi vb.konularda görüş alışverişinde bulundu.
Türk Manyetik Rezonans Derneği 19.Yıllık Toplantısı

Türk Manyetik Rezonans Derneği 19.Yıllık Toplantısına TMRT-Der Yönetim Kurulunu Temsilen Başkan Nezaket Özgür Ve Nazım Topçu İle Katıldık
Hükümet Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO) 09 Temmuz 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Morfoloji Yerleşkesi’nde düzenledikleri basın açıklaması ile Meclis’te görüşülmeye başlanan “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” protesto edildi. TTB ve ATO’nun ortak basın açıklamasına Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Cebeci, SES Ankara Şube Başkanı Hüsnü Yıldırım ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket Özgür de destek verdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, söz konusu Kanun Tasarısı’nın tıp bilimine yönelik bir saldırı olduğunu, hükümetin bu yolla tıp bilimini hegemonya altına almaya çalıştığını söyledi. İlhan, hükümetin hayata geçirmeye çalıştığı yeni düzenlemeler ile kadrolaşma faaliyetinin önünü açtığını belirtti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Atasoy tarafından okunan ortak basın açıklamasında siyasi iradenin Kanun Tasarısı’nda geçen düzenlemelerle hem sağlık alanındaki araştırma-geliştirme çalışmalarını, hem de sağlık yüksek öğretimini hükümete ve bakanlığa bağladığının ve özerkliğini yok ettiğinin altı çizildi. Atasoy, kamuoyunu ve akademiyi kadrolaşmaya ve sağlığın ticarileşmesine direnç göstermeye çağırdı. “Sağlıktan rant devşirme” anlamına gelen TÜSEB ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi yasa tasarılarına “Hayır!” dediklerini belirtti.

Son olarak söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, özerk olması gereken TÜSEB’in doğrudan Sağlık Bakanlığı’na bağlı olmasını eleştirdi. Aytuğ Atıcı, TÜSEB Başkanlarının genel bütçeden karşılanan 1 milyon liraya kadar olan kaynaklarını kontrol etmesinin tehlikeli olacağının altını çizdi. Atıcı, Kanun Tasarısı’nın akademik hayatın sonunu getireceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın innovasyon girişimlerini eleştiren Atıcı, ar-ge ve innovasyon faaliyetlerinin üniversitelere ve TÜBİTAK’a ait olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın bu kurumlardan yararlanması gerektiğini vurguladı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ve ANKARA TABİP ODASI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

“HÜKÜMETE BAĞLI ÜNİVERSİTE VE BİLİM ENSTİTÜSÜ OLMAZ”

Hükümet, bugünlerde mecliste görüşülen bir yasa tasarısı ile kendi denetimi altında, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurmaya çalışıyor.

Siyasi irade, bu yolla, hem sağlık alanındaki araştırma-geliştirme çalışmalarını, hem de sağlık yüksek öğretimini kendisine bağlıyor, özerkliğini yok ediyor, ticarileştiriyor.

AKP’nin yıllardır uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı temel sağlık parametrelerimizde hiçbir göreli iyileşme sağlayamamışken, kamunun sağlık harcamalarının giderek daha çok artmasına yol açmıştır.

Hükümet bunun sürdürülemez olduğunu, kamu sağlık harcamalarındaki artışın cari açık için ciddi tehlike oluşturduğunu uzun süredir görmektedir. Ne var ki bu tasarı ile sözüm ona çözüm olarak dayattığı yöntem bu tehlikeyi bahane edip sağlığı daha fazla ticarileştirmektir.

TÜSEB bünyesinde kurulacak 6 enstitüden biri Kanser Enstitüsü’dür. Bunun en önemli gerekçesi olarak kanser sıklığının ve dolayısıyla kanser tedavisinin maliyetinin artması ileri sürülmektedir. Siyasi irade halkın kanser korkusunun ardına sığınarak, araştırma-geliştirme faaliyetlerini kendi denetimine almayı, buradan kendine ve yandaşlarına rant çıkarmayı planlamaktadır.

Ülkemiz gerçekten de bilimsel araştırmalar bakımından gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. TÜSEB’in amaçları arasında gösterilen ulusal kaynaklarla ilaç ve tıbbi cihaz geliştirmek kuşkusuz hem halk sağlığı hem de sağlık harcamalarımız açısından çok doğru bir hedeftir. Ancak araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçek anlamda özgür, idari açıdan özerk ortamlar ister. Bu ortamların üniversitelerde yaratılması pekala mümkündür. Oysa bu yasa ile üniversiteler daha etkisiz hale gelecek, bilim denetim altına girecek, bilimsel üretim esas olarak kar elde etmeye yarayan bir etkinlik haline gelecektir.

Özel bütçeli, özel hukuk hükümlerine tabi, şirketleşmeyi teşvik eden yapısı ile TÜSEB, niyetin tam da bu olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu tasarı bilimsel çalışmanın ticari değere dönüştürülmesinin tasarısıdır. Ar-Ge adı altında, uygun bulduğuna şirket kurdurmanın, uygun bulduğuna geri ödemesiz destek ve hibe vermenin tasarısıdır.

TÜSEB sözde özerk, özde tamamen hükümete bağlıdır. Yönetim Kurulu’nun Başkanı bizzat Sağlık Bakanı’dır. Yönetim Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu üyeleri çok büyük ölçüde hükümet tarafından atanmaktadır. Hükümet bu tasarı ile bilimi avucunun içine almaktadır.

TÜSEB’in idari yapısı antidemokratiktir. TÜSEB Başkanı aşırı geniş yetkilerle donatılmıştır. Tek başına 1 milyon TL’lik kamu parasını harcamaya karar verebilecektir, bu çok kaygı vericidir.

TÜSEB haksız rekabet için önü açılan, mali olarak kayırılan bir kuruluştur. Kar elde edecek, ama vergilerden muaf olacaktır. Ar-Ge için gerekli her türlü bilgiyi herkesten isteyebilecek, bütün kurumlar bu bilgileri vermekle yükümlü olacaktır. Kişisel bilgilerin gizliliği ilkesi unutuluvermiştir.

TÜSEB bünyesindeki enstitülerden biri Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü’dür. Bunun tercümesi şudur: Sağlık Bakanlığı kendi hastanelerini kendisi akredite edecektir. Kendini akreditasyon kavramı literatüre girmek üzeredir.

TÜSEB bilimselliği tartışılır yöntemlerin tıpta kullanılmasını yasal hale getirmektedir. TÜSEB bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü ile hastalarımız bilimsel etkinliği kanıtlanmış yöntemlerden devlet eliyle uzaklaştırılmış olacaktır. Galiba hükümet sağlık harcamalarını azaltmak için hacamattan medet ummaktadır.

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi” kuracaklarını söylüyorlar, biz ona “Sağlık Bakanlığı Üniversitesi” diyeceğiz.

Yasa torbasında tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve sağlık bilimleri enstitüsünden oluşan “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” kurulması da öngörülmektedir. Manidar biçimde, yine İstanbul’da! Temel sorunlarımızdan biri sağlık çalışanlarının dağılımındaki eşitsizlik iken, İstanbul’da devasa bir üniversite kurulmaktadır.

Yöneticilerimizin evrensel üniversite kavramına çok yabancı olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır. Üniversitenin bağımsızlığı, akademik özgürlük, idari özerklik,… bunlar hükümetten ne kadar uzaktır? Öngörülen üniversite mütevelli heyet tarafından yönetilecektir. Mütevelli heyet pek tanıdıktır: Sağlık Bakanı, Müsteşar, Rektör, Bakanın seçeceği bir üye ve YÖK’ün seçeceği bir profesör. Denetim neredeyse tamamen siyasilerde, dolayısıyla bilim yapılabilir mi bilinmez, o halde bu üniversiteye “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” değil “Sağlık Bakanlığı Üniversitesi” demek çok daha fazla yakışacaktır.

AKP bu üniversiteye 300 profesör, 1200 doçent olmak üzere 1875 akademik kadro tahsis etmiştir. Tıp fakültesine tahsis edilen kadroları kim belirleyecektir, öğretim üyesi atamalarını kim yapacaktır? Tabii ki mütevelli heyet. Yani, tabii ki Bakanlık. Ne de olsa bu bir “Sağlık Bakanlığı Üniversitesi”dir.

Kurulacak üniversite sözde kamu üniversitesidir ama özel üniversite mantığıyla işletilecektir. Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilikleri ile işbirliği ve ortak projeler yapılabilecek, yurt içinde ve yurt dışında bölüm açılabilecektir. Kendilerine kadro tahsis edilen öğretim üyeleri, doğal olarak, Rektörü seçemeyecektir. Rektör mütevelli heyetin belirlediği bir liste içinden, Cumhurbaşkanı’nca atanacaktır.

Sağlık Bakanlığı’nın üniversite kurması ne hakkıdır, ne de görevi! Bu durum Anayasa’nın yüksek öğrenimi düzenleyen 130. ve 131. maddelerine aykırıdır. AKP Anayasa’yı yine hiçe saymaktadır.

İstanbul’a bu boyutta bir tıp fakültesi gerekli de değildir. Ülkemizde nüfus başına düşen tıp fakültesi sayısı Avrupa ve OECD ülkelerinden kat be kat fazladır. AKP ülke kaynaklarını böyle gereksiz harcamalarla israf edeceğine, alt yapı ve akademik kadro sorunlarıyla boğuşan mevcut tıp fakültelerimizin, sözde değil özde kamuya ait olan fakültelerimizin yararına kullanmalıdır.

Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği olarak, kamuoyunu ve akademiyi kadrolaşmaya ve sağlığın ticarileşmesine direnç göstermeye çağırıyoruz. “Sağlıktan rant devşirme” anlamına gelen TÜSEB ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi yasa tasarılarına “Hayır!” diyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Ankara Tabip Odası
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yetkilileri üyesi olduğu 18th ISRRT Kongresine katılmıştır.

Kongre öncesi , ISRRT ye üye ülke temsilcilerinin hazır
bulunduğu Konsey toplantılarına katılarak sorunlar ve
çözüm önerileri tartışıldı.
Ülkemizdeki eğitim kalitesinin artırma yönünde
üye ülkelerle iş birliği protokollerinin hazırlıkları
yapıldı.
Derneğimizin Nisan 2015 te yapacağı
Radyoteknoloji Kongresine ISRRT Başkanından katılım
sözü alındı.
Kongrede Başkan Dr. Fozy Peer ve ISRRT Avrupa
sorumlusu Dimitris Katsifarakis ‘in konuk olacağı
mesleki sorunlar ve çözümleri konulu interaktif
Panel düzenlenecektir.
Saygılarımızla
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yetkilileri, Helsinki Büyükelçisini ziyaret etti.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği yetkilileri, Internatıonal Society of Radyogaphers & Radıologıcal Technologısts ( ISRRT ) düzenlediği 18th ISRRT World Congress’ ine katılmak üzere Finladiya ya gittiklerinde Helsinki Büyükelçisi Adnan Başağa yı ziyaret ettiler.
Sayın Başağa TMRT-DER yetkililerini kabul etti, misafir etmekten duyduğu memnuniyeti bildirdi.
Finlandiya Radyoloteknoloji Derneği ile yapılacak iş birliği protokolünde destek sağlayacağını ve eğitim konusunda Avrupanın en önde ülkesi olan Finlandiya’nın doğru seçim olduğunu bildirdi.
Türkiyedeki Radyoloji Teknikerlerinin eğitim kalitesinin artırma yönünde yapılacak girişimi den ötürü Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği yetkilerini kutladı. TMRT-DER heyeti adına Başkan Nezaket ÖZGÜR Büyükelçi Başağa’ya Anadolu motifleri ile süslü Hitit Testisi hediye etti .

Saygılarımızla
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım / Sempozyum

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM /
SEMPOZYUM

Amaç:
Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek hastalıklarını
belirlemek, tanımlamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde değerlendirmek ve de
bunlarla ilgili yapılması gerekenleri saptayarak hayata geçmesi için çalışma programı
oluşturmak.

Ayrıca gerçekleştirilecek olan çalışma gruplarında belirli hastalıklar çerçevesinde sağlık
çalışanlarında işe bağlı oluşan iş kazalarının, hastalıkların oluş biçimi, ortaya çıkışı, sonuçları,
meslek hastalıkları olarak değerlendirilip değerlendirilmediği, tıbbi, hukuksal ve örgütsel
yapılanlar ve yapılması gerekenlerin tespit edilmesi, raporlaştırılması hedeflenmektedir.

Tarih: 18 – 19 Ekim 2014 / Cumartesi – Pazar
Yer: İstanbul Tabip Odası – Cağaloğlu / İSTANBUL

PROGRAM

18 EKİM 2014 CUMARTESİ / 13.30 – 17.30

Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları Açısından İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları / Çalışma Grubu
Yürütücüler;
Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu / Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Bülent Elbasan / Türkiye Fizyoterapistler Derneği

Radyolojik Risklere Bağlı İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları / Çalışma Grubu
Yürütücüler;
Muzaffer Başak / Türk Radyoloji Derneği
Nezaket Özgür / Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Enfeksiyon Hastalıkları Açısından İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları / Çalışma Grubu
Yürütücüler;
Funda Şimşek / Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Mevlüde Karadağ / Türk Hemşireler Derneği

19 EKİM 2014 PAZAR / 09.00 – 17.30

09.00 – 09.30 Kayıt

09.30 – 10.00 Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Çalışma Koşulları Ve Geleceği / Konferans
Yürütücü; Ümit Şen / İstanbul Tabip Odası
Yürütücü; Özge Yurttaş / Devrimci Sağlık İş Sendikası
Konuşmacı: Cavit Işık Yavuz / Hacettepe Ünv. Halk sağlığı AD
10.00 – 10.30 Dünyada ve Türkiye’de İş Kazası ve Meslek Hastalıkları / Konferans
Yürütücü: Yeter Kitiş / Türk Hemşireler Derneği
Konuşmacı: İbrahim Akkurt

10.30 – 10.45 Ara

10.45 – 12.45 Dünyada Ve Türkiye’de Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek
Hastalıklarına Yaklaşım / Panel
Yürütücü: A. Tarık İşmen / Türk Dişhekimleri Birliği
Yürütücü; Mehmet Zencir / Pamukkale Ünv. Halk Sağlığı AD

İş Hukuku Ve Sağlık Çalışanları / Av. Murat Özveri
Sağlık Çalışanları (kamu-özel) İş kazası, Meslek Hastalıklarında Uygulamalar,
Yasal Sorunlar / Gönül Malat / Nilüfer Toplum Sağlığı Merkezi

12.45 – 13.30 ARA

13.30 – 16.00 Anket, Çalışma Grubu Raporları ve Genel Değerlendirme / Sunum, forum
Yürütücü; Özlem Azap / Türk Tabipleri Birliği
Yürütücü; Hasan Kaldık / Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi / Sunum
Sağlık Çalışanlarının İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Çalışma Grup Raporları
/ Sunum
Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım / Sempozyum

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM /
SEMPOZYUM

Amaç:
Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek hastalıklarını
belirlemek, tanımlamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde değerlendirmek ve de
bunlarla ilgili yapılması gerekenleri saptayarak hayata geçmesi için çalışma programı
oluşturmak.

Ayrıca gerçekleştirilecek olan çalışma gruplarında belirli hastalıklar çerçevesinde sağlık
çalışanlarında işe bağlı oluşan iş kazalarının, hastalıkların oluş biçimi, ortaya çıkışı, sonuçları,
meslek hastalıkları olarak değerlendirilip değerlendirilmediği, tıbbi, hukuksal ve örgütsel
yapılanlar ve yapılması gerekenlerin tespit edilmesi, raporlaştırılması hedeflenmektedir.

Tarih: 18 – 19 Ekim 2014 / Cumartesi – Pazar
Yer: İstanbul Tabip Odası – Cağaloğlu / İSTANBUL

PROGRAM

18 EKİM 2014 CUMARTESİ / 13.30 – 17.30

Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları Açısından İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları / Çalışma Grubu
Yürütücüler;
Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu / Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Bülent Elbasan / Türkiye Fizyoterapistler Derneği

Radyolojik Risklere Bağlı İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları / Çalışma Grubu
Yürütücüler;
Muzaffer Başak / Türk Radyoloji Derneği
Nezaket Özgür / Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Enfeksiyon Hastalıkları Açısından İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları / Çalışma Grubu
Yürütücüler;
Funda Şimşek / Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Mevlüde Karadağ / Türk Hemşireler Derneği

19 EKİM 2014 PAZAR / 09.00 – 17.30

09.00 – 09.30 Kayıt

09.30 – 10.00 Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Çalışma Koşulları Ve Geleceği / Konferans
Yürütücü; Ümit Şen / İstanbul Tabip Odası
Yürütücü; Özge Yurttaş / Devrimci Sağlık İş Sendikası
Konuşmacı: Cavit Işık Yavuz / Hacettepe Ünv. Halk sağlığı AD
10.00 – 10.30 Dünyada ve Türkiye’de İş Kazası ve Meslek Hastalıkları / Konferans
Yürütücü: Yeter Kitiş / Türk Hemşireler Derneği
Konuşmacı: İbrahim Akkurt

10.30 – 10.45 Ara

10.45 – 12.45 Dünyada Ve Türkiye’de Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek
Hastalıklarına Yaklaşım / Panel
Yürütücü: A. Tarık İşmen / Türk Dişhekimleri Birliği
Yürütücü; Mehmet Zencir / Pamukkale Ünv. Halk Sağlığı AD

İş Hukuku Ve Sağlık Çalışanları / Av. Murat Özveri
Sağlık Çalışanları (kamu-özel) İş kazası, Meslek Hastalıklarında Uygulamalar,
Yasal Sorunlar / Gönül Malat / Nilüfer Toplum Sağlığı Merkezi

12.45 – 13.30 ARA

13.30 – 16.00 Anket, Çalışma Grubu Raporları ve Genel Değerlendirme / Sunum, forum
Yürütücü; Özlem Azap / Türk Tabipleri Birliği
Yürütücü; Hasan Kaldık / Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi / Sunum
Sağlık Çalışanlarının İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Çalışma Grup Raporları
/ Sunum
Disiplin Amirleri Yönetmeliğine Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi

Disiplin Amirleri Yönetmeliğine YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verildi.
 Değerli Meslektaşlarımız; Disiplin amiri SAĞLIK BAKIM HİZ. MÜDÜRÜ olarak değiştirilen,
eski Yönetmeliğe göre Sağlık teknikeri, Rönt. Tek.,  Laborant, Lab. Tek., Anestezi Tek.,
Diş Protez Tek v.b. ,Disiplin amiri BAŞHEKİM iken yapılan değişiklik ile İlgili personellerin
 Disiplin amiri SAĞLIK BAKIM HİZ. MÜDÜRÜ olarak düzenlen yönetmeliğe Danıştay yürütmenin
Durdurulması kararı verdi.
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak var olan ve düzenlenmeye çalışılan sistemin yerine
 10-12 Nisan 2014Tarihinde Ankara Üniversitesinde yapılan Eğitsel Yönetsel ve Hukuksal Başlıklarda yapılan
Seminerde de belirtilen yetkililere ve meslektaşlarımızın beğenisine sunulan ve bazı Üniversite hastanelerinde
 uyğulanan Hastanelerde Teknikerler Müdürlüğü yönetim modeli üzerinde çalışmalar yürütmektedir.
Saygılarımızla
TürkMedikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim KuruluTürk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket ÖZGÜR, CHP Mersin Milletvekili Sayın Aytuğ ATICI ile görüştü.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket ÖZGÜR ,CHP Mersin Millet vekili Sayın Aytuğ ATICI ile görüştü.Görüşmede Özgür; Radyoloji Teknisyen/Teknikerlerinin sorunlarını anlattı.Son dönemde Mesleki Sivil Toplum Örgütlerinden görüş almadan çıkartılan Kanun ve yönetmelikler, mesleki hak kayıplarını artırdığını ve meslektaşlarımızın olumsuz etkilendiğini bildirdi.Lisans düzeyinde eğitim alma ve Eğitim verememe sorunları ile Mamografi Teknikerliği gibi kağıt üzerinde de olsa ayrışmanın ilerde sorunlar yaratacağını da bildirdi.
Sorunları büyük bir dikkatle dinleyen Sayın Atıcı çözümler konusunda tam destek sözü verdi.
Radyoloji Teknikerliği Görev Yetki Ve Sorumlulukları Çalıştayı

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak TIBBİ GÖRÜNTÜLEME (RADYOLOJİ)TEKNİKERLİĞİ VE TEKNİSYENLİĞİ MESLEK TANIMLARI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIN BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI’’ gerçekleştirildi.
Çalıştay 10-12 Nisan 2014 Tarihinde Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda yapıldı.

Raportör: Sayın Gülsüm YILDIRIM
Sağlık Bakanlığı Tedv. Hiz.Meslek Standartları Sayın FİKRİYE ADSIZ
Marmara Üniversitesi SMYO Sayın NURAN AKYURT
Ankara Üniversitesi SMYO Sayın GÖKHAN AYTEKİN
9 Eylül Üniversitesi Sayın AYŞEGÜL YURT
Marmara Üniversitesi SMYO Sayın MURAT BALIKCI
Ege Üniversitesi Sayın ABDULLAH UYSAL
Hacettepe Üniversitesi Sayın HAKAN KUTLU
Akdeniz Üniversitesi Sayın SEVİM ERCAN
Marmara Üniversitesi Sayın HAKAN ALBAYRAK
Uludağ Üniversitesi Sayın SEFA IŞIKLAR
Gazi Üniversitesi Sayın HACI DOĞAN
Turgut Özal Üniversitesi Sayın GÜLHAN KAYA
Uludağ Üniversitesi Sayın AHMET ARSLAN
Uludağ Üniversitesi Sayın AYDIN KURAN
Tümradder Tem.Sayın MUSTAFA TALAT ERDEM
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekcileri Sendikası Sayın HASAN KALDIK
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Sayın BARIŞ CAVLI
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Sayın NAZIM TOPCU
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Sayın ERSİN EKER AÇIKGÖZ
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Sayın AHMET ZAVAGAR
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Sayın ERHAN ÖZDEMİROĞLU
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Sayın SERCAN ÇATİNKAYA
Çalıştay da görev alan ve katkı veren tüm kurum ve katılımcılara TEŞEKKÜRLER,
Çalıştayın ikinci basamağı Haziran ayında yapılacaktır.
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu