1

Şua izni hakkında yeni kazanım

Çalıştığı kurumda 7 Aylıkken istediği şua iznini alamayan Türk Sağlık Sen üyesi olan Radyoloji Teknikerinin istediği şua iznine gelen red cevabı sonrasında açılan idari davada Mahkeme meslektaşımızı haklı görerek şua izni almalıdır demiştir.

 

 

DAVACI : İNCİL YAZICI
VEKİLİ : AV. CANBEY AVŞAR
-UETS[16194-91931-22806]
DAVALI : İSTANBUL VALİLİĞİ
VEKİLİ : AV. MERVE ERÇIKAN DEMİR
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Ve Muhakemat Birimi Fatih/İSTANBUL
DAVANIN ÖZETİ :Röntgen teknikeri davacı tarafından, şua izinlerinin 2020 yılı içerisinde kullandırılması yönünde yaptığı başvurunun, izinlerin 2021 yılı içinde kullandırılacağı yönünde reddine ilişkin İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinin 29.09.2020 tarih ve 126676048 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, bu hakkın kendisine 657 sayılı Yasa ve ilgili tüzükle tanındığı, işin riskli olmasından dolayı bu izni kullanması gerektiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: Dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren İstanbul 14. İdare Mahkemesince, taraflara önceden bildirilen 30.03.2021 tarihli duruşmaya davacı vekili Av. Canbey Avşar’ın geldiği, davalı vekili Av. Ufuk Yasin Çiftçi’nin geldiği görülerek usulüne uygun duruşma yapıldıktan sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, davacının 2020 yılına ilişkin şua izinlerinin kullandırılması yönünde yaptığı başvurunun reddine dair davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 103. maddesinde; “…Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” kuralına yer verilmiştir.
28/04/1937 günlü, 3591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3153 sayılı Radyoloji Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 3. maddesinde; “Birinci maddede yazılı müesseselerin bina vasıfları ve hastalarla mütehassısları ve orada çalışan veya bulunan başkalarının elektrik cereyanı ve röntgen şuaı ve radiyom arızalarından korunacak tertiplerle bunlara ait levazımın şartları ve radiyom için bir müessesede bulunması lazımgelen en az miktar ve elektrikle tedaviye mahsus aletlere ait vasıf ve şartlar hakkında Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. ” kuralı; Ek 1. maddesinde ise; “İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu süre içerisinde, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”kuralı yer almıştır.
27/4/1939 tarih ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Radyoloji Radiyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin 24. maddesinde; “Bu gibi müesseselerde, her röntgen mütahassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir.” düzenlemesi öngörülmüştür.
Öte yandan; 24/03/2000 tarih ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 4/h maddesinde; “Radyasyon Görevlisi; Radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı görevi gereği, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan kişi” olarak tanımlanmış, aynı Yönetmeliğin “Yıllık doz sınırları” başlıklı 10. maddesinde ise; “Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak, Kurum tarafından radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kişiler için ayrı ayrı belirlenmiştir. Yıllık toplam doz aynı yıl içindeki dış ışınlama ile iç ışınlamadan alınan dozların toplamıdır. Kişilerin, denetim altındaki kaynaklar ve uygulamalardan dolayı bu sınırların üzerinde radyasyon dozuna maruz kalmalarına izin verilemez ve bu sınırlara tıbbi ışınlamalar ve doğal radyasyon nedeniyle maruz kalınacak dozlar dahil edilemez……
b)Toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda 1 mSv’i geçemez. Özel durumlarda; ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv olmak üzere yılda 5 mSv’e kadar izin verilir. Cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı 50 mSv, göz merceği için 15 mSv’dir……” düzenlemesine yer verilmiştir.
İnsan ve toplum açısından yaşamsal önemde bulunan sağlık hizmetinin kesintisiz olarak topluma sunan idarenin bu alanda görev alan personelini de her türlü riskten ve tehlikeden uzak tutmanın çarelerini bulmakla yükümlü olduğu, bu alanda hizmet yürüten personelin mümkün olabilen en az miktarda ışına maruz kalmalarının hedeflenmesi gerektiği açıktır.
Bu nedenle, radyoaktif ışınlarla çalışan cihazların kullanıldığı alanlarda görev yapan personelin çalıştığı alanın bir sonucu olarak diğer toplum üyesi kişilerin maruz kaldığı radyoaktif ışınlardan daha fazla radyoaktif ışınlara maruz kaldıkları göz önünde bulundurularak bu kişilerin görev yaptıkları alanlara bağlı olarak radyoaktif ışınlar yoluyla vücutlarında oluşabilecek muhtemel tahribatları onarmak amacıyla bu alanda görev yapan personele diğer kamu görevlilerine mevzuatla tanınan yıllık izne ek olarak sağlık izni adı altında otuz gün daha fazla izin kullanma hakkı tanınmış bulunmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden; 14.04.2020 tarihinde yapılan sözleşme ile 657 sayılı Kanun uyarınca 4/B röntgen teknisyeni olarak göreve başlayan ve 15.06.2020 tarihinde yeni açılan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde görevlendirilen davacının, 2020 yılı içerisinde “şua izni” kullandırılması talebiyle yaptığı başvurusunun “…şua izin haklarının 2021 ocak ayından itibaren kullandırılacağı…” belirtilerek İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinin 29.09.2020 tarih ve 126676048 sayılı işlemi ile reddedildiği, davacı yanca da bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davalı idarece davacının hizmet süresinin henüz bir yıldan az olduğu ve radyasyon maruziyetinin az olduğu belirtilse de, davacının radyasyon maruziyetinin az olduğu hususunda net ve objektif bir inceleme, tespit ya da açıklama yapılmadığı ve de başkaca personele şua izinlerinin kullandırıldığı görülmekle birlikte, objektif iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin, radyasyona maruz kaldığı ve Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 10. maddesinde belirlenen yıllık doz sınırlarının insan sağlığını etkileyeceği belirlenen en yüksek radyasyon doz sınırları olduğu dikkate alındığında, denetimli alanlarda görev yapan veya bu alanlarla sıkı irtibat halinde olan, bu servislerde sunulan hizmetlerde doğrudan veya dolaylı sorumlulukları bulunan, gerektiğinde bu servislerde ifa edilen görevlere nezaret eden veya doğrudan katılan personel radyasyon görevlisi kabul edilerek şua izninin kullanılması gereken yıl itibariyle şua izninden yararlandırılması gerekmekte iken, davacının 2020 yılı içerisinde şua izni kullandırılması istemli başvurusunun reddine ilişkin davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Davalı idarece, işbu karar sonucu kullandırılacak şua izni süresinin 2020 yılını aşan kısmının 2021 yılında ilave olarak davacıya kullandırılacağı hususu da tabiidir.
Diğer yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yıllık izin başlıklı 102. maddesinde kamu görevlilerinin izin haklarını kullanabilmeleri için bir yılını doldurmaları gerekmekte ise de, şua izninin bu kapsamda olmadığı, şua izninin radyoaktif ışınlar yoluyla personelin vücudunda oluşabilecek muhtemel tahribatı önlemeye yönelik olarak ek 1 aylık izin olduğu, sözleşmeli personel olan davacı henüz bir yıllık hizmet süresini doldurmasa da, dava konusu işlemin “…şua izin haklarının 2021 ocak ayından itibaren kullandırılacağı…” yönündeki ret gerekçesinde de görüleceği üzere davalı idarece davacının 1 yıllık hizmet süresini doldurmadığının ileri sürülmediği, ret gerekçesinde farklı bir gerekçeye yer verildiği, davalı idarenin meramının davacının bir yıllık hizmetini doldurmadığına yönelik olmadığı, ret işleminin, Hastanenin yeni açılması nedeniyleşua izni planlaması dahilinde tesis edildiği,bu açıdan idarece ileri sürülmeyen bir hususun eldeki davada davacı aleyhine değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle,
1)Dava konusu işlemin iptaline,
2)Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü verilen 331,70-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
3)Kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 3.110,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
4)Artan posta avansının talep edilmemesi halinde karar kesinleştikten sonra Mahkememizce resen davacıya iadesine,
5)Kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere 31/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Başkan
ÇETİN ÖZHAN
108090
Üye
FERDİ AKIN
178434
Üye
BURAK ÇAKIR
195049
YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı :
54,40 TL
Karar Harcı :
54,40 TL
Y.D. Harcı :
89,60 TL
Vekalet Harcı :
7,80 TL
Posta Gideri :
125,50 TL

TOPLAM :
331,70 TL
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Online Eğitimlerinin son eğitimi olan 5 Haziran Eğitimi başarı ile gerçekleşti.

 

GE Healthcare sponsorluğunda yapılan bu eğitime birbirinden kıymetli meslektaşlarımızın sunumları ile görsel şölen şeklinde yapıldı. Bu eğitim de Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Mehmet Erkek‘in özellikle lisans konusunda olması gerekenler ve yapılması gerekenlere değindi. “Bu eğitimlerin pandemi döneminde verimli olması katılımcıların ilgisi ile orantılıdır” dedi. Doç.Dr.Hüseyin Ozan Tekin Hocamızın Sharjah Universitesi lisans eğitimi ile dünyada ve ülkemizde radyoloji teknikerliğinin eğitimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye deki Radyoloji Teknikerlerinin +2 yıl ekstra okuyarak 4 yıla tamamlaması hakkındaki detayların konuşulduğu bu eğitimde başta Dernek Yönetim Kurulu Üyelerimiz Aydın Kuran, Nihat Gümüş, Ünal Çetinbaş ve Selim Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Katılımcıların Katılım Sertifikaları 6 Haziran saat 13:00 itibarıyla web sayfamıza yüklenecektir.

Her türlü görüş öneri ve düşünceleriniz için https://www.tmrtder.org.tr/iletisim


TMRT ve GE Healthcare ortaklığında gerçekleşen eğitim programlarına katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Katılım Sertifikanızı almak için tıklayınız.

 

 TMRT-Der

Konuşmacılar;
Hüseyin Ozan Tekin
Didar Talat
Rümeysa Çakır
Serkan Kavak
SerhaT Önce
Sibel Öztürk
Sercan Çetinkaya
Fırat Avanes
Salih Şimşek

Moderatörler;
Barış Cavlı ve Ünal Çetinbaş

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu
5 Haziran 2021 Eğitimi Onaylanmayan Katılımcı Listesi

Merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz için lütfen https://www.tmrtder.org.tr/iletisim adresindeki İletişim Formumuzu kullanınız.

 

Sıralama TC Kimlik Numarasına göre yapılmıştır. Son Güncelleme : 02.06.2021 23:07
TC KİMLİK AD SOYAD
10*****058 CEM***N KAH***N
10*****966 SEM***A KAZ***I
13*****478 EMİ***E YAM***N
13*****568 SEL***N YIL***M
13*****408 NAİ***N YIL***Z
15*****802 DİL***R AVC***I
15*****470 TAL***P TAY***N
17*****064 RAB***A ÖZE***R
17*****340 GİZ***M ALT***N
17*****223 HAR***N GÖY***K
19*****274 FAT***M KIL***Ç
19*****750 MÜZ***N YÜK***L
19*****644 KAZ***M BUL***N
20*****672 SAA***T DÜN***R
20*****512 AYŞ***R YIL***Z
20*****562 GÜL***N GÜL***Ü
21*****480 TUĞ***E BEY***T
21*****236 MİH***N AKS***L
22*****192 BEY***E YAN***K
22*****416 SÜL***N YAŞ***A
22*****034 BER***A SUN***A
22*****788 HAT***E TAN***N
23*****112 ALP***N ASK***R
24*****340 KAD***A BOZ***T
25*****106 AYŞ***E MER***N
25*****286 GÖZ***E BOZ***T
26*****676 GÜL***R KIL***Ç
27*****668 ECE***R GÜL***Z
28*****046 ŞEY***A AYS***L
28*****992 ŞEV***L AYS***L
29*****102 RUK***N KAR***L
30*****890 MER***R KAL***İ
31*****678 SER***T KAY***K
31*****324 ELİ***E ESE***N
32*****810 ALE***R BİR***N
32*****102 MUH***D ZİY***A
33*****532 GÖK***E KOC***Z
34*****036 SİB***L GÖZ***K
34*****144 ESL***R GÖK***Ğ
34*****582 NİH***L SAR***Ş
35*****168 MUR***T ŞAH***R
35*****106 SEV***R ATI***I
36*****880 YAŞ***R ÇİF***İ
37*****314 MER***E AZA***R
38*****086 MİN***L ACA***R
38*****666 AHM***N KIL***Ç
38*****770 YİĞ***N DEM***R
40*****226 EMİ***E ORU***Ç
40*****710 RAB***A TOP***U
42*****588 GÜL***M YIL***M
45*****372 HAN***R TOM***K
45*****528 GÜL***R KAY***N
47*****314 GÖZ***R KÖK***K
48*****350 ABD***H ÇAL***I
50*****338 ŞUR***A DUR***Ş
53*****244 ÖND***R ÖZE***İ
54*****324 EMİ***E ÖZT***K
54*****930 SEV***A KAR***Z
55*****634 FUR***N BAŞ***Ş
55*****732 ÇİL***M ÖZK***U
57*****170 ESR***A AKI***N
58*****278 DUY***R ÜNL***Ü
58*****750 BUR***U PİŞ***I
60*****326 ZEK***A ÖZG***L
60*****718 BUR***K DEM***Ş
62*****604 AYŞ***L DUR***N
69*****346 ÖZD***N GEM***Z
99*****446 YUS***A ALİ***H5 Haziran 2021 Eğitimi Onaylanmış Katılımcı Listesi

Merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz için lütfen https://www.tmrtder.org.tr/iletisim adresindeki İletişim Formumuzu kullanınız.

 

Sıralama TC Kimlik Numarasına göre yapılmıştır. Son Güncelleme : 02.06.2021 23:07
TC KİMLİK AD SOYAD
10*****686 GÖK***R ÇAK***R
10*****480 SEL***A GÜV***R
10*****118 MEL***E DER***A
10*****798 BEY***A YİĞ***T
10*****876 TUĞ***A DEM***R
10*****344 SİN***M ŞİŞ***N
10*****628 GÖR***M YİĞ***T
10*****012 MEH***T ZEN***N
10*****814 KÜB***A KÖS***U
10*****050 TÜL***Y AYH***N
10*****636 ZEY***P AKK***K
10*****932 AYF***R GÜN***N
10*****298 FAT***T KOR***N
10*****700 ERE***N GÜN***L
10*****226 CEV***N YIL***Z
10*****100 KÜB***A ATA***Ş
10*****932 NES***N UZU***U
10*****348 EMİ***E CAN***K
10*****056 MEH***İ YAZ***I
10*****340 MÜR***L ULU***U
10*****810 ŞEY***P ÖZT***K
10*****802 SER***T ARS***N
11*****460 ARİ***F GÖK***K
11*****866 SEV***R DEN***Z
11*****280 CEN***N CAV***İ
11*****372 İSK***N ÇET***N
11*****642 SEV***N YÜZ***R
11*****774 EMR***N ÖZC***N
11*****548 DAM***A KAM***I
11*****120 BAH***R YIL***R
11*****190 ÖZG***R ŞAH***N
11*****100 BÜŞ***A ART***N
11*****638 LÜT***E TUN***R
11*****574 İSM***L TUN***R
11*****452 SIL***N OKU***R
11*****940 TUĞ***R YUR***N
11*****978 ADN***N UST***A
11*****326 NUR***Ç BÜY***K
12*****658 GÜL***N FIR*** 
12*****682 MEY***R GÖK***E
12*****094 UĞU***R TAM***N
12*****104 HAK***N KUL***A
12*****318 SEL***K İLT***Ş
12*****150 GON***L KUR***T
12*****828 ENE***A AKA***R
12*****160 HAK***N ÜNL***Ü
12*****802 FİT***T OZH***İ
12*****268 MEH***T ÖZS***I
13*****738 SIL***A TIN***S
13*****614 ÖZL***M KAR***A
13*****046 TAY***N POL***T
13*****308 GÜL***Y BAY***N
13*****810 FEY***A KIR***N
13*****498 EDA***A GÜN***R
13*****700 İSL***K SAR***L
13*****964 NİL***L BAĞ***N
13*****130 MEL***A TUĞ***L
13*****846 OSM***N AKT***N
13*****168 PIN***R ARI***N
13*****578 SİB***L ALI***N
13*****372 BÜŞ***A ADI***L
14*****236 BÜŞ***A BEL***İ
14*****246 MES***T GÜN***N
14*****816 MAŞ***E BİL***N
14*****088 MUH***N ALI***Ş
14*****970 SÜL***N AĞR***I
14*****342 ABD***Z YIL***Z
14*****044 FAT***A ŞAH***N
14*****178 ÖME***K ŞEN***N
14*****364 GÜL***M ÇAV***Ş
15*****030 ARM***N BÜL***L
15*****798 İSM***I BAŞ***N
15*****840 CAN***R KUR***T
15*****774 HAK***N ŞEK***R
15*****014 GAM***E ALT***N
15*****160 KÜB***A GÜM***Ş
15*****890 FAT***E KAN***R
15*****570 HUR***E AFY***U
15*****108 EMR***H GÖL***L
16*****808 MER***E GEY***K
16*****020 EDA***R ALT***N
16*****444 BUR***U ÖZG***R
16*****724 BÜŞ***A KAR***A
16*****554 MİN***L PEH***U
16*****246 NUR***A ÖZT***K
16*****924 AZE***R AKT***Ş
16*****516 RAZ***E ÇİÇ***Ğ
16*****078 HAV***A BAY***T
16*****548 UĞU***R DUR***K
16*****286 NUR***H YEŞ***T
16*****570 EDA***R KAH***N
16*****676 TUN***N ÜNL***Ü
16*****484 DÖN***Y DOĞ***N
16*****068 SER***P AKY***Z
16*****988 BAŞ***K YÜK***L
16*****670 NUR***N BİK***İ
17*****042 ORH***İ KAR***Ç
17*****348 HAT***E ATM***I
17*****716 EMİ***E ÇAL***U
17*****518 GÜL***M KAR***Ş
17*****536 REC***İ ÇAP***N
17*****570 FAT***A OKU***R
17*****810 SAR***Y SEY***N
17*****432 PIN***R ÖZK***N
17*****598 BER***Y ER***R
17*****634 AYK***T AYD***N
17*****986 KÜB***A ÖZA***Y
17*****278 MUR***T DÜN***R
18*****200 AYŞ***R POL***T
18*****284 AYŞ***E SAV***Ş
18*****204 SER***P KOR***R
18*****958 MER***E KIL***Ç
18*****434 ÖME***R ONA***Y
18*****366 HED***E ZEN***N
18*****776 CEY***A GÜN***R
18*****736 MUR***T SAY***I
18*****734 BİL***E BUL***T
18*****206 KEM***N YOR***R
18*****680 MEH***T GÖK***R
18*****054 BÜŞ***A ŞEN***U
18*****314 ÖME***R GÜN***R
18*****550 AHM***T HAK***İ
18*****152 EBR***U SAV***Ş
18*****530 BET***L PEN***E
18*****820 MEL***E ÇAB***A
18*****576 FER***A ŞAY***K
18*****810 AZA***T NİL***R
18*****482 BUR***K YIL***Z
18*****168 ESR***A AK***K
18*****764 TUĞ***A ATT***R
18*****154 OSM***N CİR***T
18*****926 SİN***N ÇAM***Ğ
19*****160 ŞEB***M TUN***A
19*****506 MEL***M KUR***U
19*****598 GÜL***H BAY***K
19*****428 GÜN***Y ÇEL***İ
19*****580 İSM***L YUR***T
19*****360 ALİ***E GÖK***L
19*****166 BEY***A CİN***U
19*****428 SAL***H ADI***L
19*****120 SEZ***E KIR***N
19*****462 MER***E SEV***Ş
20*****928 SEM***A YAV***Z
20*****092 PIN***R DİL***İ
20*****460 ZEH***E AYD***R
20*****390 ÖME***R BAL***U
20*****166 BUS***E TUR***T
20*****828 GÜL***N KAR***A
20*****912 AZİ***E YAY***L
20*****024 MUS***A KAR***A
20*****186 YET***R TÜR***N
20*****846 AYŞ***R YIL***Z
20*****246 KAM***R KAN***N
20*****206 LAL***E TAŞ***N
20*****194 EMİ***A SÖN***Z
20*****984 TUĞ***E HON***A
20*****598 SEV***A ÖZA***N
21*****726 BUR***U ÖNE***N
21*****860 HAL***L KAN***N
21*****888 SEM***H GÜN***Ş
21*****300 İBR***M KOÇ***Ç
21*****278 ELM***S ÇER***Z
21*****464 FAT***A DUR***K
21*****478 NAR***N BAY***R
21*****330 VEY***L ŞİM***K
21*****750 BUS***E AYD***N
21*****806 FUN***A TUR***N
21*****742 HAN***E YÜC***E
21*****042 MER***T KAY***A
21*****808 SAM***T AYD***N
21*****162 FER***İ TUN***L
21*****021 BER***N ERO***L
21*****104 ESR***A GÜR***R
21*****530 BEY***R BUL***T
21*****902 TOL***A KÖM***R
22*****776 ENS***R COŞ***N
22*****614 YÜC***L DEL***Ş
22*****262 SAR***E DAL***I
22*****682 GAL***A AKT***K
22*****194 UTK***U UZU***Z
22*****188 RAB***A ALN***K
22*****586 CEY***A AYD***R
22*****450 MEH***T KAR***Ş
22*****774 MÜS***E CEY***N
23*****792 TUB***A KAY***A
23*****470 HAL***T PEH***N
23*****584 DER***A YAV***Z
23*****574 İSM***R POL***T
23*****408 MES***T SAR***I
23*****352 BEY***R ÖNC***Ü
23*****252 SON***L SEV***N
23*****780 ZEL***A ÖZG***R
23*****458 ABD***R KAV***K
23*****830 CEV***R BAK***Ş
23*****092 FEY***R VAR***R
23*****836 SEV***A KAR***R
23*****646 SAM***T KAR***Ç
24*****148 AYS***N ÇİF***İ
24*****252 ÖZG***T İÇİ***N
24*****950 ALİ***N YIL***M
24*****440 YUS***F DEM***Ğ
24*****114 İLK***R KÖS***R
24*****298 AYL***N KUR***A
24*****150 FUA***T SAL***U
24*****630 BAŞ***K YAP***I
24*****172 GÜL***U MER***L
24*****122 FEY***A ÖNA***L
24*****578 RAB***A TOP***K
25*****590 DEN***Z KOÇ***T
25*****474 ESR***İ HAS***R
25*****262 AYŞ***R IŞI***K
25*****876 YUS***F TAŞ***R
25*****078 RON***A BUL***T
25*****386 BUK***T TAM***R
25*****124 SER***T İĞC***İ
25*****326 FAR***K TEK***N
26*****650 DİL***K ARA***S
26*****042 MET***N BİL***N
26*****274 ALP***N YAT***İ
26*****526 BET***L KOC***N
26*****812 NUR***R İLG***N
26*****750 MUS***A KAC***R
26*****120 MAŞ***H ÖZT***Ç
27*****800 HAL***L ÇEÇ***N
27*****770 AYÇ***R AYD***N
27*****936 ÇAĞ***A YAL***N
27*****184 GÜL***Ü GÜN***N
27*****498 NİH***T GÜM***S
27*****256 KÜB***A ÇOB***N
27*****102 ŞUL***E GEN***L
27*****692 AHM***T GÜZ***L
27*****016 SÜM***E TOĞ***L
28*****868 ÖZL***R BOR***Ç
28*****490 AYF***R GÖR***N
28*****474 BER***U ERB***Ş
28*****982 CEN***K CAN***Z
28*****760 ŞÜK***Ü YIL***M
28*****478 SAR***A ÖZC***N
28*****276 BER***Y TUR***L
29*****128 ZEY***P DIĞ***K
29*****158 HAT***E NEH***İ
29*****070 BAT***P ERD***U
29*****878 FAT***A CEB***İ
29*****592 FES***H ÇEL***K
29*****204 MUH***R TUN***K
29*****156 BÜŞ***A ARM***N
30*****686 BÜŞ***A AKD***Z
30*****264 CEY***A ÜNG***R
30*****620 İLK***N ERC***N
30*****208 DİL***Y ERV***T
30*****876 BÜŞ***A DUR***N
30*****146 ERE***A HAL***I
30*****542 ATA***N CEY***N
30*****202 NİS***R ÜNA***L
30*****992 ARİ***K KAY***A
31*****760 SED***R ÖZK***N
31*****194 ANI***L EFE***E
31*****700 MER***E ŞEN***K
31*****106 MUS***R ARA***T
31*****044 SUD***Z ÇER***İ
31*****644 İSM***L ALE***N
31*****014 ŞEY***R DEM***İ
32*****888 UMU***T MEN***Ş
32*****304 AKI***N TÜR***Z
32*****922 PEL***N ŞAH***N
32*****376 ENV***R KES***R
32*****310 YAR***N BEN***İ
32*****792 AYŞ***E YIL***N
32*****340 RUM***T ÇİÇ***K
32*****606 ZEY***N RAM***U
33*****232 BÜŞ***A KAY***A
33*****394 HAC***R KOÇ***K
33*****728 FAT***A KAY***R
33*****316 ÜMM***L YIL***Z
33*****780 ÇAĞ***A TAB***N
33*****212 İLK***N ATE***Ş
33*****086 TAL***K SOL***K
33*****496 BÜŞ***A GÜL***Ç
33*****372 AYŞ***R ATE***Ş
34*****130 ESM***A IRT***K
34*****192 OSM***N TUY***İ
34*****438 COŞ***N KIR***Ç
34*****538 MEH***T HAM***N
34*****568 KEN***N GÜR***R
34*****660 AYN***R KÜL***I
34*****940 HAN***E YIL***Z
34*****024 HAN***N KIL***Ç
34*****684 SER***R BEY***N
34*****560 ÖZG***L ACU***N
35*****480 ÖZG***R TUF***N
35*****312 EMR***E ERD***N
35*****836 KÜB***A BAŞ***R
35*****468 ADE***M IŞI***K
35*****858 CAN***U KAP***N
35*****506 GAM***E ÖZT***K
35*****368 SEN***M ER***R
36*****440 MEH***İ YIL***Z
36*****674 ZÜB***R BAŞ***R
36*****854 GÖK***E CAV***I
36*****646 MUH***A ALT***Ş
36*****540 ELİ***F KES***U
36*****666 ENE***N SAR***U
37*****708 ESR***A GÜN***Z
37*****316 KAD***R KAY***N
37*****544 ONU***R SOY***L
37*****732 ZEY***P SAB***Z
37*****966 DUY***U BED***R
37*****660 BAH***R TOP***U
37*****916 ROZ***N ÜRÜ***K
37*****258 HAS***T DUT***K
38*****432 HAC***R KUL***U
38*****574 DER***A ELİ***K
38*****282 ŞEN***Y GÜC***K
38*****068 NUR***Y MER***Ç
38*****046 ADN***N YER***A
38*****486 HAL***T GÜN***Ş
38*****870 MER***E ÖĞM***N
38*****332 KÜB***A UZA***K
39*****616 KEN***N KAY***A
39*****118 GÖN***L DEĞ***Z
39*****820 ALE***V DOĞ***N
39*****816 HAK***N TAN***I
39*****632 ELİ***F DOĞ***N
39*****960 OKA***N IŞI***K
40*****554 ÖME***R ENS***R
40*****186 TUĞ***A YAL***N
40*****314 MUR***T ÖZB***T
40*****700 ZAB***T GÜN***Z
40*****006 UĞU***R ATA***Y
40*****822 GÜL***A KAS***P
40*****374 ESR***A ATE***Ş
40*****194 SİN***M SAR***I
41*****494 ÖZD***N TOP***K
41*****196 AYŞ***E ER***R
41*****804 KOR***Y ÖZA***P
41*****082 İSA***A DEM***Ş
41*****888 ŞÜK***N AYG***N
41*****442 BUR***U İNC***L
41*****594 AYŞ***R KAL***U
42*****538 EMİ***N YÜK***L
42*****634 KÜB***R ÇEL***K
42*****710 MEN***E BOZ***Z
42*****304 AYŞ***E DEM***Ş
42*****884 MEN***E ÇEL***K
42*****052 MEH***T ZOR***R
42*****608 ESR***A ŞAH***N
42*****560 AYS***L CAN***Z
42*****868 EMR***E GÖN***N
42*****076 ZEY***P KOD***K
43*****984 GÜR***N ÜZÜ***K
43*****938 SAN***M KAY***A
43*****834 ESM***R ÇAV***Ş
43*****050 ELİ***A ŞAH***N
43*****652 HAT***E SAR***I
43*****106 MER***T KİL***M
43*****244 İRE***R BAY***L
43*****088 İRE***M AĞC***A
44*****102 ATİ***N AKM***N
44*****060 ŞEY***R AKK***A
44*****802 BUR***N ÖZE***R
44*****892 KAD***R AYD***R
44*****308 EBR***U KÖL***U
45*****966 ÖMÜ***N AKP***R
46*****372 AYN***R ALT***N
46*****338 YÜK***L GÜZ***E
46*****832 SEM***R ÜNA***L
46*****416 HAK***N DİN***N
46*****226 YIL***Z BEY***N
47*****174 BUR***K TAM***R
47*****132 MEH***T GÖK***K
47*****112 İLK***R YAL***N
47*****872 CEY***A TÜR***Ü
47*****676 HÜS***N DOĞ***N
47*****208 KAM***L AYD***N
47*****266 ZEY***P SAĞ***M
47*****568 FER***H GÜN***Ş
47*****270 BAR***Ş YAL***N
48*****804 SEM***A ÜRE***L
48*****942 PIN***R BAL***I
48*****734 AYŞ***N PAM***U
48*****844 TUĞ***E DUR***Ş
48*****048 AZR***E UÇA***N
48*****000 TUĞ***E ŞEN***N
48*****516 HAY***E CİN***A
48*****308 FİG***N ÇEV***K
49*****668 CER***N KAR***A
49*****936 GİZ***R TÜR***K
49*****204 KÜB***A GÜN***R
49*****440 AYŞ***L KOÇ***Ç
49*****120 SEF***A GÜV***N
49*****976 OĞU***Z KAY***N
49*****874 SEV***A MAL***C
50*****264 SİN***M KAR***Ç
50*****368 EMR***E ÖZÇ***K
50*****188 MEL***K TOK***K
50*****238 CAN***N BUY***K
50*****774 SEV***R YIL***Z
50*****242 NUR***N CAN***N
50*****356 PIN***R SAK***R
50*****170 FEH***R ERK***N
51*****372 MEH***İ KAY***K
51*****638 GÖK***N PAK***N
51*****942 FAT***A AĞA***U
52*****822 İBR***M KOR***K
52*****786 ENE***S ŞAH***N
52*****544 GÜL***N TAL***K
52*****544 GÜL***N TAL***K
52*****396 AYS***A KID***M
52*****190 SED***A KIR***K
52*****738 TUĞ***E YIL***M
53*****210 GÖK***A GÖK***K
53*****190 CEM***E KIL***Ç
53*****918 AYC***N HAS***S
53*****720 ŞEY***R MER***T
53*****840 GİZ***M TEZ***L
54*****442 YUN***E ŞEN***Ş
54*****808 TÖR***N CEL***P
54*****134 NUR***N GÜN***Z
55*****676 HAB***T YAZ***K
55*****882 MUH***H BİN***Y
55*****306 MER***M TEK***E
56*****872 İHS***N İŞC***N
56*****880 ALİ***İ AYD***R
57*****158 ŞUA***N DEV***M
57*****770 MUR***T SEV***İ
57*****954 NUS***T ÖZY***Z
57*****496 TUĞ***A KAR***L
57*****702 GÖZ***E KOC***E
57*****716 BAT***N ERS***Y
57*****048 HÜS***N SAR***I
58*****604 MEH***P DEM***Ş
58*****868 SEN***R ÇET***N
58*****820 MEL***M ERA***L
58*****328 SEL***A KAV***I
58*****152 HAL***T DİS***İ
59*****516 BED***N ÖZB***N
59*****774 GÜL***N ÖGE***T
59*****810 MAH***E YIL***Z
59*****432 MER***E KEL***K
61*****618 AHM***N YAZ***I
61*****466 ASL***I SAR***N
62*****200 EMİ***R SER***R
62*****592 RUK***E DED***U
62*****982 SUN***A AYA***N
63*****080 EZG***R YIL***Z
63*****306 ŞEV***L SEV***N
65*****548 SAL***N DUM***N
65*****598 FAD***E ALT***Y
65*****170 ÜMM***N KAR***T
66*****536 MAŞ***H ÖZK***N
66*****728 AHM***N DUR***N
68*****310 DOĞ***N CAN***N
68*****056 HİK***T BİL***Ç
68*****782 ADE***M ALD***R
69*****982 ÖMÜ***R ÇEL***K
69*****806 HAR***T MEK***İ
69*****008 ALE***A KUŞ***N
70*****186 EMR***E GÖZ***Ü
71*****230 DİL***K GES***S
71*****812 BAH***R AYT***N
71*****160 HÜS***N ÇİL***U
74*****434 MER***E YIL***M
75*****290 SON***L KAP***NAnneler günü kutlu olsun
5 Haziran 2021 Radyoteknoloji Eğitimi

Program ve kayıt hazırlıkları devam etmektedir.

 

Program ve kayıt hazırlıkları devam etmektedir.

 

GE Healtcare Sponsorluğunda yapılacak sempozyuma katılım belgesi verilecektir.

KAYIT ZORUNLUDUR.

Kayıt için : https://www.tmrtder.org.tr

ORGANİZASYON KOMİTESİ

 1. BARIŞ CAVLI
 2. AYDIN KURAN
 3. NİHAT GÜMÜŞ1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun
2 Mayıs 2021 Eğitimi kayıtları dolmuştur

 

KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Değerli meslektaşlarımız, 02Mayıs 2021 tarihinde Canon sponsorluğunda gerçekleştirilecek eğitim seminerimiz kayıtlarımız dolmuştur. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Eğitim programımız uluslararası firmaların etik kuralları çerçevesinde yapılacaktır. Eğitim zoom programı üzerinden yapılacak olup kameraların açık olması ve her oturum için katılımcıların (kendileri için) ekran görüntüsü alması gerekmektedir.

 

Eğitim bitiminden 2 (iki) iş günü sonra sertifikalarınızı web sayfamızdaki modülden, dijital olarak pdf formatında indirebilirsiniz.

Sertifika alabilmeniz için:

 1. Eğitim kaydı olmak.
 2. Derneğimiz üyesi olmak. Üyelik zorunlu değil.
 3. Üye değil, ise eğitim katılım ücretini yatırmış olmak
 4. Zoom programına katılmış olmak.

Kayıt esnasında verdiğiniz ad-soy ad ile katılmak zorunludur. Zoom’ dan alınacak listede eşleşme şartı aranacaktır..

Eğitimin verimli ve başarılı olması için, en başta katılımcıların kurallara uyması gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın göstermiş olduğu hoş görüye teşekkür ederiz.

Gelişmeleri ve anlık duyuruları sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Ücret iadesi ancak, eğitim başlamadan 1(bir ) saat öncesinde yapılacak talepler dikkate alınacaktır.

Eğitim başladıktan sonra yapılan talepler dikkate alınmayacaktır.

 

1 MAYIS 2021 TARİHİNDE KAYIT-KATILIM KURALLARINI TAMAMLAYANLARA,

EĞİTİM KATILIM ZOOM BİLGİLERİ KAYITLI CEP TELEFONLARINA KISA MESAJ SMS İLE

GÖNDERİLECEKTİR.
TMRT-Der Online Eğitim Nasıl Yapıyoruz

Üniversitelerin şartlı alımlarında istenen belgelerin verildiği bu eğitimler sektörün önde gelen firmaların sponsorluğunda yapılmaktadır.

Eğitim üyelerimiz için ücretsizdir. Derneğimiz üyelik başvurusunu web sitemiz üzerinden yapabilirsiniz.

Aşağıdaki Katılım Şartları ile eğitime katılabilir ve katılım belgenizi alabilirsiniz

 

 1. Eğitime katılabilmek için tüm katılımcıların  Eğitim Kayıt Formunu doldurması zorunludur.
 2. Üyelik Durumu
  • Halen üye iseniz birşey yapmanıza gerek yoktur.
  • Üye değilseniz fakat üye olarak eğitime katılacaksanız lütfen üyelik formunu doldurunuz. ( https://www.tmrtder.org.tr/tmrt-der/uyelik-basvuru)
   Üyelik ücreti olarak yıllık 30 TL‘nin aşağıdaki hesaba yatırılması gerekmektedir.
   Hesap Adı : Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
   IBAN : TR 4900 0640 0000 1436 4009 0044

   Dekont açıklaması aşağıdaki örnekte belirtildiği şekilde eğitimi alacak kişinin TC Kimlik Numarası yazılır ve makbuz tmrtder@hotmail.com adresine e-posta olarak gönderilir
   Örnek : 2021 Yılı Dernek Aidat Ücreti. TC : 12345678901
  • Öğrenci olarak veya üye olmadan katılacaksınız (Öğrenciler ancak mezun olduktan sonra üye olabilir.)
   Eğitim bedeli olarak 75 TL‘nin aşağıdaki hesaba yatırılması gerekmektedir.
   Hesap Adı : Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği İktisadi İşletmesi
   IBAN : TR 77 000 64 00000 14 36 40 15 64 70

   Örnek : 5 Haziran 2021 katılım ücretidir. TC:12345678901

   Ücretini yatıran kişi eğitim günü ve sonrasında herhangi bir sebepten dolayı eğitime katılmama/katılamama nedeniyle eğitim ücretini geri talep edemez. Eğitim günü öncesi ücretini geri isteyen kişilerden EFT veya havale ücreti kesilerek iade edilir. Fatura kayıtlı e-posta adresine gönderilecektir.

   Eğitim günü (eğitim başlamadan) öncesi ücretini geri isteyen kişilerden EFT veya havale ücreti kesilerek iade edilir.

 3. Zoom programı üzerinden yapılacak eğitim için, katılımcıların kayıt olurken kullandıkları:
  • E-posta
  • Ad soyadı
  • Cep telefon numarasını kullanmaları zorunludur.
 4. Katılım belgenizi alabilmeniz için aşağıdaki kontroller yapılır.
  • Eğitim kayıt kontrolü
  • Üyelik kontrolü
  • Üye olmayanlar için, Dekont kontrolü
  • Zoom üzerinden eğitime katılım kontrolü
 5. Katılım belgenizi eğitimden iki(2) iş günü sonra https://www.tmrtder.org.tr/sertifika/ adresinden TC Kimlik Numaranız, eposta adresiniz ile sorgulama yaparak alabilirsiniz.

Geçtiğimiz dönemlerde Kongremize katılanlara verilen bu belgeler, üniversitelerin personel alımına çıktığı zamanlarda meslektaşlarımızın bu zor durumlarından istifade etmek isteyen yetkin olmayan kişiler tarafından tanesi 250-400 TL arasında verilmektedir. Bizde bu belgelerin tamamı üyelerimize ÜCRETSİZDİR.

ÖNEMLİ NOT:

 • Üyelerimizden yıl içinde yapılacak eğitime katılanlara 10-12 arasında belge ücretsiz olarak verilecektir.
 • Sene içinde hangi tarihte üye olursa olsun üyeliği 1 Ocak -31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli sayılmaktadır. Kısaca Nisan ayında üye olan bir kişi ödediği aidat ile 2021 aidatını ödemiş sayılır ve 31 Aralık’ta üyeliği pasif üyeliğe düşer ve 2022 yılındaki eğitimlere 2022 aidatı yatırmadan katılamaz.
 • Eğitimlerimiz için, tüm katılımcıların ilgili eğitime kayıt yapmaları zorunludur.

İletişim için https://www.tmrtder.org.tr/iletisim

Kayıt için tıklayınız

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu
Bakanlığın Kararı ile Acil Üniteleri Olmayan Hastanelerde Mesai Ücretini Artırımlı Ücret Alamayacak.

17.9.2019’dan itibaren ayrı bir acil laboratuvar veya radyoloji ünitesi olmayan Sağlık Tesislerinde nöbet görevi ifa etmekte iken mesai saatleri dışında acil servis hastalarına hizmet veren laboratuvar/röntgen birimindeki görevli personele bu süreler içinde çalıştıkları için yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti ödemesine karar verilmişti. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun bozma’ya istinaden bu paralar geri ödemesi karar vermiştir.

 

Bu karara göre görev yapılan kurumda acil ünitesinde ve poliklinikte ayrı ayrı iki cihaz bulunması halinde sadece acil de çalışan kişilere kısaca bu hizmetin fiilin yapılması ve bu birimde aktif çalışanlara verilmesi kararı bağlanmıştır.

 

İtiraz kararı sonucunu beklemeden Sağlık Bakanlığı’nın Hukuk Müşavirliği Görüş Yazısına istinaden tek röntgen cihazı olan birimlerde gece 16:00-08:00 arasında veya hafta sonu çalışmalarda verilen yüzde 50 artırımlı verilmemesine ve bu ücretin 17.9.2019 itibaren alan kişilerden geriye dönük kamuya geri ödemesi hükmüne yer verilmiştir.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab