1

Yemek Molası Vermeyen Erken Gidecek

Sağlık Bakanlığından Farklı bir düzenleme daha, KHK mesai saatleri ile ilgili bir genelge yayınladı. Söz konusu genelgede, ‘Yoğun bakım, ameliyathane, acil servis, doğumhane gibi servislerde çalışan ve hizmet gereği dinlenme saatinden istifade edemeyen ve bu durumu idarece tespit edilen personele mesai bitiminden bir saat evvel izin verilmesi; hizmetin kesintisiz sunulmasını gerektiren birimlerde çalışan ve yemek için münavebeli olarak izin verilebilen personele de -öğle dinlenme saatinden arta kalan izin süresinin mesai sonunda kullandırılarak- mesai bitiminden yarım saat evvel izin verilmesi, personel arasında eşitliği ve adaletin temini bakımından gerekli görülmektedir’ denildi.

GENELGEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ….
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Yapılan toplantı gündeminde Sağlıkta Yöneticilere ve Radyoloji,Radyoterapi,Nükleer Tıp Sorumlu (Baş) Tekniker/Teknisyenlerine Yönelik ,eğitim almadan yaptıkları bu uğraşta bilimsel destek sağlamak, sorunlara hep beraber çözüm üretmek amacı ile planlanan Eğitim Semineri 10-12 Nisan 2014 Tarihinde Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda Eğitsel, Yönetsel ve Hukuksal başlıklarında yapılacak olan eğitim seminerinin sonuç çıktılarında İleride hazırlanacak olan Lisans Düzeyinde müfredat oluşturmak amacıyla Meslek tanımına ve Mesleki Yeterliliklere önem verilmesi kararlaştırıldı.
14 Mart Tıp “Bayramı’na Giderken Sağlığımız İçin Mücadeleye Devam Ediyoruz!

BASIN AÇIKLAMASI
20 Şubat 2014
14 MART TIP “BAYRAMI”NA GİDERKEN SAĞLIĞIMIZ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ!

30 yılı aşkın süredir “Kamu Hizmetleri”nin tasfiye edilmesi süreci yaşıyoruz. 2003 yılından itibaren AKP Hükümetleriyle birlikte hızlanan; hizmetlerin piyasalaştırılması, ticarileştirilmesi, alınıp-satılan ve üzerinden “kar” edilmesi sürecinden en çok Sağlık, Sosyal Hizmet, Sosyal Güvenlik ve Eğitim hizmetleri etkilenmiştir:
•Sağlık alanında hizmeti alanların hizmete erişiminin önüne birçok parasal engel çıkarılmıştır: Ticari kaygılar ve işletme anlayışı üzerinden yürütülen sağlık politikaları nedeniyle, yalnızca vergiler üzerinden finansman sona ermiş, sağlık hizmeti alabilmek için ayrıca Genel Sağlık Sigortası Primi ödeme zorunluluğu getirilmiş, bu yetmezmiş gibi, hizmete ulaşmak isteyenler, neredeyse her kademede katkı-katılım payı ve ilave ücret ödeme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakılmıştır.
•Bu “dönüşüm” sağlık emekçilerine de iş ve işyeri güvencesinin yitirilmesi, performansa göre çalışma sistemi nedeniyle güvencesiz, gelecek güvencesi sağlamayan ücretlendirme, ağır bir iş yükü ve güvensiz ortamda hizmet vermek şeklinde yansımıştır.
Bu “dönüşüm” konusunda yeni düzenlemeler geldikçe de bu olumsuzluklara yenileri eklenmektedir.
Sağlıklı bir toplum olmak için; halkımıza nitelikli, güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak için mücadele etmek görevimizdir, görevimizin başındayız!
Bugün Sağlık Emek ve Meslek Örgütü Temsilcileri olarak “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın yarattığı sorunlara yönelik sesimizi duyurabilmek için 14 Mart Tıp “Bayramı”na kadar yapacağımız eylemleri basın aracılığıyla halka ve ilgililere duyurmak için bir aradayız. Bu süreçte Türkiye sağlık ortamında öne çıkan sorunları ve çözüm önerilerimizi hastanelerde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde, sağlık alanında eğitim veren okullarda ele alacak, tartışacak ve yurttaşlarımızla paylaşacağız.
•İlk hafta; bugünden itibaren; Sağlık alanında hizmet veren her meslek grubunun eğitiminde yaşanan sorunların öne çıkarılmasını hedefleyerek “Nitelikli sağlık ortamı için nitelikli sağlık eğitimi gerekir” sloganıyla ilgili tüm mercilere bu sorunu tüm ülke çapındaki eylemlerimizle duyuracağız.
•İkinci hafta; Birinci basamak sağlık hizmetleri olarak halka sunulan ASM ve TSM’lerinde çalışan sağlık çalışanının yaşadığı sorunları, koruyucu hekimlik alanında yaşananları konuşacağız. Sağlıklı bir toplum olmaktan uzaklaşan bir ülke olarak sağlığın belirleyicileri olan barınma, yoksulluk, doğaya yönelik saldırılar, savaş, savaşın yarattığı göç ve salgın hastalıklar sorunlarını halkımızla birlikte alanlarda dile getireceğiz. Sağlık hakkımıza, doğamıza, özgürlüklerimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Siyasi parti temsilcilerini, çevre örgütlerini, hasta hakları örgütlerini, göçle ilgilenen dernekleri, barış, demokrasi mücadelesi yürüten örgütleri de bu eylemimizde yanımızda olmaya davet ediyoruz.
•Üçüncü hafta; Nitelikli sağlık hizmeti için uygun çalışma ortamı ve koşullar talep edeceğiz. Sağlıkta yaşanan şiddete dikkat çekecek, insanca çalışma ortamları, angarya yerine tanımlı çalışma saatleri, iş güvencesi, çalışırken ve emekli olurken gelir güvencesi talep edeceğiz. Performans denilen uygulamayı reddederek hastamızla, öğrencimizle ve iş arkadaşlarımızla barışçıl bir iş ortamında çalışma isteğimizi ifade edeceğiz. Sağlık çalışanlarının en mağdurları olan taşeron işçilerin iş ve gelir güvencelerini talep edeceğiz.
•Dördüncü hafta; Hekiminden diş hekimine, hemşiresinden ebesine, sağlık teknikerinden teknisyenine, laborantına, biyoloğuna, diyetisyenine, sosyal hizmet uzmanına, taşeron sağlık emekçisine kadar tüm Sağlık Çalışanları olarak üzerimize yıkılan iş yükü nedeniyle nitelikli bir hizmet verememekteyiz. 10-14 Mart arasında hastalarımıza yeterli süre, en az 15 dakika ayıracağız.
14 Mart günü de, Tıp “Bayramında” sorunlarımızı ve nitelikli sağlık hizmetinin koşullarını tartışacak, aciller dışında hizmet veremeyeceğiz.
Daha ulaşılabilir, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak için verdiğimiz mücadelede; tüm emekçileri, emek ve meslek örgütlerini, hizmete ulaşma konusunda parasal engeller yetmezmiş gibi, her geçen gün yeni engellerle karşı karşıya kalan halkı bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)
Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TMRT DER)
Türk Hemşireler Derneği (THD)
Türk Ebeler Derneği (TED)
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ)
Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği (TÜMRAD DER)
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD)

 
Sağlık Alanındaki Emek ve Meslek Örgütlerinin Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadelesi Kapsamında Planladıkları Eylem ve Etkinlikleri Kapsamında Yapılan Basın Açıklaması

14 Mart Tıp Bayramı yaklaşırken, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri, nitelikli sağlık hizmeti mücadelesi kapsamında planladıkları eylem ve etkinlikleri, 20 Şubat 2014 tarihinde düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdular.

İlk haftanın konusu Eğitime ayrıldı. Sağlık alanında hizmet veren her meslek grubunun eğitiminde yaşanan sorunların öne çıkarılmasını hedefleyerek “Nitelikli sağlık ortamı için nitelikli sağlık eğitimi gerekir” sloganıyla ilgili tüm mercilere bu sorunu tüm ülke çapındaki eylemlerimizle duyuracağız dediler

Dernek Başkanımız Nezaket ÖZGÜR Radyoloji (Tibbi Görüntüleme) Teknikerliğinin eğitimle ilgili sorunlarını Şöyle dillendirdi ,
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME (RADYOLOJİ) TEKNİKERLİĞİ
Sağlık alanında hizmet veren her meslek grubunun mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimleri büyük önem taşır. Sağlıkta yanlış, bozuk, eksik eğitim insan hayatına mal olabilir. Bu can kaybı demek olabileceği gibi, kalıcı, uzun ya da kısa süreli bedensel yeti kaybı, ruhsal sağlık kaybı, sosyal kayıp , ekonomik kayıp anlamına da gelebilir aynı zamanda. Bu sonuç olarak sağlıksız, sorunlu bir toplum anlamına da gelebilir.

Radyoloji teknikerliğinin eğitim eksikliği, sağlık alanında yaşanan eğitim eksikliği olumsuzlukların ötesinde kişinin hastalıklarının teşhisinde görüntüleme kalitesinin bozulmasının yanı sıra topluma hatalı/gereksiz radyasyon alarak kişiyi ve gelecek nesilleri olumsuz etkileyecek kalıtsal sonuçlara neden olabilmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri(Radyoloji Teknikerliği) eğitiminin derin yaraları
·Lisans düzeyinde eğitim almıyor
·Eğitim almamış diplomasız kimselerin bu işi yapmaları engellenmiyor.
·Hızla ilerleyen ve gelişen teknoloji ve yeni gelişen görüntüleme modüllerinin hızına yetişemeyen ve yetersiz düşük seviyeli eğitim almaktalar,
·Yeterli sayı ve nitelikte meslek eğiticisi yok. Fizikçi,Biyolog,İstatistikçi,Hemşire,Hekim vb gibi farklı meslek grupları temel öğretim elemanları olmuş durumdalar
·Programlar meslekten insanlar tarafından yönetilmiyor. Biyologlar, Matematikçiler, İstatistikçi,Hemşire,Hekim yönetiyor eğitimi.
·Öğrencinin uygulama yaparak beceri kazanacağı uygulama alanı yok.
·Öğrencilerin stajları farlı meslek grupları tarafından değerlendiriliyor.
·Meslek lisesinden mezun olan da, üniversitelerin iki yıllık programlarından mezun olanlar da aynı unvanı alıyor ve hepsi aynı görev, sorumluluk yetkiyle çalışıyor.
·Topluma radyasyon veren bir meslek grubunun yardımcısı olmaz.Bu iş ehil kimseler tarafından yapılmalıdır.
·AB ülkelerinde (İngiltere) 4 yıllık temel eğitim üzerine 3+1 ilk 3 yıl temel dersler alan öğrenciler matematik ve fen puanı ortalamasının yüksek olanları Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ,Bilgisayarlı Tomografi (BT)ve Ultrasonografi (USG) gibi ünitelerde çalışmak üzere +1 yıl ek eğitimi bu alanlarda alırken ülkemizde bu tanı,teşhis ve tedavi de önemli rol oynayan bu cihazlarda çalışanların çoğunun bu alanlarda temel eğitimleri bile yetersiz almış kişiler.
·Sağlık meslek liselerinden üniversitelere geçiş sistemi hatalı olup verilen ek puanlar direkt geçiş sistemi gibi olmuş sınavsız geçişe dönülmüştür.
·Düz liseden gelecek örgencilerin önü kapatılmıştır.
·Özel Sağlık liseleri halkın çocuklarını kolay iş bulma umutları ile oynayan para tuzağıdır.
·Eğitim programları biçim olarak zengin görünüyor. İçerik yönünden zayıf .
·Özel Sağlık liseleri deneyimsiz ve yetersiz eğitmenlerce açılmış denetimsiz alanlardır.
Farklı branşlarda verilecek Lisans tamamlama eğitimi kişileri konularında uzmanlaştırmayacağı gibi farklı alanlarda alınan Lisans diploması ilerde kadro ve unvan sorunu yaşatacaktır. .
Radyoloji (Tibbi Görüntüleme) alanında Lisans seviyesinde kendi eğitimini kendi verebilecek düzeyde eğitim meslektaşlarımız arzusudur.
Siyaset kurumu her fırsatta nitelikli ( kaliteli) sağlık hizmetinden söz ediyor.
Nitelikli sağlık hizmeti için nitelikli eğitim olmazsa olmazdır
Saygılarımla,
Nezaket ÖZGÜR
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
TMRT-Der-TAEK Ufuk Üniversitesi BT Sistemlerinde Radyasyondan Korunma ve Performans Testleri Bilgilendirme Semineri Başarı İle Bitti

TMRTDER TAEK Ufuk Üniversitesi BT Sistemlerinde Radyasyondan Korunma ve Performans Testleri Bilgilendirme Semineri Başarı ile Bitti.Gelecek Seminerlerde Görüşmek Üzere…
TMRT-Der Taek Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu Ziyaret

TMRT-DER-TAEK TÜRK Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket ÖZGÜR ve Yönetim Kurulu Üyesi Nazım TOPCU Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) Radyasyon Güvenliği Dairesi Başkanı Dr. İsmail Hakkı  ARIKAN’ı  makamında ziyaret etti.Görüş alış verişinde bulundular.
TMRT-DER’den Radyasyon Çalışanlarının Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri Sunumu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER) Başkanı Nezaket Özgür’ün ‘’Radyasyon Çalışanlarının Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri’’ sunumu ile katıldığı toplantı EÜ Tıp Fakültesi’nde yapıldı.

Sağlık çalışanlarının sağlığı komisyonunda hem dernek olarak yer aldıklarını hem de kişisel olarak çalışmalarıyla yer aldığını belirten TMRT-DER Başkanı Nezaket Özgür, 18-20 Kasım 2011 tarihinde III.Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.Hastanelerdeki risk faktörlerini ve radyasyon güvenliği konusunda neler yapılması gerektiğini sunuma katılan sağlık çalışanlarına anlattı.

Sağlık Çalışanları Hastanelerde Risk Altında
Sağlık çalışanlarının, sağlığı bozan etkenlerle hastanelerde karşı karşıya kaldıklarını belirten TMRT-DER Başkanı Nezaket Özgür, sağlık çalışanlarının sağlığı için büyük risk olan radyasyonu ve radyasyona karşı alınabilecek önlemleri anlattı. Nezaket Özgür, ‘’Hastaneler bir inşaat kadar sağlık konusunda tehlikelidir. Sağlık çalışanları, hastane içinde pek çok risk faktörünün yanı sıra radyasyona da maruz kalabiliyorlar. ICRP, radyasyon ve radyasyonun biyolojik etkileri konusunda dünyada yapılan tüm araştırmaları inceleyen bir kurumdur. Türkiye’de de TAEK’e işbirliği ve öneriler sunmakta TAEK’in direktiflerinin, çoğunun altyapısını ICRP oluşturmaktadır. Ülkemizde TAEK, ICRP önerilerini de göz önüne alarak hazırladığı radyasyon koruması tüzük ve yönetmeliklerini hükümete sunarak bunların yasallaştırılmasını sağlamakta ve uygulanmasını da kontrol etmektedir. Radyasyondan korunmak için en önemli şeyler ‘’zaman-zırhlama ve mesafedir’’. Zamanın ne kadar kısa olduğu, mesafenin yakınlığı –uzaklığı ve koruyucu engel’in ne kadar kalın olduğu radyasyondan korunmak için önemlidir’’ dedi.

Radyasyon Çalışanları İçin Radyasyondan Korunma Yolları
Radyasyon çalışanlarının, radyasyondan korunmak için basit önlemler de alabileceklerini söyleyen TMRT-DER Başkanı Özgür, alınacak önlemleri şöyle sıraladı;

•Radyoaktif maddeden korunmak için uygun aparatlar kullanılmalıdır (Koruyucu kişisel aparatlar kullanmakta çok önemlidir.)
•Radyoloji departmanlarında cihazları odalara göre doğru yerleştirilmesi
•Radyoaktif maddelerin klinik içine uygun şekilde taşınması
•Radyoaktif maddelerin hastaya enjeksiyonunun uygun aparatlar ile yapılması
•Radyoaktif maddenin hazırlandığı sıcak odanın uygun aparatlar ile desteklenmesi, koruyucu aparatların ve havalandırmanın güçlendirilmesi
•Cihazların kalibrasyon testleri yapılmalıdır. Doğruluk testleri mutlaka yapılmalıdır. Radyolojik cihazların lisanlamaları olmalıdır.
•Radyoloji Bölümlerinde uyarı işaretleri mutlaka bulunmalıdır. Bekleme odası ayrı olmalıdır. Hasta tuvaletlerinin de ayrı olması gerekmektedir.

‘’Sağlıkta Yaşanan Hak Kayıplarından En çok Radyasyon Çalışanları Etkilendi’’
‘’Görüntüleme bir ekip işidir. Radyoloji tekniker ve teknisyenleri, hekimi, hemşiresi, fizikcisi ve diğer çalışanlarıyla son yıllarda sağlıkta yaşanan sağlıksızlıktan ve hak kayıplarından en çok etkilenen grup radyasyon çalışanları olmuştur’’ ifadesinde bulunan TMRT-DER Başkanı Özgür, radyasyon tekniker ve teknisyenin hak kayıplarını sıraladı;

•Radyasyon çalışanlarının mesai saatleri ile başlayan hak gaspı
•Fiili hizmet süresi zammının kısalması, emeklilik süresinin dolaylı uzaması, yıllık izinlerde ek ödemelerin kaldırılması
•Sağlık taramalarının ücretlendirilmesi, hastanelerde görüntüleme sistemlerinin özelleştirilmesi
•Radyoloji Teknikerlerinin lisans düzeyinde eğitiminin engellenmesi,
•Yemek molalarının mesai dışına alınması
•Alan dışı personelin çalıştırılmasına göz yumulması,
•Performans uygulaması ve tetkik sayılarının artması
•Hasta ve çekim sayılarında sınırlandırılmanın yapılmaması, iş yoğunluğu ve iş yüküne göre yeterli miktarda ücretlendirilmemesi
•Performans ve ek ücret kat sayısı düşüklüğü
•Güvencesiz çalışma, eğitim vermeme
•Sorumlularına kadro verilmemesi, isim değişikliği

Nezaket Özgür, ‘’Fiili Hizmet Süresi Zammı; yasada 90 gün iken, fiilen çalışılan süre yorumu ile fiili hizmet süresi zammında ortalama 60 günlük hak kaybı söz konusudur. İkinci sorunda günlük çalışma süresinin 8 saatte tamamlanmasıdır. Yıllık izinlerde ek ödemeler kesilmesi haksızlıktır. İsim Değişikliği; Radyoloji teknikerlerinin adı Tıbbi Görüntüleme Teknikeri olarak değiştirilmiştir. İsim değişikliği eğitim almadığı alanlarda da esnek çalışma yerleri sorunlarını yaratacaktır. Yeni ismin tanımlanmış kadrosu bulunmamaktadır’’ dedi.

Lisans Düzeyinde Eğitim Verilmiyor
Radyoloji teknkerlerinin AB Ülkelerinde olduğu gibi lisans düzeyinde eğitim alma talebinde bulunduklarını fakat taleplerinin Üniversiteler Arası Kurulda ret edildiğini söyleyen TMRT-DER Başkanı Nezaket Özgür, ‘’Radyoloji ve Radyoterapi eğitimleri önlisans ile sınırlıdır. Lisans düzeyinde eğitim almadıkları için akademisyen olamamaktadırlar. SHMY Okulları Radyoloji sorumluları, Doktor, Fizikci, Biyolog, Matematikci gibi alakasız dallardan olup eğitim kalitesinin düşmesine neden olmaktadırlar. Tıbbi personel grubuna dahil olabilmek için mesleki yeterliliğe sahip olmak ve ahlaki kurallara göre hizmet sunmak gerekirken ne yazıktır ki; Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde bile işe işin ehli olmayan yetersiz kişilerin atamaları yapılmaktadır’’ diye belirtti.

Sağlık Bakanlığı Taleplerimizi Değerlendirmeli
TMRT-DER Başkanı Nezaket Özgür, sorunların çözüme ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Çözüm ile ilgili olarak Özgür, ‘’Çalışan ve Toplum Sağlığı düşünülerek, uygulanabilir, yeterli ve güvenli bir denetleme sistemi kurularak, sağlıklı çalışma koşulları düzenlenmesi yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı taleplerimiz göz önünde bulundurarak Çalışma Yönetmeliğini düzenlemelidir. İş yükünün fazlalığı düşünülerek iş yoğunluğuna göre yeterli miktarda ücretlendirme yapılmalı, mesleki yeterliliği olmayan alan dışı personelin bu alanda çalıştırılmasına son verilmelidir. Avrupa’daki meslektaşlarımızın çalışma ortamları, eğitimleri Türkiye’deki radyoloji teknikerlerine de sağlanmalı ve teknikerlere düşen hasta sayısının farkı giderilmelidir. Mesleki yeterlilikler belirlenerek, bu alanda çalışanlara Lisans düzeyinde eğitim verilmeli, YÖK’teki adaletsizlik giderilmelidir. Sorunlarla bireysel olarak değil, birlikte mücadele edilmelidir.’

 
GSS’nin sigortası ‘atıyor

Sağlık alanında görev yapan meslek örgütleri, vatandaşları Genel Sağlık Sigortası ile giderek daha fazla gaspedilen sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırmak üzere.Haberin devamını okumak için tıklayınız…
Emeğimizin Değersizleştirilmesine, Hastanelerimizin Özelleştirilmesine İzin Vermeyeceğiz!

Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde 17 Eylül tarihinde Konfederasyonumuza bağlı sendikamız Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) öncülüğünde “Emeğimizin Değersizleştirilmesine, Hastanelerimizin Özelleştirilmesine İzin Vermeyeceğiz!” şiarıyla, aralarında KESK Yürütme Kurulu üyelerinin de olduğu basın açıklaması gerçekleştirildi. Türk Tabipleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ile birlikte gerçkleştirilen basın açıklamasını SES Genel Ses Genel Başkanı Çetin ERDOLU okudu.HABERİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ….
Dünya Radyoloji Günü Paü’de Kutlandı

DÜNYA RODYOLOJİ GÜNÜ PAÜ’DE KUTLANIDI.HABERİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ….