1

Kadrolu,4 B ‘li ve 3+1 Kapsamındaki Sözleşmeli Personeller de Özlük Hakları Hakkında Bilgilendirme

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın durumları.

663 SY KHK İLE ATANAN 45A 3+1 E TABİ SAĞLIK PERSONELİ HAKKINDA ÖZELLİKLE TAYİN KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

3 SENESİNİ DOLDURAN 3+1 SÖZLESMELİ PERSONEL SAHİP OLDUĞU HAKLAR

*3 Senesini dolduran sözleşmeli personel 4/A devlet memuru oluyor ve tayin hakkı hariç bütün haklardan yararlanıyor. (kademe-derece, kalkınmada öncelikli illerde çalışanlara verilen ek özel hizmet tazminatı)

*3+1 atanan personel, İşe başladıktan 1 yıl sonra olmak üzere ve eşinin devlet memuru (kadrolu) olmak şartıyla sözleşmeli olarak çalıştığı süre boyunca sadece eş durumu tayini yapabilir diğer tayinleri yapamaz. Eş durumu tayini Ocak ve Temmuz aylarında ilan edilen kuralarla yapılır. Diğer tayinleri 3+1 yıl olan 4 yılını doldurduktan sonra isteyebilir.

*Yaptığımız görüşmelere istinaden Sağlık mazereti hakkı ilerleyen zamanda verilmesi düşünülüyor. Ancak düzenleme şuan için yapılmadı

*Eşi özel sektörde çalışan 3+1 sağlık personelin +1 yıl daha yani toplamda 4 yıl çalışması gerekiyor. 3+1 yıl olan 4 yılını doldurduktan sonra tayin isteyebilir

*Sağlık Mazeret tayininde ailesindeki birinci derece yakınını kullanarak tayin isteyen bir kişi ancak 3+1 yani 4 yıl sonunda bundan yararlanır.

*Eşi özel sektörde çalışan bir kişi 3+1 yıl olan 4 yılını doldurduktan sonra tayin isteyebilir. Özel sektörde çalışan eşinin son 4 yıl içerisinde 720 gün sigorta priminin bulunması gerekiyor. Aynı ilde kalmak kaydıyla iş değişikliği yapabilir, priminde kesintiler olabilir.

*3. Yılını dolduran ve bir şekilde mazeret tayini yapan sözlesmeli personel gittiği yerden sözleşmelisine kaldığı yerden devam eder.

*3. Yılını doldurmayan personel il dışı görevlendirme doğal afetin yaşandığı zamanlarda yapabilir. Bu sürede 3 ayı geçmez.

*3. Yılı biten ve kadro işlemleri olan kişilerin eş durumu tayini +1 yılı beklemeden hemen eş durumu tayini istiyebilirler, bu duruma göre eşi özel sektörde çalışan ve TCDD de sözleşmeli çalışan kişilerin Eş durumu tayin işlemleri kabul oldu.

İşlem sırasıyla kadroya geçip tebliğ tebellüğ imzaladıktan sonra aynı gün eş tayin dilekçesi gönderilip, kadroluların atama ve nakil yönetmeliğindeki mazeret tayinine göre değerlendirilerek eş durumu tayini yapılır.
Sağlık Bakanlığının karar düzeltme talebi reddedildi

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU BİR KEZ DAHA KARAR DÜZELTME KARARI İLE SKOPİ VE KONTRAST MADDE VERME İŞİNİN TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENİ/TEKNİKERİNİN GÖREVİ OLMADIĞINA KARAR VERDİ.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu davacı Genel Sağlık İş ve davada müdahil olan Mustafa Talat Erdem’i haklı bularak “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in Ek-1’indeyer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin, karar düzeltme yoluyla Sağlık Bakanlığı’nın istemini red etti. Bu kararla dava konusu (f) bendinde, “Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.”; (g) bendinde ise, “Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.” maddelerinin iptalinin önü açılmış oldu. Bundan sonraki süreçte dosyaya Danıştay 15. Dairesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararına uyarak dava konusu (f) bendinde, “Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.”; (g) bendinde ise, “Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.” maddelerini iptal edecek. İptal kararından sonra Sağlık Bakanlığı bir genel yazı ile “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in Ek-1’indeyer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerini görev tanımlarından çıkaracak.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Temyiz ile ilgili kararı aşağıdadır.

Dava; 22/05/2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin, “Radyoterapi Teknikerleri’nin görev tanımında yer alan (ğ) ve (h) bentlerindeki görev tanımlarına “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümde de yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümünün (c) bendinin, “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümündeki görev tanımlarına, “hastanelerde yer alan kan imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alınabilmesini” sağlayacak görev tanımının dahil edilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve Ek-1’de “Paramedikler’’in görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararıyla; dava konusu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin iptal istemi yönünden; Yönetmeliğin hazırlık aşamasında MEB, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, saha çalışanları, Bakanlığın ilgili birim temsilcileri gibi alanın uzmanlarının katıldığı toplantılar yapıldığı, 09/08/2010 ve 31/10/2011 tarihlerinde yapılan bu toplantılarda tıbbi görüntüleme teknisyen ve teknikerlerinin iptali istenen (f) ve (g) bentlerinde düzenlenen radyonüklit görüntüleme ve floroskopi işlemlerini uzman eşliğinde yapabileceğinin karara bağlandığı, ayrıca tıbbi görüntüleme (Radyoloji) teknisyenliği 2. sınıf eğitim müfredatında haftada 2 saat kontrast madde uygulamaları dersinin verildiği hususları değerlendirildiğinde, dava konusu düzenlemede kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmediği; Yönetmeliğin “Radyoterapi Teknikeri” başlıklı bölümde yer alan (ğ) ve (h) bentlerine “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümde de yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptal istemi yönünden; her iki meslek grubunun görev tanımları karşılaştırıldığında, tıbbi görüntüleme teknisyen/teknikerlerinin radyasyon kullanarak görüntülemeye ilişkin iş ve işlemler yapmakla görevlendirilmesine karşın radyoterapi teknikerinin görüntüleme dışında tedaviye ilişkin diğer radyoterapi uygulamalarında da görev aldığı anlaşıldığından radyoterapi teknikerlerinin bulunduğu bir komisyonda tıbbi görüntüleme teknisyen/teknikerlerine yer verilmemesinde kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmediği, kaldı ki bu hususa görev tanımları arasında yer verilmemiş olmasının hastane yönetimlerinin gerektiğinde tıbbi görüntüleme teknisyenleri/teknikerlerinin bu tür komisyonlarda görevlendirmelerine engel teşkil etmeyeceği; Yönetmeliğin “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümünün (c) bendinde yer alan “Kan alma ünitesinde kan alma işlemi yapar” düzenlemesinin iptali istemi yönünden; sağlık hizmetlerinde görevli insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması ve bütün paydaşlar arasında işbirliğinin gerçekleştirilmesi suretiyle sağlık hizmetinin daha hızlı ve nitelikli bir şekilde sunulması ve halkın sağlık hizmetlerinden yararlanması sırasında mağduriyet yaşamalarının önlenmesiyle görevli Bakanlıkça, konunun uzmanlarından oluşan kişilerin katılımı ile 09/08/2010 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlara dayanarak, teorik ve pratik kan alma derslerini almış olan tıbbi laboratuvar tekniker/teknisyenlerine kan alma ünitesinde kan alma işlemi yapma görevi verilmesine ilişkin düzenlemede üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık bulunmadığı;. Yönetmeliğin “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümünde görev tanımlarında “hastanelerde yer alan kan, imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alınabilmesini” sağlayacak görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme yönünden; bu hususa görev tanımları arasında yer verilmemiş olmasının gerektiğinde hastane yönetimlerinin bu konudaki görevlendirmelerine engel olmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu düzenlemelerde üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka bendinde aykırılık bulunmadığı; Yönetmeliğin EK-1. bölümünde “paramedikler”in görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemine gelince; paramediklerin 1219 sayılı Kanun’un Ek13. maddesinin (ü) bendinde “acil tıp teknikeri” adıyla yer aldığı, Yönetmelikte de buna paralel olarak acil tıp teknisyen ve teknikerlerinin iş ve görev tanımlarının yapıldığı, Bakanlıkça paramedik unvanı ile ataması yapılan sağlık meslek mensubu bulunmadığı, paramedik bölümünün acil tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi olarak kabul edildiği hususları gözönüne alındığında, dava konusu düzenlemelerde üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

 

Davacı ve davacı yanında davaya katılan, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler. Temyiz edilen kararla ilgili dosyadaki belgelerin incelenmesinden; Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce verilen kararın, dava konusu Yönetmeliğin Ek-1’inde Radyoterapi Teknikerleri başlıklı bölümde yer alan (ğ) ve (h) bentlerindeki görev tanımlarına “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümde de yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümünün (c) bendinin, “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümündeki görev tanımlarına, “hastanelerde yer alan kan imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alınabilmesini” sağlayacak görev tanımının dahil edilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve Ek-1’de “Paramedikler”in görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemine ilişkin kısımlarının usul ve hukuka uygun bulunduğu, davacı ve davacı yanında katılanın temyiz dilekçelerinde ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın belirtilen kısımlarının bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Temyize konu kararın, dava konusu Yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin iptali isteminin reddine yönelik kısmına gelince;
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkında Kanun’da tabip, diş tabibi, ebe, sünnetçi, hastabakıcı, optisyen, hemşire gibi bazı meslek mensuplarının mesleğe giriş şartları, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esaslar düzenlenmesine karşın, sağlık hizmetinde yer alan birçok sağlık mensubu hakkında düzenleme bulunmadığından, 06/04/2011 günlü, 6225 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile 1219 sayılı Kanun’a ek 13. madde eklenmiştir.
1219 sayılı Kanun’un ek 13. maddesinin (h) bendinde tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri;
“h) Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve ön lisans seviyesindeki tıbbi görüntüleme programlarından mezun; tıbbi görüntüleme yöntemleri ile görüntü elde eden ve kullanıma hazır hale getiren sağlık teknisyeni/teknikeridir.” şeklinde tanımlanmıştır.
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13. maddesi ile 11/10/2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. maddesi hükümlerine dayanılarak çıkarılan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” 22/05/2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin sağlık meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımlarının yapıldığı Ek-1’inde yer alan* “Tıbbi- Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün dava konusu (f) bendinde, “Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.”; (g) bendinde ise, “Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.” düzenlemelerine yer verilmiştir.
Öte yandan, Yataklı Tedavi Kurumlan işletme Yönetmeliği’nin “Röntgen Teknisyeninin Görev ve Yetkileri ” başlıklı 141. maddesinde, “Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapar.
Filmlerin banyolarının yapılmasını ve raporları ile beraber ilgili servis ve polikliniklere imza karşılığında teslim edilmesini sağlar. Grafisi yapılacak hastaların hazırlanmaları hususunda gerekli bilgiyi verir.

 

Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde işletir ve kullanır.

Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Laboratuvar istatistiklerini hazırlar.

Laboratuvar ve bütün cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlar. Laboratuvarda çalışan diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimlerine yardım eder”, hükmüne yer verilmiştir.
Davacı tarafından, tıbbi görüntüleme teknisyenlerine görevleri olmamasına ve bu konuda-bilgi ve- eğitime sahip olmamalarına rağmen, dava konusu Yönetmelik hükümleriyle, özel bilgi ve teknik gerektiren “skopi” ve “radyoopak madde uygulama” görevi verildiği; Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği’nde röntgen teknisyenine verilmeyen bir görevin, röntgen teknisyeni ile aynı işi yapan tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikerlerine verilmesinin kamu hizmetinde aksamalara neden olacağı ileri sürülmektedir.

Yataklı Tedavi Kurumlan işletme Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen hükmünde “her türlü radyografileri yapmak” röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, “uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler”in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in “Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının ve davacı yanında davaya katılanın temyiz istemlerinin kısmen reddi ile Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararının Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentleri dışında kalan kısmının ONANMASINA; temyiz istemlerinin kısmen kabulü ile kararın, Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerine ilişkin kısmının BOZULMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/10/2018 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

TEMYİZ kararı için tıklayınız

KARAR DÜZELTME kararı için tıklayınız
Sağlık Çalışanları Için Mücadele Etmeye Devam Ediyoruz!

Sağlık Profesyonelleri Platformu olarak bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi MHP Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı’yı Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği adına Hasan Cantürk, Radyoterapi Teknikerleri Derneği adına Funda Kayacı ve Diyetisyenler Derneği adına Nevra Koç ile birlikte ziyaret ettik.

*3600 EK göstergenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması yönünde dosyamızı ilettik ve kendisi bu konuda bizimle aynı fikirde olduğunu hissettik.
*Sağlıkta döner sermaye sisteminin yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmamızı ilettik ve bazı örnekler ile döner sermayenin yüzde 3 gibi küçük bir rakamın tarafımıza dağıtıldığı bilgisini verdik. Bu konuda çalışma yapacağını ve gerekli kişiler ile konuşacağını aktardı.
*Emeklilikte sabit ödemenin hekim dışı tüm sağlık çalışanlarını kapsaması,
*4b li çalışanların, Cüzi sayıda sesi çıkmayan 4D de ezilen vasıflı sağlık çalışanının kadroya geçişi konuştuk. Ve bu kişilerin özlük haklarının kapsamlı bir şekilde ele alınmasını aktardık. Kendisi de gündemine aldığı bizimle hemfikir olduğu bu hususlarda mecliste gerekli çalışmaların olumlu yönde ilerledigini bildirdi.

*Yüzde 70 barajına takılan ve şehir hastaneleri sebebiyle kapatılan hastaneler deki çalışan şuan ıssız olan kişilerin ve halen çalışan kişilerin kadroya alınması konusunu gündeme getirdik ,kendisi bu konuda çalışma yapacağını aktardı.
*Personel işleri ve hakları ile ilgili nihai komisyon olarak hedeflerinin eşitlik ilkesi olduğunu ifade etti.
* Özellikle 4 B lilerin kadroya geçişi ve eş durumu tayini konularını gündeme getirdik,bu konuda çalışmalar olduğunu aktardı ve bizimle aynı fikirde olduğunu aktarması bizleri mutlu etti.
*Teknisyen alımı olmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu aktardık,kendisi konuyu sağlık bakanlığı yetkilileri ile konuşacağını aktardı,ayrıca her bölümde o bölümün personelinin çalışması gerektiğini belli bölümlerin her yerde çalışmaması gerektiğini vurguladık,Atama sayılarının düşüklüğü ve personel dağılımını aktardık,kendisi bu konuyu da gündeme alacağını söyledi.

Çok samimi bir ortamda geçen bu görüşmeler de bizlerin duygu ve düşüncelerini karşı tarafta görmek bizleri mutlu etti.

İnşallah önümüzdeki günlerde güzel haberler bizleri bekliyor gibu gözüküyor, her daim kapısının bize sonuna kadar açık olduğunu söyleyen mütevazi milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı ya SPP olarak şükranlarımızı sunuyoruz.

Sağlık Profesyonelleri Platformu Yönetim Kurulu
Kanada’da Radyoloji Teknikerliği hakkında bilgilendirme!

Günümüzde yurt dışında çalışma şartları her zaman merak uyandırmıştır, bu konuda Kanada’da bulunan bir meslektaşım ile yaptığım görüşme detayları yazı içinde mevcuttur.

Radyoloji Teknikerliği iki yıllık eğitim sonrasında Ct, Röntgen Kemik Dansitometresi v.s gibi bölümlerden oluşurken bizden farklı olan tek tarafı, Sonographer (Ultrason Teknikerliği) bölümü bulunmaktadır. Burada okul 2 yıllık önlisans temel eğitimden mezun olan kişiler CT, Röntgen teknikeri olurken birer yıl uzmanlık eğitimi aldıktan sonra Mr Teknikeri yada Sonographer olunmaktadır. Kısaca Sonographer yada Mr Teknikeri olmak istiyorsanız 3 yıllık bir eğitimi bitirmek gerekmektedir.

Buradaki Tekniker maaşları yeni gelenler için net 2250 dolar ( 3000 Kanada Doları ) iken tecrübeli Teknikerlerin aldığı maaş 3400 dolar ( 4500 Kanada Doları ) maaş almaktadır.

Şua izni bulunmayan Radyoloji Teknikerlerinin günlük çalışma saatleri 7.5 saat +30 dakika yemek molası ile toplam 8 saattir.

Denklik konusuna gelince iki yıllık okul olarak denkliğimiz bulunmamaktadır, bununla birlikte sağlık lisesi ve önlisans’tan mezun kişilerin iyi bir ingilizceye sahip için 6 aylık bir uğraştan sonra denklik alabilmektedir.

Kanada bulunan meslektaşım ile yaptığım görüşmeye istinaden bu maaşlar ile Kanada’da yaşamak gerçekten zor, bu sebeple aile kuran bir kişi için mutlaka eşlerinin de çalışması gerekmektedir.

2+1 kiralık ev, elektrik, su gibi giderlerin toplamı 2000 Kanada Dolarıdır ( 1500 Amerikan doları). Bu şartlarda bir kişinin aldığı maaş ile geçinmenin zor olduğunu altını çizen meslektaşımız şartların burada da zor olduğunu bir kaç sefer dile getirmiştir, bununla birlikte yaşam şartlarının ülke olarak iyi olduğunu, yeşilliğin, saygı ve sevginin kısaca mutlu insanların sayısının fazla olduğunu da belirtmiştir. TMRT-Der Başkanı Barış Cavlı
Radyoteknolojide Güncel Gelişmeler ve Uygulamalar Eğitim Semineri yapıldı

 

 

İstanbul  Gelişim Üniversitesi ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği tarafından düzenlenen eğitim semineri  8 Nisan 2019 Pazartesi günü Erasmus konferans salonunda gerçekleşti. Toplantıya katılan genç meslektaşlarımızın yoğun ilgisi bizi memnun etmiştir.

Açılış konuşmasında Başkan Barış Cavlı: ‘’Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sabah saatlerinde hafta içi olmasına rağmen böyle kalabalık şekilde burada olmanız gerçekten bizi gururlandırıyor. Umarım bugün ki program hoşunuza gider. İstediğiniz soruların cevapları varsa bunları inşallah bizimle konuşarak en güzel şekilde cevaplamayı arzuluyoruz. Bunun ilgili size birkaç ufak cümlem var.  Buradaki eğitimler arkadaşlar çok önemli her ne olursa olsun sadece katılım belgesi veya sertifikaya yönelik hareketler olmaması gerekiyor.  Çünkü piyasada ‘bir haftada MR öğretiriz bir haftada BT öğretiriz’ diye kurslar açılıyor. Bununda en büyük sebebi ne yazık ki yeterli derecede eğitimin alınamaması sebebiyle sansar niyeti ile bu tarz etkinlikleri kullanarak sizlerde para almaya çalışıyor. Sizlerden rica ediyorum hiçbir kimse bir haftada MR öğrenemez, BT öğrenemez. Dünyanın en zeki insanı olsanız da öğrenemezsiniz. Böyle bir şey yok, bu tarz oyunlara lütfen ve lütfen gelmeyin. Burada ki eğitimler sizin başlangıcınızdır. Bu eğitimleri alırsınız, üzerinde çalışmalar yaparsınız, evde karıştırmalar yaparsınız. Anlamadığınız yerde bizim telefonlarımızı arayıp, facebook üzerinden  messengerlerla  devamlı insanlar bizlere bir şeyler yazıyor, soruyor. Sizlere naçizane tavsiyem, aklınıza ne gelirse, nasıl, nerden, kime ulaşmak istiyorsanız lütfen bizimle temasa geçin. Ama bu çocukça oyunlarına ve özellikle mezun olduktan sonra iş bulamadığınız zaman ” MR ve BT bilseydin işi yapardın, MR ve BT bilseydin seni şurada işe sokardık. Sen gel bu bir haftalık kursa git ” yalanlarından uzak durun.  Son olarakta, belki duymuşsunuzdur piyasada Almanya’da iş bulma imkânları adı altında CV ‘ler toplandı.  Bunları duymuş olmanız gerekiyor.  İnternette biraz araştırma yaptığınız zaman bu işlerin önce CV ile arkasından para toplamak ile ilerlediğini ve bu işlerin dolandırıcılık olduğunu insanların hayalleriyle oyunlar oynandığını unutmayın. Hiç kimseye kimlik bilgilerinizi paylaşmayın. İki yıl önce veri güvenliği ülkemizdeki kanunlarda ve yönetmeliklerde yer aldı.  O yüzden bu tarz bilgilerin verilmemesi gerekmemektedir.  İnsanlar bunları kullanıyorlar. Rica ediyorum bu tarz bilinçlendirmeleri her yerde başkalarına da yapınız. Çünkü etrafımız umut dünyasını satın alan insanlarla dolu.  Yani dolandırıcılarla dolu. Rica ediyorum böyle insanlardan uzak durun.  Tekrardan verimli bir gün olmasını diliyorum.  Hoş geldiniz tekrardan. ’dedi.

Daha sonrasında konuşmalara geçildi.

Salih Şimşek / Tmer-Der İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Radyoloji birimlerinde iş sağlığı uygulamaları konusunda genç meslektaşlarımızı radyasyondan hem kendinizi hem de hastaları koruma yöntemleri hakkında bilgilendirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Selçuk / İstanbul Gelişim Üniversitesi Manyetik Rerzonans görüntülemede bir teknikerin yapması gerekenler konusunda sunum yaptı.

ALİ AVCI / SİEMENS MR KLİNİK EĞİTİM UZMANI Manyetik Rezonans görüntülemede güncel yenilikleri aktardı.

MUHAMMET MERT KURÇENLİ / FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANESİNDEN Meslektaşımız Bilgisayarlı Tomografi Anjiyo teknikleri ve klinik uygulamasını gösterdi.

HACER ESEN / YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNDEN Meslektaşımız İleri BT uygulamalarından   ‘triple rule out’ tekniğini anlattı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Genel Sekreteri Osmangazi Üniversitesi Manyetik Rezonans Görüntüleme biriminde çalışan SERCAN ÇETİNKAYA moderatörlüğünde, Başkan BARIŞ CAVLI RADYOLOJİDE GÜNCEL YENİLİKLER VE ÖZLÜK HAKLARI konusundaki konuşmasında; ‘’1995 yılında Türk Medikal Radyoloji Derneği adındaki Türk ismini bakanlar kurulunda şu anlamda alınmıştır. Nükleer Tıp, radyoterapi ve Radyolojiyi yurt dışında temsil edebilsin diye verildi. Türkiye’de kurulan ilk Radyoloji teknisyenleri derneği biziz.  Daha sonraki yıllarda galiba 2011 yılında bizimde radyoterapi ile yeterince ilgilemememizden dolayı büyük ihtimalle radyoterapi derneği kuruldu.  Şuanda Radyoterapi Derneği ile ortak hareket etmeye çalışıyoruz.  Buna bağlı olarak da kongremizi ortak düzenliyoruz.  Belki haberiniz vardır bilenler için söyleyeyim 14. Uluslararası Radyoterapi Kongresi Radyoloji Derneği birlikte yapılıyor. Bu kadar birbirimizin içindeyiz.  Dolaylı yönden dirsek temasımız çok var amma velakin iki fark birim. O yüzden biz daha çok Radyoloji ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Ama Radyoterapi ile ilgili sorular geldiğinde de yönetim kurulundaki arkadaşlara gönderiyoruz.  Bununla birlikte Türk Medikal Radyoloji Derneği Türkiye’de kurulan İlk Radyoloji teknisyenleri Derneği’dir. Ülkemizde biliyorsunuz ki üç tane Radyoloji teknisyenleri var Bunun neden birleşmediğini zamanla daha iyi anlayacaksınız.  Ama bizim şuandaki en büyük amacımız hiçbir siyasi bağlantımız olmadan sadece kendi işimizi yapmak. Ve kendi işimize odaklanalım ve mesleğimizin özlük haklarından tutun; Lisans, Ön lisans ve buna bağlı her türlü etkinliğin içinde olmak arzusu. Buna bağlı olarak ta Lisans başvurularımız geçen dönemde bir ay önce Sağlık Bakanlığı’ndan Lisansın çıkmasına dair bir yazı aldık. Geçen hafta da iki üniversitemiz; Üsküdar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ( bir özel ve bir kamu üniversitesi olarak) olarak dört yıllık Lisan başvurusuna resmi olarak başvurdular. Sonuç ne çıkar, ne çıkmaz bilmiyorum. Ama velakin bildiğim bir şey var. Biz şuana kadar işimizi yaptık buraya kadar. Bundan sonrası YÖK’e ait. Bu bizim için çok önemli bir hareket. İnşallah okulumuz 4 yıla çıkacak. Ama bu bugün mü çıkar, yarın mı çıkar onu bilmiyorum.  Ama bildiğim bir şey varsa biz gerekli bütün alt yapıyı yaptık. Şuan sadece Sağlık Bakanlığı’nın 4 yıllık Lisansiyerler için görev tanımlamasını bekliyoruz. Eğer onu bir şekilde çıkartabilirsek bu iş olup, bitecek artık. Ben %100 olacak demiyorum. Şuanda demiyorum.  Biz %90’nına getirdik. Artık bundan sonrası YÖK’ün ve sağlık Bakanlığının yapmış olduğu görüşmeye istinaden ve bu temasları yaparken Sağlık Bakanlığı’nın YÖK ile kol kola yaptık.’’ Dedi.

Eğitim Seminerimiz öğleden sonra Radyoterapi oturumuyla devam etti.

RADYOTERAPİ TEKNİKERİNİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI PROF. DR. METİN GÜDEN / OKAN ÜNİVERSİTESİ anlattı.RADYOTERAPİDE DÜNDEN BUGÜNE GELİŞMELER HANDE SERTKAYA YAMAN / MEDİKAL DOZİMETRİST anlattı. RADYOTERAPİDE KULLANILAN CİHAZLAR MEDİKAL FİZİK UZMANI HANİ MABHOUTİ / BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ anlattı. GEÇMİŞTEN GELECEĞE RADYASYON ONKOLOJİSİ CAMİASINDA VİZYON ÜNVER GÜNEŞ / MEDİTEL MEDİKAL TEKNİK ELEKTRONİK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ RTT- DER. HAKKINDA HERŞEY -MEDİKAL DOZİMETRİST EMİNE DAĞ tarafından anladıldı.

Eğitim seminerimiz iyi dileklerle ve plaket töreniyle sona erdi. İstanbul gelişim üniversitesi ve katılımcılara teşekkür ederiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emeklilik yaşı ve fiili hizmet

Radyoloji Teknikerleri, Teknisyenleri Emeklilik Yaşı ve Fiili Hizmet Süresinin Hesaplanması!!

Aşağıdaki resimlerde bayanların ve erkeklerin emeklilik yaşlarınız işe başlangıç tarihlerinize göre belirtilmiştir.

Fiili hizmet süresi en fazla 5 yıl olacağı için bu emeklilik yaşınızdan yıl düşerek hesap yapınız.

Fiili hizmet süresi ne kadar olduğunu hesaplamak için 2008 öncesi çalıştığınız yılların yanına her yıl için 90 gün ekleyiniz ,2008 yılından sonra ise her yılın yanına 35 gün ekleyiniz ( genellikle herkesin hesabı 40-45 gün arasındadır ancak çalışma günleri haricinde kalan yıllık izin , şua izni ,resmi tatiller de sigorta kodu 1 A dan yatmaktadır, bununla birlikte emeklilik hesabında ful çalışılan ayda ( hafta sonları izinleri haricinde hiç bir ekstra izinli günlerin olmadığı günde) 19 gün 32 A, 11 gun 1 A sigorta kodu ile yaptığı için yıllık getirisi erken emeklilik için ortalama da 35 gündür), bu 90 günler ile 35 günleri topladığınızda fiili hizmet süresini bulmuş olursunuz.

EKİM 2008’den sonra özeldekilere de geldi 5510 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesine göre, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler FHZ kapsamındadır. Bu tür işyerlerinde çalışanlardan yani kanun metnine göre, “Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde çalışanlara yüzde 25 oranında yani bir yıla 90 gün FHZ zammı verilecektir.

■ SSK hizmet dökümünde 32A veya 32E diye görünür İşverenleriniz sizleri her ayın 23’ünde SGK’ya bildirge ederken, bu tür işlerde çalışanların tümünü 32A veya 32E kodunda
bildirmelidir. Sizler de PTT’den e-devlet şifresi alıp, SGK hizmet cetvelinize bakarsanız bu kodlardan bildiriliyorsanız FHZ’niz var demektir. Şayet 1A veya 1E diye bildiriliyorsanız işvereniniz sizi hatalı bildiriyor demektir.

■ İşveren eksik prim ödeyebilir Normal çalışanlar (1A gibi) için işverenleriniz yüzde 11 oranında prim öderken, sizler için bu oran yüzde 12.5 olacaktır. Yani sizin işveren primleriniz daha yüksek olup FHZ durumlarına göre işverence ödenecek prim oranları yukarıdaki gibidir. Bu sebeple yüksek prim ödemek istemeyen işveren sizi FHZ’li bildirmemiş olabilir.

■ FHZ’niz kadar yaştan düşeceksiniz SSK hizmet dökümünüze bakın, orada 32A veya 32E diye bildirilen hizmetlerinizin- günlerinizin dörtte biri kadar emeklilik yaşından düşebilirsiniz.

Not: Emeklilik hesabı üç koşuldan oluşur;

 • Sigortalılık Süresi,
 • Prim Günü,
 • Emeklilik yaşı, bu üç koşuldan biri eksik kalındığı takdirde emekli olunamaz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Cavlı

 
Danıştay Kararı: Skopi ve Kontrast Madde Kim Yapar?

Kamu Ajans sitesinden alınan bilgiye göre Dava; 22/05/2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in Ek-Tinde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin, “Radyoterapi Teknikerleri”nin görev tanımında yer alan (ğ) ve (h) bentlerindeki görev tanımlarına “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümde de yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümünün (c) bendinin, “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümündeki görev tanımlarına, “hastanelerde yer alan kan imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alınabilmesini” sağlayacak görev tanımının dahil edilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve Ek-1’de “Paramedikler”in görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararıyla; dava konusu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin iptal istemi yönünden; Yönetmeliğin hazırlık aşamasında MEB, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, saha çalışanları, Bakanlığın ilgili birim temsilcileri gibi alanın uzmanlarının katıldığı toplantılar yapıldığı, 09/08/2010 ve 31/10/2011 tarihlerinde yapılan bu toplantılarda tıbbi görüntüleme teknisyen ve teknikerlerinin iptali istenen (f) ve (g) bentlerinde düzenlenen radyonüklit görüntüleme ve floroskopi işlemlerini uzman eşliğinde yapabileceğinin karara bağlandığı, ayrıca tıbbi görüntüleme (Radyoloji) teknisyenliği 2. sınıf eğitim müfredatında haftada 2 saat kontrast madde uygulamaları dersinin verildiği hususları değerlendirildiğinde, dava konusu düzenlemede kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmediği; Yönetmeliğin “Radyoterapi Teknikeri” başlıklı bölümde yer alan (ğ) ve (h) bentlerine “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümde de yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptal istemi yönünden; her iki meslek grubunun görev tanımları karşılaştırıldığında, tıbbi görüntüleme teknisyen/teknikerlerinin radyosyon kullanarak görüntülemeye ilişkin iş ve işlemler yapmakla görevlendirilmesine karşın radyoterapi teknikerinin görüntüleme dışında tedaviye ilişkin diğer radyoterapi uygulamalarında da görev aldığı anlaşıldığından radyoterapi teknikerlerinin bulunduğu bir komisyonda tıbbi görüntüleme teknisyen/teknikerlerine yer verilmemesinde kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmediği, kaldı ki bu hususa görev tanımları arasında yer verilmemiş olmasının hastane yönetimlerinin gerektiğinde tıbbi görüntüleme teknisyenleri/teknikerlerinin bu tür komisyonlarda görevlendirmelerine engel teşkil etmeyeceği; Yönetmeliğin “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümünün (c) bendinde yer alan “Kan alma ünitesinde kan alma işlemi yapar” düzenlemesinin iptali istemi yönünden; sağlık hizmetlerinde görevli insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması ve bütün paydaşlar arasında işbirliğinin gerçekleştirilmesi suretiyle sağlık hizmetinin daha hızlı ve nitelikli bir şekilde sunulması ve halkın sağlık hizmetlerinden yararlanması sırasında mağduriyet yaşamalarının önlenmesiyle görevli Bakanlıkça, konunun uzmanlarından oluşan kişilerin katılımı ile 09/08/2010 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlara dayanarak, teorik ve pratik kan alma derslerini almış olan tıbbi laboratuvar tekniker/teknisyenlerine kan alma ünitesinde kan alma işlemi yapma görevi verilmesine ilişkin düzenlemede üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık bulunmadığı;. Yönetmeliğin “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümünde görev tanımlarında “hastanelerde yer alan kan, imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alınabilmesini” sağlayacak görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme yönünden; bu hususa görev tanımları arasında yer verilmemiş olmasının gerektiğinde hastane yönetimlerinin bu konudaki görevlendirmelerine engel olmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu düzenlemelerde üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka bendinde aykırılık bulunmadığı; Yönetmeliğin EK-1. bölümünde “paramedikler”in görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemine gelince; paramediklerin 1219 sayılı Kanun’un Ek13. maddesinin (ü) bendinde “acil tıp teknikeri” adıyla yer aldığı, Yönetmelikte de buna paralel olarak acil tıp teknisyen ve teknikerlerinin iş ve görev tanımlarının yapıldığı, Bakanlıkça paramedik unvanı ile ataması yapılan sağlık meslek mensubu bulunmadığı, paramedik bölümünün acil tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi olarak kabul edildiği hususları gözönüne alındığında, dava konusu düzenlemelerde üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı ve davacı yanında davaya katılan, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler. Temyiz edilen kararla ilgili dosyadaki belgelerin incelenmesinden; Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce verilen kararın, dava konusu Yönetmeliğin Ek-Tinde Radyoterapi Teknikerleri başlıklı bölümde yer alan (ğ) ve (h) bentlerindeki görev tanımlarına “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümde de yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümünün (c) bendinin, “Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni” başlıklı bölümündeki görev tanımlarına, “hastanelerde yer alan kan imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alınabilmesini” sağlayacak görev tanımının dahil edilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve Ek-1’de “Paramedikler”in görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemine ilişkin kısımlarının usul ve hukuka uygun bulunduğu, davacı ve davacı yanında katılanın temyiz dilekçelerinde ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın belirtilen kısımlarının bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

Temyize konu kararın, dava konusu Yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin iptali isteminin reddine yönelik kısmına gelince;

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkında Kanun’da tabip, diş tabibi, ebe, sünnetçi, hastabakıcı, optisyen, hemşire gibi bazı meslek mensuplarının mesleğe giriş şartları, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esaslar düzenlenmesine karşın, sağlık hizmetinde yer alan birçok sağlık mensubu hakkında düzenleme bulunmadığından, 06/04/2011 günlü, 6225 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile 1219 sayılı Kanun’a ek 13. madde eklenmiştir.
1219 sayılı Kanun’un ek 13. maddesinin (h) bendinde tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri;
“h) Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve ön lisans seviyesindeki tıbbi görüntüleme programlarından mezun; tıbbi görüntüleme yöntemleri ile görüntü elde eden ve kullanıma hazır hale getiren sağlık teknisyeni/teknikeridir.” şeklinde tanımlanmıştır.
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13. maddesi ile 11/10/2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. maddesi hükümlerine dayanılarak çıkarılan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” 22/05/2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin sağlık meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımlarının yapıldığı Ek-1’inde yer alan* “Tıbbi- Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün dava konusu (f) bendinde, “Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.”; (g) bendinde ise, “Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Öte yandan, Yataklı Tedavi Kurumlan işletme Yönetmeliği’nin “Röntgen Teknisyeninin Görev ve Yetkileri ” başlıklı 141. maddesinde, “Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapar.

Filimlerin banyolarının yapılmasını ve raporları ile beraber ilgili servis ve polikliniklere imza karşılığında teslim edilmesini sağlar. Grafisi yapılacak hastaların hazırlanmaları hususunda gerekli bilgiyi verir.

Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde işletir ve kullanır.

Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Laboratuvar istatistiklerini hazırlar.

Laboratuvar ve bütün cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlar. Laboratuvarda çalışan diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimlerine yardım eder”, hükmüne yer verilmiştir.

Davacı tarafından, tıbbi görüntüleme teknisyenlerine görevleri olmamasına ve bu konuda-bilgi ve- eğitime sahip olmamalarına rağmen, dava konusu Yönetmelik hükümleriyle, özel bilgi ve teknik gerektiren “skopi” ve “radyoopak madde uygulama” görevi verildiği; Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği’nde röntgen teknisyenine verilmeyen bir görevin, röntgen teknisyeni ile aynı işi yapan tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikerlerine verilmesinin kamu hizmetinde aksamalara neden olacağı ileri sürülmektedir.

Yataklı Tedavi Kurumlan işletme Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen hükmünde “her türlü radyografileri yapmak” röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, “uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler”in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’in “Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının ve davacı yanında davaya katılanın temyiz istemlerinin kısmen reddi ile Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararının Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentleri dışında kalan kısmının ONANMASINA; temyiz istemlerinin kısmen kabulü ile kararın, Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerine ilişkin kısmının BOZULMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/10/2018 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.


İlgili yönetmelik için tıklayınız.

Dava Kararı

İndir (PDF, 1.54MB)
Sağlık Profesyonelleri Platformu olarak bakanlıkla görüşmelerde bulunduk

Düzenli olarak yaptığımız Sağlık Profesyonelleri Platformu ile birlikte Bakanlık seviyesinde yapılan toplantımız sona ermiştir!

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Sağlık Profesyonelleri Platformu kurucu üyesidir, bu kapsamda Sağlık Bakan Yardımcılarımız Prof Dr. Muhammed Güven ve Dr. Suayip Birinci ile 11 Ocak Türkiye Sağlıkçılar Günü kapsamında bir araya geldik.

Samimi bir ortam da gerçekleşen görüşmeler de aşağıdaki konular da dıleklerimizi bildirdik.

* Radyoloji Bölümünün lisans seviyesi, görev tanımı ile ilgili son durum nedir? sorusuna bakan Yardımcımızın bu yönde bir çalışma olduğunu söylemesi bizi mutlu etti. Bu alanda bir çalışma içinde olduklarını birinci ağızdan duymak, görmek bu konuda gelişmeler olduğu izlenimi verdi.

* Seçim öncesinde bir alım haberinden daha çok herkesin merak ettiği 2019 yılında alım olacak mı sorusuna yakın zamanda bir cevap gelebileceği bu görüşmede ortaya çıktı.
Geçen seneden daha fazla alım talebi olduğunu maliye ile bu konuda bakanlık nezdinde görüşmeler devam ettiği bilgisi verildi.

* 4+2 üzerinde bir çalışma olup olmadığı sorusuna bu konuda bilgisi olmadığını söylemesi üzerine özellikle mazaret tayini, eş durumu ve eğitim konularında biraz daha esnek olunması hakkında görüşümüze bu konuda çalışma yapılabileceği bilgisini sınırlı da olsa verdi.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Cavlı
Radyoloji Teknikerleri/Teknisyenleri Ataması Hakkında 2018/5

Atanılacak kadro listesi için tıklayınız.

Öncelikle atanacak meslektaşlarımıza tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.

Son bir yılda birçok twitter etkinliği ile uğraşırken aynı anda atama sayısını aşağıya çeken unsurları görerek bunlar ile mücadele ettik ve gerekli yerlere mailler atılarak yapılanın yanlış olduğunu tepkimizi göstererek belli ettik, bu mücadeleler sadece Twitter etkinliği ile kalmadı, 4 sefer Ankara’da Abdi İpekçi parkında basın açıklaması yaptık, bununla yetinmeyip Bakan, Bakan Yardımcısı ve müsteşarımız ile bir çok kez telefon ile görüştük ve düzenli olarak her iki-üç haftada bir Bakan Yardımcımız Ahmet Baha Öğütken ile bir araya gelerek piyasadaki sansar denilen ve yanlış bilgiler ile beslenerek etrafı kandıran gruplar ile mücadele ettik, ( Ahmet Baha Öğütken den aldığımız tüm rakamların doğru çıktığının altını önemle çiziyoruz, bu anlamda tekrarda hocamıza teşekkür ederiz) bu amaçla Sağlık Profesyonelleri Platformunu kurduk.

Başkanlığını Prof.Dr. Tülin Akçay Düger in yaptığı saha koordinatörü Aras Ali ALTINTAŞ in yönettiği kurucu üyeliğini yapan 10 dernek ile bir araya gelerek atama, özlük hakları ve bir çok konuda mücadeleye girdik iyi kötü bir dünya sonuç yaşadık ama bildiğimiz bir şey var ise elimizden geleni yaptığımızdır.

Bu anlamda öncelikle Sağlık Profesyonelleri Platformuna ve bu konuda bize destek veren Radyoloji 3 bin kadro WhatsApp grubu ile Twitter gruplarına ayrı ayrı teşekkür ederim.

Bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor;

 • Basına yansıyan haberlere göre bu hafta sonuna kadar dağılım yerleri açıklanacak.
 • Bakan Yardımcısı ile yaptığımız son iki toplantıda ÇKYS ‘ye düştükten sonra diğer sağlık bakanlığına tercih verenlerin memuriyeti yanacağı hakkında çok net ifadeler kullandı, Ayrıca üniversiteye tercih veren ve güvenlik soruşturması kapsamında olan kişilerin sağlık bakanlığına tekrar tercih vermesi hakkımda gelen şikâyetler üzerine YÖK ile görüştüğünü gerekirse memuriyetlerinin yanacağına dair net ifadeler kullandı, bu sebeple bu tarz sorulara bir şey olmaz ya da memuriyetin yanar tarzında net bir cevap ben veremiyorum, bu konuda takdir meslektaşlarımızın ama halkları yani memuriyetleri bir sebeple yanarsa verdikleri bütün emeklerin çöpe gideceği unutulmasın.
 • 761 alım şuana kadar alınmış en yüksek rakamlardan biri ve 86 ile kapanmış son puana göre net olmamakla birlikte 82 in altını göreceğini düşünüyoruz.
 • 82 altındaki kişiler çok fazla umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini düşünüyoruz, çünkü bu alımlar ile üniversite kontenjanları boş kalacağı için birçok üniversite tekrar alıma çıkacak bence sürpriz puanlara şahit olabiliriz.
 • Sıralamadan düşerken 2016 KPSS alınan kişi sayılarına göre 358+128+761+ 50 ( elli üniversitelere yerleşen kişi sayısı ) toplam 1297 olacak, siz hesaplama yaparken 1150 yani en kötüyü düşünerek hesaplayınız.
 • Ortaöğretim 137 kişi daha öncesinde alım olmuş ve 87 ile kapatmıştı, şuan belki bundan sonraki alımlarda olabilecek en yüksek rakamı aldık, bununla birlikte bir ay önce yani 2018/4 deki alımda atanan kişiler tekrar tercih yaparak birçok kişinin hakkına girebilir, belki de kendi memuriyetini yakarken diğer meslektaşının atanmasını engelleyecek, bu anlamda aynı kişiler kesinlikle tekrar tercih vermesin, yazık olur bu alıma.
 • Bu alımların sağlık bakanlığı için son olduğunu bundan sonraki süreçte az bir alım sayısı ile kadrolu alım yapılacağı düşüncesindeyiz, bununla birlikte Üniversite alımları devam edeceğini düşünmekteyiz.

Yine de bu bilgilerin net olmadığını, umuda kapılmadan beklemeye özen gösterelim.

 

Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucu Dernekler;

 • Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ( Radyoloji Teknikerleri Teknisyenleri Derneği)
 • Türkiye Fizyoterapistler Derneği,
 • Türkiye Diyetisyenler Derneği,
 • Ezcane Teknikerleri Teknisyenleri Derneği Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği,
 • Radyoterapi Teknikleri Derneği,
 • Duyma Sağlığı Derneği
 • Paramedik Derneği,
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği,
 • Anestezi Teknikerleri ve Teknisyenleri Derneği,
 • Ameliyathane Teknikerleri Derneği ve Türkiye Elektronorofizyoloji platformu

Bu dernekler haricinde hiç bir dernek ve platformdan destek devamlı bir sekilde gelmemiştir.
Bu anlamda bu konular ile uğraşan birileri var ise lütfen yaptıkları çalışmaları gözden geçiriniz, biz birlik içinde hareket edilmesinin önemli olduğunu biliyoruz ama ne yazık ki bunu anlamayan bir grubun varlığını da biliyoruz.

Yapılması Gerekenler;

 • Arkadaşlar alım sayımız yüksek ama dengesiz tercihler ve sayfalarda yer alan kurulacak WhatsApp gruplarında birlikte hareket ederek tercih yapınız.
 • Daha önceki alımlar da tercih yapmış ve gerek Üniversite gerek sağlık bakanlığı alımlarını kazanmış kişilerin tekrardan tercih vermesi bu alımların meslektaşlarımız icin son şans olduğunu ve bir çok kişinin işsiz bir şekilde hayatlarını geçirdiğini unutmamalarını önemle rica ediyoruz. Hayat zor ,yapılan bencilliklerin kişileri intihara götürebilecek sonuçlar doğuracağını unutmayınız.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Cavlı
Radyoloji Teknikerlerin Dikey Geçis Süreci (DGS),Lisans Tamamlama ve Radyoloji Bölümünün Lisans (dört yıllığa) Seviyesi Hakkındaki Son Durumu

Türkiye’de kurulan, ilk radyoloji teknikerleri derneği ve en çok üyesi olan Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği’ne son zamanlarda üyelerimizden ve meslektaşlarımızdan, DGS geçişleri, lisans tamamlama ve lisans hakkında gelen sorular üzerine bu konu hakkında açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

Üniversitelerin Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ve Radyoloji Teknikeri bölümlerinden mezun yada okuyan meslektaşlarımızın, DGS ile geçebileceği bölümler sadece Hemşirelik ve Hemşirelik Sağlık Hizmetleri olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Ayrıca DGS ile

 • Mezuniyet dışı bölüm olarak
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
 • İktisat,
 • Kamu Yönetimi,
 • Maliye,
 • Uluslararası İlişkiler, İşletme,
 • Konaklama İşletmeciliği,
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

 

bölümlerini okuyabilirsiniz, bu bölümlerin Radyoloji için üst öğrenim sayılmadığını sadece askerlik ve lisans bitirme konusunda destekleyici olduğunu unutulmamalıdır.

Son olarak yeni verilen bir hak ile DGS ile geçişte üst öğrenim sayılan bölümlerden Sağlık Yönetimi dahil olmuş ve bu alandan DGS ile kazanan kişiler için kural 19.11.2014 sonrasını da kapsamaktadır.
Her ne kadar kural olarak bu olmaması gerekse de Açıköğretim ile yapılan görüşmeler de olumlu geri dönüş alınmıştır ve yeni mezun Meslektaşlarımız bu yöntemle başvurup kazanarak okumaya başlamıştır. Herhangi bir sorun ile karşılaşılmaktadır.
Bu kişiler DGS ile kazanıp 3. Sınıftan başlayarak okulu 2 yılda bitirip üst öğrenim bir okulda okumuş sayılıp kamu da tüm haklara sahip olabilmektedirler.
Bununla birlikte üst öğrenim sayılan diğer bölümler aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı, Üst Öğrenim Sayılan Bölümleri Açıkladı. Yeni En son Üst öğrenim yazısı 11/05/2017 tarihinde yayınlandı.

Bu bölümler haricinde şuan için DGS ile geçiş yoktur.

Bununla birlikte 19.11.2014 Tarih ve 6569 Sayılı Kanun’un Geçici Madde 69’u uyarınca, aşağıda yer alan lisans programlarına, ön lisanstan 19.11.2014 tarihine kadar mezun olan adaylar için lisans tamamlama programları açılmıştır.

Fizik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ( AÖF ), Sağlık Yönetimi ( AÖF ).

Bu bölümlerden Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Sağlık Yönetimi üçüncü Sınıftan başlayarak açık öğretim şeklinde eğitim devam ederken, diğer iki bölüm yerinde okuyarak ikinci sınıftan devam etmektedir.

2015 yılının Mayıs ayında YÖK ile yaptığımız toplantılar da lisans tamamlama konusu yeni mezunları kapsayacak şekilde olması görüşülmüş, YÖK tarafından da bu konu da çalışma olduğuna dair bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz sürecinden dolayı, açıklanan lisans tamamlama konusunda maalesef bir ilerleme olmamıştır. Bu hak kanun kapsamında verildiği için bu kanunun tekrar değişmesi gerekmektedir bu sebeple 19.11.2014 sonrasında mezun olanlara verilme ihtimali zor gözükmektedir.
Ayrıca Haziran ayında Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş hocamızla yapılan görüşmede bu konu tekrar gündeme gelmiş, önlisans sağlık bölümlerinin lisans seviyesinde bir eğitime geçiş hakkında bir çalışma içinde olduklarını kendisi de açıklamıştır.

Ama konu hakkında detay verilmemiştir

Tıbbi Görüntüleme Teknikerliğinin (radyoloji teknikerliği) lisans seviyesine geçilmesi konusunda, Türk Medikal Radyoteknoloji derneğinin katıldığı ve öncülük yaptığı, 18 Üniversite, bir çok eğitimci ve sivil toplum örgütleri ile birlikte beş tane çalıştay yapılmıştır. Bu çalıştay raporları YÖK Başkan vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu sunulmuştur.
Ayrıca bir özel ,iki devlet üniversitesi başvurusunda bulunmuş,bu konuda gelen cevap lisans mezunu teknikerin hangi görev ve yetkileri olacağı konusunda sağlık bakanlığı ile çalışma yaparak yeterliliğin çıkarılması yönündeki çalışmaların sonuçlandırılması sonrasında lisans seviyesinde okulun açılmasına izin verileceği bilgisi verilmiştir.
Bunun üzerine Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof.Dr.Muhammed Güven ile yaptığımız son iki toplantıda bu konuda destek vereceğini bildirmiştir ve kendisi Sağlık Meslekleri Daire Başkanı Dr. Kemal Serdaroğlu ile görüşmemizi organize etmiştir.
Kemal bey ile yaptığımız bir çok toplantı sonucunda daha önceki çalıştay sonuçları ve müfredat çalışmalarını içeren bir dosyamız teslim edilmiştir.
Kendisi ile yaptığımız görüşmeler sonrasında sadece bir bölüme özel lisans çalışması olamayacağı ,bütün bölümleri içine alan bir çalışma yapılması gerektiğini belirterek tüm STK’lar ile kendi bölümlerinin hastaneler de ne iş yaptığını kısaca iş analizi raporlarını bizlerden istemiştir. Tüm STK’lar yaptıkları iş analizlerini Temmuz 2020 de teslim edeceklerdir. Şuan yapılan tüm görüşmeler de okulun 4 yıl olacağı kesin gözüyle bakılmaktadır.
Sadece hangi metodu kullanacağımız konusunda görüşmeler devam etmektedir.
Örnek vermek gerekirse okulun 3 yıl standart bir eğitim alınması + 1 yılda Radyoterapi, Radyoloji belki Nükleer Tıp gibi bölümler den birini okuyarak okulun 4 yıla tamamlanması gibi durumlar söz konusu olabilir.
Şuan için hiç bir şey net değildir,bununla birlikte görüşmeler tüm hızıyla devam etmektedir.
Şuan bu dosya üzerinde çalışarak amacımıza ulaşmak için elimizden geleni yapmaktayız.

Sizlerden ricamız bu konu ile ilgili ciddi bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Bu sebeple meslektaşlarımızı bilgilendirmek için bu yazının paylaşılmasını önemsiyoruz.
Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Genel Müdürü
Barış Cavlı