1

Sağlıkta Lisans Tamamlamaya Danıştay Dur Dedi

YÖK’ün Sağlık Ön Lisans Mezunlarına Sınavsız ve Uzaktan Eğitimle Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama işlemine ilişkin davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sağlık Hizmet Uzmanları Derneğince açılan davalar ve YÖK tarafından başlatılan işlemler, sağlık ön lisans mezunlarının bu bölümü tercih etmeleri kendilerince sıkıntılı olabilir. Meslektaşlarımızın bu konuya karşı dikkatlerini çekmek için dava kararlarını ve Sosyal Hizmet Uzmanları derneği açıklamalarını sunuyoruz.
Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği


Değerli Üyelerimiz,

YÖK kararıyla 2015 yılında sosyal hizmetle ilgisi bulunmayan pekçok sağlık ön lisans bölümüne sınavsız uzaktan, açık eğitimle Sosyal Hizmet Lisans mezunu olma şansı verilmişti. Bu karar ve uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali için SHUDER tarafından Danıştayda dava açılmıştı. Dava sürerken YÖK benzer işlemi 2017’de de yapmak üzere geçtiğimiz günlerde süreç başlattı.

Ancak bu hafta içinde Derneğimize ulaşan Danıştay’ın 6.6.2017 tarihli mahkeme kararına göre; Danıştay’da açtığımız davadaki taleplerimize uygun olarak, Yükseköğretim Kurulu’nun 23.07.2015 tarihinde yaptığı “Sağlık Önlisans Alanlarından Mezun Olanlara Lisans Tamamlama” ile ilgili duyuruya ilişkin işlemin, bu duyuruya istinaden yapılan tercih ve yerleştirme işlemleri, tercih ve yerleştirme işlemleri sonucunda 7-11 Eylül 2015 tarihler arasında yapılan kayıt işlemleri yönünden; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ve teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu karara göre, sağlık ön lisans bölümlerinden sınavsız olarak Sosyal Hizmet Lisans bölümlerine geçme ile ilgili iş ve işlemler ile buna ilişkin uygulamaların doğrudan durdurulması gerekmektedir. Derneğimizce konu takip edilerek, bu doğrultuda Danıştay kararına istinaden resmi olarak tekrar YÖK’e müracaat edilerek, hem 2015 hem de bu yıl ki sağlıkta ön lisans mezunlarının sınavsız olarak Sosyal Hizmet Lisans bölümlerine geçiş uygulamasına ilişkin iş ve işlemlerin tümden durdurularak iptal edilmesi talep edilecektir.

    Saygılarımızla duyurulur.

Rahmiye BOZKURT
SHUDER Genel Başkanı


Yürütmeyi Durdurma Kararı için tıklayınız.

 
YÖK Lisans tamamlama duyurusunu yayınladı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 69. maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır.Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;
YÖK Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2017 Sağlık Lisans Tamamlamaya başvurabilmektedir.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 24/07/2017 (Saat:14:00) – 04/08/2017 (Saat:17:00) tarihleri arasında YÖK Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

http://www.yok.gov.tr/web/guest/duyurular
Radyoloji Teknikerlerin Dikey Geçis Süreci (DGS) ve Radyoloji Bölümünün Lisans (dört yıllığa) Seviyesi Hakkındaki Son Durumu

Türkiye’de kurulan, ilk radyoloji teknikerleri derneği ve en çok üyesi olan Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği’ne son zamanlarda üyelerimizden ve meslektaşlarımızdan, DGS geçişler hakkında gelen sorular üzerine bu konu hakkında açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

Üniversitelerin Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ve Radyoloji Teknikeri bölümlerinden mezun yada okuyan meslektaşlarımızın, DGS ile geçebileceği bölümler sadece,

  • Hemşirelik
  • Hemşirelik Sağlık Hizmetleri olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Bu bölümler haricinde şuan için DGS ile geçiş yoktur.

Bununla birlikte 19.11.2014 Tarih ve 6569 Sayılı Kanun’un Geçici Madde 69’u uyarınca, aşağıda yer alan lisans programlarına, önlisanstan 19.11.2014 tarihine kadar mezun olan adaylar için lisans tamamlama programları açılmıştır.

  • Fizik,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi ( AÖF ),
  • Sağlık Yönetimi ( AÖF ).

Bu bölümlerden Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Sağlık Yönetimi üçüncü Sınıftan başlayarak açık öğretim şeklinde eğitim devam ederken, diğer iki bölüm yerinde okuyarak ikinci sınıftan devam etmektedir.

2015 yılının Mayıs ayında YÖK ile yaptığımız toplantılar da lisans tamamlama konusu yeni mezunları kapsayacak şekilde olması görüşülmüş, YÖK tarafından da bu konu da çalışma olduğuna dair bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz sürecinden dolayı, açıklanan lisans tamamlama konusunda maalesef bir ilerleme olmamıştır. Bu hak kanun kapsamında verildiği için bu kanunun tekrar değişmesi gerekmektedir bu sebeple 19.11.2014 sonrasında mezun olanlara verilme ihtimali zor gözükmektedir.
 Ayrıca Haziran ayında Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız Prof. Dr. Eyüp Gümüş hocamızla yapılan görüşmede bu konu tekrar gündeme gelmiş, önlisans sağlık bölümlerinin lisans seviyesinde bir eğitime geçiş hakkında bir çalışma içinde olduklarını kendisi de açıklamıştır.

Ama konu hakkında detay verilmemiştir

Tıbbi Görüntüleme Teknikerliğinin (radyoloji teknikerliği) lisans seviyesine geçilmesi konusunda, Türk Medikal Radyoteknoloji derneğinin katıldığı ve öncülük yaptığı, 18 Üniversite, bir çok eğitimci ve sivil toplum örgütleri ile birlikte beş tane çalıştay yapılmıştır. Bu çalıştay raporları üç ay önce YÖK Başkan vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu sunulmuştur.

23-25 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da yapılacak II.Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi ( 2017 RADKOR ) düzenlenecektir. Radyoterapi Teknikerleri Derneği (RTT-DER), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), bizlere destek veren bir çok Üniversite’den değerli hocalarımız, Akdeniz Üniversitesinde kurulmuş Nükleer Enerji bölümünü temsilen okulda eğitim veren Öğretim Görevlilerimiz ve bir çok değerli Radyolog hocamızın katılacağı çalıştay organize edilmiştir.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği katılmayacağını bildirmiştir.

Buradan çıkacak sonuçlar ile YÖK Başkan vekili Hocamızın bizden istemiş olduğu çalışma bitmiş olacak ve hemen arkasından YÖK Başkan vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğu hocamıza sunulacaktır.
Bu konuda yaşadığımız bir çok sıkıntı ve stresli bir süreçlerden sonra inşallah lisans tamamlama konusunda hedefimize ulaşırız.

Sizlerden ricamız bu konu ile ilgili ciddi bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Bu sebeple meslektaşlarımızı bilgilendirmek için bu yazının paylaşılmasını önemsiyoruz.

Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Başkan Barış Cavlı