Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

14 Mart’a 14 Acil Talep


image_pdfimage_print

14 Mart Tıp Bayramı’na giderken 14 acil talep açıklayan sağlık işkolundaki meslek örgütleri ve sendikalar, hazırladıkları eylem programına sorunları yerinde tespit etmek üzere yeni bakan Mehmet Müezzinoğlu’nu beklediklerini de duyurdu

“Yerinde tespit” açıklamaları:
“Boş senet, kölelik düzeni”
4 Mart Pazartesi
Saat: 12.30
Yer: Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
“Günde 230 hasta bakılır mı? Dinlenmeden 36 saat çalışılır mı?”
6 Mart Çarşamba
Saat 12.30
Yer: Ankara Numune Hastanesi
“Bu yük nasıl kaldırılır?”
7 Mart Perşembe
Saat: 12.30
Yer: Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, 14 Mart Tıp Bayramı’na giderken sağlık çalışanlarının 14 acil talebini açıkladı. TTB Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında kurumlar adına ortak açıklamayı Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Saadet Ülker yaptı.
‘Enkaz devraldınız’
Yeni Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na iyilik ve sağlık dileklerini ileterek sözlerine başlayan Ülker, Recep Akdağ’ın ardında bir enkaz bıraktığını, sağlık alanındaki tüm çalışanların bıkmış, tükenmiş, kırılmış ve örselenmiş halde olduklarını söyledi. Somut iyileştirmeler ve takvim bekledikleri bir süreçte yeni bakanın ilk olarak “küstürülmüş öğretim üyelerinin geri kazanılması”ndan söz etmesini kabul edilemez bulduklarının altını çizen Ülker, tüm sağlık çalışanlarının sabrının tükendiğini kaydetti.
“Bizler sağlıkçıyız, işimizi en iyi şekilde, insanca çalışma koşullarında yapmak, güvenceli bir gelecek istiyoruz, hakkımızı istiyoruz” diyen Ülker, 4 Mart’tan itibaren bakanın da davetli olduğu, talebin gerekçesinin bizzat gösterileceği açıklamalar yapacaklarını ve acil taleplerden en az birisine yanıt beklediklerini dile getirdi.
14 Mart’a 14 acil talep
1.Emekli sağlık çalışanı ücretleri acilen iki katına çıkarılmalıdır.
2.Sağlık çalışanları arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, işimizi değersizleştiren ve hastaları “puan”a dönüştüren mevcut “performansa göre ücretlendirme” sisteminden ivedi olarak vazgeçilmelidir. Kamuda çalışanların ücretleri, iş güvenceli tek bir işte çalışarak insanca yaşamaya, mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenmelidir.
3.Sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını güvence altına alacak düzenlemeler ile sağlık ortamlarının şiddetten arındırılması için Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan öneri doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişiklik yapılmalıdır.
4.Hekimleri ve sağlık çalışanlarını kamuoyu ve hastalar nezdinde küçük düşürücü tutum ve söylemlere son verilmeli; Alo 184 Sabim Hattı’nın faaliyetleri öncelikle durdurulmalı, gerçek anlamda hasta haklarını önceleyerek çalışan bir hattın kurulması sağlık çalışanlarının örgütleriyle ortak çalışma yürütülerek sağlanmalıdır.
5.Hastalara yeterli süreyi ayırabilmek başta olmak üzere işimizi nitelikli ve hizmetin gereklerine uygun yapabilmemize ilişkin mesleki tanımlama düzenlemeleri yapılmalı, kamuda ve özel sektörde hastalara yirmi dakikadan daha kısa süre içerisinde hekim randevusu verilmemelidir.
6.Birinci basamakta çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliklerine son verilmeli; ASM, TSM, kurum hekimlikleri, SHÇEK’te çalışanların tamamı iş güvencesine kavuşturulmalıdır.
7.Özel sağlık kuruluşlarında çalışanların sözleşmelerinde sendika/meslek örgütleri taraf olarak kabul edilmeli; işten çıkarmalar Sağlık Bakanlığı ve ilgili sendika/meslek örgütünün iznine bağlı olmalıdır.
8.Sağlık alanında çalışmayı ve işyeri hekimliğini taşeronlaştıran; sağlıkçıların her düzeydeki eğitimini (işyeri hekimi, hemşire v.d.) yetkin olmayan özel sektör girişimlerine açan, sendika ve meslek örgütlerinin yetkilerini yok eden, ilgili dernekleri muhatap almayan uygulamalar ivedi olarak durdurulmalıdır.
9.Mesleki, kişisel ve ailevi yaşamı olumsuz etkileyen mecburi hizmet ve geçici görevlendirmeler başta olmak üzere çalışma yaşamındaki anti demokratik uygulamalar kaldırılmalıdır.
10.Bütün sağlık çalışanlarının nöbet ertesi izin hakkı istisnasız olarak uygulanmalı; 40 saatlik haftalık çalışma süresi, nöbetler de dahil olmak üzere 56 saati geçmemelidir. Radyasyon çalışanlarının çalışma süresi haftalık 25 saate yeniden indirilmelidir. Normal poliklinik hizmetleri için vardiyalı çalışma uygulamaları kaldırılmalıdır.
11.Kamu sağlık kurumlarında sözleşmeli, döner sermayeden sözleşmeli, vekil, taşeron işçisi adı altında her tür güvencesiz çalıştırmaya, esnek-kuralsız, fazla çalıştırma ve angaryaya son verilmeli; taşeron şirket çalışanları da içinde olmak üzere sağlık çalışanlarının tamamı devlet memuru statüsüne kavuşturulmalıdır.
12.Ülkemizde sağlık insan gücünün planlanması ilgili tarafların katılımıyla bilimsel olarak yapılmalıdır.
13.Eğitim aldığımız kurumlar ehil ellerde olmalı, mesleklerimiz dışından insanların mesleğimizin niteliği ve niceliği hakkında kararlar almasına imkan veren düzenlemelere son verilmeli, nitelikli eğitim için gerekli süre ve koşullar meslek örgütlerinin de görüşleri alınarak belirlenmelidir. Mevcut okulların öğretim elemanı, donanım v.b. eksiklikleri giderilmeli; kapasitelerinin üzerinde öğrenci alımına son verilmelidir. Tıp fakülteleri hastanelerinin ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliği korunmalıdır.
14.Sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran, eşit-ücretsiz-nitelikli sağlık hizmetinin önündeki öncelikli engel olan sağlıktaki bütün katkı-katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır.
Sendika.Org/ Ankara