Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

2008 yılından önce Kamuda çalışmaya başlayan Radyoloji Teknikerlerinin dikkatine


Bilindiği üzere fiili hizmet süresi zammı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin yaptıkları işin niteliği gereği sağlıklarının, yaşam haklarının korunması amacıyla öngörülmüş koruyucu bir düzenlemedir. Bahsi geçen düzenlemeler, Anayasa’ nın 5. 17. ve 56. Maddeleri ile devlete yüklenen yaşan ve sağlık hakkını koruma ödevinin sonucudurlar.

01.10.2008 Tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanunun 40. Maddesinde fiili hizmet zammı süresi uygulanacak kişiler bir tablo halinde düzenlenmiştir. Tablonun 11. Maddesinde radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlar için 90 günlük fiili hizmet süresi zammı belirlenmiştir. Kanun hükmünde çalışmanın fiili hizmet süresi kapsamında değerlendirilebilmesi için kişinin kapsamdaki iş yerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve bu işlerin risklerine maruz kalması şartı getirilmiştir.

5510 Sayılı Kanunda ve ilgili yönetmelikte bu alanda çalışan kişilere hizmetlerinin her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammı verileceği, hesaplanan bu sürenin 5 yılı geçemeyeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Bununla birlikte 01.10.2008 Tarihinden önce çalışmaya başlayan radyoloji çalışanlarının fiili hizmet zammı süresi hakkında 5434 Sayılı Kanunun bu kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılacağı; yani 5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmesinden önce iştirakçi olup da fiili hizmet süresi zammından yararlananların 5434 Sayılı Kanun’ un hükümlerine tabi olduğu 5510 Sayılı Kanun’ un geçici 4. Maddesinin 8. bendinde belirtilmiştir.

Kanuni düzenlemeler yukarıda izah edildiği gibi olmakla birlikte uygulamada kanuna aykırı olarak 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce işe başlayan radyoloji çalışanları hak etmiş oldukları 5 yılı aşan fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamışlardır.

Bu hukuka aykırı durum karşısında bazı radyoloji çalışanları tarafından söz konusu uygulamanın iptali için İdare Mahkemeleri’ ne dava açılmış ve kazanılan bu davalar Danıştay Tarafından da onanmıştır.

Söz konusu hukuka aykırılığın giderilmesi yönünde herhangi bir yasal düzenleme mevcut olmamakla birlikte, İdare Mahkemeleri tarafından verilen kararların olumlu yönde olması ve bu kararların Danıştay tarafından Onanması ilgili kararların istikrar kazanması yönünde önemli bir adımdır. Bu hukuka aykırılığın ortadan kaldırılması için bahsi geçen mağduriyeti yaşayan radyoloji çalışanlarının işlemin iptali için öncelikle idareye başvurması ve idareden alınan olumsuz cevabın (veya 60 gün içinde idarece cevap verilmeyerek başvurunun reddi yönündeki işlemin) tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açmaları gerekmektedir.

Konuyla ilgili durumunuzu avukatlarımıza iletebilmemiz için dernek e-posta adresimiz tmrtder@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

1 bugün, 102 toplam